Ganesh Stotram Sahasranamavali

1000 Names of Shri Guhya Nama Ucchista Ganesha | Sahasranamavali Stotram Lyrics in Punjabi

Shri Guhya Nama Uchchishta Gabeshana Sahasranamavali Lyrics in Punjabi:

॥ ਸ਼੍ਰੀਗੁਹ੍ਯਨਾਮੌਚ੍ਛਿਸ਼੍ਟਗਣੇਸ਼ਾਨਸਹਸ੍ਰਨਾਮਾਵਲਿਃ ॥
॥ ਸ਼੍ਰੀਃ ॥

ॐ ਸ਼੍ਰੀਗਣੇਸ਼ਾਯ ਨਮਃ ।
(ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਵਿਧਿਸ੍ਤੁ) ਸਰ੍ਵਤ੍ਰਾਦੌ ॐ ਆਂ ਕ੍ਰੋਂ ਹ੍ਰੀਂ ਕ੍ਲੀਂ ਹ੍ਰੀਂ ਗ੍ਲੌਂ
ਗਂ ਇਤਿ ਅਸ਼੍ਟਤਾਰੀਸਂਯੋਜਨਮ੍ ਮਹਾਗਣੇਸ਼ਾਨੋਪਾਸਕੈਃ ॐ ਸ਼੍ਰੀਂ ਹ੍ਰੀਂ ਕ੍ਲੀਂ
ਗ੍ਲੌਂ ਗਂ ਇਤਿ ਸ਼ਟ੍ਤਾਰੀਸਂਯੋਜਨਂ ਸਪ੍ਤਤ੍ਰਿਂਸ਼ਦਕ੍ਸ਼ਰ ਸ਼੍ਰੀਮਦੁਚ੍ਛਿਸ਼੍ਟਗਣੇਸ਼ਾਨੋਪਾਸਕੈਃ
ॐ ਆਂ ਕ੍ਰੋਂ ਹ੍ਰੀਂ ਗਂ ਗ੍ਲੌਂ ਇਤਿ ਸ਼ਟ੍ਤਾਰੀਸਂਯੋਜਨਂ ਚ ਕਰ੍ਤਵ੍ਯਮ੍ ।
ਸਰ੍ਵਤ੍ਰ ਨਮੋਨ੍ਤਪ੍ਰਤਿਨਾਮਾਨ੍ਤਪ੍ਰਣਵਪਲ੍ਲਵਿਤਤ੍ਵਮਪਿ ॥ )
Use the prefix of eight bIjamantras ॐ ਆਂ ਕ੍ਰੋਂ ਹ੍ਰੀਂ ਕ੍ਲੀਂ ਹ੍ਰੀਂ ਗ੍ਲੌਂ ਗਂ
if you are a follower of Mahaganesha.
Use the prefix of six bIjamantras ॐ ਸ਼੍ਰੀਂ ਹ੍ਰੀਂ ਕ੍ਲੀਂ ਗ੍ਲੌਂ ਗਂ
or ॐ ਆਂ ਕ੍ਰੋਂ ਹ੍ਰੀਂ ਗਂ ਗ੍ਲੌਂ
if you are a follower of Uchchishtaganapati. namaH follows for all names.
(For any general devotee, use only OM as given below.)

ॐ ਮਹਾਗਣਾਧਿਨਾਥਾਖ੍ਯਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਅਸ਼੍ਟਾਵਿਂਸ਼ਤ੍ਯਕ੍ਸ਼ਰਾਤ੍ਮਕਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਤਾਰਸ਼੍ਰੀਸ਼ਕ੍ਤਿਕਨ੍ਦਰ੍ਪਭੂਸ੍ਮਤਿਬਿਨ੍ਦੁਸਂਯੁਤਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਙੇਨ੍ਤਗਣਪਤਿਪ੍ਰੋਕ੍ਤਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਵਰਵਰਦਸਂਯੁਤਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਸਰ੍ਵਜਨਦ੍ਵਿਤੀਯਾਨ੍ਤਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਆਦਿਤ੍ਯਸ਼ਿਵਸਂਯੁਤਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਵਸ਼ਮਾਨਯਸਂਯੁਕ੍ਤਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਵਹ੍ਨਿਜਾਯਾਸਮਰ੍ਪਿਤਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਗਣਕਮੁਨਿਸਨ੍ਦਸ਼੍ਟਾਯ ਨਮਃ । ੧੦ ।

ॐ ਨਿਚਦ੍ਗਾਯਤ੍ਰਭਾਸ਼ਿਤਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਸੁਰਾਦਿਵਨ੍ਦ੍ਯਪਾਦਾਬ੍ਜਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਮਨੁਰਾਜਵਿਜਮ੍ਭਿਤਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਇਕ੍ਸ਼ੁਸਾਗਰਮਧ੍ਯਸ੍ਥਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਰਤ੍ਨਦ੍ਵੀਪਸ੍ਯ ਮਧ੍ਯਗਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਤਰਙ੍ਗਮਾਲਿਕਾਧੌਤਸ਼ੀਤਤਰਾਮਲਾਲਯਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਕਲ੍ਪਪਾਦਪਸਂਸ਼ੋਭਿਮਣਿਭੂਮਿਵਿਰਾਜਿਤਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਮਦੁਵਾਤਸਮਾਨੀਤਦਿਵ੍ਯਗਨ੍ਧਨਿਸ਼ੇਵਿਤਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਨਾਨਾਕੁਸੁਮਸਙ੍ਕੀਰ੍ਣਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਪਕ੍ਸ਼ਿਵਨ੍ਦਰਵਪ੍ਰਿਯਾਯ ਨਮਃ । ੨੦ ।

ॐ ਯੁਗਪਦਤੁਸ਼ਟਕੇਨ ਸਂਸੇਵਿਤਪਦਦ੍ਵਯਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਨਵਰਤ੍ਨਸਮਾਵਿਦ੍ਧਸਿਂਹਾਸਨਸਮਾਸ੍ਥਿਤਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਜਪਾਪੁਸ਼੍ਪਤਿਰਸ੍ਕਾਰਿਰਕ੍ਤਕਾਨ੍ਤਿਸਮੁਜ੍ਜ੍ਵਲਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਵਲ੍ਲਭਾਸ਼੍ਲਿਸ਼੍ਟਵਾਮਾਙ੍ਗਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਏਕਾਦਸ਼ਕਰਾਨ੍ਵਿਤਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਰਤ੍ਨਕੁਮ੍ਭਾਢ੍ਯਸ਼ੁਣ੍ਡਾਗ੍ਰਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਬੀਜਾਪੂਰਿਣੇ ਨਮਃ ।
ॐ ਗਦਾਧਰਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਇਕ੍ਸ਼ੁਚਾਪਧਰਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਸ਼ੂਲਿਨੇ ਨਮਃ । ੩੦ ।

ॐ ਚਕ੍ਰਪਾਣਯੇ ਨਮਃ ।
ॐ ਸਰੋਜਭਤੇ ਨਮਃ ।
ॐ ਪਾਸ਼ਿਨੇ ਨਮਃ ।
ॐ ਧਤੋਤ੍ਪਲਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਸ਼ਾਲੀਮਞ੍ਜਰੀਭਤੇ ਨਮਃ ।
ॐ ਸ੍ਵਦਨ੍ਤਭਤੇ ਨਮਃ ।
ॐ ਪਞ੍ਚਾਵਰਣਚਕ੍ਰੇਸ਼ਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਸ਼ਡਾਮ੍ਨਾਯਪ੍ਰਪੂਜਿਤਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਮੂਲਮਨ੍ਤ੍ਰਾਢ੍ਯਪੂਜਾਕਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਸ਼ਡਙ੍ਗਪਰਿਵਾਰਿਤਾਯ ਨਮਃ । ੪੦ ।

ॐ ਪਰੌਘਪੂਜਨਾਤੁਸ਼੍ਟਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਦਿਵ੍ਯੌਘਾਦਿਨਿਸ਼ੇਵਿਤਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਸ਼੍ਰੀਸ਼੍ਰੀਪਤਿਸਨ੍ਤੁਸ਼੍ਟਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਗਿਰਿਜਾਤਤ੍ਪਤਿਪ੍ਰਿਯਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਰਤਿਮਨ੍ਮਥਸਮ੍ਪ੍ਰੀਤਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਮਹੀਵਰਾਹਪੂਜਿਤਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ऋਦ੍ਧ੍ਯਾਮੋਦਪ੍ਰਪੂਜਾਕਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਸਮਦ੍ਧਿਤਤ੍ਪਤਿਪ੍ਰਿਯਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਕਾਨ੍ਤਿਸੁਮੁਖਸੁਪ੍ਰੀਤਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਮਦਨਾਵਤਿਕਦੁਰ੍ਮੁਖਾਯ ਨਮਃ । ੫੦ ।

ॐ ਮਦਦ੍ਰਵਾਵਿਘ੍ਨਪੂਜ੍ਯਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਦ੍ਰਾਵਿਣੀਵਿਘ੍ਨੇਕਰ੍ਤਕਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਵਸੁਧਾਰਾਸ਼ਙ੍ਖਪੂਜ੍ਯਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਵਸੁਮਤਿਕਪਦ੍ਮਕਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਬ੍ਰਾਹ੍ਮੀਪ੍ਰਿਯਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਈਸ਼੍ਵਰੀਸ਼ਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਕੌਮਾਰੀਸੇਵਿਤਾਙ੍ਘ੍ਰਿਕਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਵੈਸ਼੍ਣਵ੍ਯਰ੍ਚਿਤਪਦ੍ਵਨ੍ਦ੍ਵਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਵਾਰਾਹੀਸੇਵਿਤਾਙ੍ਘ੍ਰਿਕਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਇਦ੍ਰਾਣੀਪੂਜਿਤਸ਼੍ਰੀਕਾਯ ਨਮਃ । ੬੦ ।

ॐ ਚਾਮੁਣ੍ਡਸ਼੍ਰਿਤਪਾਦੁਕਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਮਹਾਲਕ੍ਸ਼੍ਮੀਮਹਾਮਾਤਸਮ੍ਪੂਜਿਤਪਦਦ੍ਵਯਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਐਰਾਵਤਸਮਾਰੂਢਵਜ੍ਰਹਸ੍ਤੇਨ੍ਦ੍ਰਪੂਜਿਤਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਅਜੋਪਰਿਸਮਾਰੂਢਸ਼ਕ੍ਤਿਹਸ੍ਤਾਗ੍ਨਿਸੇਵਿਤਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਮਹਿਸ਼ਾਰੂਢਦਣ੍ਡਾਢ੍ਯਯਮਦੇਵਪ੍ਰਪੂਜਿਤਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਨਰਾਰੋਹਿਖਡ੍ਗਹਸ੍ਤਨਿਰਤ੍ਯਾਸ਼੍ਰਿਤਪਾਦੁਕਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਮਕਰਵਾਹਨਾਰੂਢਪਾਸ਼ਾਢ੍ਯਵਰੁਣਾਰ੍ਚਿਤਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਰੁਰੋਰੁਪਰਿਸਨ੍ਤਿਸ਼੍ਠਦ੍ਧ੍ਵਜਾਢ੍ਯਸ਼੍ਵਸਨਾਰ੍ਚਿਤਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਅਸ਼੍ਵਵਾਹਨਸ਼ਙ੍ਖਾਢ੍ਯਸੋਮਦੇਵਪ੍ਰਪੂਜਿਤਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਵਸ਼ਭਵਾਹਨਾਰੂਢਤ੍ਰਿਸ਼ੂਲਾਢ੍ਯੇਸ਼ਸੇਵਿਤਾਯ ਨਮਃ । ੭੦ ।

ॐ ਪਞ੍ਚਾਵਰਣਪੂਜੋਦ੍ਯਤ੍ਕਾਰੁਣ੍ਯਾਕੁਲਮਾਨਸਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਪਞ੍ਚਾਵਤਿਨਮਸ੍ਯਾਕਭਕ੍ਤਵਾਞ੍ਛਾਪ੍ਰਪੂਰਣਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਏਕਮੂਰ੍ਤਯੇ ਨਮਃ ।
ॐ ਅਸ਼੍ਟਮੂਰ੍ਤਯੇ ਨਮਃ ।
ॐ ਪਞ੍ਚਾਸ਼ਨ੍ਮੂਰ੍ਤਿਭੇਦਕਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਬ੍ਰਹ੍ਮਚਾਰਿਸਮਾਖ੍ਯਾਕਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਪਤ੍ਨੀਸਂਯੁਤਮੂਰ੍ਤਿਕਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਨਗ੍ਨਪਤ੍ਨੀਸਮਾਸ਼੍ਲਿਸ਼੍ਟਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਸੁਰਤਾਨਨ੍ਦਤੁਨ੍ਦਿਲਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਸੁਮਬਾਣੇਕ੍ਸ਼ੁਕੋਦਣ੍ਡਪਾਸ਼ਾਙ੍ਕੁਸ਼ਵਰਾਯੁਧਾਯ ਨਮਃ । ੮੦ ।

ॐ ਕਾਮਿਨੀਚੁਮ੍ਬਨਾਯੁਕ੍ਤਸਦਾਲਿਙ੍ਗਨਤਤ੍ਪਰਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਅਣ੍ਡਕਰ੍ਣਕਪੋਲਾਖ੍ਯਤ੍ਰਿਸ੍ਥਾਨਮਦਵਾਰਿਰਾਜੇ ਨਮਃ ।
ॐ ਮਦਾਪੋਲੁਬ੍ਧਮਧੁਪੈਰ੍ਵਿਚੁਮ੍ਬਿਤਕਪੋਲਕਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਕਾਮੁਕਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਕਾਮਿਨੀਕਾਨ੍ਤਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਕਾਨ੍ਤਾਧਰਮਧੁਵ੍ਰਤਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਕਾਮਿਨੀਹਦਯਾਕਰ੍ਸ਼ਿਣੇ ਨਮਃ ।
ॐ ਵਸ਼ਾਗਣਨਿਸ਼ੇਵਿਤਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਐਰਾਵਤਾਦਿਦਿਙ੍ਨਾਗਮਿਥੁਨਾਸ਼੍ਟਕਪੂਜਿਤਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਸਦਾ ਜਾਯਾਸ਼੍ਰਿਤਾਯ ਨਮਃ । ੯੦ ।

ॐ ਅਸ਼੍ਰਾਨ੍ਤਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਨਗ੍ਨੋਪਾਸਕਪੂਜਿਤਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਮਾਂਸਾਸ਼ਿਨੇ ਨਮਃ ।
ॐ ਵਾਰੁਣੀਮਤ੍ਤਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਮਤ੍ਸ੍ਯਭੁਜੇ ਨਮਃ ।
ॐ ਮੈਥੁਨਪ੍ਰਿਯਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਮੁਦ੍ਰਾਸਪ੍ਤਕਸਮ੍ਪ੍ਰੀਤਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਮਪਞ੍ਚਕਨਿਸ਼ੇਵਿਤਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਪਞ੍ਚਾਙ੍ਗਰਾਗਸੁਪ੍ਰੀਤਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਸ਼ਙ੍ਗਾਰਰਸਲਮ੍ਪਟਾਯ ਨਮਃ । ੧੦੦ ।

