1008 - Sahasranamavali

1000 Names of Purushottama Sahasradhika Namavalih | Sahasranamavali Stotram Lyrics in Malayalam

Purushottamasahasradhikanamavalih Lyrics in Malayalam:

॥ പുരുഷോത്തമസഹസ്രാധികനാമാവലിഃ ॥
(ഭാഗവതകഥാഽനുസാരിണീ)
പ്രഥമസ്കന്ധതഃ ।
ശ്രീകൃഷ്ണായ നമഃ । സച്ചിദാനന്ദായ । നിത്യലീലാവിനോദകൃതേ ।
സര്‍വാഗമവിനോദിനേ । ലക്ഷ്മീശായ । പുരുഷോത്തമായ । ആദികാലായ ।
സര്‍വകാലായ । കാലാത്മനേ । മായയാഽഽവൃതായ । ഭക്തോദ്ധാരപ്രയത്നാത്മനേ ।
ജഗത്കര്‍ത്രേ । ജഗന്‍മയായ । നാമലീലാപരായ । വിഷ്ണവേ । വ്യാസാത്മനേ ।
ശുകമോക്ഷദായ । വ്യാപിവൈകുണ്ഠദാത്രേ । ശ്രീമദ്ഭാഗവതാഗമായ ।
ശുകവാഗമൃതാബ്ധീന്ദവേ നമഃ । 20

ശൌനകാദ്യഖിലേഷ്ടദായ നമഃ । ഭക്തിപ്രവര്‍തകായ । ത്രാത്രേ ।
വ്യാസചിന്താവിനാശകായ । സര്‍വസിദ്ധാന്തവാഗാത്മനേ । നാരദാദ്യഖിലേഷ്ടദായ ।
അന്തരാത്മനേ । ധ്യാനഗംയായ । ഭക്തിരത്നപ്രദായകായ । മുക്തോപസൃപ്ടായ ।
പൂര്‍ണാത്മനേ । മുക്താനാം രതിവര്‍ധനായ । ഭക്തകാര്യൈകനിരതായ ।
ദ്രൌണ്യസ്ത്രവിനിവാരകായ । ഭക്തസ്മയപ്രണേത്രേ । ഭക്തവാക്പരിപാലകായ ।
ബ്രഹ്മണ്യദേവായ । ധര്‍മാത്മനേ । ഭക്താനാം പരീക്ഷകായ । ആസന്നിഹിതകര്‍ത്രേ
നമഃ । 40

മായാഹിതകരായ നമഃ । പ്രഭവേ । ഉത്തരാപ്രാണദാത്രേ ।
ബ്രഹ്മാസ്ത്രവിനിവാരകായ । സര്‍വതഃ പാണ്ഡവപതയേ ।
പരീക്ഷിച്ഛുദ്ധികാരണായ । സര്‍വവേദേഷു ഗൂഢാത്മനേ ।
ഭക്തൈകഹൃദയങ്ഗമായ । കുന്തീസ്തുത്യായ । പ്രസന്നാത്മനേ ।
പരമാദ്ഭുതകാര്യകൃതേ । ഭീഷ്മമുക്തിപ്രദായ । സ്വാമിനേ । ഭക്തമോഹ
നിവാരകായ । സര്‍വാവസ്ഥാസു സംസേവ്യായ । സമായ । സുഖഹിതപ്രദായ ।
കൃതകൃത്യായ । സര്‍വസാക്ഷിണേ । ഭക്തസ്ത്രീരതിവര്‍ധനായ നമഃ । 60

സര്‍വസൌഭാഗ്യനിലയായ നമഃ । പരമാശ്ചര്യരൂപധൃഷേ ।
അനന്യപുരുഷസ്വാമിനേ । ദ്വാരകാഭാഗ്യഭാജനായ ।
ബീജസംസ്കാരകര്‍ത്രേ । പരീക്ഷിജ്ജ്ഞാനപോഷകായ । സര്‍വത്ര
പൂര്‍ണഗുണകായ । സര്‍വഭൂഷണഭൂഷിതായ । സര്‍വലക്ഷണദാത്രേ ।
ധൃതരാഷ്ട്രവിമുക്തിദായ । നിത്യം സന്‍മാര്‍ഗരക്ഷകായ ।
വിദുരപ്രീതിപൂരകായ । ലീലാവ്യാമോഹകര്‍ത്രേ । കാലധര്‍മപ്രവര്‍തകായ ।
പാണ്ഡവാനാം മോക്ഷദാത്രേ । പരീക്ഷിദ്ഭാഗ്യവര്‍ധനായ । കലിനിഗ്രഹകര്‍ത്രേ ।
ധര്‍മാദീനാം പോഷകായ । സത്സങ്ഗജ്ഞാനഹേതവേ । ശ്രീഭാഗവതകാരണായ
നമഃ । 80

ദ്വിതീയ സ്കന്ധതഃ –
പ്രാകൃതാദൃഷ്ടമാര്‍ഗായ നമഃ । സകലാഗമൈഃ ശ്രോതവ്യായ ।
ശുദ്ധഭാവൈഃ കീര്‍തിതവ്യായ । ആത്മവിത്തമൈഃ സ്മര്‍തവ്യായ ।
അനേകമാര്‍ഗകര്‍ത്രേ । നാനാവിധഗതിപ്രദായ । പുരുഷായ । സകലാധാരായ ।
സത്വൈകനിലയാത്മഭുവേ । സര്‍വധ്യേയായ । യോഗഗംയായ । ഭക്ത്യാ ഗ്രാഹ്യായ ।
സുരപ്രിയായ । ജന്‍മാദിസാര്‍ഥകകൃതയേ । ലീലാകര്‍ത്രേ । സതാം പതയേ ।
ആദികര്‍ത്രേ । തത്ത്വകര്‍ത്രേ । സര്‍വകര്‍ത്രേ । വിശാരദായ നമഃ । 100 ।

നാനാവതാരകര്‍ത്രേ നമഃ । ബ്രഹ്മാവിര്‍ഭാവകാരണായ । ദശലീലാവിനോദിനേ ।
നാനാസൃഷ്ടിപ്രവര്‍തകായ । അനേകകല്‍പകര്‍ത്രേ । സര്‍വദോഷവിവര്‍ജിതായ ॥

തൃതീയസ്കന്ധതഃ –
വൈരാഗ്യഹേതവേ । തീര്‍ഥാത്മനേ । സര്‍വതീര്‍ഥഫലപ്രദായ ।
തീര്‍ഥശുദ്ധൈകനിലയായ । സ്വമാര്‍ഗപരിപോഷകായ । തീര്‍ഥകീര്‍തയേ ।
ഭക്തഗംയായ । ഭക്താനുശയകാര്യകൃതേ । ഭക്തതുല്യായ ।
സര്‍വതുല്യായ । സ്വേച്ഛാസര്‍വപ്രവര്‍തകായ । ഗുണാതീതായ । അനവദ്യാത്മനേ ।
സര്‍ഗലീലാപ്രവര്‍തകായ നമഃ । 120

സാക്ഷാത്സര്‍വജഗത്കര്‍ത്രേ നമഃ । മഹദാദിപ്രവര്‍തകായ । മായാപ്രവര്‍തകായ ।
സാക്ഷിണേ । മായാരതിവിവര്‍ധനായ । ആകാശാത്മനേ । ചതുര്‍മൂര്‍തയേ । ചതുര്‍ധാ
ഭൂതഭാവനായ । രജഃപ്രവര്‍തകായ । ബ്രഹ്മണേ । മരീച്യാദിപിതാമഹായ ।
വേദകര്‍ത്രേ । യജ്ഞകര്‍ത്രേ । സര്‍വകര്‍ത്രേ । അമിതാത്മകായ ।
അനേകസൃഷ്ടികര്‍ത്രേ । ദശധാസൃഷ്ടികാരകായ । യജ്ഞാങ്ഗായ ।
യജ്ഞവാരാഹായ । ഭൂധരായ നമഃ । 140

