1008 - Sahasranamavali

1000 Names of Shri Satya Sai Baba Offering Lyrics in Hindi

Click For Meaning:

Shri Satya Sai Baba Sahasranamavali Lyrics in Hindi:

॥ श्रीसत्यसाईं सहस्रनामावलिः ॥
अथ भगवान् श्रीसत्यसाईंसहस्रनामावलिः ।
ॐ श्री सत्य साईं सद्गुरवे नमः ।
ॐ श्री सत्य साईं अकाररूपाय नमः ।
ॐ श्री सत्य साईं अकल्मषाय नमः ।
ॐ श्री सत्य साईं अखण्डपरिपूर्णसच्चिदानन्दाय नमः ।
ॐ श्री सत्य साईं अखिलाण्डकोटिब्रह्माण्डनायकाय नमः ।
ॐ श्री सत्य साईं अखिलाधाराय नमः ।
ॐ श्री सत्य साईं अखिलेश्वराय नमः ।
ॐ श्री सत्य साईं अगणितगुणाय नमः ।
ॐ श्री सत्य साईं अग्रगण्याय नमः ।
ॐ श्री सत्य साईं अचञ्चलाय नमः ॥ १० ॥

ॐ श्री सत्य साईं अचिन्त्याय नमः ।
ॐ श्री सत्य साईं अचिन्त्यशक्तये नमः ।
ॐ श्री सत्य साईं अच्युताय नमः ।
ॐ श्री सत्य साईं अणवे नमः ।
ॐ श्री सत्य साईं अतिरूपलावण्यस्वरूपाय नमः ।
ॐ श्री सत्य साईं अतिसुन्दरवदनाय नमः ।
ॐ श्री सत्य साईं अतिप्रेमप्रदर्शकाय नमः ।
ॐ श्री सत्य साईं अतीताय नमः ।
ॐ श्री सत्य साईं अतुलाय नमः ।
ॐ श्री सत्य साईं अत्युदाराय नमः ॥ २० ॥

ॐ श्री सत्य साईं अद्भुतचर्याय नमः ।
ॐ श्री सत्य साईं अद्भुतविग्रहाय नमः ।
ॐ श्री सत्य साईं अदृश्याय नमः ।
ॐ श्री सत्य साईं अर्धनारीश्वराय नमः ।
ॐ श्री सत्य साईं अनन्ताय नमः ।
ॐ श्री सत्य साईं अनघाय नमः ।
ॐ श्री सत्य साईं अनन्तकल्याणगुणाय नमः ।
ॐ श्री सत्य साईं अनन्तनुतकीर्तनाय नमः ।
ॐ श्री सत्य साईं अनन्तसौख्यदाय नमः ।
ॐ श्री सत्य साईं अन्नवस्त्रदाय नमः ॥ ३० ॥

ॐ श्री सत्य साईं अनाथनाथाय नमः ।
ॐ श्री सत्य साईं अनाथवत्सलाय नमः ।
ॐ श्री सत्य साईं अनाथरक्षकाय नमः ।
ॐ श्री सत्य साईं अनादिनिधनाय नमः ।
ॐ श्री सत्य साईं अनामयाय नमः ।
ॐ श्री सत्य साईं अनिवृत्तात्मने नमः ।
ॐ श्री सत्य साईं अनुग्रहकर्त्रे नमः ।
ॐ श्री सत्य साईं अनेकमूर्तये नमः ।
ॐ श्री सत्य साईं अन्तर्यामिने नमः ।
ॐ श्री सत्य साईं अन्तःकरणशुद्धिप्रदायकाय नमः ॥ ४० ॥

ॐ श्री सत्य साईं अपराजिताय नमः ।
ॐ श्री सत्य साईं अपूर्वशक्तये (अप्रूपशक्ताय)
ॐ श्री सत्य साईं अपवर्गप्रदायकाय नमः ।
ॐ श्री सत्य साईं अपमृत्युनाशकाय नमः ।
ॐ श्री सत्य साईं अपान्तरात्मने नमः ।
ॐ श्री सत्य साईं अपारशक्तये नमः ।
ॐ श्री सत्य साईं अपूर्वशक्तये नमः ।
ॐ श्री सत्य साईं अप्रमेयाय नमः ।
ॐ श्री सत्य साईं अभयप्रदाय नमः ।
ॐ श्री सत्य साईं अभयहस्ताय नमः ॥ ५० ॥