ॐ ਕਰ੍ਪੂਰਵੀਟੀਸੌਗਨ੍ਧ੍ਯਕਲ੍ਲੋਲਿਤਕਕੁਪ੍ਤਟਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਉਪਾਸਕਵਰਿਸ਼੍ਠਾਸ੍ਯਵੀਟ੍ਯਾਮੌਕ੍ਯਨਿਰਾਸਕਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਯੋਨ੍ਯਾਹਿਤਸੁਸ਼ੁਣ੍ਡਾਕਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਯੋਨਿਲਾਲਨਲਾਲਸਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਭਗਾਮੋਦਸਮਾਸ਼੍ਵਾਸਿਨੇ ਨਮਃ ।
ॐ ਭਗਚੁਮ੍ਬਨਲਮ੍ਪਟਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਕਾਨ੍ਤਾਕੁਚਸਮਾਲਿਙ੍ਗਿਸ਼ੁਣ੍ਡਾਮਣ੍ਡਿਤਵਿਗ੍ਰਹਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਉਚ੍ਛਿਸ਼੍ਟਾਖ੍ਯਗਣੇਸ਼ਾਨਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਉਚ੍ਛਿਸ਼੍ਟਾਸ੍ਵਾਦਿਸਿਦ੍ਧਿਦਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਉਚ੍ਛਿਸ਼੍ਟਪੂਜਨਰਤਾਯ ਨਮਃ । ੧੧੦ ।

ॐ ਉਚ੍ਛਿਸ਼੍ਟਜਪਸਿਦ੍ਧਿਦਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਉਚ੍ਛਿਸ਼੍ਟਹੋਮਸਮ੍ਪ੍ਰੀਤਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਉਚ੍ਛਿਸ਼੍ਟਵ੍ਰਤਧਾਰਕਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਉਚ੍ਛਿਸ਼੍ਟਤਰ੍ਪਣਪ੍ਰੀਤਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਉਚ੍ਛਿਸ਼੍ਟਮਾਰ੍ਜਨੇ ਰਤਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਉਚ੍ਛਿਸ਼੍ਟਬ੍ਰਾਹ੍ਮਣਕੁਲਸਨ੍ਤਰ੍ਪਣਸੁਸਾਧਿਤਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਉਚ੍ਛਿਸ਼੍ਟਵਿਘ੍ਨਰਾਜੇਨ੍ਦ੍ਰਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਉਚ੍ਛਿਸ਼੍ਟਵਸ੍ਤੁਪੂਜਿਤਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਉਚ੍ਛਿਸ਼੍ਟਮਨ੍ਤ੍ਰਸਞ੍ਜਾਪਿਸਰ੍ਵਸਿਦ੍ਧਿਪ੍ਰਕਾਸ਼ਕਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਉਚ੍ਛਿਸ਼੍ਟੋਪਚਾਰਰਤਾਯ ਨਮਃ । ੧੨੦ ।

ॐ ਉਚ੍ਛਿਸ਼੍ਟੋਪਾਸ੍ਤਿਸਿਦ੍ਧਿਦਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਮਦਿਰਾਨਨ੍ਦਸਨ੍ਤੋਸ਼ਿਣੇ ਨਮਃ ।
ॐ ਸਦਾਮਤ੍ਤਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਮਦੋਦ੍ਧਤਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਮਧੁਰਾਸ਼ਿਨੇ ਨਮਃ ।
ॐ ਮਧੂਦ੍ਰਿਕ੍ਤਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਮਧੁਪਾਨਪਰਾਯਣਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਮਧੁਸ੍ਨਾਨਪਰਾਮੋਦਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਮਾਧੁਰ੍ਯੈਕਰਸਾਸ਼੍ਰਯਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਮਦਿਰਾਸਿਨ੍ਧੁਸਮ੍ਭੂਤਾਯ ਨਮਃ । ੧੩੦ ।

ॐ ਸੁਧਾਮਜ੍ਜਨਤਤ੍ਪਰਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਮਦਿਰਾਮ੍ਬੁਧਿਸਂਸ੍ਥਾਯਿਨੇ ਨਮਃ ।
ॐ ਮਦਿਰਾਮਜ੍ਜਨੇ ਰਤਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਮਦਿਰਾਤਰ੍ਪਣਪ੍ਰੀਤਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਮਦਿਰਾਮਾਰ੍ਜਨਾਦਤਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਮਦਿਰਾਮੋਦਸਨ੍ਤੋਸ਼ਿਣੇ ਨਮਃ ।
ॐ ਮਦਿਰਾਮੋਦਲੋਲੁਪਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਕਾਦਮ੍ਬਰੀਰਸੋਨ੍ਮਤ੍ਤਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਕਾਦਮ੍ਬਰੀਪ੍ਰਿਯਾਸ਼੍ਰਿਤਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਦ੍ਰਾਕ੍ਸ਼ਾਰਸਸਮਾਹ੍ਲਾਦਿਨੇ ਨਮਃ । ੧੪੦ ।

ॐ ਦ੍ਰਾਕ੍ਸ਼ਾਰਸਮਦੋਲ੍ਵਣਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਵਾਰੁਣੀਮਦਘੂਰ੍ਣਾਮ੍ਬਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਵਾਰੁਣੀਮਦਵਿਹ੍ਵਲਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਨਾਰਿਕੇਲਰਸਾਸ੍ਵਾਦਿਨੇ ਨਮਃ ।
ॐ ਨਾਰਿਕੇਲਮਧੁਪ੍ਰਿਯਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਤਾਲਫਲਰਸੋਨ੍ਮਤ੍ਤਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਤਾਲਮਦ੍ਯਪਰਾਯਣਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਪਾਨਸਮਦ੍ਯਸੁਪ੍ਰੀਤਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਕਦਲੀਮਦ੍ਯਪਾਨਕਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਦਾਡਿਮੀਰਸਸਮ੍ਪ੍ਰੀਤਾਯ ਨਮਃ । ੧੫੦ ।

ॐ ਗੌਡਪਾਨਕਲਮ੍ਪਟਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਪੌਸ਼੍ਪੀਪਾਨਸਦਾਮਤ੍ਤਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਪੌਸ਼੍ਪੀਕਰਣ੍ਡਮਣ੍ਡਿਤਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਯੁਵਤੀਸੁਰਤਾਸਕ੍ਤਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਯੁਵਤੀਮਣਿਤੇ ਰਤਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਮੋਦਪ੍ਰਮੋਦਕਤ੍ਸਙ੍ਗਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਭੈਰਵਾਨਨ੍ਦਵਤ੍ਸਲਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਸ਼ੁਕ੍ਲਸੇਵ੍ਯਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਸ਼ੁਕ੍ਲਤੁਸ਼੍ਟਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਸ਼ੁਕ੍ਲਸਿਦ੍ਧਿਵਰਪ੍ਰਦਾਯ ਨਮਃ । ੧੬੦ ।

ॐ ਸ਼ੁਕ੍ਲਧਾਤੁਮਹਃਪੂਜ੍ਯਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਓਜਸ਼੍ਸ਼ਕ੍ਤਿਪ੍ਰਕਾਸ਼ਨਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਸ਼ੁਕ੍ਰਾਦਿਮਾਨ੍ਤ੍ਰਿਕੈਰ੍ਧੁਰ੍ਯੈਰਰ੍ਧਰਾਤ੍ਰਪ੍ਰਪੂਜਿਤਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਮੁਕ੍ਤਕਚ੍ਛਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਮੁਕ੍ਤਕੇਸ਼ਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਨਗ੍ਨਕਾਨ੍ਤਾਸਮਾਸ਼੍ਰਿਤਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਤਾਮ੍ਬੂਲਚਰ੍ਵਣਾਯੁਕ੍ਤਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਕਰ੍ਪੂਰਵੀਟਿਕਾਮਦਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਕਾਨ੍ਤਾਚਰ੍ਵਿਤਤਾਮ੍ਬੂਲਰਸਾਸ੍ਵਾਦਨਲਮ੍ਪਟਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਃ ਕਲਿਯੁਗੇਸਿਦ੍ਧਿਦਾਯ ਸੁਰਪਾਦਪਾਯ ਨਮਃ । ੧੭੦ ।

ॐ ਮਹਾਪਦ੍ਮਾਦਿਖਰ੍ਵਾਨ੍ਤਨਿਧਿਪੌਸ਼੍ਕਲ੍ਯਪੋਸ਼ਕਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਸ੍ਵਲ੍ਪਾਯਾਸਸੁਸਮ੍ਪ੍ਰੀਤਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਕਲੌ ਤੂਰ੍ਣਫਲਪ੍ਰਦਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਪਿਤਕਾਨਨਸਂਸ੍ਥਾਯਿਨੇ ਨਮਃ ।
ॐ ਪਿਤਕਾਨਨਸਿਦ੍ਧਿਦਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਮਾਚੀਪਤ੍ਰਸਮਾਰਾਧ੍ਯਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਬਹਤੀਪਤ੍ਰਤੋਸ਼ਿਤਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਦੂਰ੍ਵਾਯੁਗ੍ਮਨਮਸ੍ਯਾਕਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਧੁਤ੍ਤੂਰਦਲਪੂਜਿਤਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਵਿਸ਼੍ਣੁਕ੍ਰਾਨ੍ਤਸਪਰ੍ਯਾਕਾਯ ਨਮਃ । ੧੮੦ ।

ॐ ਗਣ੍ਡਲੀਪਤ੍ਰਸੇਵਿਤਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਅਰ੍ਕਪਤ੍ਰਸੁਸਂਰਾਧ੍ਯਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਅਰ੍ਜੁਨਪਤ੍ਰਕਪੂਜਿਤਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਨਾਨਾਪਤ੍ਰਸੁਸਮ੍ਪ੍ਰੀਤਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਨਾਨਾਪੁਸ਼੍ਪਸੁਸੇਵਿਤਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਸਹਸ੍ਰਾਰ੍ਚਨਪੂਜਾਯਾਂਸਹਸ੍ਰਕਮਲਪ੍ਰਿਯਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਪੁਨ੍ਨਾਗਪੁਸ਼੍ਪਸਮ੍ਪ੍ਰੀਤਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਮਨ੍ਦਾਰਕੁਸੁਮਪ੍ਰਿਯਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਬਕੁਲਪੁਸ਼੍ਪਸਨ੍ਤੁਸ਼੍ਟਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਧੁਤ੍ਤੂਰਸੁਮਸ਼ੇਖਰਾਯ ਨਮਃ । ੧੯੦ ।

ॐ ਰਸਾਲਪੁਸ਼੍ਪਸਂਸ਼ੋਭਿਨੇ ਨਮਃ ।
ॐ ਕੇਤਕੀਪੁਸ਼੍ਪਸੁਪ੍ਰਿਯਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਪਾਰਿਜਾਤਪ੍ਰਸੂਨਾਢ੍ਯਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਮਾਧਵੀਕੁਨ੍ਦਤੋਸ਼ਿਤਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਸ਼ਮ੍ਯਾਲਙ੍ਕਾਰਸੁਪ੍ਰੀਤਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਮਣਾਲਪਾਟਲੀਪ੍ਰਿਯਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਲਕ੍ਸ਼ਪਙ੍ਕਜਪੂਜਾਯਾਮਣਿਮਾਦਿਪ੍ਰਸਾਧਕਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਸਂਹਿਤਾਪਦਪਾਠਾਦਿਘਨਾਨ੍ਤਜ੍ਞਾਨਦਾਯਕਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਅਸ਼੍ਟਾਵਧਾਨਸਨ੍ਧਾਯਿਨੇ ਨਮਃ ।
ॐ ਸ਼ਤਾਵਧਾਨਪੋਸ਼ਕਾਯ ਨਮਃ । ੨੦੦ ।

ॐ ਸਾਹਸ੍ਰਿਕਾਵਧਾਨਸ਼੍ਰੀਪਰਿਪਾਟੀਪ੍ਰਵਰ੍ਧਨਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਮਨਸ਼੍ਚਿਨ੍ਤਿਤਵਿਜ੍ਞਾਤ੍ਰੇ ਨਮਃ ।
ॐ ਮਨਸਾ ਚਿਨ੍ਤਿਤਪ੍ਰਦਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਭਕ੍ਤਤ੍ਰਾਣਵ੍ਯਗ੍ਰਚਿਤ੍ਤਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਸ੍ਮਤਿਮਾਤ੍ਰਾਭਯਪ੍ਰਦਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਸ੍ਮਤਿਮਾਤ੍ਰਾਖਿਲਤ੍ਰਾਤ੍ਰੇ ਨਮਃ ।
ॐ ਸਾਧਕੇਸ਼੍ਟਦਤਲ੍ਲਜਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਸ੍ਵਸਾਧਕਵਿਪਕ੍ਸ਼ਚ੍ਛਿਦੇ ਨਮਃ ।
ॐ ਵਿਪਕ੍ਸ਼ਜਨਭਕ੍ਸ਼ਕਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਵ੍ਯਾਧਿਹਨ੍ਤ੍ਰੇ ਨਮਃ । ੨੧੦ ।

ॐ ਵ੍ਯਥਾਹਨ੍ਤ੍ਰੇ ਨਮਃ ।
ॐ ਮਹਾਵ੍ਯਾਧਿਵਿਨਾਸ਼ਨਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਪੈਤ੍ਤਿਕਾਰ੍ਤਿਪ੍ਰਸ਼ਮਨਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਸ਼੍ਲੈਸ਼੍ਮਿਕਸ੍ਯ ਵਿਨਾਸ਼ਕਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਵਾਤਿਕਜ੍ਵਰਵਿਧ੍ਵਂਸਿਨੇ ਨਮਃ ।
ॐ ਸ਼ੂਲਗੁਲ੍ਮਾਦਿਨਾਸ਼ਨਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਨੇਤ੍ਰਰੋਗਪ੍ਰਸ਼ਮਨਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਨਿਤ੍ਯਜ੍ਵਰਵਿਨਾਸ਼ਨਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਕਾਸਾਦਿਵ੍ਯਾਧਿਸਂਹਰ੍ਤ੍ਰੇ ਨਮਃ ।
ॐ ਸਰ੍ਵਜ੍ਵਰਵਿਨਾਸ਼ਨਾਯ ਨਮਃ । ੨੨੦ ।

ॐ ਆਧਿਹਨ੍ਤ੍ਰੇ ਨਮਃ ।
ॐ ਤਮੋਹਨ੍ਤ੍ਰੇ ਨਮਃ ।
ॐ ਸਰ੍ਵਾਪਦ੍ਵਿਨਿਵਾਰਕਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਧਨਦਾਯਿਨੇ ਨਮਃ ।
ॐ ਯਸ਼ੋਦਾਯਿਨੇ ਨਮਃ ।
ॐ ਜ੍ਞਾਨਦਾਯਿਨੇ ਨਮਃ ।
ॐ ਸੁਰਦ੍ਰੁਮਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਕਲ੍ਯਤ੍ਵਦਾਯਕਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਚਿਨ੍ਤਾਮਣਯੇ ਨਮਃ ।
ॐ ਆਯੁਸ਼੍ਯਦਾਯਕਾਯ ਨਮਃ । ੨੩੦ ।