ഭൂമിപാലകായ നമഃ । സേതവേ । വിധരണായ । ജൈത്രായ ।
ഹിരണ്യാക്ഷാന്തകായ । സുരായ । ദിതികശ്യപകാമൈകഹേതുസൃഷ്ടിപ്രവര്‍തകായ ।
ദേവാഭയപ്രദാത്രേ । വൈകുണ്ഠാധിപതയേ । മഹതേ । സര്‍വഗര്‍വപ്രഹാരിണേ ।
സനകാദ്യഖിലാര്‍ഥദായ । സര്‍വാശ്വാസനകര്‍ത്രേ । ഭക്തതുല്യാഹവപ്രദായ ।
കാലലക്ഷണഹേതവേ । സര്‍വാര്‍ഥജ്ഞാപകായ । പരായ । ഭക്തോന്നതികരായ ।
സര്‍വപ്രകാരസുഖദായകായ । നാനായുദ്ധപ്രഹരണായ നമഃ । 160

ബ്രഹ്മശാപവിമോചകായ നമഃ । പുഷ്ടിസര്‍ഗപ്രണേത്രേ ।
ഗുണസൃഷ്ടിപ്രവര്‍തകായ । കര്‍ദമേഷ്ടപ്രദാത്രേ । ദേവഹൂത്യഖിലാര്‍ഥദായ ।
ശുക്ലനാരായണായ । സത്യകാലധര്‍മപ്രവര്‍തകായ । ജ്ഞാനാവതാരായ ।
ശാന്താത്മനേ । കപിലായ । കാലനാശകായ । ത്രിഗുണാധിപതയേ ।
സാങ്ഖ്യശാസ്ത്രകര്‍ത്രേ । വിശാരദായ । സര്‍ഗദൂഷണഹാരിണേ ।
പുഷ്ടിമോക്ഷപ്രവര്‍തകായ । ലൌകികാനന്ദദാത്രേ । ബ്രഹ്മാനന്ദപ്രവര്‍തകായ ।
ഭക്തിസിദ്ധാന്തവക്ത്രേ । സഗുണജ്ഞാനദീപകായ നമഃ । 180

ആത്മപ്രദായ നമഃ । പൂര്‍ണകാമായ । യോഗാത്മനേ । യോഗഭാവിതായ ।
ജീവന്‍മുക്തിപ്രദായ । ശ്രീമതേ । അനന്യഭക്തിപ്രവര്‍തകായ ।
കാലസാമര്‍ഥ്യദാത്രേ । കാലദോഷനിവാരകായ । ഗര്‍ഭോത്തമജ്ഞാനദാത്രേ ।
കര്‍മമാര്‍ഗനിയാമകായ । സര്‍വമാര്‍ഗനിരാകര്‍ത്രേ । ഭക്തിമാര്‍ഗൈകപോഷകായ ।
സിദ്ധിഹേതവേ । സര്‍വഹേതവേ । സര്‍വാശ്ചര്യൈകകാരണായ ।
ചേതനാചേതനപതയേ । സമുദ്രപരിപൂജിതായ । സാങ്ഖ്യാചാര്യസ്തുതായ ।
സിദ്ധപൂജിതായ നമഃ । 200॥ സര്‍വപൂജിതായ നമഃ । 201

ചതുര്‍ഥസ്കന്ധതഃ –
വിസര്‍ഗകര്‍ത്രേ । സര്‍വേശായ । കോടിസൂര്യസമപ്രഭായ । അനന്തഗുണഗംഭീരായ ।
മഹാപുരുഷപൂജിതായ । അനന്തസുഖദാത്രേ । ബ്രഹ്മകോടിപ്രജാപതയേ ।
സുധാകോടിസ്വാസ്ഥ്യഹേതവേ । കാമധുക്കോടികാമദായ । സമുദ്രകോടിഗംഭീരായ ।
തീര്‍ഥകോടിസമാഹ്വയായ । സുമേരുകോടിനിഷ്കമ്പായ । കോടിബ്രഹ്മാണ്ഡവിഗ്രഹായ ।
കോട്യശ്വമേധപാപഘ്നായ । വായുകോടിമഹാബലായ । കോടീന്ദുജഗദാനന്ദിനേ ।
ശിവകോടിപ്രസാദകൃതേ । സര്‍വസദ്ഗുണമാഹാത്മ്യായ । സര്‍വസദ്ഗുണഭാജനായ
നമഃ । 220

മന്വാദിപ്രേരകായ നമഃ । ധര്‍മായ । യജ്ഞനാരായണായ । പരായ ।
ആകൃതിസൂനവേ । ദേവേന്ദ്രായ । രുചിജന്‍മനേ । അഭയപ്രദായ । ദക്ഷിണാപതയേ ।
ഓജസ്വിനേ । ക്രിയാശക്തയേ । പരായണായ । ദത്താത്രേയായ । യോഗപതയേ ।
യോഗമാര്‍ഗപ്രവര്‍തകായ । അനസൂയാഗര്‍ഭരത്നായ । ഋഷിവംശവിവര്‍ധനായ ।
ഗുണത്രയവിഭാഗജ്ഞായ । ചതുര്‍വര്‍ഗവിശാരദായ । നാരായണായ നമഃ । 240

ധര്‍മസൂനവേ നമഃ । മൂര്‍തിപുണ്യയശസ്കരായ । സഹസ്രകവചച്ഛേദിനേ ।
തപഃസാരായ । നരപ്രിയായ । വിശ്വാനന്ദപ്രദായ । കര്‍മസാക്ഷിണേ ।
ഭാരതപൂജിതായ । അനന്താദ്ഭുതമാഹാത്മ്യായ । ബദരീസ്ഥാനഭൂഷണായ ।
ജിതകാമായ । ജിതക്രോധായ । ജിതസങ്ഗായ । ജിതേന്ദ്രിയായ ।
ഉര്‍വശീപ്രഭവായ । സ്വര്‍ഗസുഖദായിനേ । സ്ഥിതിപ്രദായ । അമാനിനേ ।
മാനദായ । ഗോപ്ത്രേ നമഃ । 260

ഭഗവച്ഛാസ്ത്രബോധകായ നമഃ । ബ്രഹ്മാദിവന്ദ്യായ । ഹംസായ । ശ്രിയൈ ।
മായാവൈഭവകാരണായ । വിവിധാനന്ദസര്‍ഗാത്മനേ । വിശ്വപൂരണതത്പരായ ।
യജ്ഞജീവനഹേതവേ । യജ്ഞസ്വാമിനേ । ഇഷ്ടബോധകായ । നാനാസിദ്ധാന്തഗംയായ ।
സപ്തതന്തവേ । ഷഡ്ഗുണായ । പ്രതിസര്‍ഗജഗത്കര്‍ത്രേ । നാനാലീലാവിശാരദായ ।
ധ്രുവപ്രിയായ । ധ്രുവസ്വാമിനേ । ചിന്തിതാധികദായകായ ।
ദുര്ലഭാനന്തഫലദായ । ദയാനിധയേ നമഃ । 280

ഓം അമിത്രഘ്നേ നമഃ । അങ്ഗസ്വാമിനേ । കൃപാസാരായ । വൈന്യായ ।
ഭൂമിനിയാമകായ । ഭൂവിദോഗ്ധ്രേ । പ്രജാപ്രാണപാലനൈകപരായണായ ।
യശോദാത്രേ । ജ്ഞാനദാത്രേ । സര്‍വധര്‍മപ്രദര്‍ശകായ । പുരഞ്ജനായ ।
ജഗന്‍മിത്രായ । വിസര്‍ഗാന്തപ്രദര്‍ശനായ । പ്രചേതസാം പതയേ ।
ചിത്രഭക്തിഹേതവേ । ജനാര്‍ദനായ । സ്മൃതിഹേതുബ്രഹ്മഭാവസായുജ്യാദിപ്രദായ ।
ശുഭായ ॥

