Temples in India Info: Hindu Spiritual & Devotional Stotrams, Mantras

Your One-Stop Destination for PDFs, Temple Timings, History, and Pooja Details!

Venkateswara Vajra Kavacham Meaning

Sri Venkateswara Vajra Kavacha Stotram Lyrics in Tamil With Meaning

Sri Venkateswara Swamy is the form of lord Maha Vishnu. Lord Venkateswara Swamy is also known as Malayappa, Govinda, Balaji, Srinivasa, Venkata, Vasudeva and Venkatacalapati. Lord Venkateswara Swamy protects the devotee from various malefic effects and troubles. It is believed that one who recites this Venkateswara Vajra Kavach Stotram / mantram is freed from the […]

Sri Venkateswara Vajra Kavacha Stotram Lyrics in Hindi With Meaning

Sri Venkateswara Swamy is the form of lord Maha Vishnu. Lord Venkateswara Swamy is also known as Malayappa, Govinda, Balaji, Srinivasa, Venkata, Vasudeva and Venkatacalapati. Lord Venkateswara Swamy protects the devotee from various malefic effects and troubles. It is believed that one who recites this Venkateswara Vajra Kavach Stotram / mantram is freed from the […]

Sri Venkateswara Vajra Kavacha Stotram Lyrics in Bengali With Meaning

Sri Venkateswara Swamy is the form of lord Maha Vishnu. Lord Venkateswara Swamy is also known as Malayappa, Govinda, Balaji, Srinivasa, Venkata, Vasudeva and Venkatacalapati. Lord Venkateswara Swamy protects the devotee from various malefic effects and troubles. It is believed that one who recites this Venkateswara Vajra Kavach Stotram / mantram is freed from the […]

Sri Venkateswara Vajra Kavacha Stotram Lyrics in Telugu With Meaning

Sri Venkateswara Swamy is the form of lord Maha Vishnu. Lord Venkateswara Swamy is also known as Malayappa, Govinda, Balaji, Srinivasa, Venkata, Vasudeva and Venkatacalapati. Lord Venkateswara Swamy protects the devotee from various malefic effects and troubles. It is believed that one who recites this Venkateswara Vajra Kavach Stotram / mantram is freed from the […]

Sri Venkateswara Vajra Kavacha Stotram Lyrics in Kannada With Meaning

Sri Venkateswara Vajra Kavacha Stotram Lyrics in Kannada: ಮಾರ್ಕಂಡೇಯ ಉವಾಚ ನಾರಾಯಣಂ ಪರಬ್ರಹ್ಮ ಸರ್ವಕಾರಣ ಕಾರಕಂ ಪ್ರಪದ್ಯೇ ವೆಂಕಟೇಶಾಖ್ಯಾಂ ತದೇವ ಕವಚಂ ಮಮ ಸಹಸ್ರಶೀರ್ಷಾ ಪುರುಷೋ ವೇಂಕಟೇಶಶ್ಶಿರೋ ವತು ಪ್ರಾಣೇಶಃ ಪ್ರಾಣನಿಲಯಃ ಪ್ರಾಣಾಣ್ ರಕ್ಷತು ಮೇ ಹರಿಃ ಆಕಾಶರಾಟ್ ಸುತಾನಾಥ ಆತ್ಮಾನಂ ಮೇ ಸದಾವತು ದೇವದೇವೋತ್ತಮೋಪಾಯಾದ್ದೇಹಂ ಮೇ ವೇಂಕಟೇಶ್ವರಃ ಸರ್ವತ್ರ ಸರ್ವಕಾಲೇಷು ಮಂಗಾಂಬಾಜಾನಿಶ್ವರಃ ಪಾಲಯೇನ್ಮಾಂ ಸದಾ ಕರ್ಮಸಾಫಲ್ಯಂ ನಃ ಪ್ರಯಚ್ಛತು ಯ ಏತದ್ವಜ್ರಕವಚಮಭೇದ್ಯಂ ವೇಂಕಟೇಶಿತುಃ ಸಾಯಂ ಪ್ರಾತಃ ಪಠೇನ್ನಿತ್ಯಂ ಮೃತ್ಯುಂ ತರತಿ ನಿರ್ಭಯಃ ಇತಿ […]

Scroll to top