ॐ ਪਰਕਾਯਪ੍ਰਵੇਸ਼ਾਦਿਯੋਗਸਿਦ੍ਧਿਵਿਧਾਯਕਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਮਹਾਧਨਿਤ੍ਵਸਨ੍ਧਾਤ੍ਰੇ ਨਮਃ ।
ॐ ਧਰਾਧੀਸ਼ਤ੍ਵਦਾਯਕਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਤਾਪਤ੍ਰਯਾਗ੍ਨਿਸਨ੍ਤਪ੍ਤਸਮਾਹ੍ਲਾਦਨਕੌਮੁਦ੍ਯੈ ਨਮਃ ।
ॐ ਜਨ੍ਮਵ੍ਯਾਧਿਜਰਾਮਤ੍ਯੁਮਹਾਵ੍ਯਾਧਿਵਿਨਾਸ਼ਕਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਸਂਸਾਰਕਾਨਨਚ੍ਛੇਤ੍ਰੇ ਨਮਃ ।
ॐ ਬ੍ਰਹ੍ਮਵਿਦ੍ਯਾਪ੍ਰਕਾਸ਼ਕਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਸਂਸਾਰਭਯਵਿਧ੍ਵਂਸਿਪਰਾਕਾਮਕਲਾਵਪੁਸ਼ੇ ਨਮਃ ।
ॐ ਉਚ੍ਛਿਸ਼੍ਟਾਖ੍ਯਗਣਾਧੀਸ਼ਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਵਾਮਾਚਰਣਪੂਜਿਤਾਯ ਨਮਃ । ੨੪੦ ।

ॐ ਨਵਾਕ੍ਸ਼ਰੀਮਨ੍ਤ੍ਰਰਾਜਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਦਸ਼ਵਰ੍ਣਕਮਨ੍ਤ੍ਰਰਾਜੇ ਨਮਃ ।
ॐ ਏਕਾਦਸ਼ਾਕ੍ਸ਼ਰੀਰੂਪਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਸਪ੍ਤਵਿਂਸ਼ਤਿਵਰ੍ਣਕਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਸ਼ਟ੍ਤ੍ਰਿਂਸ਼ਦਰ੍ਣਸਮ੍ਪੂਜ੍ਯਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਬਲਿਮਨ੍ਤ੍ਰਪ੍ਰਪੂਜਿਤਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਦ੍ਵਾਦਸ਼ਾਕ੍ਸ਼ਰਸਨ੍ਨਿਸ਼੍ਠਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਏਕੋਨਵਿਂਸ਼ਤੀਸ਼੍ਟਦਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਸਪ੍ਤਵਰ੍ਣਾਧਿਕਤ੍ਰਿਂਸ਼ਦਰ੍ਣਮਨ੍ਤ੍ਰਸ੍ਵਰੂਪਕਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਦ੍ਵਾਤ੍ਰਿਂਸ਼ਦਕ੍ਸ਼ਰਾਰੂਢਾਯ ਨਮਃ । ੨੫੦ ।

ॐ ਦਕ੍ਸ਼ਿਣਾਚਾਰਸੇਵਿਤਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਪਞ੍ਚਾਵਤਿਕਯਨ੍ਤ੍ਰੋਦ੍ਧਵਰਿਵਸ੍ਯਾਵਿਧਿਪ੍ਰਿਯਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਨਵਵਰ੍ਣਾਦਿਮਨ੍ਤ੍ਰੌਘਸਮ੍ਪ੍ਰਪੂਜਿਤਪਾਦੁਕਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਪਰੌਘੀਯਗੁਰੁਵ੍ਯੂਹਸਨ੍ਤਰ੍ਪਣਸੁਸਾਧਿਤਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਮਹਤ੍ਪਦਸਮਾਯੁਕ੍ਤਪਾਦੁਕਾਪੂਜਨਪ੍ਰਿਯਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਦਕ੍ਸ਼ਿਣਾਭਿਮੁਖੇਸ਼ਸ੍ਯਪੂਜਨੇਨ ਵਰਪ੍ਰਦਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਦਿਵ੍ਯਵਨ੍ਦਸਿਦ੍ਧਵਨ੍ਦਮਾਨਵੌਘਨਿਸ਼ੇਵਿਤਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਤ੍ਰਿਵਾਰਂ ਮੂਲਮਨ੍ਤ੍ਰੇਣਬਿਨ੍ਦੁਚਕ੍ਰੇ ਸੁਤਰ੍ਪਿਤਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਸ਼ਡਙ੍ਗਦੇਵਤਾਪੂਜ੍ਯਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਸ਼ਣ੍ਮੁਖਾਮ੍ਨਾਯਰਾਜਿਤਾਯ ਨਮਃ । ੨੬੦ ।

ॐ ਤੁਸ਼ਾਰਸਮਸ਼ੋਭਾਕਹਦਯਾਮ੍ਬਾਨਮਸ੍ਕਤਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਸ੍ਫਟਿਕਾਸ਼੍ਮਸਮਾਨਸ਼੍ਰੀਸ਼ਿਰੋਦੇਵੀਨਿਸ਼ੇਵਿਤਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਸ਼੍ਯਾਮਸ਼ੋਭਾਸਮੁਜ੍ਜਮ੍ਭਿਸ਼ਿਖਾਦੇਵੀਪ੍ਰਪੂਜਿਤਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਇਨ੍ਦ੍ਰਨੀਲਮਣਿਚ੍ਛਾਯਕਵਚਾਮ੍ਬਾਪਰੀਵਤਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਕਸ਼੍ਣਵਰ੍ਣਸੁਸ਼ੋਭਿਸ਼੍ਰੀਨੇਤ੍ਰਮਾਤਸਮਾਵਤਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਆਰੁਣ੍ਯੌਘਨਦੀਮਜ੍ਜਦਸ੍ਤ੍ਰਾਮ੍ਬਾਸੇਵਿਤਾਙ੍ਘ੍ਰਿਕਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਵਸੁਦਲਾਬ੍ਜਮੂਲੇਸ਼ੁਸ਼ਕ੍ਤ੍ਯਸ਼੍ਟਕਸਮਨ੍ਵਿਤਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਵਿਦ੍ਯਾਪੂਜ੍ਯਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਵਿਸ਼੍ਵਧਾਤ੍ਰੀਭੋਗਦਾਰ੍ਚਿਤਪਾਦੁਕਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਵਿਘ੍ਨਨਾਸ਼ਿਕਯਾ ਪੂਜ੍ਯਾਯ ਨਮਃ । ੨੭੦ ।

ॐ ਨਿਧਿਪ੍ਰਦਾਪਰੀਵਤਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਪਾਪਘ੍ਨਿਕਾਪੂਜ੍ਯਪਾਦਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਪੁਣ੍ਯਾਦੇਵੀਨਿਸ਼ੇਵਿਤਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਅਨ੍ਵਰ੍ਥਨਾਮਸਂਰਾਜਿਸ਼ਸ਼ਿਪ੍ਰਭਾਪ੍ਰਪੂਜਿਤਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਦਲਾਸ਼੍ਟਕਸ੍ਯ ਮਧ੍ਯੇਸ਼ੁਸਿਦ੍ਧ੍ਯਸ਼੍ਟਕਪਰੀਵਤਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਅਣਿਮ੍ਨੀਪੂਜਿਤਪਦਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਮਹਿਮ੍ਨ੍ਯਰ੍ਚਿਤਪਾਦੁਕਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਲਘਿਮ੍ਨੀਚਿਨ੍ਤਿਤਪਦਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਗਰਿਮ੍ਣੀਪੂਜਿਤਾਙ੍ਘ੍ਰਿਕਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਈਸ਼ਿਤ੍ਵਾਰ੍ਚਿਤਦੇਵੇਨ੍ਦ੍ਰਾਯ ਨਮਃ । ੨੮੦ ।

ॐ ਵਸ਼ਿਤ੍ਵਾਰ੍ਚਿਤਵੈਭਵਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਪ੍ਰਾਕਾਮ੍ਯਦੇਵੀਸਮ੍ਪ੍ਰੀਤਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਪ੍ਰਾਪ੍ਤਿਸਿਦ੍ਧਿਪ੍ਰਪੂਜਿਤਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਬਾਹ੍ਯਾਸ਼੍ਟਦਲਰਾਜੀਵੇਵਕ੍ਰਤੁਣ੍ਡਾਦਿਰੂਪਕਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਵਕ੍ਰਤੁਣ੍ਡਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਏਕਦਂਸ਼੍ਟ੍ਰਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਮਹੋਦਰਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਗਜਾਨਨਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਲਮ੍ਬੋਦਰਾਖ੍ਯਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਵਿਕਟਾਯ ਨਮਃ । ੨੯੦ ।

ॐ ਵਿਘ੍ਨਰਾਜੇ ਨਮਃ ।
ॐ ਧੂਮ੍ਰਵਰ੍ਣਕਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਬਹਿਰਸ਼੍ਟਦਲਾਗ੍ਰੇਸ਼ੁਬ੍ਰਾਹ੍ਮ੍ਯਾਦਿਮਾਤਸੇਵਿਤਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਮਗਚਰ੍ਮਾਵਤਸ੍ਵਰ੍ਣਕਾਨ੍ਤਿਬ੍ਰਾਹ੍ਮੀਸਮਾਵਤਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਨਕਪਾਲਾਦਿਸਮ੍ਬਿਭ੍ਰਚ੍ਚਨ੍ਦ੍ਰਗੌਰਮਹੇਸ਼ਿਕਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਇਨ੍ਦ੍ਰਗੋਪਾਰੁਣਚ੍ਛਾਯਕੌਮਾਰੀਵਨ੍ਦ੍ਯਪਾਦੁਕਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਨੀਲਮੇਘਸਮਚ੍ਛਾਯਵੈਸ਼੍ਣਵੀਸੁਪਰਿਸ਼੍ਕਤਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਅਞ੍ਜਨਾਦ੍ਰਿਸਮਾਨਸ਼੍ਰੀਵਾਰਾਹੀਪਰ੍ਯਲਙ੍ਕਤਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਇਨ੍ਦ੍ਰਨੀਲਪ੍ਰਭਾਪੁਞ੍ਜਲਸਦਿਨ੍ਦ੍ਰਾਣਿਕਾਯੁਤਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਸ਼ੋਣਵਰ੍ਣਸਮੁਲ੍ਲਾਸਿਚਾਮੁਣ੍ਡਾਰ੍ਚਿਤਪਾਦੁਕਾਯ ਨਮਃ । ੩੦੦ ।

ॐ ਸ੍ਵਰ੍ਣਕਾਨ੍ਤਿਤਿਰਸ੍ਕਾਰਿਮਹਾਲਕ੍ਸ਼੍ਮੀਨਿਸ਼ੇਵਿਤਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਐਰਾਵਤਾਦਿਵਜ੍ਰਾਦਿਦੇਵੇਨ੍ਦ੍ਰਾਦਿਪ੍ਰਪੂਜਿਤਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਪਞ੍ਚਾਵਤਿਨਮਸ੍ਯਾਯਾਮਣਿਮਾਦਿਪ੍ਰਕਾਸ਼ਕਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਸਙ੍ਗੁਪ੍ਤਵਿਦ੍ਯਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਸਙ੍ਗੁਪ੍ਤਵਰਿਵਸ੍ਯਾਵਿਧਿਪ੍ਰਿਯਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਵਾਮਾਚਰਣਸੁਪ੍ਰੀਤਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਕ੍ਸ਼ਿਪ੍ਰਸਨ੍ਤੁਸ਼੍ਟਮਾਨਸਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਕੋਙ੍ਕਾਚਲਸ਼ਿਰੋਵਰ੍ਤਿਨੇ ਨਮਃ ।
ॐ ਕੋਙ੍ਕਾਚਲਜਨਪ੍ਰਿਯਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਕੋਙ੍ਕਾਮ੍ਬੁਦਜਲਾਸ੍ਵਾਦਿਨੇ ਨਮਃ । ੩੧੦ ।

ॐ ਕਾਵੇਰੀਤੀਰਵਾਸਕਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਜਾਹ੍ਨਵੀਮਜ੍ਜਨਾਸਕ੍ਤਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਕਾਲਿਨ੍ਦੀਮਜ੍ਜਨੇ ਰਤਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਸ਼ੋਣਭਦ੍ਰਾਜਲੋਦ੍ਭੂਤਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਸ਼ੋਣਪਾਸ਼ਾਣਰੂਪਕਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਸਰਯ੍ਵਾਪਃਪ੍ਰਵਾਹਸ੍ਥਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਨਰ੍ਮਦਾਵਾਰਿਵਾਸਕਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਕੌਸ਼ਿਕੀਜਲਸਂਵਾਸਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਚਨ੍ਦ੍ਰਭਾਗਾਮ੍ਬੁਨਿਸ਼੍ਠਿਤਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਤਾਮ੍ਰਪਰ੍ਣੀਤਟਸ੍ਥਾਯਿਨੇ ਨਮਃ । ੩੨੦ ।

ॐ ਮਹਾਸਾਰਸ੍ਵਤਪ੍ਰਦਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਮਹਾਨਦੀਤਟਾਵਾਸਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਬ੍ਰਹ੍ਮਪੁਤ੍ਰਾਮ੍ਬੁਵਾਸਕਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਤਮਸਾਤਮ ਆਕਾਰਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਮਹਾਤਮੋਪਹਾਰਕਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਕ੍ਸ਼ੀਰਾਪਗਾਤੀਰਵਾਸਿਨੇ ਨਮਃ ।
ॐ ਕ੍ਸ਼ੀਰਨੀਰਪ੍ਰਵਰ੍ਧਕਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਕਾਮਕੋਟੀਪੀਠਵਾਸਿਨੇ ਨਮਃ ।
ॐ ਸ਼ਙ੍ਕਰਾਰ੍ਚਿਤਪਾਦੁਕਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ऋਸ਼੍ਯਸ਼ਙ੍ਗਪੁਰਸ੍ਥਾਯਿਨੇ ਨਮਃ । ੩੩੦ ।

ॐ ਸੁਰੇਸ਼ਾਰ੍ਚਿਤਵੈਭਵਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਦ੍ਵਾਰਕਾਪੀਠਸਂਵਾਸਿਨੇ ਨਮਃ ।
ॐ ਪਦ੍ਮਪਾਦਾਰ੍ਚਿਤਾਙ੍ਘ੍ਰਿਕਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਜਗਨ੍ਨਾਥਪੁਰਸ੍ਥਾਯਿਨੇ ਨਮਃ ।
ॐ ਤੋਟਕਾਚਾਰ੍ਯਸੇਵਿਤਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਜ੍ਯੋਤਿਰ੍ਮਠਾਲਯਸ੍ਥਾਯਿਨੇ ਨਮਃ ।
ॐ ਹਸ੍ਤਾਮਲਕਪੂਜਿਤਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਵਿਦ੍ਯਾਭੋਗਯਸ਼ੋਮੋਕ੍ਸ਼ਯੋਗਲਿਙ੍ਗਪ੍ਰਤਿਸ਼੍ਠਿਤਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਪਞ੍ਚਲਿਙ੍ਗਪ੍ਰਤਿਸ਼੍ਠਾਯਿਨੇ ਨਮਃ ।
ॐ ਦ੍ਵਾਦਸ਼ਲਿਙ੍ਗਸਂਸ੍ਥਿਤਾਯ ਨਮਃ । ੩੪੦ ।