പഞ്ചമസ്കന്ധതഃ –
വിജയിനേ । സ്ഥിതിലീലാബ്ധയേ നമഃ । 300 ।

ഓം അച്യുതായ നമഃ । വിജയപ്രദായ । സ്വസാമര്‍ഥ്യപ്രദായ ।
ഭക്തകീര്‍തിഹേതവേ । അധോക്ഷജായ । പ്രിയവ്രതപ്രിയസ്വാമിനേ ।
സ്വേച്ഛാവാദവിശാരദായ । സങ്ഗ്യഗംയായ । സ്വപ്രകാശായ ।
സര്‍വസങ്ഗവിവര്‍ജിതായ । ഇച്ഛായാം സമര്യാദായ । ത്യാഗമാത്രോപലംഭനായ ।
അചിന്ത്യകാര്യകര്‍ത്രേ । തര്‍കാഗോചരകാര്യകൃതേ । ശൃങ്ഗാരരസമര്യാദായൈ ।
ആഗ്നീധ്രരസഭാജനായ । നാഭീഷ്ടപൂരകായ । കര്‍മമര്യാദാദര്‍ശനോത്സുകായ ।
സര്‍വരൂപായ । അദ്ഭുതതമായ നമഃ । 320

മര്യാദാപുരുഷോത്തമായ നമഃ । സര്‍വരൂപേഷു സത്യാത്മനേ । കാലസാക്ഷിണേ ।
ശശിപ്രഭായ । മേരുദേവീവ്രതഫലായ । ഋഷഭായ । ഭഗലക്ഷണായ ।
ജഗത്സന്തര്‍പകായ । മേഘരൂപിണേ । ദേവേന്ദ്രദര്‍പഘ്നേ । ജയന്തീപതയേ ।
അത്യന്തപ്രമാണാശേഷലൌകികായ । ശതധാന്യസ്തഭൂതാത്മനേ । ശതാനന്ദായ ।
ഗുണപ്രസുവേ । വൈഷ്ണവോത്പാദനപരായ । സര്‍വധര്‍മോപദേശകായ ।
പരഹംസക്രിയാഗോപ്ത്രേ । യോഗചര്യാപ്രവര്‍തകായ । ചതുര്‍ഥാശ്രമനിര്‍ണേത്രേ
നമഃ । 340

സദാനന്ദശരീരവതേ നമഃ । പ്രദര്‍ശിതാന്യധര്‍മായ । ഭരതസ്വാമിനേ ।
അപാരകൃതേ । യഥാവത്കര്‍മകര്‍ത്രേ । സങ്ഗാനിഷ്ടപ്രദര്‍ശകായ ।
ആവശ്യകപുനര്‍ജന്‍മകര്‍മമാര്‍ഗപ്രദര്‍ശകായ । യജ്ഞരൂപമൃഗായ ।
ശാന്തായ । സഹിഷ്ണവേ । സത്പരാക്രമായ । രഹൂഗണഗതിജ്ഞായ ।
രഹൂഗണവിമോചകായ । ഭവാടവീതത്ത്വവക്ത്രേ । ബഹിര്‍മുഖഹിതേ രതായ ।
ഗയസ്വാമിനേ । സ്ഥാനവംശകര്‍ത്രേ । സ്ഥാനവിഭാഗകൃതേ । പുരുഷാവയവായ ।
ഭൂമിവിശേഷവിനിരൂപകായ നമഃ । 360

ജംബൂദ്വീപപതയേ നമഃ । മേരുനാഭിപദ്മരുഹാശ്രയായ ।
നാനാവിഭൂതിലീലാഢ്യായ । ഗങ്ഗോത്പത്തിനിദാനകൃതേ । ഗങ്ഗാമാഹാത്മ്യഹേതവേ ।
ഗങ്ഗാരൂപായ । അതിഗൂഢകൃതേ । വൈകുണ്ഠദേഹഹേത്വംബുജന്‍മകൃതേ ।
സര്‍വപാവനായ । ശിവസ്വാമിനേ । ശിവോപാസ്യായ । ഗൂഢായ ।
സങ്കര്‍ഷണാത്മകായ । സ്ഥാനരക്ഷാര്‍ഥമത്സ്യാദിരൂപായ । സര്‍വൈകപൂജിതായ ।
ഉപാസ്യനാനാരൂപാത്മനേ । ജ്യോതീരൂപായ । ഗതിപ്രദായ । സൂര്യനാരായണായ ।
വേദകാന്തയേ നമഃ । 380

ഉജ്ജ്വലവേഷധൃശേ നമഃ । ഹംസായ । അന്തരിക്ഷഗമനായ ।
സര്‍വപ്രസവകാരണായ । ആനന്ദകര്‍ത്രേ । വസുദായ । ബുധായ ।
വാക്പതയേ । ഉജ്ജ്വലായ । കാലാത്മനേ । കാലകാലായ । കാലച്ഛേദകൃതേ ।
ഉത്തമായ । ശിശുമാരായ । സര്‍വമൂര്‍തയേ । ആധിദൈവികരൂപധൃശേ ।
അനന്തസുഖഭോഗാഢ്യായ । വിവരൈശ്വര്യഭാജനായ । സങ്കര്‍ഷണായ ।
ദൈത്യപതയേ നമഃ । 400 ।

സര്‍വാധാരായ നമഃ । ബൃഹദ്വപുഷേ । അനന്തനരകച്ഛേദിനേ ।
സ്മൃതിമാത്രാര്‍തിനാശനായ । സര്‍വാനുഗ്രഹകര്‍ത്രേ । മര്യാദാഭിന്നശാസ്ത്രകൃതേ ॥

ഷഷ്ഠസ്കന്ധതഃ –
കാലാന്തകഭയച്ഛേദിനേ । നാമസാമര്‍ഥ്യരൂപധൃശേ ।
ഉദ്ധാരാനര്‍ഹഗോപ്ത്രാത്മനേ । നാമാദിപ്രേരകോത്തമായ ।
അജാമിലമഹാദുഷ്ടമോചകായ । അഘവിമോചകായ । ധര്‍മവക്ത്രേ ।
അക്ലിഷ്ടവക്ത്രേ । വിഷ്ണുധര്‍മസ്വരൂപധൃശേ । സന്‍മാര്‍ഗപ്രേരകായ ।
ധര്‍ത്രേ । ത്യാഗഹേതവേ । അധോക്ഷജായ । വൈകുണ്ഠപുരനേത്രേ നമഃ । 420

ദാസസംവൃദ്ധികാരകായ നമഃ । ദക്ഷപ്രസാദകൃതേ ।
ഹംസഗുഹ്യസ്തുതിവിഭാവനായ । സ്വാഭിപ്രായപ്രവക്ത്രേ । മുക്തജീവപ്രസൂതികൃതേ ।
നാരദപ്രേരണാത്മനേ । ഹര്യശ്വബ്രഹ്മഭാവനായ । ശബലാശ്വഹിതായ ।
ഗൂഢവാക്യാര്‍ഥജ്ഞാപനക്ഷമായ । ഗൂഢാര്‍ഥജ്ഞാപനായ ।
സര്‍വമോക്ഷാനന്ദപ്രതിഷ്ഠിതായ । പുഷ്ടിപ്രരോഹഹേതവേ ।
ദാസൈകജ്ഞാതഹൃദ്ഗതായ । ശാന്തികര്‍ത്രേ । സുഹിതകൃതേ । സ്ത്രീപ്രസുവേ ।
സര്‍വകാമദുഹേ । പുഷ്ടിവംശപ്രണേത്രേ । വിശ്വരൂപേഷ്ടദേവതായൈ ।
കവചാത്മനേ നമഃ । 440