ॐ श्री सत्य साईं अभिलाषप्रसाधकाय नमः ।
ॐ श्री सत्य साईं अभीष्टदायकाय नमः ।
ॐ श्री सत्य साईं अभेदानन्दप्रदाय नमः ।
ॐ श्री सत्य साईं अमराय नमः ।
ॐ श्री सत्य साईं अमरप्रभवे नमः ।
ॐ श्री सत्य साईं अमराधीश्वराय नमः ।
ॐ श्री सत्य साईं अमलाय नमः ।
ॐ श्री सत्य साईं अमर्त्याय नमः ।
ॐ श्री सत्य साईं अमितपराक्रमाय नमः ।
ॐ श्री सत्य साईं अमितनाशनाय नमः ॥ ६० ॥

ॐ श्री सत्य साईं अमृताय नमः ।
ॐ श्री सत्य साईं अमृतवर्षिणे नमः ।
ॐ श्री सत्य साईं अमृतभाषिणे नमः ।
ॐ श्री सत्य साईं अमोघसम्पन्नाय नमः ।
ॐ श्री सत्य साईं अरविन्दाक्षाय नमः ।
ॐ श्री सत्य साईं अरुणाचलाय नमः ।
ॐ श्री सत्य साईं अरूपव्यक्ताय नमः ।
ॐ श्री सत्य साईं अरोगदृढगात्रप्रसादकाय नमः ।
ॐ श्री सत्य साईं अलङ्कृतकेशाय नमः ।
ॐ श्री सत्य साईं अवतारमूर्तये नमः ॥ ७० ॥

ॐ श्री सत्य साईं अविघ्नकारकाय नमः ।
ॐ श्री सत्य साईं अव्यक्ताय नमः ।
ॐ श्री सत्य साईं अव्यक्तरूपाय नमः ।
ॐ श्री सत्य साईं अव्ययाय नमः ।
ॐ श्री सत्य साईं असहायरहिताय नमः ।
ॐ श्री सत्य साईं अशेषजनवन्द्याय नमः ।
ॐ श्री सत्य साईं अक्षयाय नमः ।
ॐ श्री सत्य साईं अष्टसिद्धिप्रदाय नमः ।
ॐ श्री सत्य साईं अक्षोभ्याय नमः ।
ॐ श्री सत्य साईं असहाय्यसहाय्याय नमः ॥ ८० ॥

ॐ श्री सत्य साईं अज्ञाननाशनाय नमः ।
ॐ श्री सत्य साईं अहङ्कारनाशनाय नमः ।
ॐ श्री सत्य साईं अम्बुजलोचनाय नमः ।
ॐ श्री सत्य साईं आगमसंस्तुताय नमः ।
ॐ श्री सत्य साईं आतङ्कनिग्रहाय नमः ।
ॐ श्री सत्य साईं आदिशेषशयनाय नमः ।
ॐ श्री सत्य साईं आर्तत्राणपरायणाय नमः ।
ॐ श्री सत्य साईं आर्तसंरक्षणैकदीक्षिताय नमः ।
ॐ श्री सत्य साईं आर्तिहराय नमः ।
ॐ श्री सत्य साईं आत्मानन्दाय नमः ॥ ९० ॥

ॐ श्री सत्य साईं आत्मस्वरूपाय नमः ।
ॐ श्री सत्य साईं आत्मतत्त्वबोधकाय नमः ।
ॐ श्री सत्य साईं आत्मरमणाय नमः ।
ॐ श्री सत्य साईं आत्मानात्मविचारबोधकाय नमः ।
ॐ श्री सत्य साईं आदर्शपुरुषाय नमः ।
ॐ श्री सत्य साईं आदिपुरुषाय नमः ।
ॐ श्री सत्य साईं आदिशक्तये नमः ।
ॐ श्री सत्य साईं आदिदेवाय नमः ।
ॐ श्री सत्य साईं आदिवस्तवे नमः ।
ॐ श्री सत्य साईं आदिकूर्माय नमः ॥ १०० ॥

