Templesinindiainfo

Best Spiritual Website

Nityananda Hymn lyrics in English

Hymn to Nitai or Nityananda Lyrics in English with Meaning

nityānandāṣṭakam Lyrics in English: saraccandrabhrantim sphuradamalakantim gajagatim haripremonmattam dhrtaparamasattvam smitamukham । sadaghurnannetram karakalitavetram kalibhidam bhaje nityanandam bhajanatarukandam niravadhi ॥ 1॥ rasanamagaram svajanaganasarvasvamatulam tadīyaikapranapramitavasudhajahnavapatim । sadapremonmadam paramaviditam mandamanasam bhaje nityanandam bhajanatarukandam niravadhi ॥ 2॥ sacīsunuprestham nikhilajagadistam sukhamayam kalau majjajjivoddharanakaranoddamakarunam । harerakhyanadva bhavajaladhigarvonnatiharam bhaje nityanandam bhajanatarukandam niravadhi ॥ 3॥ aye bhratarnrnam kalikalusinam kim nu bhavita tatha prayascittam […]

Scroll to top