ഓം പാലനാത്മനേ നമഃ । വര്‍മോപചിതികാരണായ । വിശ്വരൂപശിരച്ഛേദിനേ ।
ത്വാഷ്ട്രയജ്ഞവിനാശകായ । വൃത്രസ്വാമിനേ । വൃത്രഗംയായ ।
വൃത്രവ്രതപരായണായ । വൃത്രകീര്‍തയേ । വൃത്രമോക്ഷായ ।
മഘവത്പ്രാണരക്ഷകായ । അശ്വമേധഹവിര്‍ഭോക്ത്രേ । ദേവേന്ദ്രാമീവനാശകായ ।
സംസാരമോചകായ । ചിത്രകേതുബോധനതത്പരായ । മന്ത്രസിദ്ധയേ ।
സിദ്ധിഹേതവേ । സുസിദ്ധിഫലദായകായ । മഹാദേവതിരസ്കര്‍ത്രേ । ഭക്ത്യൈ
പൂര്‍വാര്‍ഥനാശകായ । ദേവബ്രാഹ്മണവിദ്വേഷവൈമുഖ്യജ്ഞാപകായ നമഃ । 460

ശിവായ നമഃ । ആദിത്യായ । ദൈത്യരാജായ । മഹത്പതയേ । അചിന്ത്യകൃതേ ।
മരുതാം ഭേദകായ । ത്രാത്രേ । വ്രതാത്മനേ । പുമ്പ്രസൂതികൃതേ ॥

സപ്തമസ്കന്ധതഃ –
കര്‍മാത്മനേ । വാസനാത്മനേ । ഊതിലീലാപരായണായ ।
സമദൈത്യസുരായ । സ്വാത്മനേ । വൈഷംയജ്ഞാനസംശ്രയായ ।
ദേഹാദ്യുപാധിരഹിതായ । സര്‍വജ്ഞായ । സര്‍വഹേതുവിദേ ।
ബ്രഹ്മവാക്സ്ഥാപനപരായ । സ്വജന്‍മാവധികാര്യകൃതേ നമഃ । 480

ഓം സദസദ്വാസനാഹേതവേ നമഃ । ത്രിസത്യായ । ഭക്തമോചകായ ।
ഹിരണ്യകശിപുദ്വേഷിണേ । പ്രവിഷ്ടാത്മനേ । അതിഭീഷണായ ।
ശാന്തിജ്ഞാനാദിഹേതവേ । പ്രഹ്ലാദോത്പത്തികാരണായ । ദൈത്യസിദ്ധാന്തസദ്വക്ത്രേ ।
തപഃസാരായ । ഉദാരധിയേ । ദൈത്യഹേതുപ്രകടനായ ।
ഭക്തിചിഹ്നപ്രകാശകായ । സദ്വേഷഹേതവേ । സദ്വേഷവാസനാത്മനേ ।
നിരന്തരായ । നൈഷ്ഠുര്യസീംനേ । പ്രഹ്ലാദവത്സലായ । സങ്ഗദോഷഘ്നേ ।
മഹാനുഭാവായ നമഃ । 500 ।

ഓം സാകാരായ നമഃ । സര്‍വാകാരായ । പ്രമാണഭുവേ ।
സ്തംഭപ്രസൂതയേ । നൃഹരയേ । നൃസിംഹായ । ഭീമവിക്രമായ ।
വികടാസ്യായ । ലലജ്ജിഹ്വായ । നഖശസ്ത്രായ । ജവോത്കടായ ।
ഹിരണ്യകശിപുച്ഛേദിനേ । ക്രൂരദൈത്യനിവാരകായ । സിംഹാസനസ്ഥായ ।
ക്രോധാത്മനേ । ലക്ഷ്മീഭയവിവര്‍ധനായ । ബ്രഹ്മാദ്യത്യന്തഭയഭുവേ ।
അപൂര്‍വാചിന്ത്യരൂപധൃശേ । ഭക്തൈകശാന്തഹൃദയായ । ഭക്തസ്തുത്യായ
നമഃ । 520

ഓം സ്തുതിപ്രിയായ നമഃ । ഭക്താങ്ഗലേഹനോദ്ധൂതക്രോധപുഞ്ജായ ।
പ്രശാന്തധിയേ । സ്മൃതിമാത്രഭയത്രാത്രേ । ബ്രഹ്മബുദ്ധിപ്രദായകായ ।
ഗോരൂപധാരിണേ । അമൃതപായ । ശിവകീര്‍തിവിവര്‍ധനായ ।
ധര്‍മാത്മനേ । സര്‍വകര്‍മാത്മനേ । വിശേഷാത്മനേ । ആശ്രമപ്രഭവേ ।
സംസാരമഗ്നസ്യോദ്ധര്‍ത്രേ । സന്‍മാര്‍ഗാഖിലതത്ത്വവാചേ ।

അഷ്ടമസ്കന്ധതഃ –
ആചാരാത്മനേ । സദാചാരായ । മന്വന്തരവിഭാവനായ ।
സ്മൃത്യാശേഷാശുഭഹരായ । ഗജേന്ദ്രസ്മൃതികാരണായ ।
ജാതിസ്മരണഹേത്വേകപൂജാഭക്തിസ്വരൂപദായ നമഃ । 540

ഓം യജ്ഞായ നമഃ । ഭയാന്‍മനുത്രാത്രേ । വിഭവേ । ബ്രഹ്മവ്രതാശ്രയായ ।
സത്യസേനായ । ദുഷ്ടഘാതിനേ । ഹരയേ । ഗജവിമോചകായ । വൈകുണ്ഠായ ।
ലോകകര്‍ത്രേ । അജിതായ । അമൃതകാരണായ । ഉരുക്രമായ । ഭൂമിഹര്‍ത്രേ ।
സാര്‍വഭൌമായ । ബലിപ്രിയായ । വിഭവേ । സര്‍വഹിതൈകാത്മനേ । വിഷ്വക്സേനായ ।
ശിവപ്രിയായ നമഃ । 560

ധര്‍മസേതവേ നമഃ । ലോകധൃതയേ । സുധാമാന്തരപാലകായ ।
ഉപഹര്‍ത്രേ । യോഗപതയേ । ബൃഹദ്ഭാനവേ । ക്രിയാപതയേ ।
ചതുര്‍ദശപ്രമാണാത്മനേ । ധര്‍മായ । മന്വാദിബോധകായ ।
ലക്ഷ്മീഭോഗൈകനിലയായ । ദേവമന്ത്രപ്രദായകായ । ദൈത്യവ്യാമോഹകായ ।
സാക്ഷാദ്ഗരുഡസ്കന്ധസംശ്രയായ । ലീലാമന്ദരധാരിണേ ।
ദൈത്യവാസുകിപൂജിതായ । സമുദ്രോന്‍മഥനായത്തായ । അവിഘ്നകര്‍ത്രേ ।
സ്വവാക്യകൃതേ । ആദികൂര്‍മായ നമഃ । 580

ഓം പവിത്രാത്മനേ നമഃ । മന്ദരാഘര്‍ഷണോത്സുകായ ।
ശ്വാസൈജദബ്ധിവാര്‍വീചയേ । കല്‍പാന്താവധികാര്യകൃതേ ।
ചതുര്‍ദശമഹാരത്നായ । ലക്ഷ്മീസൌഭാഗ്യവര്‍ധനായ । ധന്വന്തരയേ ।
സുധാഹസ്തായ । യജ്ഞഭോക്ത്രേ । ആര്‍തിനാശനായ । ആയുര്‍വേദപ്രണേത്രേ ।
ദേവദൈത്യാഖിലാര്‍ചിതായ । ബുദ്ധിവ്യാമോഹകായ । ദേവകാര്യസാധനതത്പരായ ।
മായയാ സ്ത്രീരൂപായ । വക്ത്രേ । ദൈത്യാന്തഃകരണപ്രിയായ ।
പായിതാമൃതദേവാംശായ । യുദ്ധഹേതുസ്മൃതിപ്രദായ । സുമാലിമാലിവധകൃതേ
നമഃ । 600 ।