ॐ श्री सत्य साईं आदिवाराहाय नमः ।
ॐ श्री सत्य साईं आद्याय नमः ।
ॐ श्री सत्य साईं आद्यन्तरहिताय नमः ।
ॐ श्री सत्य साईं आधारशक्तये नमः ।
ॐ श्री सत्य साईं आधारनिलयाय नमः ।
ॐ श्री सत्य साईं आधिव्याधिहराय नमः ।
ॐ श्री सत्य साईं आद्याय नमः ।
ॐ श्री सत्य साईं आनन्दाय नमः ।
ॐ श्री सत्य साईं आनन्ददाय नमः ।
ॐ श्री सत्य साईं आनन्दभरिताय नमः ॥ ११० ॥

ॐ श्री सत्य साईं आनन्दप्रसादकाय नमः ।
ॐ श्री सत्य साईं आनन्दरूपाय नमः ।
ॐ श्री सत्य साईं आपद्बान्धवाय नमः ।
ॐ श्री सत्य साईं आपन्निवारकाय नमः ।
ॐ श्री सत्य साईं आपस्तम्भसूत्राय नमः ।
ॐ श्री सत्य साईं आरोग्यप्रदाय नमः ।
ॐ श्री सत्य साईं आशापाशनाशकाय नमः ।
ॐ श्री सत्य साईं आश्रितरक्षकाय नमः ।
ॐ श्री सत्य साईं आश्रितवत्सलाय नमः ।
ॐ श्री सत्य साईं आश्चर्यरूपाय नमः ॥ १२० ॥

ॐ श्री सत्य साईं आचार्यप्रवर्तकाय नमः ।
ॐ श्री सत्य साईं आह्लादवदनाय नमः ।
ॐ श्री सत्य साईं आञ्जनेयाय नमः ।
ॐ श्री सत्य साईं इकाररूपाय नमः ।
ॐ श्री सत्य साईं इतिहासस्तुतिश्रुताय नमः ।
ॐ श्री सत्य साईं इन्द्रादिप्रियाय नमः ।
ॐ श्री सत्य साईं इन्द्रभोगफलप्रदाय नमः ।
ॐ श्री सत्य साईं इच्छाशक्तिज्ञानशक्तिस्वरूपाय नमः ।
ॐ श्री सत्य साईं इष्टाय नमः ।
ॐ श्री सत्य साईं इष्टमूर्तिफलप्राप्तये नमः ॥ १३० ॥

ॐ श्री सत्य साईं इष्टेष्टवरदाय नमः ।
ॐ श्री सत्य साईं इष्टकाम्यफलप्रदायकाय नमः ।
ॐ श्री सत्य साईं ईतिभीतिहराय नमः ।
ॐ श्री सत्य साईं ईश्वराय नमः ।
ॐ श्री सत्य साईं ईशानाय नमः ।
ॐ श्री सत्य साईं ईश्वराम्भस्स्रोताय नमः ।
ॐ श्री सत्य साईं ईश्वरैक्याय नमः ।
ॐ श्री सत्य साईं ईप्सितार्थप्रदायकाय नमः ।
ॐ श्री सत्य साईं ईशानत्रयवर्जिताय नमः ।
ॐ श्री सत्य साईं उत्तमाय नमः ॥ १४० ॥

ॐ श्री सत्य साईं उत्तमगुणसम्पन्नाय नमः ।
ॐ श्री सत्य साईं उत्कृष्टाय नमः ।
ॐ श्री सत्य साईं उत्साहाय नमः ।
ॐ श्री सत्य साईं उदाराय नमः ।
ॐ श्री सत्य साईं उदारकीर्तये नमः ।
ॐ श्री सत्य साईं उद्दीप्रसादिने नमः ।
ॐ श्री सत्य साईं उपदेष्ट्रे नमः ।
ॐ श्री सत्य साईं उपद्रवहरणाय नमः ।
ॐ श्री सत्य साईं उपाधिनिवर्तकाय नमः ।
ॐ श्री सत्य साईं उन्मत्ताय नमः ॥ १५० ॥

ॐ श्री सत्य साईं उन्मेषाय नमः ।
ॐ श्री सत्य साईं उमामहेश्वरस्वरूपाय नमः ।
ॐ श्री सत्य साईं उरगादिप्रियाय नमः ।
ॐ श्री सत्य साईं उरगविभूषणाय नमः ।
ॐ श्री सत्य साईं उष्णशमनाय नमः ।
ॐ श्री सत्य साईं ऊर्जापालकाय नमः ।
ॐ श्री सत्य साईं ऊर्जागतिदायकाय नमः ।
ॐ श्री सत्य साईं ऊर्जास्फालाय नमः ।
ॐ श्री सत्य साईं ऊर्जिताय नमः ।
ॐ श्री सत्य साईं ऊर्जितशासनाय नमः ॥ १६० ॥

