Templesinindiainfo

Best Spiritual Website

nirvana dasakam lyrics in kannada script

Nirvana Dasakam Lyrics in Kannada

Dasa Sloki or Nirvana Dasakam in Kannada: ॥ ನಿರ್ವಾಣ ದಸಕಂ ॥ ಶಿವಾಯ ನಮಃ ॥ ನಿರ್ವಾಣದಶಕಂ | ನ ಭೂಮಿರ್ನ ತೋಯಂ ನ ತೇಜೋ ನ ವಾಯುರ್ನ ಖಂ ನೇನ್ದ್ರಿಯಂ ವಾ ನ ತೇಷಾಂ ಸಮೂಹಃ | ಅನೈಕಾನ್ತಿಕತ್ವಾತ್ಸುಷುಪ್ತ್ಯೈಕಸಿದ್ಧಸ್ತದೇಕೋಽವಶಿಷ್ಟಃ ಶಿವಃ ಕೇವಲೋಽಹಮ್ ॥ ೧ ॥ ನ ವರ್ಣಾ ನ ವರ್ಣಾಶ್ರಮಾಚಾರಧರ್ಮಾ ನ ಮೇ ಧಾರಣಾಧ್ಯಾನಯೋಗಾದಯೋಽಪಿ | ಅನಾತ್ಮಾಶ್ರಯೋಽಹಂ ಮಮಾಧ್ಯಾಸಹಾನಾತ್ತದೇಕೋಽವಶಿಷ್ಟಃ ಶಿವಃ ಕೇವಲೋಽಹಮ್ ॥ ೨ ॥ ನ ಮಾತಾ ಪಿತಾ ವಾ […]

Scroll to top