മാല്യവത്പ്രാണഹാരകായ നമഃ । കാലനേമിശിരശ്ഛേദിനേ ।
ദൈത്യയജ്ഞവിനാശകായ । ഇന്ദ്രസാമര്‍ഥ്യദാത്രേ ।
ദൈത്യശേഷസ്ഥിതിപ്രിയായ । ശിവവ്യാമോഹകായ । മായിനേ ।
ഭൃഗുമന്ത്രസ്വശക്തിദായ । ബലിജീവനകര്‍ത്രേ । സ്വര്‍ഗഹേതവേ ।
ബ്രഹ്മാര്‍ചിതായ । അദിത്യാനന്ദകര്‍ത്രേ । കശ്യപാദിതിസംഭവായ । ഉപേന്ദ്രായ ।
ഇന്ദ്രാവരജായ । വാമനബ്രഹ്മരൂപധൃശേ । ബ്രഹ്മാദിസേവിതവപുഷേ ।
യജ്ഞപാവനതത്പരായ । യാജ്ഞോപദേശകര്‍ത്രേ । ജ്ഞാപിതാശേഷസംസ്ഥിതായ
നമഃ । 620

സത്യാര്‍ഥപ്രേരകായ നമഃ । സര്‍വഹര്‍ത്രേ । ഗര്‍വവിനാശകായ ।
ത്രിവിക്രമായ । ത്രിലോകാത്മനേ । വിശ്വമൂര്‍തയേ । പൃഥുശ്രവസേ ।
പാശബദ്ധബലയേ । സര്‍വദൈത്യപക്ഷോപമര്‍ദകായ । സുതലസ്ഥാപിതബലയേ ।
സ്വര്‍ഗാധികസുഖപ്രദായ । കര്‍മസമ്പൂര്‍തികര്‍ത്രേ । സ്വര്‍ഗസംസ്ഥാപിതാമരായ ।
ജ്ഞാതത്രിവിധധര്‍മാത്മനേ । മഹാമീനായ । അബ്ധിസംശ്രയായ ।
സത്യവ്രതപ്രിയായ । ഗോപ്ത്രേ । മത്സ്യമൂര്‍തിധൃതശ്രുതയേ ।
ശൃങ്ഗബദ്ധധൃതക്ഷോണയേ നമഃ । 640॥ ഓം സര്‍വാര്‍ഥജ്ഞാപകായ
നമഃ । ഗുരവേ ।

നവമസ്കന്ധതഃ –
ഈശസേവകലീലാത്മനേ । സൂര്യവംശപ്രവര്‍തകായ । സോമവംശോദ്ഭവകരായ ।
മനുപുത്രഗതിപ്രദായ । അംബരീഷപ്രിയായ । സാധവേ ।
ദുര്‍വാസോഗര്‍വനാശകായ । ബ്രഹ്മശാപോപസംഹര്‍ത്രേ । ഭക്തകീര്‍തിവിവര്‍ധനായ ।
ഇക്ഷ്വാകുവംശജനകായ । സഗരാദ്യഖിലാര്‍ഥദായ । ഭഗീരഥമഹായത്നായ ।
ഗങ്ഗാധൌതാങ്ഘ്രിപങ്കജായ । ബ്രഹ്മസ്വാമിനേ । ശിവസ്വാമിനേ ।
സഗരാത്മജമുക്തിദായ । ഖട്വാങ്ഗമോക്ഷഹേതവേ । രഘുവംശവിവര്‍ധനായ
നമഃ । 660

ഓം രഘുനാഥായ നമഃ । രാമചന്ദ്രായ । രാമഭദ്രായ । രഘുപ്രിയായ ।
അനന്തകീര്‍തയേ । പുണ്യാത്മനേ । പുണ്യശ്ലോകൈകഭാസ്കരായ । കോശലേന്ദ്രായ ।
പ്രമാണാത്മനേ । സേവ്യായ । ദശരഥാത്മജായ । ലക്ഷ്മണായ । ഭരതായ ।
ശത്രുഘ്നായ । വ്യൂഹവിഗ്രഹായ । വിശ്വാമിത്രപ്രിയായ । ദാന്തായ ।
താഡകാവധമോക്ഷദായ । വായവ്യാസ്ത്രാബ്ധിനിക്ഷിപ്തമാരീചായ । സുബാഹുഘ്നേ
നമഃ । 680

വൃഷധ്വജധനുര്‍ഭങ്ഗപ്രാപ്തസീതാമഹോത്സവായ ।
സീതാപതയേ । ഭൃഗുപതിഗര്‍വ പര്‍വതനാശകായ ।
അയോധ്യാസ്ഥമഹാഭോഗയുക്തലക്ഷ്മീവിനോദവതേ ।
കൈകയീവാക്യകര്‍ത്രേ । പിതൃവാക്പരിപാലകായ । വൈരാഗ്യബോധകായ ।
അനന്യസാത്ത്വികസ്ഥാനബോധകായ । അഹല്യാദുഃഖഹാരിണേ । ഗുഹസ്വാമിനേ ।
സലക്ഷ്മണായ । ചിത്രകൂടപ്രിയസ്ഥാനായ । ദണ്ഡകാരണ്യപാവനായ ।
ശരഭങ്ഗസുതീക്ഷ്ണാദിപൂജിതായ । അഗസ്ത്യഭാഗ്യഭുവേ ।
ഋഷിസമ്പ്രാര്‍ഥിതകൃതയേ । വിരാധവധപണ്ഡിതായ ।
ഛിന്നശൂര്‍പണഖാനാസായ । ഖരദൂഷണഘാതകായ ।
ഏകബാണഹതാനേകസഹസ്രബലരാക്ഷസായ നമഃ । 700 ।

മാരീചഘാതിനേ നമഃ । നിയതസത്താസംബന്ധശോഭിതായ । സീതാവിയോഗനാട്യായ ।
ജടായുവധമോക്ഷദായ । ശബരീപൂജിതായ । ഭക്തഹനുമത്പ്രമുഖാവൃതായ ।
ദുന്ദുഭ്യസ്ഥിപ്രഹരണായ । സപ്തതാലവിഭേദനായ । സുഗ്രീവരാജ്യദായ ।
വാലിഘാതിനേ । സാഗരശോഷിണേ । സേതുബന്ധകര്‍ത്രേ । വിഭീഷണഹിതപ്രദായ ।
രാവണാദിശിരശ്ഛേദിനേ । രാക്ഷസാഘൌഘനാശകായ । സീതാഽഭയപ്രദാത്രേ ।
പുഷ്പകാഗമനോത്സുകായ । അയോധ്യാപതയേ । അത്യന്തസര്‍വലോകസുഖപ്രദായ ।
മഥുരാപുരനിര്‍മാത്രേ നമഃ । 720

സുകൃതജ്ഞസ്വരൂപദായ നമഃ । ജനകജ്ഞാനഗംയായ ।
ഐലാന്തപ്രകടശ്രുതയേ । ഹൈഹയാന്തകരായ । രാമായ ।
ദുഷ്ടക്ഷത്രവിനാശകായ । സോമവംശഹിതൈകാത്മനേ ।
യദുവംശവിവര്‍ധനായ ।

ദശമസ്കന്ധതഃ –
പരബ്രഹ്മാവതരണായ । കേശവായ । ക്ലേശനാശനായ । ഭൂമിഭാരാവതരണായ ।
ഭക്താര്‍ഥാഖിലമാനസായ । സര്‍വഭക്തനിരോധാത്മനേ ।
ലീലാനന്തനിരോധകൃതേ । ഭൂമിഷ്ഠപരമാനന്ദായ ।
ദേവകീശുദ്ധികാരണായ । വസുദേവജ്ഞാനനിഷ്ഠസമജീവനവാരകായ ।
സര്‍വവൈരാഗ്യകരണസ്വലീലാധാരശോധകായ । മായാജ്ഞാപനകര്‍ത്രേ നമഃ । 740