ॐ ਕੋਲਾਚਲਪੁਰਸ੍ਥਾਯਿਨੇ ਨਮਃ ।
ॐ ਕਾਮੇਸ਼ੀਨਗਰੇਸ਼੍ਵਰਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਜ੍ਵਾਲਾਮੁਖੀਮੁਖਸ੍ਥਾਯਿਨੇ ਨਮਃ ।
ॐ ਸ਼੍ਰੀਸ਼ੈਲਕਤਵਾਸਕਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਲਙ੍ਕੇਸ਼੍ਵਰਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਕੁਮਾਰੀਸ਼ਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਕਾਸ਼ੀਸ਼ਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਮਥੁਰੇਸ਼੍ਵਰਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਮਲਯਾਦ੍ਰਿਸ਼ਿਰੋਵਾਸਿਨੇ ਨਮਃ ।
ॐ ਮਲਯਾਨਿਲਸੇਵਿਤਾਯ ਨਮਃ । ੩੫੦ ।

ॐ ਸ਼ੋਣਾਦ੍ਰਿਸ਼ਿਖਰਾਰੂਢਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਸ਼ੋਣਾਦ੍ਰੀਸ਼ਪ੍ਰਿਯਙ੍ਕਰਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਜਮ੍ਬੂਵਨਾਨ੍ਤਮਧ੍ਯਸ੍ਥਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਵਲ੍ਮੀਕਪੁਰਮਧ੍ਯਗਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਪਞ੍ਚਾਸ਼ਤ੍ਪੀਠਨਿਲਯਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਪਞ੍ਚਾਸ਼ਦਕ੍ਸ਼ਰਾਤ੍ਮਕਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਅਸ਼੍ਟੋਤ੍ਤਰਸ਼ਤਕ੍ਸ਼ੇਤ੍ਰਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਅਸ਼੍ਟੋਤ੍ਤਰਸ਼ਤਪੂਜਿਤਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਰਤ੍ਨਸ਼ੈਲਕਤਾਵਾਸਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਸ਼ੁਦ੍ਧਜ੍ਞਾਨਪ੍ਰਦਾਯਕਾਯ ਨਮਃ । ੩੬੦ ।

ॐ ਸ਼ਾਤਕੁਮ੍ਭਗਿਰਿਸ੍ਥਾਯਿਨੇ ਨਮਃ ।
ॐ ਸ਼ਾਤਕੁਮ੍ਭੋਦਰਸ੍ਥਿਤਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਗੋਮਯਪ੍ਰਤਿਮਾਵਿਸ਼੍ਟਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਸ਼੍ਵੇਤਾਰ੍ਕਤਨੁਪੂਜਿਤਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਹਰਿਦ੍ਰਾਬਿਮ੍ਬਸੁਪ੍ਰੀਤਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਨਿਮ੍ਬਬਿਮ੍ਬਸੁਪੂਜਿਤਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਅਸ਼੍ਵਤ੍ਥਮੂਲਸਂਸ੍ਥਾਯਿਨੇ ਨਮਃ ।
ॐ ਵਟਵਕ੍ਸ਼ਾਧਰਸ੍ਥਿਤਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਨਿਮ੍ਬਵਕ੍ਸ਼ਸ੍ਯ ਮੂਲਸ੍ਥਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਪ੍ਰਤਿਗ੍ਰਾਮਾਧਿਦੈਵਤਾਯ ਨਮਃ । ੩੭੦ ।

ॐ ਅਸ਼੍ਵਤ੍ਥਨਿਮ੍ਬਸਂਯੋਗੇਪ੍ਰਿਯਾਲਿਙ੍ਗਿਤਮੂਰ੍ਤਿਕਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਗਮ੍ਬੀਜਰੂਪਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਏਕਾਰ੍ਣਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਗਣਾਧ੍ਯਕ੍ਸ਼ਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਗਣਾਧਿਪਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਗ੍ਲੈਮ੍ਬੀਜਾਖ੍ਯਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਗਣੇਸ਼ਾਨਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਗੋਙ੍ਕਾਰਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਏਕਵਰ੍ਣਕਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਵਿਰਿਰੂਪਾਯ ਨਮਃ । ੩੮੦ ।

ॐ ਵਿਘ੍ਨਹਨ੍ਤ੍ਰੇ ਨਮਃ ।
ॐ ਦਸ਼੍ਟਾਦਸ਼੍ਟਫਲਪ੍ਰਦਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਪਤ੍ਨੀਵਰਾਙ੍ਗਸਤ੍ਪਾਣਯੇ ਨਮਃ ।
ॐ ਸਿਨ੍ਦੂਰਾਭਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਕਪਾਲਭਤੇ ਨਮਃ ।
ॐ ਲਕ੍ਸ਼੍ਮੀਗਣੇਸ਼ਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਹੇਮਾਭਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਏਕੋਨਤ੍ਰਿਂਸ਼ਦਕ੍ਸ਼ਰਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਵਾਮਾਙ੍ਗਾਵਿਸ਼੍ਟਲਕ੍ਸ਼੍ਮੀਕਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਮਹਾਸ਼੍ਰੀਪ੍ਰਵਿਧਾਯਕਾਯ ਨਮਃ । ੩੯੦ ।

ॐ ਤ੍ਰ੍ਯਕ੍ਸ਼ਰਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਸ਼ਕ੍ਤਿਗਣਪਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਸਰ੍ਵਸਿਦ੍ਧਿਪ੍ਰਪੂਰਕਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਚਤੁਰਕ੍ਸ਼ਰਸ਼ਕ੍ਤੀਸ਼ਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਹੇਮਚ੍ਛਾਯਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਤ੍ਰਿਣੇਤ੍ਰਕਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਕ੍ਸ਼ਿਪ੍ਰਪ੍ਰਸਾਦਪਙ੍ਕ੍ਤ੍ਯਰ੍ਣਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਰਕ੍ਤਾਭਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਕਲ੍ਪਵਲ੍ਲਿਭਤੇ ਨਮਃ ।
ॐ ਪਞ੍ਚਵਕ੍ਤ੍ਰਾਯ ਨਮਃ । ੪੦੦ ।

ॐ ਸਿਂਹਵਾਹਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਹੇਰਮ੍ਬਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਚਤੁਰਰ੍ਣਕਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਸੁਬ੍ਰਹ੍ਮਣ੍ਯਗਣੇਸ਼ਾਨਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਧਾਤ੍ਵਰ੍ਣਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਸਰ੍ਵਕਾਮਦਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਅਰੁਣਾਭਤਨੁਸ਼੍ਰੀਕਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਕੁਕ੍ਕੁਟੋਦ੍ਯਤ੍ਕਰਾਨ੍ਵਿਤਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਅਸ਼੍ਟਾਵਿਂਸ਼ਤਿਵਰ੍ਣਾਤ੍ਮਮਨ੍ਤ੍ਰਰਾਜਸੁਪੂਜਿਤਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਗਨ੍ਧਰ੍ਵਸਿਦ੍ਧਸਂਸੇਵ੍ਯਾਯ ਨਮਃ । ੪੧੦ ।

ॐ ਵ੍ਯਾਘ੍ਰਦ੍ਵਿਪਾਦਿਭੀਕਰਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਮਨ੍ਤ੍ਰਸ਼ਾਸ੍ਤ੍ਰਮਹੋਦਨ੍ਵਤ੍ਸਮੁਦ੍ਯਤਕਲਾਨਿਧਯੇ ਨਮਃ ।
ॐ ਜਨਸਮ੍ਬਾਧਸਮ੍ਮੋਹਿਨੇ ਨਮਃ ।
ॐ ਨਵਦ੍ਰਵ੍ਯਵਿਸ਼ੇਸ਼ਕਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਕਾਮਨਾਭੇਦਸਂਸਿਦ੍ਧਵਿਵਿਧਧ੍ਯਾਨਭੇਦਕਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਚਤੁਰਾਵਤ੍ਤਿਸਨ੍ਤਪ੍ਤਿਪ੍ਰੀਤਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਅਭੀਸ਼੍ਟਸਮਰ੍ਪਕਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਚਨ੍ਦ੍ਰਚਨ੍ਦਨਕਾਸ਼੍ਮੀਰਕਸ੍ਤੂਰੀਜਲਤਰ੍ਪਿਤਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਸ਼ੁਣ੍ਡਾਗ੍ਰਜਲਸਨ੍ਤਪ੍ਤਿਕੈਵਲ੍ਯਫਲਦਾਯਕਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਸ਼ਿਰਃਕਤਪਯਸ੍ਤਪ੍ਤਿਸਰ੍ਵਸਮ੍ਪਦ੍ਵਿਧਾਯਕਾਯ ਨਮਃ । ੪੨੦ ।

ॐ ਗੁਹ੍ਯਦੇਸ਼ਮਧੁਦ੍ਰਵ੍ਯਸਨ੍ਤਪ੍ਤ੍ਯਾਕਾਮਦਾਯਕਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਨੇਤ੍ਰਦ੍ਵਯਮਧੁਦ੍ਰਵ੍ਯਤਪ੍ਤ੍ਯਾਕਸ਼੍ਟਿਵਿਧਾਯਕਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਪਸ਼੍ਠਦੇਸ਼ਘਤਦ੍ਰਵ੍ਯਤਪ੍ਤਿਭੂਪਵਸ਼ਙ੍ਕਰਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਏਰਣ੍ਡਤੈਲਸਨ੍ਤਪ੍ਤਿਰਣ੍ਡਾਕਰ੍ਸ਼ਕਨਾਭਿਕਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਊਰੁਯੁਗ੍ਮਕਤੈਲੀਯਤਰ੍ਪਣਾਤਿਪ੍ਰਮੋਦਿਤਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਪ੍ਰੀਤਿਪ੍ਰਵਰ੍ਧਕਾਂਸੀਯਪਯਃਪਯਃਪ੍ਰਤਰ੍ਪਣਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਧਰ੍ਮਵਰ੍ਧਕਤੁਣ੍ਡੀਯਦ੍ਰਵ੍ਯਤ੍ਰਯਸੁਤਰ੍ਪਣਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਅਸ਼੍ਟਦ੍ਰਵ੍ਯਾਹੁਤਿਪ੍ਰੀਤਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਵਿਵਿਧਦ੍ਰਵ੍ਯਹੋਮਕਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਬ੍ਰਾਹ੍ਮਮੁਹੂਰ੍ਤਨਿਸ਼੍ਪਨ੍ਨਹੋਮਕਰ੍ਮਪ੍ਰਸਾਦਿਤਾਯ ਨਮਃ । ੪੩੦ ।

ॐ ਮਧੁਦ੍ਰਵ੍ਯਕਹੋਮੇਨਸ੍ਵਰ੍ਣਸਮਦ੍ਧਿਵਰ੍ਧਕਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਗੋਦੁਗ੍ਧਕਤਹੋਮੇਨਗੋਸਮਦ੍ਧਿਵਿਧਾਯਕਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਆਜ੍ਯਾਹੁਤਿਕਹੋਮੇਨਲਕ੍ਸ਼੍ਮੀਲਾਸਵਿਲਾਸਕਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਸ਼ਰ੍ਕਰਾਹੁਤਿਹੋਮੇਨਕਾਸ਼੍ਠਾਸ਼੍ਟਕਯਸ਼ਃਪ੍ਰਦਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਦਧਿਦ੍ਰਵ੍ਯਕਹੋਮੇਨਸਰ੍ਵਸਮ੍ਪਤ੍ਤਿਦਾਯਕਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਸ਼ਾਲ੍ਯਨ੍ਨਕਤਹੋਮੇਨਾਨ੍ਨਸਮਦ੍ਧਿਵਿਤਾਰਕਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਸਤਣ੍ਡੁਲਤਿਲਾਹੁਤ੍ਯਾਦ੍ਰਵ੍ਯਕਦਮ੍ਬਪੂਰਕਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਲਾਜਾਹੁਤਿਕਹੋਮੇਨਦਿਗਨ੍ਤਵ੍ਯਾਪਿਕੀਰ੍ਤਿਦਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਜਾਤੀਪ੍ਰਸੂਨਹੋਮੇਨਮੇਧਾਪ੍ਰਜ੍ਞਾਪ੍ਰਕਾਸ਼ਕਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਦੂਰ੍ਵਾਤ੍ਰਿਕੀਯਹੋਮੇਨਪੂਰ੍ਣਾਯੁਃਪ੍ਰਤਿਪਾਦਕਾਯ ਨਮਃ । ੪੪੦ ।

ॐ ਸੁਪੀਤਸੁਮਹੋਮੇਨਵੈਰਿਭੂਪਤਿਸ਼ਿਕ੍ਸ਼ਕਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਵਿਭੀਤਕਸਮਿਦ੍ਧੋਮੈਃਸ੍ਤਮ੍ਭਨੋਚ੍ਚਾਟਸਿਦ੍ਧਿਦਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਅਪਾਮਾਰ੍ਗਸਮਿਦ੍ਧੌਮੈਃਪਣ੍ਯਯੋਸ਼ਾਵਸ਼ਙ੍ਕਰਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਏਰਣ੍ਡਕਸਮਿਦ੍ਧੋਮੈਃਰਣ੍ਡਾਸਙ੍ਘਵਸ਼ਙ੍ਕਰਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਨਿਮ੍ਬਦ੍ਰੁਦਲਹੋਮੇਨਵਿਦ੍ਵੇਸ਼ਣਵਿਧਾਯਕਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਧਤਾਕ੍ਤਦੌਗ੍ਧਸ਼ਾਲ੍ਯਨ੍ਨਹੋਮੈਰਿਸ਼੍ਟਫਲਪ੍ਰਦਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਤਿਲਾਦਿਚਤੁਰਾਹੁਤ੍ਯਾਸਰ੍ਵਪ੍ਰਾਣਿਵਸ਼ਙ੍ਕਰਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਨਾਨਾਦ੍ਰਵ੍ਯਸਮਿਦ੍ਧੋਮੈਰਾਕਰ੍ਸ਼ਣਾਦਿਸਿਦ੍ਧਿਦਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਤ੍ਰੈਲੋਕ੍ਯਮੋਹਨਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਵਿਘ੍ਨਾਯ ਨਮਃ । ੪੫੦ ।

ॐ ਤ੍ਰ੍ਯਧਿਕਤ੍ਰਿਂਸ਼ਦਰ੍ਣਕਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਦ੍ਵਾਦਸ਼ਾਕ੍ਸ਼ਰਸ਼ਕ੍ਤੀਸ਼ਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਪਤ੍ਨੀਵਰਾਙ੍ਗਹਸ੍ਤਕਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਮੁਕ੍ਤਾਚਨ੍ਦ੍ਰੌਘਦੀਪ੍ਤਾਭਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਵਿਰਿਵਿਘ੍ਨੇਸ਼ਪਦ੍ਧਤਯੇ ਨਮਃ ।
ॐ ਏਕਾਦਸ਼ਾਕ੍ਸ਼ਰੀਮਨ੍ਤ੍ਰੋਲ੍ਲਾਸਿਨੇ ਨਮਃ ।
ॐ ਭੋਗਗਣਾਧਿਪਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਦ੍ਵਾਤ੍ਰਿਂਸ਼ਦਰ੍ਣਸਂਯੁਕ੍ਤਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਹਰਿਦ੍ਰਾਗਣਪਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਮਹਤੇ ਨਮਃ । ੪੬੦ ।

