Templesinindiainfo

Best Spiritual Website

Kunjavihari Ashtaka 1 Lyrics in Hindi

Kunjabihari Ashtakam 1 Lyrics in Hindi | कुञ्जविहार्यष्टकम् १

कुञ्जविहार्यष्टकम् १ Lyrics in Hindi: प्रथमं श्रीकुञ्जविहार्यष्टकं इन्द्रनीलमणिमञ्जुलवर्णः फुल्लनीपकुसुमाञ्चितकर्णः । कृष्णलाभिरकृशोरसिहारी सुन्दरो जयति कुञ्जविहारी ॥ १॥ राधिकावदनचन्द्रचकोरः सर्ववल्लववधूधृतिचोरः । चर्चरीचतुरताञ्चितचारी चारुतो जयति कुञ्जविहारी ॥ २॥ सर्वताः प्रतिथकौलिकपर्वध्वंसनेन हृतवासवगर्वः । गोष्ठरक्षणकृते गिरिधारी लीलया जयति कुञ्जविहारी ॥ ३॥ रागमण्डलविभूषितवंशी विभ्रमेणमदनोत्सवशंसी- स्तूयमानचरितः शुकशारिश्रोणिभिर्जयति कुञ्जविहारी ॥ ४॥ शातकुम्भरुचिहारिदुकूलः केकिचन्द्रकविराजितचूडः । नव्ययौवनलसद्व्रजनारीरञ्जनो जयति कुञ्जविहारी ॥ ५॥ स्थासकीकृतसुगन्धिपटीरः स्वर्णकाञ्चिपरिशोभिकटीरः । राधिकोन्नतपयोधरवारीकुञ्जारो […]

Scroll to top