Tag - Shiva Mangalashtakam Meaning Malayalam

Shiva Stotram

Shiva Mangalashtakam Lyrics in Malayalam With Meaning

Shiva Mangalashtakam in Malayalam: ഭവായ ചംദ്രചൂഡായ നിര്ഗുണായ ഗുണാത്മനേ | കാലകാലായ രുദ്രായ നീലഗ്രീവായ മംഗളമ് || 1 || വൃഷാരൂഢായ ഭീമായ വ്യാഘ്രചര്മാംബരായ ച |...

Ads