ॐ ਜਗਤ੍ਤ੍ਰਯਹਿਤਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਭੋਗਮੋਕ੍ਸ਼ਦਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਕਵਿਤਾਕਰਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਸ਼ਡਰ੍ਣਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਪਾਪਵਿਧ੍ਵਂਸਿਨੇ ਨਮਃ ।
ॐ ਸਰ੍ਵਸੌਭਾਗ੍ਯਦਾਯਕਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਵਕ੍ਰਤੁਣ੍ਡਾਭਿਧਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਸ਼੍ਰੀਮਤੇ ਨਮਃ ।
ॐ ਭਜਤਾਂ ਕਾਮਦਾਯ ਮਣਯੇ ਨਮਃ ।
ॐ ਮੇਘੋਲ੍ਕਾਦਿਮਹਾਮਨ੍ਤ੍ਰਾਯ ਨਮਃ । ੪੭੦ ।

ॐ ਸਰ੍ਵਵਸ਼੍ਯਫਲਪ੍ਰਦਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਆਥਰ੍ਵਣਿਕਮਨ੍ਤ੍ਰਾਤ੍ਮਨੇ ਨਮਃ ।
ॐ ਰਾਯਸ੍ਪੋਸ਼ਾਦਿਮਨ੍ਤ੍ਰਰਾਜੇ ਨਮਃ ।
ॐ ਵਕ੍ਰਤੁਣ੍ਡੇਸ਼ਗਾਯਤ੍ਰੀਪ੍ਰਤਿਪਾਦਿਤਵੈਭਵਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਪਿਣ੍ਡਮਨ੍ਤ੍ਰਾਦਿਮਾਲਾਨ੍ਤਸਰ੍ਵਮਨ੍ਤ੍ਰੌਘਵਿਗ੍ਰਹਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਸਞ੍ਜਪ੍ਤਿਹੋਮਸਨ੍ਤਪ੍ਤਿਸੇਕਭੋਜਨਸਾਧਿਤਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਪਞ੍ਚਾਙ੍ਗਕਪੁਰਸ਼੍ਚਰ੍ਯਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਅਰ੍ਣਲਕ੍ਸ਼ਜਪਸਾਧਿਤਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਕੋਟ੍ਯਾਵਤ੍ਤਿਕਸਞ੍ਜਪ੍ਤਿਸਿਦ੍ਧੀਸ਼੍ਵਰਤ੍ਵਦਾਯਕਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਕਸ਼੍ਣਾਸ਼੍ਟਮੀਸਮਾਰਬ੍ਧਮਾਸੇਨੈਕੇਨਸਾਧਿਤਾਯ ਨਮਃ । ੪੮੦ ।

ॐ ਮਾਤਕਯਾ ਪੁਟੀਕਤ੍ਯਮਾਸੇਨੈਕੇਨ ਸਾਧਿਤਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਭੂਤਲਿਪ੍ਯਾ ਪੁਟੀਕਤ੍ਯਮਾਸੇਨੈਕੇਨ ਸਾਧਿਤਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਤ੍ਰਿਸ਼ਸ਼੍ਟ੍ਯਕ੍ਸ਼ਰਸਂਯੁਕ੍ਤਮਾਤਕਾਪੁਟਸਿਦ੍ਧਿਦਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਕਸ਼੍ਣਾਸ਼੍ਟਮੀਸਮਾਰਬ੍ਧਦਿਨਸਪ੍ਤਕਸਿਦ੍ਧਿਦਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਅਰ੍ਕੇਨ੍ਦੁਗ੍ਰਹਕਾਲੀਨਜਪਾਜ੍ਝਟਿਤਿਸਿਦ੍ਧਿਦਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਨਿਸ਼ਾਤ੍ਰਿਕਾਲਪੂਜਾਕਮਾਸੇਨੈਕੇਨਸਿਦ੍ਧਿਦਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਮਨ੍ਤ੍ਰਾਰ੍ਣੌਸ਼ਧਿਨਿਸ਼੍ਪਨ੍ਨਗੁਟਿਕਾਭਿਃਸੁਸਿਦ੍ਧਿਦਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਸੂਰ੍ਯੋਦਯਸਮਾਰਮ੍ਭਦਿਨੇਨੈਕੇਨਸਾਧਿਤਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਸਹਸ੍ਰਾਰਾਮ੍ਬੁਜਾਰੂਢਦੇਸ਼ਿਕਸ੍ਮਤਿਸਿਦ੍ਧਿਦਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਸ਼ਿਵੋਂਹਭਾਵਨਾਸਿਦ੍ਧਸਰ੍ਵਸਿਦ੍ਧਿਵਿਲਾਸਕਾਯ ਨਮਃ । ੪੯੦ ।

ॐ ਪਰਾਕਾਮਕਲਾਧ੍ਯਾਨਸਿਦ੍ਧੀਸ਼੍ਵਰਤ੍ਵਦਾਯਕਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਅਕਾਰਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਅਗ੍ਰਿਯਪੂਜਾਕਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਅਮਤਾਨਨ੍ਦਦਾਯਕਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਅਨਨ੍ਤਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਅਨਨ੍ਤਾਵਤਾਰੇਸ਼੍ਵਨਨ੍ਤਫਲਦਾਯਕਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਅਸ਼੍ਟਾਙ੍ਗਪਾਤਸਮ੍ਪ੍ਰੀਤਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਅਸ਼੍ਟਵਿਧਮੈਥੁਨਪ੍ਰਿਯਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਅਸ਼੍ਟਪੁਸ਼੍ਪਸਮਾਰਾਧ੍ਯਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਅਸ਼੍ਟਾਧ੍ਯਾਯੀਜ੍ਞਾਨਦਾਯਕਾਯ ਨਮਃ । ੫੦੦ ।

ॐ ਆਰਬ੍ਧਕਰ੍ਮਨਿਰ੍ਵਿਘ੍ਨਪੂਰਯਿਤ੍ਰੇ ਨਮਃ ।
ॐ ਆਕ੍ਸ਼ਪਾਟਿਕਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਇਨ੍ਦ੍ਰਗੋਪਸਮਾਨਸ਼੍ਰਿਯੇ ਨਮਃ ।
ॐ ਇਕ੍ਸ਼ੁਭਕ੍ਸ਼ਣਲਾਲਸਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਈਕਾਰਵਰ੍ਣਸਮ੍ਬੁਦ੍ਧਪਰਾਕਾਮਕਲਾਤ੍ਮਕਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਈਸ਼ਾਨਪੁਤ੍ਰਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਈਸ਼ਾਨਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਈਸ਼ਣਾਤ੍ਰਯਮਾਰ੍ਜਕਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਉਦ੍ਦਣ੍ਡਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਉਗ੍ਰਾਯ ਨਮਃ । ੫੧੦ ।

ॐ ਉਦਗ੍ਰਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਉਣ੍ਡੇਰਕਬਲਿਪ੍ਰਿਯਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਊਰ੍ਜਸ੍ਵਤੇ ਨਮਃ ।
ॐ ਊਸ਼੍ਮਲਮਦਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਊਹਾਪੋਹਦੁਰਾਸਦਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ऋਜੁਚਿਤ੍ਤੈਕਸੁਲਭਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ऋਣਤ੍ਰਯਵਿਮੋਚਕਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ऋਗਰ੍ਥਵੇਤ੍ਰੇ ਨਮਃ ।
ॐ ॠਕਾਰਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ॠਕਾਰਾਕ੍ਸ਼ਰਰੂਪਧਜੇ ਨਮਃ । ੫੨੦ ।

ॐ ऌਵਰ੍ਣਰੂਪਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ॡਵਰ੍ਣਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ॡਕਾਰਾਕ੍ਸ਼ਰਪੂਜਿਤਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਏਧਿਤਾਖਿਲਭਕ੍ਤਸ਼੍ਰਿਯੇ ਨਮਃ ।
ॐ ਏਧਿਤਾਖਿਸਂਸ਼੍ਰਯਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਏਕਾਰਰੂਪਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਐਕਾਰਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਐਮ੍ਪੁਟਿਤਸ੍ਮਤਿਬਿਨ੍ਦੁਕਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਓਙ੍ਕਾਰਵਾਚ੍ਯਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਓਙ੍ਕਾਰਾਯ ਨਮਃ । ੫੩੦ ।

ॐ ਓਙ੍ਕਾਰਾਕ੍ਸ਼ਰਰੂਪਧਜੇ ਨਮਃ ।
ॐ ਔਙ੍ਕਾਰਾਢ੍ਯਗਭੂਯੁਕ੍ਤਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਔਮ੍ਪੂਰ੍ਵਯੁਗ੍ਗਕਾਰਕਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਅਂਸ਼ਾਂਸ਼ਿਭਾਵਸਨ੍ਦਸ਼੍ਟਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਅਂਸ਼ਾਂਸ਼ਿਭਾਵਵਿਵਰ੍ਜਿਤਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਅਃਕਾਰਾਨ੍ਤਸਮਸ੍ਤਾਚ੍ਕਵਰ੍ਣਮਣ੍ਡਲਪੂਜਿਤਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਕਤਤੀਯਵਿਸਰ੍ਗਾਢ੍ਯਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਕਤਤੀਯਾਰ੍ਣਕੇਵਲਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਕਰ੍ਪੂਰਤਿਲਕੋਦ੍ਭਾਸਿਲਲਾਟੋਰ੍ਧ੍ਵਪ੍ਰਦੇਸ਼ਕਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਖਲ੍ਵਾਟਭੂਮਿਸਂਰਕ੍ਸ਼ਿਣੇ ਨਮਃ । ੫੪੦ ।

ॐ ਖਲ੍ਵਾਟਬੁਦ੍ਧਿਭੇਸ਼ਜਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਖਟ੍ਵਾਙ੍ਗਾਯੁਧਸਂਯੁਕ੍ਤਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਖਡ੍ਗੋਦ੍ਯਤਕਰਾਨ੍ਵਿਤਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਖਣ੍ਡਿਤਾਖਿਲਦੁਰ੍ਭਿਕ੍ਸ਼ਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਖਨਿਲਕ੍ਸ਼੍ਮੀਪ੍ਰਦਰ੍ਸ਼ਕਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਖਦਿਰਾਧਿਕਸਾਰਾਢ੍ਯਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਖਲੀਕਤਵਿਪਕ੍ਸ਼ਕਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਗਾਨ੍ਧਰ੍ਵਵਿਦ੍ਯਾਚਤੁਰਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਗਨ੍ਧਰ੍ਵਨਿਕਰਪ੍ਰਿਯਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਘਪੂਰ੍ਵਬੀਜਸਨ੍ਨਿਸ਼੍ਟਾਯ ਨਮਃ । ੫੫੦ ।

ॐ ਘੋਰਘਰ੍ਘਰਬਂਹਿਤਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਘਣ੍ਟਾਨਿਨਾਦਸਨ੍ਤੁਸ਼੍ਟਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਘਾਰ੍ਣਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਘਨਾਗਮਪ੍ਰਿਯਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਚਤੁਰ੍ਵੇਦੇਸ਼ੁ ਸਙ੍ਗੀਤਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਚਤੁਰ੍ਥਵੇਦਨਿਸ਼੍ਠਿਤਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਚਤੁਰ੍ਦਸ਼ਕਸਂਯੁਕ੍ਤਚਤੁਰ੍ਯੁਕ੍ਤਚਤੁਸ਼੍ਸ਼ਤਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਚਤੁਰ੍ਥੀਪੂਜਨਪ੍ਰੀਤਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਚਤੁਰਾਤ੍ਮਨੇ ਨਮਃ ।
ॐ ਚਤੁਰ੍ਗਤਯੇ ਨਮਃ । ੫੬੦ ।

ॐ ਚਤੁਰ੍ਥੀਤਿਥਿਸਮ੍ਭੂਤਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਚਤੁਰ੍ਵਰ੍ਗਫਲਪ੍ਰਦਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਛਤ੍ਰਿਣੇ ਨਮਃ ।
ॐ ਛਦ੍ਮਨੇ ਨਮਃ ।
ॐ ਛਲਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਛਨ੍ਦੋਵਪੁਸ਼ੇ ਨਮਃ ।
ॐ ਛਨ੍ਦੋਵਤਾਰਕਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਜਗਦ੍ਬਨ੍ਧਵੇ ਨਮਃ ।
ॐ ਜਗਨ੍ਮਾਤ੍ਰੇ ਨਮਃ ।
ॐ ਜਗਦ੍ਰਕ੍ਸ਼ਿਣੇ ਨਮਃ । ੫੭੦ ।

ॐ ਜਗਨ੍ਮਯਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਜਗਦ੍ਯੋਨਯੇ ਨਮਃ ।
ॐ ਜਗਦ੍ਰੂਪਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਜਗਦਾਤ੍ਮਨੇ ਨਮਃ ।
ॐ ਜਗਨ੍ਨਿਧਯੇ ਨਮਃ ।
ॐ ਜਰਾਮਰਣਵਿਧ੍ਵਂਸਿਨੇ ਨਮਃ ।
ॐ ਜਗਦਾਨਨ੍ਦਦਾਯਕਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਜਾਗੁਡਾਨੁਕਤਿਚ੍ਛਾਯਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਜਾਗ੍ਰਦਾਦਿਪ੍ਰਕਾਸ਼ਕਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਜਾਮ੍ਬੂਨਦਸਮਚ੍ਛਾਯਾਯ ਨਮਃ । ੫੮੦ ।

ॐ ਜਪਸਮ੍ਪ੍ਰੀਤਮਾਨਸਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਜਪਯੋਗਸੁਸਂਵੇਦ੍ਯਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਜਪਤਤ੍ਪਰਸਿਦ੍ਧਿਦਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਜਪਾਕੁਸੁਮਸਙ੍ਕਾਸ਼ਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਜਾਤੀਪੂਜਕਵਾਕ੍ਪ੍ਰਦਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਜਯਨ੍ਤੀਦਿਨਸੁਪ੍ਰੀਤਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਜਯਨ੍ਤੀਪੂਜਿਤਾਙ੍ਘ੍ਰਿਕਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਜਗਦ੍ਭਾਨਤਿਰਸ੍ਕਾਰਿਣੇ ਨਮਃ ।
ॐ ਜਗਦ੍ਭਾਨਤਿਰੋਹਿਤਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਜਗਦ੍ਰੂਪਮਹਾਮਾਯਾਧਿਸ਼੍ਠਾਨਚਿਨ੍ਮਯਾਤ੍ਮਕਾਯ ਨਮਃ । ੫੯੦ ।

ॐ ਝਞ੍ਝਾਨਿਲਸਮਸ਼੍ਵਾਸਿਨ ਨਮਃ ।
ॐ ਝਿਲ੍ਲਿਕਾਸਮਕਾਨ੍ਤਿਕਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਝਲਝ੍ਝਲਾਸੁਸਂਸ਼ੋਭਿਸ਼ੂਰ੍ਪਾਕਤਿਦ੍ਵਿਕਰ੍ਣਕਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਟਙ੍ਕਕਰ੍ਮਵਿਨਾਭਾਵਸ੍ਵਯਮ੍ਭੂਤਕਲੇਵਰਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਠਕ੍ਕੁਰਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਠਕ੍ਕੁਰਾਰਾਧ੍ਯਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਠਕ੍ਕੁਰਾਕਤਿਸ਼ੋਭਿਤਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਡਿਣ੍ਡਿਮਸ੍ਵਨਸਂਵਾਦਿਨੇ ਨਮਃ ।
ॐ ਡਮਰੁਪ੍ਰਿਯਪੁਤ੍ਰਕਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਢਕ੍ਕਾਵਾਦਨਸਨ੍ਤੁਸ਼੍ਟਾਯ ਨਮਃ । ੬੦੦ ।

