Tag - Lord Matrubhuteshwarar Marathi Mantra

Shiva Stotram

Lord Matru Bhuteshwar Mantra Lyrics in Marathi

Prayer for safe delivery in Marathi: मात्रुभूतॆश्वर स्तुतिः मातृ भूतॆश्वरॊ दॆवॊ भक्तानाम इष्ट दायक । सुगन्ध कुन्तळा नाथ सुख प्रसवमृच्चन्तुः ॥ हॆ शङ्कर स्मरहर...