ശേഷസംഭാരസംഭൃതയേ നമഃ । ഭക്തക്ലേശപരിജ്ഞാത്രേ । തന്നിവാരണത
ത്പരായ । ആവിഷ്ടവസുദേവാംശായ । ദേവകീഗര്‍ഭഭൂഷണായ । പൂര്‍ണതേജോമയായ ।
പൂര്‍ണായ । കംസാധൃഷ്യപ്രതാപവതേ । വിവേകജ്ഞാനദാത്രേ ।
ബ്രഹ്മാദ്യഖിലസംസ്തുതായ । സത്യായ । ജഗത്കല്‍പതരവേ । നാനാരൂപവിമോഹനായ ।
ഭക്തിമാര്‍ഗപ്രതിഷ്ഠാത്രേ । വിദ്വന്‍മോഹപ്രവര്‍തകായ । മൂലകാലഗുണദ്രഷ്ട്രേ ।
നയനാനന്ദഭാജനായ । വസുദേവസുഖാബ്ധയേ । ദേവകീനയനാമൃതായ ।
പിതൃമാതൃസ്തുതായ നമഃ । 760

പൂര്‍വസര്‍വവൃത്താന്തബോധകായ നമഃ ।
ഗോകുലാഗതിലീലാപ്തവസുദേവകരസ്ഥിതയേ । സര്‍വേശത്വപ്രകടനായ ।
മായാവ്യത്യയകാരകായ । ജ്ഞാനമോഹിതദുഷ്ടേശായ । പ്രപഞ്ചാസ്മൃതികാരണായ ।
യശോദാനന്ദനായ । നന്ദഭാഗ്യഭൂഗോകുലോത്സവായ । നന്ദപ്രിയായ ।
നന്ദസൂനവേ । യശോദായാഃ സ്തനന്ധയായ । പൂതനാസുപയഃപാത്രേ ।
മുഗ്ധഭാവാതിസുന്ദരായ । സുന്ദരീഹൃദയാനന്ദായ । ഗോപീമന്ത്രാഭിമന്ത്രിതായ ।
ഗോപാലാശ്ചര്യരസകൃതേ । ശകടാസുരഖണ്ഡനായ । നന്ദവ്രജജനാനന്ദിനേ ।
നന്ദഭാഗ്യമഹോദയായ । തൃണാവര്‍തവധോത്സാഹായ നമഃ । 780

യശോദാജ്ഞാനവിഗ്രഹായ നമഃ । ബലഭദ്രപ്രിയായ । കൃഷ്ണായ ।
സങ്കര്‍ഷണസഹായവതേ । രാമാനുജായ । വാസുദേവായ ।
ഗോഷ്ഠാങ്ഗണഗതിപ്രിയായ । കിങ്കിണീരവഭാവജ്ഞായ ।
വത്സപുച്ഛാവലംബനായ । നവനീതപ്രിയായ । ഗോപീമോഹസംസാരനാശകായ ।
ഗോപബാലകഭാവജ്ഞായ । ചൌര്യവിദ്യാവിശാരദായ ।
മൃത്സ്നാഭക്ഷണലീലാസ്യമാഹാത്മ്യജ്ഞാനദായകായ । ധരാദ്രോണപ്രീതികര്‍ത്രേ ।
ദധിഭാണ്ഡവിഭേദനായ । ദാമോദരായ । ഭക്തവശ്യായ ।
യമലാര്‍ജുനഭഞ്ജനായ । ബൃഹദ്വനമഹാശ്ചര്യായ നമഃ । 800 ।

വൃന്ദാവനഗതിപ്രിയായ നമഃ । വത്സഘാതിനേ । ബാലകേലയേ ।
ബകാസുരനിഷൂദനായ । അരണ്യഭോക്ത്രേ । ബാലലീലാപരായണായ ।
പ്രോത്സാഹജനകായ । അഘാസുരനിഷൂദനായ । വ്യാലമോക്ഷപ്രദായ ।
പുഷ്ടായ । ബ്രഹ്മമോഹപ്രവര്‍ധനായ । അനന്തമൂര്‍തയേ । സര്‍വാത്മനേ ।
ജങ്ഗമസ്ഥാവരാകൃതയേ । ബ്രഹ്മമോഹനകര്‍ത്രേ । സ്തുത്യായ । ആത്മനേ ।
സദാപ്രിയായ । പൌഗണ്ഡലീലാഭിരതയേ । ഗോചാരണപരായണായ നമഃ । 820

വൃന്ദാവനലതാഗുല്‍മവൃക്ഷരൂപനിരൂപകായ നമഃ । നാദബ്രഹ്മപ്രകടനായ ।
വയഃപ്രതികൃതിനിഃസ്വനായ । ബര്‍ഹിനൃത്യാനുകരണായ ।
ഗോപാലാനുകൃതിസ്വനായ । സദാചാരപ്രതിഷ്ഠാത്രേ । ബലശ്രമനിരാകൃതയേ ।
തരുമൂലകൃതാശേഷതല്‍പശായിനേ । സഖിസ്തുതായ । ഗോപാലസേവിതപദായ ।
ശ്രീലാലിതപദാംബുജായ । ഗോപസമ്പ്രാര്‍ഥിതഫലദാനനാശിതധേനുകായ ।
കാലീയഫണിമാണിക്യരഞ്ജിതശ്രീപദാംബുജായ ।
ദൃഷ്ടിസഞ്ജീവിതാശേഷഗോപഗോഗോപികാപ്രിയായ । ലീലാസമ്പീതദാവാഗ്നയേ ।
പ്രലംബവധപണ്ഡിതായ । ദാവാഗ്ന്യാവൃതഗോപാലദൃഷ്ട്യാച്ഛാദനവഹ്നിപായ ।
വര്‍ഷാശരദ്വിഭൂതിശ്രിയേ । ഗോപീകാമപ്രബോധകായ ।
ഗോപീരത്നസ്തുതാശേഷവേണുവാദ്യവിശാരദായ നമഃ । 840

കാത്യായനീവ്രതവ്യാജസര്‍വഭാവാശ്രിതാങ്ഗനായ നമഃ ।
സത്സങ്ഗതിസ്തുതിവ്യാജസ്തുതവൃന്ദാവനാങ്ഘ്രിപായ ।
ഗോപക്ഷുച്ഛാന്തി സംവ്യാജ വിപ്രഭാര്യാപ്രസാദകൃതേ ।
ഹേതുപ്രാപ്തേന്ദ്രയാഗസ്വകാര്യഗോസവബോധകായ നമഃ ।
ശൈലരൂപകൃതാശേഷരസഭോഗസുഖാവഹായ ।
ലീലാഗോവര്‍ധനോദ്ധാരപാലിതസ്വവ്രജപ്രിയായ ।
ഗോപസ്വച്ഛന്ദലീലാര്‍ഥഗര്‍ഗവാക്യാര്‍ഥബോധകായ ।
ഇന്ദ്രധേനുസ്തുതിപ്രാപ്തഗോവിന്ദേന്ദ്രാഭിധാനവതേ ।
വ്രതാദിധര്‍മസംസക്തനന്ദക്ലേശവിനാശകായ ।
നന്ദാദിഗോപമാത്രേഷ്ടവൈകുണ്ഠഗതിദായകായ ।
വേണുവാദസ്മരക്ഷോഭമത്തഗോപീവിമുക്തിദായ ।
സര്‍വഭാവപ്രാപ്തഗോപീസുഖസംവര്‍ധനക്ഷമായ ।
ഗോപീഗര്‍വപ്രണാശാര്‍ഥതിരോധാനസുഖപ്രദായ । കൃഷ്ണഭാവവ്യാപ്തവിശ്വഗോപീ
ഭാവിതവേശധൃഷേ । രാധാവിശേഷസംഭോഗപ്രാപ്തദോഷനിവാരകായ ।
പരമപ്രീതിസങ്ഗീതസര്‍വാദ്ഭുതമഹാഗുണായ ।
മാനാപനോദനാക്രന്ദഗോപീദൃഷ്ടിമഹോത്സവായ । ഗോപികാവ്യാപ്തസര്‍വാങ്ഗായ ।
സ്ത്രീസംഭാഷവിശാരദായ । രാസോത്സവമഹാസൌഖ്യഗോപീസംഭോഗസാഗരായ
നമഃ । 860