ॐ श्री सत्य साईं ऊर्जितोदाराय नमः ।
ॐ श्री सत्य साईं ऋजुकराय नमः ।
ॐ श्री सत्य साईं ऋजुरूपाय नमः ।
ॐ श्री सत्य साईं ऋजुमार्गप्रदर्शनाय नमः ।
ॐ श्री सत्य साईं ऋणत्रयविमोचनाय नमः ।
ॐ श्री सत्य साईं ऋषिदेवगणस्तुत्याय नमः ।
ॐ श्री सत्य साईं एकपतये नमः ।
ॐ श्री सत्य साईं एकाङ्गाय नमः ।
ॐ श्री सत्य साईं एकान्ताय नमः ।
ॐ श्री सत्य साईं एकस्मै नमः ॥ १७० ॥

ॐ श्री सत्य साईं एनौघनाशाय नमः ।
ॐ श्री सत्य साईं ऐश्वर्याय नमः ।
ॐ श्री सत्य साईं ऐश्वर्यदायकाय नमः ।
ॐ श्री सत्य साईं ॐकाररूपाय नमः ।
ॐ श्री सत्य साईं ॐकारगात्राय नमः ।
ॐ श्री सत्य साईं ॐकारप्रियाय नमः ।
ॐ श्री सत्य साईं ॐकारपरमार्थाय नमः ।
ॐ श्री सत्य साईं ॐकाराय नमः ।
ॐ श्री सत्य साईं औदुम्बराय नमः ।
ॐ श्री सत्य साईं औदार्याय नमः ॥ १८० ॥

ॐ श्री सत्य साईं औदार्यशीलाय नमः ।
ॐ श्री सत्य साईं औषधकराय नमः ।
ॐ श्री सत्य साईं कर्पूरकान्तिधवलितशोभाय नमः ।
ॐ श्री सत्य साईं कमनीयाय नमः ।
ॐ श्री सत्य साईं कर्मध्वंसिने नमः ।
ॐ श्री सत्य साईं कर्मदाय नमः ।
ॐ श्री सत्य साईं कर्मयोगविशारदाय नमः ।
ॐ श्री सत्य साईं करुणाकराय नमः ।
ॐ श्री सत्य साईं करुणासागराय नमः ।
ॐ श्री सत्य साईं करुणानिधये नमः ॥ १९० ॥

ॐ श्री सत्य साईं करुणारससम्पूर्णाय नमः ।
ॐ श्री सत्य साईं करुणापूर्णहृदयाय नमः ।
ॐ श्री सत्य साईं कलानिधये नमः ।
ॐ श्री सत्य साईं कलाधराय नमः ।
ॐ श्री सत्य साईं कलियुगवरदाय नमः ।
ॐ श्री सत्य साईं कलिकल्मषनाशिने नमः ।
ॐ श्री सत्य साईं कलितापहृदे नमः ।
ॐ श्री सत्य साईं कलुषविदुराय नमः ।
ॐ श्री सत्य साईं कल्याणगुणाय नमः ।
ॐ श्री सत्य साईं कल्पतरवे नमः ॥ २०० ॥

ॐ श्री सत्य साईं कल्पान्तकाय नमः ।
ॐ श्री सत्य साईं कल्मषध्वंसिने नमः ।
ॐ श्री सत्य साईं कविपुङ्गवाय नमः ।
ॐ श्री सत्य साईं कनकाम्बरधारिणे नमः ।
ॐ श्री सत्य साईं कलङ्करहिताय नमः ।
ॐ श्री सत्य साईं कामरूपाय नमः ।
ॐ श्री सत्य साईं कामनाशनाय नमः ।
ॐ श्री सत्य साईं कामक्रोधध्वंसिने नमः ।
ॐ श्री सत्य साईं कामितफलदायकाय नमः ।
ॐ श्री सत्य साईं कारणाय नमः ॥ २१० ॥

