Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views :

Tag: Prapatti Ashtakam 8 Verses of Surrender in Oriya Stotras

ପ୍ରପତ୍ତ୍ୟଷ୍ଟକମ୍ Lyrics in Oriya: ଆଵର୍ତପୁର୍ୟାଂ ଜନିତଂ ପ୍ରପଦ୍ୟେ ପାଣ୍ଡ୍ୟେଶଦେଶେ ଵିହୃତଂ ପ୍ରପଦ୍ୟେ । ଶୋଣାଚଲପ୍ରସ୍ଥଚରଂ ପ୍ରପଦ୍ୟେ ଭିକ୍ଷୁଂ ତପଃକ୍ଲେଶସହଂ ପ୍ରପଦ୍ୟେ ॥ ୧॥ ଆବ୍ରହ୍ମକୀଟାନ୍ତସମଂ ପ୍ରପଦ୍ୟେ ଜିତାରିଷଡ୍ଵର୍ଗମହଂ ପ୍ରପଦ୍ୟେ । ସର୍ଵଜ୍ଞତାସାରଭୃତଂ ପ୍ରପଦ୍ୟେ ନିସ୍ସୀମକାରୁଣ୍ୟନିଧିଂ ପ୍ରପଦ୍ୟେ…