ജലസ്ഥലരതിവ്യാപ്തഗോപീദൃഷ്ട്യഭിപൂജിതായ നമഃ ।
ശാസ്ത്രാനപേക്ഷകാമൈകമുക്തിദ്വാരവിവര്‍ധനായ ।
സുദര്‍ശനമഹാസര്‍പഗ്രസ്തനന്ദവിമോചകായ ।
ഗീതമോഹിതഗോപീധൃക്ശങ്ഖചൂഡവിനാശകായ । ഗുണസങ്ഗീതസന്തുഷ്ടയേ ।
ഗോപീസംസാരവിസ്മൃതയേ । അരിഷ്ടമഥനായ । ദൈത്യബുദ്ധിവ്യാമോഹകാരകായ ।
കേശിഘാതിനേ । നാരദേഷ്ടായ । വ്യോമാസുരവിനാശകായ ।
അക്രൂരഭക്തിസംരാദ്ധപാദരേണുമഹാനിധയേ । രഥാവരോഹശുദ്ധാത്മനേ ।
ഗോപീമാനസഹാരകായ । ഹ്രദസന്ദര്‍ശിതാശേഷവൈകുണ്ഠാക്രൂരസംസ്തുതായ ।
മഥുരാഗമനോത്സാഹായ । മഥുരാഭാഗ്യഭാജനായ ।
മഥുരാനഗരീശോഭാദര്‍ശനോത്സുകമാനസായ । ദുഷ്ടരഞ്ജകഘാതിനേ ।
വായകാര്‍ചിതവിഗ്രഹായ നമഃ । 880

ഓം വസ്ത്രമാലാസുശോഭാങ്ഗായ നമഃ । കുബ്ജാലേപനഭൂഷിതായ ।
കുബ്ജാസുരൂപകര്‍ത്രേ । കുബ്ജാരതിവരപ്രദായ ।
പ്രസാദരൂപസന്തുഷ്ടഹരകോദണ്ഡഖണ്ഡനായ ।
ശകലാഹതകംസാപ്തധനൂരക്ഷകസൈനികായ ।
ജാഗ്രത്സ്വപ്നഭയവ്യാപ്തമൃത്യുലക്ഷണബോധകായ । മഥുരാമല്ലായ ।
ഓജസ്വിനേ । മല്ലയുദ്ധവിശാരദായ । സദ്യഃ കുവലയാപീഡഘാതിനേ ।
ചാണൂരമര്‍ദനായ । ലീലാഹതമഹാമല്ലായ । ശലതോശലഘാതകായ ।
കംസാന്തകായ । ജിതാമിത്രായ । വസുദേവവിമോചകായ ।
ജ്ഞാതതതേത്ത്വപിതൃജ്ഞാനമോഹനാമൃതവാങ്മയായ ।
ഉഗ്രസേന പ്രതിഷ്ഠാത്രേ । യാദവാധിവിനാശകായ നമഃ । 900 ।
ഓം നന്ദാദിസാന്ത്വനകരായ നമഃ । ബ്രഹ്മചര്യവ്രതേ സ്ഥിതായ ।
ഗുരുശുശ്രൂഷണപരായ । വിദ്യാപാരമിതേശ്വരായ । സാന്ദീപനിമൃതാപത്യദാത്രേ ।
കാലാന്തകാദിജിതേ । ഗോകുലാശ്വാസനപരായ । യശോദാനന്ദപോഷകായ ।
ഗോപികാവിരഹവ്യാജമനോഗതിരതിപ്രദായ । സമോദ്ഭവഭ്രമരവാചേ ।
ഗോപികാമോഹനാശകായ । കുബ്ജാരതിപ്രദായ । അക്രൂരപവിത്രീകൃതഭൂഗൃഹായ ।
പൃഥാദുഃഖപ്രണേത്രേ । പാണ്ഡവാനാം സുഖപ്രദായ ।

ഉത്തരാര്‍ധതഃ –
ജരാസന്ധസമാനീതസൈന്യഘാതിനേ । വിചാരകായ ।
യവനവ്യാപ്തമഥുരാജനദത്തകുശസ്ഥലിനേ ।
ദ്വാരകാദ്ഭുതനിര്‍മാണവിസ്മാപിതസുരാസുരായ ।
മനുഷ്യമാത്രഭോഗാര്‍ഥഭൂംയാനീതേന്ദ്രവൈഭവായ നമഃ । 920

യവനവ്യാപ്തമഥുരാനിര്‍ഗമാനന്ദവിഗ്രഹായ
നമഃ । മുചുകുന്ദമഹാബോധയവനപ്രാണദര്‍പഘ്നേ ।
മുചുകുന്ദസ്തുതാശേഷഗുണകര്‍മമഹോദയായ । ഫലപ്രദാനസന്തുഷ്ടയേ ।
ജന്‍മാന്തരിതമോക്ഷദായ । ശിവബ്രാഹ്മണവാക്യാപ്തജയഭീതിവിഭാവനായ ।
പ്രവര്‍ഷണപ്രാര്‍ഥിതാഗ്നിദാനപുണ്യമഹോത്സവായ । രുക്മിണീരമണായ । കാമപിത്രേ ।
പ്രദ്യുംനഭാവനായ । സ്യമന്തകമണിവ്യാജപ്രാപ്തജാംബവതീപതയേ ।
സത്യഭാമാപ്രാണപതയേ ।കാലിന്ദീരതിവര്‍ധനായ । മിത്രവിന്ദാപതയേ ।
സത്യാപതയേ । വൃഷനിഷൂദനായ । ഭദ്രാവാഞ്ഛിതഭര്‍ത്രേ ।
ലക്ഷ്മണാവരണക്ഷമായ । ഇന്ദ്രാദിപ്രാര്‍ഥിതവധനരകാസുരസൂദനായ ।
മുരാരയേ നമഃ । 940

പീഠഹന്ത്രേ നമഃ । താംരാദിപ്രാണഹാരകായ । ഷോഡശസ്ത്രീസഹസ്രേശായ ।
ഛത്രകുണ്ഡലദാനകൃതേ । പാരിജാതാപഹരണായ । ദേവേന്ദ്രമദനാശകായ ।
രുക്മിണീസമസര്‍വസ്ത്രീസാധ്യഭോഗരതിപ്രദായ ।
രുക്മിണീപരിഹാസോക്തിവാക്തിരോധാനകാരകായ ।
പുത്രപൌത്രമഹാഭാഗ്യഗൃഹധര്‍മപ്രവര്‍തകായ ।
ശംബരാന്തകസത്പുത്രവിവാഹഹതരുക്മികായ । ഉഷാപഹൃതപൌത്രശ്രിയേ ।
ബാണബാഹുനിവാരകായ । ശീതജ്വരഭയവ്യാപ്തജ്വരസംസ്തുതഷഡ്ഗുണായ ।
ശങ്കരപ്രതിയോദ്ധ്രേ । ദ്വന്ദ്വയുദ്ധവിശാരദായ । നൃഗപാപപ്രഭേത്ത്രേ ।
ബ്രഹ്മസ്വഗുണദോഷദൃശേ । വിഷ്ണുഭക്തിവിരോധൈകബ്രഹ്മസ്വവിനിവാരകായ ।
ബലഭദ്രാഹിതഗുണായ । ഗോകുലപ്രീതിദായകായ നമഃ । 960