ॐ श्री सत्य साईं कार्यकारणशरीराय नमः ।
ॐ श्री सत्य साईं कार्यकारणनिर्मुक्ताय नमः ।
ॐ श्री सत्य साईं कारुण्यमूर्तये नमः ।
ॐ श्री सत्य साईं कालाय नमः ।
ॐ श्री सत्य साईं कालकालाय नमः ।
ॐ श्री सत्य साईं कालकान्ताय नमः ।
ॐ श्री सत्य साईं कालातीताय नमः ।
ॐ श्री सत्य साईं कालदर्पदमनाय नमः ।
ॐ श्री सत्य साईं कालभैरवाय नमः ।
ॐ श्री सत्य साईं काषायाम्बरधारिणे नमः ॥ २२० ॥

ॐ श्री सत्य साईं कुशलाय नमः ।
ॐ श्री सत्य साईं कुबेराय नमः ।
ॐ श्री सत्य साईं कुमारगुरुपराय नमः ।
ॐ श्री सत्य साईं कुवलयेक्षणाय नमः ।
ॐ श्री सत्य साईं कुठस्थाय नमः ।
ॐ श्री सत्य साईं कृतज्ञाय नमः ।
ॐ श्री सत्य साईं कृपानिधये नमः ।
ॐ श्री सत्य साईं कृपाकराय नमः ।
ॐ श्री सत्य साईं कृष्णाय नमः ।
ॐ श्री सत्य साईं क्रोधनाशनाय नमः ॥ २३० ॥

ॐ श्री सत्य साईं केशवाय नमः ।
ॐ श्री सत्य साईं केशवमाधवश्रीहरिरूपाय नमः ।
ॐ श्री सत्य साईं क्लेशनाशनाय नमः ।
ॐ श्री सत्य साईं कोमलाङ्गाय नमः ।
ॐ श्री सत्य साईं कोटिसूर्यसमप्रभाय नमः ।
ॐ श्री सत्य साईं कोविदाय नमः ।
ॐ श्री सत्य साईं कैलासनाथाय नमः ।
ॐ श्री सत्य साईं कैलासपतये नमः ।
ॐ श्री सत्य साईं कैवल्यदायिने नमः ।
ॐ श्री सत्य साईं खलतापहराय नमः ॥ २४० ॥

ॐ श्री सत्य साईं खलनिग्रहाय नमः ।
ॐ श्री सत्य साईं खेचरस्तुताय नमः ।
ॐ श्री सत्य साईं खेचरजनप्रियाय नमः ।
ॐ श्री सत्य साईं ख्याताय नमः ।
ॐ श्री सत्य साईं ख्यातिप्रदायकाय नमः ।
ॐ श्री सत्य साईं गणपतये नमः ।
ॐ श्री सत्य साईं गणनीयगुणाय नमः ।
ॐ श्री सत्य साईं गणनीयचरित्राय नमः ।
ॐ श्री सत्य साईं गद्यपद्यप्रियाय नमः ।
ॐ श्री सत्य साईं गम्भीराय नमः ॥ २५० ॥

ॐ श्री सत्य साईं गङ्गाधराय नमः ।
ॐ श्री सत्य साईं गात्रक्षेत्राय नमः ।
ॐ श्री सत्य साईं गायत्रीदीक्षादायकाय नमः ।
ॐ श्री सत्य साईं गानप्रियाय नमः ।
ॐ श्री सत्य साईं गीताबोधकाय नमः ।
ॐ श्री सत्य साईं गीतोद्धारणाय नमः ।
ॐ श्री सत्य साईं गीर्वाणसंसेव्याय नमः ।
ॐ श्री सत्य साईं गुणकराय नमः ।
ॐ श्री सत्य साईं गुणात्मने नमः ।
ॐ श्री सत्य साईं गुणातीताय नमः ॥ २६० ॥

ॐ श्री सत्य साईं गुणनिधिये नमः ।
ॐ श्री सत्य साईं गुणवर्धनाय नमः ।
ॐ श्री सत्य साईं गुणश्रेष्ठाय नमः ।
ॐ श्री सत्य साईं गुणज्ञाय नमः ।
ॐ श्री सत्य साईं गुणार्णवाय नमः ।
ॐ श्री सत्य साईं गुरुपराय नमः ।
ॐ श्री सत्य साईं गुरुश्रेष्ठाय नमः ।
ॐ श्री सत्य साईं गुह्याय नमः ।
ॐ श्री सत्य साईं गुहाय नमः ।
ॐ श्री सत्य साईं गोविन्दाय नमः ॥ २७० ॥