ॐ ਢੁਣ੍ਢਿਰਾਜਵਿਨਾਯਕਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਤੁਨ੍ਦਿਲਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਤੁਨ੍ਦਿਲਵਪੁਸ਼ੇ ਨਮਃ ।
ॐ ਤਪਨਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਤਾਪਰੋਸ਼ਧ੍ਨੇ ਨਮਃ ।
ॐ ਤਾਰਕਬ੍ਰਹ੍ਮਸਂਸ੍ਥਾਨਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਤਾਰਾਨਾਯਕਸ਼ੇਖਰਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਤਾਰੁਣ੍ਯਾਢ੍ਯਵਧੂਸਙ੍ਗਿਨੇ ਨਮਃ ।
ॐ ਤਤ੍ਤ੍ਵਵੇਤ੍ਰੇ ਨਮਃ ।
ॐ ਤ੍ਰਿਕਾਲਵਿਦੇ ਨਮਃ । ੬੧੦ ।

ॐ ਸ੍ਥੂਲਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਸ੍ਥੂਲਕਰਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਸ੍ਥੇਯਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਸ੍ਥਿਤਿਕਰ੍ਤ੍ਰੇ ਨਮਃ ।
ॐ ਸ੍ਥਿਤਿਪ੍ਰਦਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਸ੍ਥਾਣਵੇ ਨਮਃ ।
ॐ ਸ੍ਥਿਰਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਸ੍ਥਲੇਸ਼ਾਯਿਨੇ ਨਮਃ ।
ॐ ਸ੍ਥਾਣ੍ਡਿਲਕੁਲਪੂਜਿਤਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਦੁਃਖਹਨ੍ਤ੍ਰੇ ਨਮਃ । ੬੨੦ ।

ॐ ਦੁਃਖਦਾਯਿਨੇ ਨਮਃ ।
ॐ ਦੁਰ੍ਭਿਕ੍ਸ਼ਾਦਿਵਿਨਾਸ਼ਕਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਧਨਧਾਨ੍ਯਪ੍ਰਦਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਧ੍ਯੇਯਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਧ੍ਯਾਨਸ੍ਤਿਮਿਤਲੋਚਨਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਧੀਰਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਧਿਯੇ ਨਮਃ ।
ॐ ਧੀਰਧਿਯੇ ਨਮਃ ।
ॐ ਧੁਰ੍ਯਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਧੁਰੀਣਤ੍ਵਪ੍ਰਦਾਯਕਾਯ ਨਮਃ । ੬੩੦ ।

ॐ ਧ੍ਯਾਨਯੋਗੈਕਸਨ੍ਦਸ਼੍ਟਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਧ੍ਯਾਨਯੋਗੈਕਲਮ੍ਪਟਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਨਾਰਾਯਣਪ੍ਰਿਯਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਨਮ੍ਯਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਨਰਨਾਰੀਜਨਾਸ਼੍ਰਯਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਨਗ੍ਨਪੂਜਨਸਨ੍ਤੁਸ਼੍ਟਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਨਗ੍ਨਨੀਲਾਸਮਾਵਤਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਨਿਰਞ੍ਜਨਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਨਿਰਾਧਾਰਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਨਿਰ੍ਲੇਪਾਯ ਨਮਃ । ੬੪੦ ।

ॐ ਨਿਰਵਗ੍ਰਹਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਨਿਸ਼ੀਥਿਨੀਨਮਸ੍ਯਾਕਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਨਿਸ਼ੀਥਿਨੀਜਪਪ੍ਰਿਯਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਨਾਮਪਾਰਾਯਣਪ੍ਰੀਤਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਨਾਮਰੂਪਪ੍ਰਕਾਸ਼ਕਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਪੁਰਾਣਪੁਰੁਸ਼ਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਪ੍ਰਾਤਸ੍ਸਨ੍ਧ੍ਯਾਰੁਣਵਪੁਃਪ੍ਰਭਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਫੁਲ੍ਲਪੁਸ਼੍ਪਸਮੂਹ ਸ਼੍ਰੀਸਮ੍ਭੂਸ਼ਿਤਸੁਮਸ੍ਤਕਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਫਾਲ੍ਗੁਨਾਨੁਜਪੂਜਾਕਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਫੇਤ੍ਕਾਰਤਨ੍ਤ੍ਰਵਰ੍ਣਿਤਾਯ ਨਮਃ । ੬੫੦ ।

ॐ ਬ੍ਰਾਹ੍ਮਣਾਦਿਸਮਾਰਾਧ੍ਯਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਬਾਲਪੂਜ੍ਯਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਬਲਪ੍ਰਦਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਬਾਣਾਰ੍ਚਿਤਪਦਦ੍ਵਨ੍ਦ੍ਵਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਬਾਲਕੇਲਿਕੁਤੂਹਲਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਭਵਾਨੀਹਦਯਾਨਨ੍ਦਿਨੇ ਨਮਃ ।
ॐ ਭਾਵਗਮ੍ਯਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਭਵਾਤ੍ਮਜਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਭਵੇਸ਼ਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਭਵ੍ਯਰੂਪਾਢ੍ਯਾਯ ਨਮਃ । ੬੬੦ ।

ॐ ਭਾਰ੍ਗਵੇਸ਼ਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਭਗੋਃਸੁਤਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਭਵ੍ਯਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਭਵ੍ਯਕਲਾਯੁਕ੍ਤਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਭਾਵਨਾਵਸ਼ਤਤ੍ਪਰਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਭਗਵਤੇ ਨਮਃ ।
ॐ ਭਕ੍ਤਿਸੁਲਭਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਭਯਹਨ੍ਤ੍ਰੇ ਨਮਃ ।
ॐ ਭਯਪ੍ਰਦਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਮਾਯਾਵਿਨੇ ਨਮਃ । ੬੭੦ ।

ॐ ਮਾਨਦਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਮਾਨਿਨੇ ਨਮਃ ।
ॐ ਮਨੋਭਿਮਾਨਸ਼ੋਧਕਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਮਹਾਹਵੋਦ੍ਯਤਕ੍ਰੀਡਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਮਨ੍ਦਹਾਸਮਨੋਹਰਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਮਨਸ੍ਵਿਨੇ ਨਮਃ ।
ॐ ਮਾਨਵਿਧ੍ਵਂਸਿਨੇ ਨਮਃ ।
ॐ ਮਦਲਾਲਸਮਾਨਸਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਯਸ਼ਸ੍ਵਿਨੇ ਨਮਃ ।
ॐ ਯਸ਼ਆਸ਼ਂਸਿਨੇ ਨਮਃ । ੬੮੦ ।

ॐ ਯਾਜ੍ਞਿਕਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਯਾਜ੍ਞਿਕਪ੍ਰਿਯਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਰਾਜਰਾਜੇਸ਼੍ਵਰਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਰਾਜ੍ਞੇ ਨਮਃ ।
ॐ ਰਾਮਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਰਮਣਲਮ੍ਪਟਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਰਸਰਾਜਸਮਾਸ੍ਵਾਦਿਨੇ ਨਮਃ ।
ॐ ਰਸਰਾਜੈਕਪੂਜਿਤਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਲਕ੍ਸ਼੍ਮੀਵਤੇ ਨਮਃ ।
ॐ ਲਕ੍ਸ਼੍ਮਸਮ੍ਪਨ੍ਨਾਯ ਨਮਃ । ੬੯੦ ।

ॐ ਲਕ੍ਸ਼੍ਯਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਲਕ੍ਸ਼ਣਸਂਯੁਤਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਲਕ੍ਸ਼੍ਯਲਕ੍ਸ਼ਣਭਾਵਸ੍ਥਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਲਯਯੋਗਵਿਭਾਵਿਤਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਵੀਰਾਸਨਸਮਾਸੀਨਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਵੀਰਵਨ੍ਦ੍ਯਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਵਰੇਣ੍ਯਦਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਵਿਵਿਧਾਰ੍ਥਜ੍ਞਾਨਦਾਤ੍ਰੇ ਨਮਃ ।
ॐ ਵੇਦਵੇਦਾਨ੍ਤਵਿਤ੍ਤਮਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਸ਼ਿਖਿਵਾਹਸਮਾਰੂਢਾਯ ਨਮਃ । ੭੦੦ ।

ॐ ਸ਼ਿਖਿਵਾਹਨਨਾਥਿਤਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਸ਼੍ਰੀਵਿਦ੍ਯੋਪਾਸਨਪ੍ਰੀਤਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਸ਼੍ਰੀਵਿਦ੍ਯਾਮਨ੍ਤ੍ਰੈਵਿਗ੍ਰਹਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਸ਼ਡਾਧਾਰਕ੍ਰਮਪ੍ਰੀਤਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਸ਼ਡਾਮ੍ਨਾਯੇਸ਼ੁ ਸਂਸ੍ਥਿਤਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਸ਼ਡ੍ਦਰ੍ਸ਼ਨੀਪਾਰਦਸ਼੍ਵਨੇ ਨਮਃ ।
ॐ ਸ਼ਡਧ੍ਵਾਤੀਤਰੂਪਕਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਸ਼ਡੂਰ੍ਮਿਵਨ੍ਦਵਿਧ੍ਵਂਸਿਨੇ ਨਮਃ ।
ॐ ਸ਼ਟ੍ਕੋਣਮਧ੍ਯਬਿਨ੍ਦੁਗਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਸ਼ਟ੍ਤ੍ਰਿਂਸ਼ਤ੍ਤਤ੍ਤ੍ਵਸਨ੍ਨਿਸ਼੍ਠਾਯ ਨਮਃ । ੭੧੦ ।

ॐ ਸ਼ਟ੍ਕਰ੍ਮਸਙ੍ਘਸਿਦ੍ਧਿਦਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਸ਼ਡ੍ਵੈਰਿਵਰ੍ਗਵਿਧ੍ਵਂਸਿਵਿਘ੍ਨੇਸ਼੍ਵਰਗਜਾਨਨਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਸਤ੍ਤਾਜ੍ਞਾਨਾਦਿਰੂਪਾਢ੍ਯਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਸਾਹਸਾਦ੍ਭੁਤਖੇਲਨਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਸਰ੍ਪਰੂਪਧਰਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਸਂਵਿਦੇ ਨਮਃ ।
ॐ ਸਂਸਾਰਾਮ੍ਬੁਧਿਤਾਰਕਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਸਰ੍ਪਸਙ੍ਘਸਮਾਸ਼੍ਲਿਸ਼੍ਟਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਸਰ੍ਪਕੁਣ੍ਡਲਿਤੋਦਰਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਸਪ੍ਤਵਿਂਸ਼ਤਿऋਕ੍ਪੂਜ੍ਯਾਯ ਨਮਃ । ੭੨੦ ।

ॐ ਸ੍ਵਾਹਾਯੁਙ੍ਮਨ੍ਤ੍ਰਵਿਗ੍ਰਹਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਸਰ੍ਵਕਰ੍ਮਸਮਾਰਮ੍ਭਸਮ੍ਪੂਜਿਤਪਦਦ੍ਵਯਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਸ੍ਵਯਮ੍ਭੁਵੇ ਨਮਃ ।
ॐ ਸਤ੍ਯਸਙ੍ਕਲ੍ਪਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਸ੍ਵਯਮ੍ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਮੂਰ੍ਤਿਕਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਸ੍ਵਯਨ੍ਭੂਲਿਙ੍ਗਸਂਸ੍ਥਾਯਿਨੇ ਨਮਃ ।
ॐ ਸ੍ਵਯਮ੍ਭੂਲਿਙ੍ਗਪੂਜਿਤਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਹਵ੍ਯਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਹੁਤਪ੍ਰਿਯਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਹੋਤ੍ਰੇ ਨਮਃ । ੭੩੦ ।

ॐ ਹੁਤਭੁਜੇ ਨਮਃ ।
ॐ ਹਵਨਪ੍ਰਿਯਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਹਰਲਾਲਨਸਨ੍ਤੁਸ਼੍ਟਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਹਲਾਹਲਾਸ਼ਿਪੁਤ੍ਰਕਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਹ੍ਰੀਙ੍ਕਾਰਰੂਪਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਹੁਙ੍ਕਾਰਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਹਾਹਾਕਾਰਸਮਾਕੁਲਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਹਿਮਾਚਲਸੁਤਾਸੂਨਵੇ ਨਮਃ ।
ॐ ਹੇਮਭਾਸ੍ਵਰਦੇਹਕਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਹਿਮਾਚਲਸ਼ਿਖਾਰੂਢਾਯ ਨਮਃ । ੭੪੦ ।

ॐ ਹਿਮਧਾਮਸਮਦ੍ਯੁਤਯੇ ਨਮਃ ।
ॐ ਕ੍ਸ਼ੋਭਹਨ੍ਤ੍ਰੇ ਨਮਃ ।
ॐ ਕ੍ਸ਼ੁਧਾਹਨ੍ਤ੍ਰੇ ਨਮਃ ।
ॐ ਕ੍ਸ਼ੈਣ੍ਯਹਨ੍ਤ੍ਰੇ ਨਮਃ ।
ॐ ਕ੍ਸ਼ਮਾਪ੍ਰਦਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਕ੍ਸ਼ਮਾਧਾਰਿਣੇ ਨਮਃ ।
ॐ ਕ੍ਸ਼ਮਾਯੁਕ੍ਤਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਕ੍ਸ਼ਪਾਕਰਨਿਭਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਕ੍ਸ਼ਮਿਣੇ ਨਮਃ ।
ॐ ਕਕਾਰਾਦਿਕ੍ਸ਼ਕਾਰਾਨ੍ਤਸਰ੍ਵਹਲ੍ਕਪ੍ਰਪੂਜਿਤਾਯ ਨਮਃ । ੭੫੦ ।

ॐ ਅਕਾਰਾਦਿਕ੍ਸ਼ਕਾਰਾਨ੍ਤਵਰ੍ਣਮਾਲਾਵਿਜਮ੍ਭਿਤਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਅਕਾਰਾਦਿਕ੍ਸ਼ਕਾਰਾਨ੍ਤਮਹਾਸਰਸ੍ਵਤੀਮਯਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਸ੍ਥੂਲਤਮਸ਼ਰੀਰਾਢ੍ਯਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਕਾਰੁਕਰ੍ਮਵਿਜਮ੍ਭਿਤਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਸ੍ਥੂਲਤਰਸ੍ਵਰੂਪਾਢ੍ਯਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਚਕ੍ਰਜਾਲਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਸ੍ਥੂਲਰੂਪਸਮੁਜ੍ਜਮ੍ਭਿਣੇ ਨਮਃ ।
ॐ ਹਦਬ੍ਜਧ੍ਯਾਤਰੂਪਕਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਸੂਕ੍ਸ਼੍ਮਰੂਪਸਮੁਲ੍ਲਾਸਿਨੇ ਨਮਃ ।
ॐ ਮਨ੍ਤ੍ਰਜਾਲਸ੍ਵਰੂਪਕਾਯ ਨਮਃ । ੭੬੦ ।