ഗോപീസ്നേഹൈകനിലയായ നമഃ । ഗോപീപ്രാണസ്ഥിതിപ്രദായ ।
വാക്യാതിഗാമിയമുനാഹലാകര്‍ഷണവൈഭവായ । പൌണ്ഡ്രകത്യാജിതസ്പര്‍ധായ ।
കാശീരാജവിഭേദനായ । കാശീനിദാഹകരണായ । ശിവഭസ്മപ്രദായകായ ।
ദ്വിവിദപ്രാണഘാതിനേ । കൌരവാഖര്‍വഗര്‍വനുദേ ।
ലാങ്ഗലാകൃഷ്ടനഗരീസംവിഗ്നാഖിലനാഗരായ । പ്രപന്നാഭയദായ ।
സാംബപ്രാപ്തസന്‍മാനഭാജനായ । നാരദാന്വിഷ്ടചരണായ ।
ഭക്തവിക്ഷേപനാശകായ । സദാചാരൈകനിലയായ ।
സുധര്‍മാധ്യാസിതാനനായ । ജരാസന്ധാവരുദ്ധേന വിജ്ഞാപിതനിജക്ലമായ ।
മന്ത്ര്യുദ്ധവാദിവാക്യോക്തപ്രകാരൈകപരായണായ । രാജസൂയാദിമഖകൃതേ ।
സമ്പ്രാര്‍ഥിതസഹായകൃതേ നമഃ । 980

ഇന്ദ്രപ്രസ്ഥപ്രയാണാര്‍ഥമഹത്സംഭാരസംഭൃതയേ നമഃ ।
ജരാസന്ധവധവ്യാജമോചിതാശേഷഭൂമിപായ । സന്‍മാര്‍ഗബോധകായ ।
യജ്ഞക്ഷിതിവാരണതത്പരായ । ശിശുപാലഹതിവ്യാജജയശാപവിമോചകായ ।
ദുര്യോധനാഭിമാനാബ്ധിശോഷബാണവൃകോദരായ ।
മഹാദേവവരപ്രാപ്തപുരശാല്വവിനാശകായ ।
ദന്തവക്ത്രവധവ്യാജവിജയാഘൌഘനാശകായ । വിദൂരഥപ്രാണഹര്‍ത്രേ ।
ന്യസ്തശസ്ത്രാസ്ത്രവിഗ്രഹായ । ഉപധര്‍മവിലിപ്താങ്ഗസൂതഘാതിനേ ।
വരപ്രദായ । ബല്വലപ്രാണഹരണപാലിതര്‍ഷിനുതിക്രിയായ ।
സര്‍വതീര്‍ഥാഘനാശാര്‍ഥതീര്‍ഥയാത്രാവിശാരദായ ।
ജ്ഞാനക്രിയാവിഭേദേഷ്ടഫലസാധനതത്പരായ । സാരഥ്യാദിക്രിയാകര്‍ത്രേ ।
ഭക്തവശ്യത്വബോധകായ । സുദാമരങ്കഭാര്യാര്‍ഥഭൂംയാനീതേന്ദ്രവൈഭവായ ।
രവിഗ്രഹനിമിത്താപ്തകുരുക്ഷേത്രൈകപാവനായ ।
നൃപഗോപീസമസ്തസ്ത്രീപാവനാര്‍ഥാഖിലക്രിയായ നമഃ । 1000 ।

ഓം ഋഷിമാര്‍ഗപ്രതിഷ്ഠാത്രേ നമഃ । വസുദേവമഖക്രിയായ ।
വസുദേവജ്ഞാനദാത്രേ । ദേവകീപുത്രദായകായ । അര്‍ജുനസ്ത്രീപ്രദാത്രേ ।
ബഹുലാശ്വസ്വരൂപദായ । ശ്രുതദേവേഷ്ടദാത്രേ । സര്‍വശ്രുതിനിരൂപിതായ ।
മഹാദേവാദ്യതിശ്രേഷ്ഠായ । ഭക്തിലക്ഷണനിര്‍ണയായ ।
വൃകഗ്രസ്തശിവത്രാത്രേ । നാനാവാക്യവിശാരദായ ।
നരഗര്‍വവിനാശാര്‍ഥ-ഹൃതബ്രാഹ്മണബാലകായ ।
ലോകാലോകപരസ്ഥാനസ്ഥിതബാലകദായകായ ।
ദ്വാരകാസ്ഥമഹാഭോഗനാനാസ്ത്രീരതിവര്‍ധനായ ।
മനസ്തിരോധാനകൃതവ്യഗ്രസ്ത്രീചിത്തഭാവിതായ ॥

ഏകാദശസ്കന്ധതഃ –
മുക്തിലീലാവിഹരണായ । മൌശലവ്യാജസംഹൃതയേ ।
ശ്രീഭാഗവതധര്‍മാദിബോധകായ । ഭക്തിനീതികൃതേ നമഃ । 1020

ഓം ഉദ്ധവജ്ഞാനദാത്രേ നമഃ । പഞ്ചവിംശതിധാ ഗുരവേ ।
ആചാരഭക്തിമുക്ത്യാദിവക്ത്രേ । ശബ്ദോദ്ഭവസ്ഥിതയേ । ഹംസായ ।
ധര്‍മപ്രവക്ത്രേ । സനകാദ്യുപദേശകൃതേ । ഭക്തിസാധനവക്ത്രേ ।
യോഗസിദ്ധിപ്രദായകായ । നാനാവിഭൂതിവക്ത്രേ । ശുദ്ധധര്‍മാവബോധകായ ।
മാര്‍ഗത്രയവിഭേദാത്മനേ । നാനാശങ്കാനിവാരകായ । ഭിക്ഷുഗീതാപ്രവക്ത്രേ ।
ശുദ്ധസാങ്ഖ്യപ്രവര്‍തകായ । മനോഗുണവിശേഷാത്മനേ ।
ജ്ഞാപകോക്തപുരൂരവസേ । പൂജാവിധിപ്രവക്ത്രേ । സര്‍വസിദ്ധാന്തബോധകായ ।
ലഘുസ്വമാര്‍ഗവക്ത്രേ നമഃ । 1040

ഓം സ്വസ്ഥാനഗതിബോധകായ നമഃ । യാദവാങ്ഗോപസംഹര്‍ത്രേ ।
സര്‍വാശ്ചര്യഗതിക്രിയായ ।

ദ്വാദശസ്കന്ധതഃ –
കാലധര്‍മവിഭേദാര്‍ഥവര്‍ണനാശനതത്പരായ । ബുദ്ധായ । ഗുപ്താര്‍ഥവക്ത്രേ ।
നാനാശാസ്ത്രവിധായകായ । നഷ്ടധര്‍മമനുഷ്യാദിലക്ഷണജ്ഞാപനോത്സുകായ ।
ആശ്രയൈകഗതിജ്ഞാത്രേ । കല്‍കിനേ । കലിമലാപഹായ ।
ശാസ്ത്രവൈരാഗ്യസംബോധായ ംആനാപ്രലയബോധകായ । വിശേഷതഃ
ശുകവ്യാജപരീക്ഷിജ്ജ്ഞാനബോധകായ । ശുകേഷ്ടഗതിരൂപാത്മനേ ।
പരീക്ഷിദ്ദേഹമോക്ഷദായ । ശബ്ദരൂപായ । നാദരൂപായ । വേദരൂപായ ।
വിഭേദനായ നമഃ । 1060

ഓം വ്യാസായ നമഃ । ശാഖാപ്രവക്ത്രേ । പുരാണാര്‍ഥപ്രവര്‍തകായ ।
മാര്‍കണ്ഡേയപ്രസന്നാത്മനേ । വടപത്രപുടേശയായ ।
മായാവ്യാപ്തമഹാമോഹദുഃഖശാന്തിപ്രവര്‍തകായ । മഹാദേവസ്വരൂപായ ।
ഭക്തിദാത്രേ । കൃപാനിധയേ । ആദിത്യാന്തര്‍ഗതായ । കാലായ । ദ്വാദശാത്മനേ ।
സുപൂജിതായ । ശ്രീഭാഗവതരൂപായ । സര്‍വാര്‍ഥഫലദായകായ നമഃ । 1075

ഇതി ഭാഗവതകഥാഽനുസാരിണീ പുരുഷോത്തമസഹസ്രനാമാവലിഃ സമാപ്താ ।
1000 Names of Purushottama Sahasradhika Namavalih | Sahasranamavali Stotram Lyrics in Hindi | English | Bengali | Gujarati | Kannada | Malayalam | Oriya | Telugu | Tamil

Add Comment

Click here to post a comment