ॐ श्री सत्य साईं गोपालाय नमः ।
ॐ श्री सत्य साईं गोदावरीतीरवासिने नमः ।
ॐ श्री सत्य साईं घनगम्भीरघोषणाय नमः ।
ॐ श्री सत्य साईं घृणानिधये नमः ।
ॐ श्री सत्य साईं चतुराय नमः ।
ॐ श्री सत्य साईं चतुःषष्ठिकलानिधये नमः ।
ॐ श्री सत्य साईं चतुर्वेदसम्पन्नाय नमः ।
ॐ श्री सत्य साईं चतुर्वेदशिरोरत्नाय नमः ।
ॐ श्री सत्य साईं चैतन्याय नमः ।
ॐ श्री सत्य साईं चैत्राय नमः ॥ २८० ॥

ॐ श्री सत्य साईं चन्द्रकलाय नमः ।
ॐ श्री सत्य साईं चन्द्रशेखराय नमः ।
ॐ श्री सत्य साईं चन्द्रकोटिसदृशाय नमः ।
ॐ श्री सत्य साईं चञ्चलनाशनाय नमः ।
ॐ श्री सत्य साईं चारुरूपाय नमः ।
ॐ श्री सत्य साईं चारुशीलाय नमः ।
ॐ श्री सत्य साईं चिदम्बरेशाय नमः ।
ॐ श्री सत्य साईं चित्स्वरूपाय नमः ।
ॐ श्री सत्य साईं चिदाभासाय नमः ।
ॐ श्री सत्य साईं चिदानन्दाय नमः ॥ २९० ॥

ॐ श्री सत्य साईं चित्तवृत्तिशुद्धिकराय नमः ।
ॐ श्री सत्य साईं चित्रावतीतटपुट्टपार्थिविहारिणे नमः ।
ॐ श्री सत्य साईं चिद्रूपाय नमः ।
ॐ श्री सत्य साईं चिन्मयाय नमः ।
ॐ श्री सत्य साईं चरितामृतसागराय नमः ।
ॐ श्री सत्य साईं छिन्नत्रैगुण्यरूपाय नमः ।
ॐ श्री सत्य साईं छेदिताखिलपातकाय नमः ।
ॐ श्री सत्य साईं जगद्गुरवे नमः ।
ॐ श्री सत्य साईं जगत्पूज्याय नमः ।
ॐ श्री सत्य साईं जगत्स्रष्ट्रे नमः ॥ ३०० ॥

ॐ श्री सत्य साईं जगत्पतये नमः ।
ॐ श्री सत्य साईं जगद्रक्षकाय नमः ।
ॐ श्री सत्य साईं जगत्प्रियाय नमः ।
ॐ श्री सत्य साईं जगत्साक्षिणे नमः ।
ॐ श्री सत्य साईं जगत्सेव्याय नमः ।
ॐ श्री सत्य साईं जगद्विभवे नमः ।
ॐ श्री सत्य साईं जगदीशाय नमः ।
ॐ श्री सत्य साईं जगदोद्धारणाय नमः ।
ॐ श्री सत्य साईं जगदानन्दजनकाय नमः ।
ॐ श्री सत्य साईं जगन्नाथाय नमः ॥ ३१० ॥

ॐ श्री सत्य साईं जगन्मयाय नमः ।
ॐ श्री सत्य साईं जगन्मोहनाय नमः ।
ॐ श्री सत्य साईं जयिने नमः ।
ॐ श्री सत्य साईं जयप्रदाय नमः ।
ॐ श्री सत्य साईं जनप्रियाय नमः ।
ॐ श्री सत्य साईं जनाश्रयाय नमः ।
ॐ श्री सत्य साईं जनजन्मानिबर्हणाय नमः ।
ॐ श्री सत्य साईं जनजाड्यापहारकाय नमः ।
ॐ श्री सत्य साईं जनार्दनाय नमः ।
ॐ श्री सत्य साईं जरामरणवर्जिताय नमः ॥ ३२० ॥

