Templesinindiainfo

Best Spiritual Website

Yudishtra Uvacha: Lyrics

Sree Vishnu Sahasranama Sthotram Lyrics to be read daily

Sree Vishnu Sahasranama Sthotram Lyrics in English: Shuklam Baradaram Vishnum, Sasi Varnam Chatur Bhujam, Prasanna Vadanan Dyayet, Sarva Vignoba Sandaye Vyasam Vasishtanaptharam, Sakthe Poutramakalmasham, Parasarathmajam vande, Shukathatham Taponidhim. Vyasa Vishnu Roopaya, Vyasa Roopaya Vishnave, Namo Vai Brahma Vidaya, Vasishtaya Namo Nama. Avikaraya Shuddhaya, Nityaya Paramatmane, Sadaika Roopa Roopaya, Vishnave Sarva Jishnave. Yasya Smarana Mathrena, Janma […]

Scroll to top