ॐ ਸੂਕ੍ਸ਼੍ਮਤਰਤਨੁਸ਼੍ਰੀਕਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਕੁਣ੍ਡਲਿਨੀਸ੍ਵਰੂਪਕਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਸੁਕ੍ਸ਼੍ਮਤਮਵਪੁਸ਼੍ਸ਼ੋਭਿਨੇ ਨਮਃ ।
ॐ ਪਰਾਕਾਮਕਲਾਤਨਵੇ ਨਮਃ ।
ॐ ਪਰਰੂਪਸਮੁਦ੍ਭਾਸਿਨੇ ਨਮਃ ।
ॐ ਸਚ੍ਚਿਦਾਨਨ੍ਦਵਿਗ੍ਰਹਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਪਰਾਪਰਵਪੁਰ੍ਧਾਰਿਣੇ ਨਮਃ ।
ॐ ਸਪ੍ਤਰੂਪਵਿਲਾਸਿਤਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਸ਼ਡਾਮ੍ਨਾਯਮਹਾਮਨ੍ਤ੍ਰਨਿਕੁਰੁਮ੍ਬਨਿਸ਼ੇਵਿਤਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਤਤ੍ਪੁਰੁਸ਼ਮੁਖੋਤ੍ਪਨ੍ਨਪੂਰ੍ਵਾਮ੍ਨਾਯਮਨੁਪ੍ਰਿਯਾਯ ਨਮਃ । ੭੭੦ ।

ॐ ਅਘੋਰਮੁਖਸਞ੍ਜਾਤਦਕ੍ਸ਼ਿਣਾਮ੍ਨਾਯਪੂਜਿਤਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਸਦ੍ਯੋਜਾਤਮੁਖੋਤ੍ਪਨ੍ਨਪਸ਼੍ਚਿਮਾਮ੍ਨਾਯਸੇਵਿਤਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਵਾਮਦੇਵਮੁਖੋਤ੍ਪਨ੍ਨੋਤ੍ਤਰਾਮ੍ਨਾਯਪ੍ਰਪੂਜਿਤਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਈਸ਼ਾਨਮੁਖਸਞ੍ਜਾਤੋਰ੍ਧ੍ਵਾਮ੍ਨਾਯਮਨੁਸੇਵਿਤਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਵਿਮਰ੍ਸ਼ਮੁਖਸਞ੍ਜਾਤਾਨੁਤ੍ਤਰਾਮ੍ਨਾਯਪੂਜਿਤਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਤੋਟਕਾਚਾਰ੍ਯਸਨ੍ਦਿਸ਼੍ਟਪੂਰ੍ਵਾਮ੍ਨਾਯਕਮਨ੍ਤ੍ਰਕਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਸੁਰੇਸ਼ਸਮੁਪਾਦਿਸ਼੍ਟਦਕ੍ਸ਼ਿਣਾਮ੍ਨਾਯਮਨ੍ਤ੍ਰਕਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਪਦ੍ਮਪਾਦਸਮਾਦਿਸ਼੍ਟਪਸ਼੍ਚਿਮਾਮ੍ਨਾਯਮਨ੍ਤ੍ਰਕਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਹਸ੍ਤਾਮਲਕਸਨ੍ਦਿਸ਼੍ਟੋਤ੍ਤਰਾਮ੍ਨਾਯਕਮਨ੍ਤ੍ਰਕਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਸ਼ਙ੍ਕਰਾਚਾਰ੍ਯਸਨ੍ਦਿਸ਼੍ਟੋਰ੍ਧ੍ਵਾਮ੍ਨਾਯਾਖਿਲਮਨ੍ਤ੍ਰਕਾਯ ਨਮਃ । ੭੮੦ ।

ॐ ਦਕ੍ਸ਼ਿਣਾਮੂਰ੍ਤਿਸਨ੍ਦਿਸ਼੍ਟਨੁਤ੍ਤਰਾਮ੍ਨਾਯਮਨ੍ਤ੍ਰਕਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਸਹਜਾਨਨ੍ਦਸਨ੍ਦਿਸ਼੍ਟਾਨੁਤ੍ਤਰਾਮ੍ਨਾਯਮਨ੍ਤ੍ਰਕਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਪੂਰ੍ਵਾਮ੍ਨਾਯਕਮਨ੍ਤ੍ਰੌਘੈਃਸਸ਼੍ਟਿਸ਼ਕ੍ਤਿਪ੍ਰਕਾਸ਼ਕਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਦਕ੍ਸ਼ਿਣਾਮ੍ਨਾਯਮਨ੍ਤ੍ਰੌਘੈਃਸ੍ਥਿਤਿਸ਼ਕ੍ਤਿਪ੍ਰਕਾਸ਼ਕਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਪਸ਼੍ਚਿਮਾਮ੍ਨਾਯਮਨ੍ਤ੍ਰੌਘੈਰ੍ਹਤਿਸ਼ਕ੍ਤਿਪ੍ਰਕਾਸ਼ਕਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਉਤ੍ਤਰਾਮ੍ਨਾਯਮਨ੍ਤ੍ਰੌਘੈਸ੍ਤਿਰੋਧਾਨਪ੍ਰਕਾਸ਼ਕਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਊਰ੍ਧ੍ਵਾਮ੍ਨਾਯਕਮਨ੍ਤ੍ਰੌਘੈਰਨੁਗ੍ਰਹਪ੍ਰਕਾਸ਼ਕਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਅਨੁਤ੍ਤਰਗਮਨ੍ਤ੍ਰੌਘੈਃਸਹਜਾਨਨ੍ਦਲਾਸਕਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਸਰ੍ਵਾਮ੍ਨਾਯਕਸਨ੍ਦਿਸ਼੍ਟਾਨੁਸ੍ਯੂਤਚਿਤ੍ਸੁਖਾਤ੍ਮਕਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਸਸ਼੍ਟਿਕਰ੍ਤ੍ਰੇ ਨਮਃ । ੭੯੦ ।

ॐ ਬ੍ਰਹ੍ਮਰੂਪਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਗੋਪ੍ਤ੍ਰੇ ਨਮਃ ।
ॐ ਗੋਵਿਨ੍ਦਰੂਪਕਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਸਂਹਾਰਕਤੇ ਨਮਃ ।
ॐ ਰੁਦ੍ਰਰੂਪਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਤਿਰੋਧਾਯਕਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਈਸ਼੍ਵਰਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਸਦਾਸ਼ਿਵਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਅਨੁਗ੍ਰਹੀਤ੍ਰੇ ਨਮਃ ।
ॐ ਪਞ੍ਚਕਤ੍ਯਪਰਾਯਣਾਯ ਨਮਃ । ੮੦੦ ।

ॐ ਅਣਿਮਾਦਿਗੁਣਾਸ੍ਪਸ਼੍ਟਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਨਿਰ੍ਗੁਣਾਨਨ੍ਦਰੂਪਕਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਸਰ੍ਵਾਤ੍ਮਭਾਵਨਾਰੂਪਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਸੁਖਮਾਤ੍ਰਾਨੁਭਾਵਕਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਸ੍ਵਸ੍ਵਰੂਪਸੁਸਂਸ਼ੋਭਿਨੇ ਨਮਃ ।
ॐ ਤਾਟਸ੍ਥਿਕਸ੍ਵਰੂਪਕਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਸ਼ਡ੍ਗੁਣਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਅਖਿਲਕਲ੍ਯਾਣਗੁਣਰਾਜਿਵਿਰਾਜਿਤਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਯਜ੍ਞਾਗ੍ਨਿਕੁਣ੍ਡਸਮ੍ਭੂਤਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਕ੍ਸ਼ੀਰਸਾਗਰਮਧ੍ਯਗਾਯ ਨਮਃ । ੮੧੦ ।

ॐ ਤ੍ਰਿਦਸ਼ਕਾਰੁਨਿਸ਼੍ਪਨ੍ਨਸ੍ਵਾਨਨ੍ਦਭਵਨਸ੍ਥਿਤਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਊਰੀਕਤੇਸ਼ਪੁਤ੍ਰਤ੍ਵਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਨੀਲਵਾਣੀਵਿਵਾਹਿਤਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਨੀਲਸਰਸ੍ਵਤੀਮਨ੍ਤ੍ਰਜਪਤਾਤ੍ਪਰ੍ਯਸਿਦ੍ਧਿਦਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਵਿਦ੍ਯਾਵਦਸੁਰਧ੍ਵਂਸਿਨੇ ਨਮਃ ।
ॐ ਸੁਰਰਕ੍ਸ਼ਾਸਮੁਦ੍ਯਤਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਚਿਨ੍ਤਾਮਣਿਕ੍ਸ਼ੇਤ੍ਰਵਾਸਿਨੇ ਨਮਃ ।
ॐ ਚਿਨ੍ਤਿਤਾਖਿਲਪੂਰਕਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਮਹਾਪਾਪੌਘਵਿਧ੍ਵਂਸਿਨੇ ਨਮਃ ।
ॐ ਦੇਵੇਨ੍ਦ੍ਰਕਤਪੂਜਨਾਯ ਨਮਃ । ੮੨੦ ।

ॐ ਤਾਰਾਰਮ੍ਭਿਣੇ ਨਮਃ ।
ॐ ਨਮੋਯੁਕ੍ਤਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਭਗਵਤ੍ਪਦਙੇਨ੍ਤਗਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਏਕਦਂਸ਼੍ਟ੍ਰਾਯਸਂਯੁਕ੍ਤਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਹਸ੍ਤਿਮੁਖਾਯਸਂਯੁਤਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਲਮ੍ਬੋਦਰਚਤੁਰ੍ਥ੍ਯਨ੍ਤਵਿਰਾਜਿਤਕਲੇਬਰਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਉਚ੍ਛਿਸ਼੍ਟਪਦਸਂਰਾਜਿਨੇ ਨਮਃ ।
ॐ ਮਹਾਤ੍ਮਨੇਪਦਪ੍ਰਿਯਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਆਙ੍ਕ੍ਰੋਂਹ੍ਰੀਙ੍ਗਂਸਮਾਯੁਕ੍ਤਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਘੇਘੇਸ੍ਵਾਹਾਸਮਾਪਿਤਾਯ ਨਮਃ । ੮੩੦ ।

ॐ ਤਾਰਾਰਬ੍ਧਮਹਾਮਨ੍ਤ੍ਰਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਹਸ੍ਤਿਮੁਖਾਨ੍ਤਙੇਯੁਤਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਲਮ੍ਬੋਦਰਾਯਸਂਯੁਕ੍ਤਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਡੇਨ੍ਤੋਚ੍ਛਿਸ਼੍ਟਮਹਾਤ੍ਮਯੁਜੇ ਨਮਃ ।
ॐ ਪਾਸ਼ਾਙ੍ਕੁਸ਼ਤ੍ਰਪਾਮਾਰਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਹਲ੍ਲੇਖਾਸਮਲਙ੍ਕਤਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਵਰ੍ਮਘੇਘੇਸਮਾਰੂਢਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਉਚ੍ਛਿਸ਼੍ਟਾਯਪਦੋਪਧਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਵਹ੍ਨਿਜਾਯਾਸੁਸਮ੍ਪੂਰ੍ਣਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਮਨ੍ਤ੍ਰਰਾਜਦ੍ਵਯਾਨ੍ਵਿਤਾਯ ਨਮਃ । ੮੪੦ ।

ॐ ਹੇਰਮ੍ਬਾਖ੍ਯਗਣੇਸ਼ਾਨਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਲਕ੍ਸ਼੍ਮੀਯੁਤਗਜਾਨਨਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਤਾਰੁਣ੍ਯੇਸ਼ਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਬਾਲਰੂਪਿਣੇ ਨਮਃ ।
ॐ ਸ਼ਕ੍ਤੀਸ਼ਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਵੀਰਨਾਮਕਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਊਰ੍ਧ੍ਵਸਮਾਖ੍ਯਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਉਚ੍ਛਿਸ਼੍ਟਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਵਿਜਯਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਨਤ੍ਯਕਰ੍ਮਕਾਯ ਨਮਃ । ੮੫੦ ।

ॐ ਵਿਘ੍ਨਵਿਧ੍ਵਂਸਿਵਿਘ੍ਨੇਸ਼ਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਦ੍ਵਿਜਪੂਰ੍ਵਗਣਾਧਿਪਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਕ੍ਸ਼ਿਪ੍ਰੇਸ਼ਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਵਲ੍ਲਭਾਜਾਨਯੇ ਨਮਃ ।
ॐ ਭਕ੍ਤੀਸ਼ਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਸਿਦ੍ਧਿਨਾਯਕਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਦ੍ਵ੍ਯਸ਼੍ਟਾਵਤਾਰਸਮ੍ਭਿਨ੍ਨਲੀਲਾਵੈਵਿਧ੍ਯਸ਼ੋਭਿਤਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਦ੍ਵਾਤ੍ਰਿਂਸ਼ਦਵਤਾਰਾਢ੍ਯਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਦ੍ਵਾਤ੍ਰਿਂਸ਼ਦ੍ਦੀਕ੍ਸ਼ਣਕ੍ਰਮਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਸ਼ੁਦ੍ਧਵਿਦ੍ਯਾਸਮਾਰਬ੍ਧਮਹਾਸ਼ੋਡਸ਼ਿਕਾਨ੍ਤਿਮਾਯ ਨਮਃ । ੮੬੦ ।

ॐ ਮਹਤ੍ਪਦਸਮਾਯੁਕ੍ਤਪਾਦੁਕਾਸਮ੍ਪ੍ਰਤਿਸ਼੍ਠਿਤਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਪ੍ਰਣਵਾਦਯੇ ਨਮਃ ।
ॐ ਤ੍ਰਿਤਾਰੀਯੁਜੇ ਨਮਃ ।
ॐ ਬਾਲਾਬੀਜਕਸ਼ੋਭਿਤਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਵਾਣੀਭੂਬੀਜਸਂਯੁਕ੍ਤਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਹਂਸਤ੍ਰਯਸਮਨ੍ਵਿਤਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਖੇਚਰੀਬੀਜਸਮ੍ਭਿਨ੍ਨਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਨਵਨਾਥਸੁਸ਼ੋਭਿਤਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਪ੍ਰਾਸਾਦਸ਼੍ਰੀਸਮਾਯੁਕ੍ਤਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਨਵਨਾਥਵਿਲੋਮਕਾਯ ਨਮਃ । ੮੭੦ ।

ॐ ਪਰਾਪ੍ਰਾਸਾਦਬੀਜਾਢ੍ਯਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਮਹਾਗਣੇਸ਼ਮਨ੍ਤ੍ਰਕਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਬਾਲਾਕ੍ਰਮੋਤ੍ਕ੍ਰਮਪ੍ਰੀਤਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਯੋਗਬਾਲਾਵਿਜਮ੍ਭਿਤਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਅਨ੍ਨਪੂਰ੍ਣਾਸਮਾਯੁਕ੍ਤਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਵਾਜਿਵਾਹਾਵਿਲਾਸਿਤਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਸੌਭਾਗ੍ਯਪੂਰ੍ਵਵਿਦ੍ਯਾਯੁਜੇ ਨਮਃ ।
ॐ ਰਮਾਦਿਸ਼ੋਡਸ਼ੀਯੁਤਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਉਚ੍ਛਿਸ਼੍ਟਪੂਰ੍ਵਚਾਣ੍ਡਾਲੀਸਮਾਯੁਕ੍ਤਸੁਵਿਗ੍ਰਹਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਤ੍ਰਯੋਦਸ਼ਾਰ੍ਣਵਾਗ੍ਦੇਵੀਸਮੁਲ੍ਲਸਿਤਮੂਰ੍ਤਿਕਾਯ ਨਮਃ । ੮੮੦ ।

