Tag - Lord Shiva Shlokas Kannada

Shiva Stotram

Sree Mallikarjuna Mangalasasanam Lyrics in Kannada

Sri Mallikarjuna Mangalasasanam in Kannada: ಉಮಾಕಾಂತಾಯ ಕಾಂತಾಯ ಕಾಮಿತಾರ್ಥ ಪ್ರದಾಯಿನೇ ಶ್ರೀಗಿರೀಶಾಯ ದೇವಾಯ ಮಲ್ಲಿನಾಥಾಯ ಮಂಗಳಮ್ || ಸರ್ವಮಂಗಳ ರೂಪಾಯ ಶ್ರೀ ನಗೇಂದ್ರ ನಿವಾಸಿನೇ...

Shiva Stotram

Nakshatra Suktam – Nakshatreshti Lyrics in Kannada

Nakshatreshti Suktam in Kannada: ತೈತ್ತಿರೀಯ ಬ್ರಹ್ಮಣಮ್ | ಅಷ್ಟಕಮ್ – 3 ಪ್ರಶ್ನಃ – 1 ತೈತ್ತಿರೀಯ ಸಂಹಿತಾಃ | ಕಾಂಡ 3 ಪ್ರಪಾಠಕಃ – 5 ಅನುವಾಕಮ್ – 1 ಓಂ || ಅಗ್ನಿರ್ನಃ’ ಪಾತು...

Shiva Stotram

Lord Shiva Ashtottara Sata Nama Stotram Lyrics in Kannada

Shiva Ashtottara Shatanama Stotram in Kannada: ಶಿವೋ ಮಹೇಶ್ವರಶ್ಶಂಭುಃ ಪಿನಾಕೀ ಶಶಿಶೇಖರಃ ವಾಮದೇವೋ ವಿರೂಪಾಕ್ಷಃ ಕಪರ್ದೀ ನೀಲಲೋಹಿತಃ || 1 || ಶಂಕರಶ್ಶೂಲಪಾಣಿಶ್ಚ ಖಟ್ವಾಂಗೀ...