Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views :

Tag: Narmada River Sloka Text in Oriya

ନର୍ମଦାଷ୍ଟକଂ Lyrics in Oriya: ସବିନ୍ଦୁସିନ୍ଧୁସୁସ୍ଖଲତ୍ତରଙ୍ଗଭଙ୍ଗରଞ୍ଜିତଂ ଦ୍ଵିଷତ୍ସୁ ପାପଜାତଜାତକାଦିଵାରିସଂୟୁତମ୍ । କୃତାନ୍ତଦୂତକାଲଭୂତଭୀତିହାରିଵର୍ମଦେ ତ୍ଵଦୀୟପାଦପଙ୍କଜଂ ନମାମି ଦେଵି ନର୍ମଦେ ॥ ୧॥ ତ୍ଵଦମ୍ବୁଲୀନଦୀନମୀନଦିଵ୍ୟସମ୍ପ୍ରଦାୟକଂ କଲୌ ମଲୌଘଭାରହାରିସର୍ଵତୀର୍ଥନାୟକମ୍ । ସୁମଚ୍ଛକଚ୍ଛନକ୍ରଚକ୍ରଵାକଚକ୍ରଶର୍ମଦେ ତ୍ଵଦୀୟପାଦପଙ୍କଜଂ ନମାମି ଦେଵି ନର୍ମଦେ ॥ ୨॥ ମହାଗଭୀରନୀରପୂରପାପଧୂତଭୂତଲଂ…