Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views :

Tag: Shiva Maanasa Pooja Text in English

shivamAnasapUjaa Lyrics in English: ratnaiH kalpitamaasanaM himajalaiH snaanaM cha divyaaMbaraM naanaaratnavibhooShitaM mRugamadaamodaaMkitaM chandanam | jaatIcaMpaka bilvapatrarachitaM puShpaM cha dhoopaM tathaa dIpaM deva dayaanidhe pashupate hRutkalpitaM gRuhyataam ||1||…