Tag - Lord Kalyana Venkateswara

Information

Kalpa Vruksha Vahanam

13 February 2015 Srinivasa Mangapuram, Tirupati: Mangapuram Kalyana Venkateswara and his companions being the boon giver takes ride on Kalpa Vruksha Vahanam to...