Temples in India Info: Unveiling the Divine Splendor

Hindu Spiritual & Devotional Stotrams, Mantras, and More: Your One-Stop Destination for PDFs, Temple Timings, History, and Pooja Details!

tandanana ahi lyrics in Malayalam

Annamayya Keerthana – Tandanana Ahi in Malayalam With Meaning

Annamayya Keerthana – Tandanana Ahi Lyrics in Malayalam: തംദനാന അഹി, തംദനാന പുരെ തംദനാന ഭളാ, തംദനാന || ബ്രഹ്മ മൊകടേ, പര ബ്രഹ്മ മൊകടേ, പര ബ്രഹ്മ മൊകടേ, പര ബ്രഹ്മ മൊകടേ || കംദുവഗു ഹീനാധികമു ലിംദു ലേവു അംദരികി ശ്രീഹരേ അംതരാത്മ | ഇംദുലോ ജംതുകുല മംതാ ഒകടേ അംദരികീ ശ്രീഹരേ അംതരാത്മ || നിംഡാര രാജു നിദ്രിംചു നിദ്രയുനൊകടേ അംഡനേ ബംടു നിദ്ര – അദിയു നൊകടേ | […]

Scroll to top