Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views :

Tag: Manujudai Putti Annamayya Keerthana Lyrics Hindi

Home /

Annamayya Keerthana – Manujudai Putti Lyrics in Hindi: मनुजुडै पुट्टि मनुजुनि सेविञ्चि अनुदिनमुनु दुःखमन्दनेला ॥ जुट्टेडु कडुपुकै चोरनि चोट्लु जोच्चि पट्टेडु कूटिकै बतिमालि । पुट्टिन चोटिके पोरलि…