ॐ ਨਕੁਲੀਮਾਤਸਂਯੁਕ੍ਤਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਮਹਾਮਾਤਙ੍ਗਿਨੀਯੁਤਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਲਘੁਵਾਰ੍ਤਾਲਿਕਾਯੁਕ੍ਤਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਸ੍ਵਪ੍ਨਵਾਰ੍ਤਾਲਿਕਾਨ੍ਵਿਤਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਤਿਰਸ੍ਕਾਰੀਸਮਾਯੁਕ੍ਤਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਮਹਾਵਾਰ੍ਤਾਲਿਕਾਯੁਕ੍ਤਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਪਰਾਬੀਜਸਮਾਯੁਕ੍ਤਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਲੋਪਾਮੁਦ੍ਰਾਵਿਜਮ੍ਭਿਤਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਤ੍ਰਯੋਦਸ਼ਾਕ੍ਸ਼ਰੀਹਾਦਿਜ੍ਞਪ੍ਤਿਵਿਦ੍ਯਾਸਮਨ੍ਵਿਤਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਮਹਾਵਾਕ੍ਯਮਹਾਮਾਤਚਤੁਸ਼੍ਟਯਵਿਲਾਸਿਤਾਯ ਨਮਃ । ੮੯੦ ।

ॐ ਬ੍ਰਹ੍ਮਣ੍ਯਰਸਬੀਜਾਢ੍ਯਬ੍ਰਹ੍ਮਣ੍ਯਦ੍ਵਯਸ਼ੋਭਿਤਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਸਪ੍ਤਦਸ਼ਾਕ੍ਸ਼ਰੀਸ਼ੈਵਤਤ੍ਤ੍ਵਵਿਮਰ੍ਸ਼ਿਨੀਯੁਤਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਚਤੁਰ੍ਵਿਂਸ਼ਤਿਵਰ੍ਣਾਤ੍ਮਦਕ੍ਸ਼ਿਣਾਮੂਰ੍ਤਿਸ਼ੋਭਿਤਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਰਦਨਾਕ੍ਸ਼ਰਸਂਸ਼ੋਭਿਗਣਪੋਚ੍ਛਿਸ਼੍ਟਮਨ੍ਤ੍ਰਕਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਗਿਰਿਵ੍ਯਾਹਤਿਵਰ੍ਣਾਤ੍ਮਗਣਪੋਚ੍ਛਿਸ਼੍ਟਰਾਜਕਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਹਂਸਤ੍ਰਯਸਮਾਰੂਢਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਰਸਾਵਾਣੀਸਮਰ੍ਪਿਤਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਸ਼੍ਰੀਵਿਦ੍ਯਾਨਨ੍ਦਨਾਥਾਢ੍ਯਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਆਤ੍ਮਕਪਦਸਂਯੁਤਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਸ਼੍ਰੀਚਰ੍ਯਾਨਨ੍ਦਨਾਥਾਢ੍ਯਾਯ ਨਮਃ । ੯੦੦ ।

ॐ ਸ਼੍ਰੀਮਹਾਪਾਦੁਕਾਸ਼੍ਰਿਤਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਪੂਜਯਾਮਿਪਦਪ੍ਰੀਤਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਨਮਃਪਦਸਮਾਪਿਤਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਗੁਰੁਮੁਖੈਕਸਂਵੇਦ੍ਯਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਗੁਰੁਮਣ੍ਡਲਪੂਜਿਤਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਦੀਕ੍ਸ਼ਾਗੁਰੁਸਮਾਰਬ੍ਧਸ਼ਿਵਾਨ੍ਤਗੁਰੁਸੇਵਿਤਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਗੁਰੁਭਿਃਕੁਲਰੂਪਿਭਿਃਸਮਾਰਾਧ੍ਯਪਦਦ੍ਵਨ੍ਦ੍ਵਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਵਿਦ੍ਯਾਵਤਾਰਗੁਰੁਭਿਃਸਮ੍ਪੂਜਿਤਪਦਦ੍ਵਯਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਪਰੌਘੀਯਗੁਰੁਪ੍ਰੀਤਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਦਿਵ੍ਯੌਘਗੁਰੁਪੂਜਿਤਾਯ ਨਮਃ । ੯੧੦ ।

ॐ ਸਿਦ੍ਧੌਘਦੇਸ਼ਿਕਾਰਾਧ੍ਯਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਮਾਨਵੌਘਨਿਸ਼ੇਵਿਤਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਗੁਰੁਤ੍ਰਯਸਮਾਰਾਧ੍ਯਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਗੁਰੁਸ਼ਟ੍ਕਪ੍ਰਪੂਜਿਤਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਸ਼ਾਮ੍ਭਵੀਕ੍ਰਮਸਮ੍ਪੂਜ੍ਯਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਅਸ਼ੀਤ੍ਯੁਤ੍ਤਰਸ਼ਤਾਰ੍ਚਿਤਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਕ੍ਸ਼ਿਤ੍ਯਾਦਿਰਸ਼੍ਮਿਸਨ੍ਨਿਸ਼੍ਠਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਲਙ੍ਘਿਤਾਖਿਲਰਸ਼੍ਮਿਕਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਸ਼ਡਨ੍ਵਯਕ੍ਰਮਾਰਾਧ੍ਯਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਦੇਸ਼ਿਕਾਨ੍ਵਯਰਕ੍ਸ਼ਿਤਾਯ ਨਮਃ । ੯੨੦ ।

ॐ ਸਰ੍ਵਸ਼੍ਰੁਤਿਸ਼ਿਰੋਨਿਸ਼੍ਠਪਾਦੁਕਾਦ੍ਵਯਵੈਭਵਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਪਰਾਕਾਮਕਲਾਰੂਪਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਸ਼ਿਵੋਹਮ੍ਭਾਵਨਾਤ੍ਮਕਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਚਿਚ੍ਛਕ੍ਤ੍ਯਾਰਵ੍ਯਪਰਾਹਂਯੁਜੇ ਨਮਃ ।
ॐ ਸਰ੍ਵਜ੍ਞਾਨਿਸ੍ਵਰੂਪਕਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਸਂਵਿਦ੍ਬਿਨ੍ਦੁਸਮਾਖ੍ਯਾਤਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਅਪਰਾਕਾਮਕਲਾਮਯਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਮਾਯਾਵਿਸ਼ਿਸ਼੍ਟਸਰ੍ਵੇਸ਼ਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਮਹਾਬਿਨ੍ਦੁਸ੍ਵਰੂਪਕਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਅਣਿਮਾਦਿਗੁਣੋਪਤਾਯ ਨਮਃ । ੯੩੦ ।

ॐ ਸਰ੍ਜਨਾਦਿਕ੍ਰਿਯਾਨ੍ਵਿਤਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਮਾਯਾਵਿਸ਼ਿਸ਼੍ਟਚੈਤਨ੍ਯਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਅਗਣ੍ਯਰੂਪਵਿਲਾਸਕਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਮਿਸ਼੍ਰਕਾਮਕਲਾਰੂਪਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਅਗ੍ਨੀਸ਼ੋਮੀਯਸ੍ਵਰੂਪਕਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਮਿਸ਼੍ਰਬਿਨ੍ਦੁਸਮਾਖ੍ਯਾਕਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਜੀਵਵਨ੍ਦਸਮਾਸ਼੍ਰਿਤਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਕਾਮਕਲਾਤ੍ਰਯਾਵਿਸ਼੍ਟਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਬਿਨ੍ਦੁਤ੍ਰਯਵਿਲਾਸਿਤਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਕਾਮਕਲਾਤ੍ਰਯਧ੍ਯਾਨਸਰ੍ਵਬਨ੍ਧਵਿਮੋਚਕਾਯ ਨਮਃ । ੯੪੦ ।

ॐ ਬਿਨ੍ਦੁਤ੍ਰਯੈਕਤਾਧ੍ਯਾਨਵਿਕਲੇਬਰਮੁਕ੍ਤਿਦਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਮਹਾਯਜਨਸਮ੍ਪ੍ਰੀਤਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਵੀਰਚਰ੍ਯਾਧਰਪ੍ਰਿਯਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਅਨ੍ਤਰ੍ਯਾਗਕ੍ਰਮਾਰਾਧ੍ਯਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਬਹਿਰ੍ਯਾਗਪੁਰਸ੍ਕਤਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਆਤ੍ਮਯਾਗਸਮਾਰਾਧ੍ਯਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਸਰ੍ਵਵਿਸ਼੍ਵਨਿਯਾਮਕਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਮਾਤਕਾਦਸ਼ਕਨ੍ਯਾਸਦੇਵਤਾਭਾਵਸਿਦ੍ਧਿਦਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਪ੍ਰਪਞ੍ਚਯਾਗਨ੍ਯਾਸੇਨਸਰ੍ਵੇਸ਼੍ਵਰਤ੍ਵਦਾਯਕਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਲਘੁਸ਼ੋਢਾਮਹਾਸ਼ੋਢਾਨ੍ਯਾਸਦ੍ਵਯਸਮਰ੍ਚਿਤਾਯ ਨਮਃ । ੯੫੦ ।

ॐ ਸ਼੍ਰੀਚਕ੍ਰਤ੍ਰਿਵਿਧਨ੍ਯਾਸਮਹਾਸਿਦ੍ਧਿਵਿਧਾਯਕਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਰਸ਼੍ਮਿਮਾਲਾਮਹਾਨ੍ਯਾਸਵਜ੍ਰਵਰ੍ਮਸ੍ਵਰੂਪਕਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਹਂਸਪਰਮਹਂਸਾਖ੍ਯਨ੍ਯਾਸਦ੍ਵਯਵਿਭਾਵਿਤਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਮਹਾਪਦਾਵਨੀਨ੍ਯਾਸਕਲਾਸ਼ਤਾਧਿਕਾਸ਼੍ਟਕਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਤ੍ਰਿਪੁਰਾਪੂਜਨਪ੍ਰੀਤਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਤ੍ਰਿਪੁਰਾਪੂਜਕਪ੍ਰਿਯਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਨਵਾਵਤਿਮਹਾਯਜ੍ਞਸਂਰਕ੍ਸ਼ਣਧੁਰਨ੍ਧਰਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਲਮ੍ਬੋਦਰਮਹਾਰੂਪਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਭੈਰਵੀਭੈਰਵਾਤ੍ਮਕਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਉਤ੍ਕਸ਼੍ਟਸ਼ਿਸ਼੍ਟਸਦ੍ਵਸ੍ਤੁਨੇ ਨਮਃ । ੯੬੦ ।

ॐ ਪਰਸਂਵਿਤ੍ਤਿਰੂਪਕਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਸ਼ੁਭਾਸ਼ੁਭਕਰਾਯ ਕਰ੍ਮਣੇ ਨਮਃ ।
ॐ ਜੀਵਯਾਤ੍ਰਾਵਿਧਾਯਕਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਸਤੇ ਨਮਃ ।
ॐ ਚਿਤੇ ਨਮਃ ।
ॐ ਸੁਖਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਨਾਮ੍ਨੇ ਨਮਃ ।
ॐ ਰੂਪਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਅਧਿਸ਼੍ਠਾਨਾਤ੍ਮਕਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਪਰਾਯ (ਪਰਸ੍ਮੈ) ਨਮਃ । ੯੭੦ ।

ॐ ਆਰੋਪਿਤਜਗਜ੍ਜਾਤਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਮਿਥ੍ਯਾਜ੍ਞਾਨਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਅਮਙ੍ਗਲਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਅਕਾਰਾਦਿਕ੍ਸ਼ਕਾਰਾਨ੍ਤਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਸ਼ਬ੍ਦਸਸ਼੍ਟਿਸ੍ਵਰੂਪਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਪਰਾਯੈ ਵਾਚੇ ਨਮਃ ।
ॐ ਵਿਮਰ੍ਸ਼ਰੂਪਿਣੇ ਨਮਃ ।
ॐ ਪਸ਼੍ਯਨ੍ਤ੍ਯੈ ਨਮਃ ।
ॐ ਸ੍ਫੋਟਰੂਪਧਤੇ ਨਮਃ ।
ॐ ਮਧ੍ਯਮਾਯੈ ਨਮਃ । ੯੮੦ ।

ॐ ਚਿਨ੍ਤਨਾਰੂਪਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਵੈਖਰ੍ਯੈ ਨਮਃ ।
ॐ ਸ੍ਥੂਲਵਾਚਕਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਧ੍ਵਨਿਰੂਪਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਵਰ੍ਣਰੂਪਿਣੇ ਨਮਃ ।
ॐ ਸਰ੍ਵਭਾਸ਼ਾਤ੍ਮਕਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਅਪਰਾਯ (ਅਪਰਸ੍ਮੈ) ਨਮਃ ।
ॐ ਮੂਲਾਧਾਰਗਤਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਸੁਪ੍ਤਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਸ੍ਵਾਧਿਸ਼੍ਠਾਨੇ ਪ੍ਰਪੂਜਿਤਾਯ ਨਮਃ । ੯੯੦ ।

ॐ ਮਣਿਪੂਰਕਮਧ੍ਯਸ੍ਥਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਅਨਾਹਤਾਮ੍ਬੁਜਮਧ੍ਯਗਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਵਿਸ਼ੁਦ੍ਧਿਪਙ੍ਕਜੋਲ੍ਲਾਸਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਆਜ੍ਞਾਚਕ੍ਰਾਬ੍ਜਵਾਸਕਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਸਹਸ੍ਰਾਰਾਮ੍ਬੁਜਾਰੂਢਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਸ਼ਿਵਸ਼ਕ੍ਤ੍ਯੈਕ੍ਯਰੂਪਕਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਮੂਲਕੁਣ੍ਡਲਿਨੀਰੂਪਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਮਹਾਕੁਣ੍ਡਲਿਨੀਮਯਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਸ਼ੋਡਸ਼ਾਨ੍ਤਮਹਾਸ੍ਥਾਨਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਅਸ੍ਪਰ੍ਸ਼ਾਭਿਧਮਹਾਸ੍ਥਿਤ੍ਯੈ ਨਮਃ । ੧੦੦੦ ।

ਇਤਿ ਉਡ੍ਡਾਮਰੇਸ਼੍ਵਰਤਨ੍ਤ੍ਰੇ ਕ੍ਸ਼ਿਪ੍ਰਪ੍ਰਸਾਦਨਪਟਲੇ
ਗੁਹ੍ਯਨਾਮ ਉਚ੍ਛਿਸ਼੍ਟਗਣੇਸ਼ਸਹਸ੍ਰਨਾਮਾਵਲਿਃ ਸਮ੍ਪੂਰ੍ਣਾ ।

Also Read 1000 Names of Uchchhishta Ganapati:

1000 Names of Shri Guhya Nama Ucchista Ganesha | Sahasranamavali Stotram Lyrics in Hindi | English | Bengali | Gujarati | Punjabi | Kannada | Malayalama | Oriya | Telugu | Tamil