ॐ श्री सत्य साईं जपाकुसुमसङ्काशाय नमः ।
ॐ श्री सत्य साईं जाग्रते नमः ।
ॐ श्री सत्य साईं जातिमतभेदभञ्जनाय नमः ।
ॐ श्री सत्य साईं जिताय नमः ।
ॐ श्री सत्य साईं जितक्लेशाय नमः ।
ॐ श्री सत्य साईं जितेन्द्रियाय नमः ।
ॐ श्री सत्य साईं जीवाधाराय नमः ।
ॐ श्री सत्य साईं ज्योतिर्मयाय नमः ।
ॐ श्री सत्य साईं ज्योतिप्रकाशाय नमः ।
ॐ श्री सत्य साईं ज्योतिस्वरूपाय नमः ॥ ३३० ॥

ॐ श्री सत्य साईं ज्योतिआदिपल्लिसोमप्पाय नमः ।
ॐ श्री सत्य साईं तर्कशास्त्रपण्डिताय नमः ।
ॐ श्री सत्य साईं तत्पराय नमः ।
ॐ श्री सत्य साईं तत्पुरुषाय नमः ।
ॐ श्री सत्य साईं तपोमयाय नमः ।
ॐ श्री सत्य साईं तपोरूपाय नमः ।
ॐ श्री सत्य साईं तपोनिधये नमः ।
ॐ श्री सत्य साईं तपोवनप्रदात्रे नमः ।
ॐ श्री सत्य साईं तापत्रयनिर्मुक्ताय नमः ।
ॐ श्री सत्य साईं तापसहृद्वासिने नमः ॥ ३४० ॥

ॐ श्री सत्य साईं तारकस्वरूपाय नमः ।
ॐ श्री सत्य साईं तारकमन्त्राय नमः ।
ॐ श्री सत्य साईं तीर्थाय नमः ।
ॐ श्री सत्य साईं तीव्राय नमः ।
ॐ श्री सत्य साईं तीक्ष्णाय नमः ।
ॐ श्री सत्य साईं त्रिकालज्ञाय नमः ।
ॐ श्री सत्य साईं त्रिगुणात्मकाय नमः ।
ॐ श्री सत्य साईं तृप्ताय नमः ।
ॐ श्री सत्य साईं त्रिमूर्तये नमः ।
ॐ श्री सत्य साईं त्रयीमयाय नमः ॥ ३५० ॥

ॐ श्री सत्य साईं त्रिलोकात्मने नमः ।
ॐ श्री सत्य साईं त्रिलोकनिरुद्धगतये नमः ।
ॐ श्री सत्य साईं त्रैलोक्यनाथाय नमः ।
ॐ श्री सत्य साईं तेजोमयाय नमः ।
ॐ श्री सत्य साईं तेजस्वरूपाय नमः ।
ॐ श्री सत्य साईं तेजोमूर्तये नमः ।
ॐ श्री सत्य साईं त्रिविक्रमाय नमः ।
ॐ श्री सत्य साईं त्यागराजाय नमः ।
ॐ श्री सत्य साईं दत्तात्रेयाय नमः ।
ॐ श्री सत्य साईं दर्शनियाय नमः ॥ ३६० ॥

ॐ श्री सत्य साईं दयापराय नमः ।
ॐ श्री सत्य साईं दयासागराय नमः ।
ॐ श्री सत्य साईं दयानिधये नमः ।
ॐ श्री सत्य साईं दर्पणशोभिताय नमः ।
ॐ श्री सत्य साईं दात्रे नमः ।
ॐ श्री सत्य साईं दक्षिणामूर्तये नमः ।
ॐ श्री सत्य साईं दानशीलाय नमः ।
ॐ श्री सत्य साईं दानशूराय नमः ।
ॐ श्री सत्य साईं दानप्रियाय नमः ।
ॐ श्री सत्य साईं दानधर्मपराय नमः ॥ ३७० ॥

ॐ श्री सत्य साईं दामोदराय नमः ।
ॐ श्री सत्य साईं दिगम्बराय नमः ।
ॐ श्री सत्य साईं दिव्यज्ञाय नमः ।
ॐ श्री सत्य साईं दिव्यरूपाय नमः ।
ॐ श्री सत्य साईं दिव्यसुन्दराय नमः ।
ॐ श्री सत्य साईं दिव्याय नमः ।
ॐ श्री सत्य साईं दिवस्पतये नमः ।
ॐ श्री सत्य साईं दीनदयालवे नमः ।
ॐ श्री सत्य साईं दीनबन्धवे नमः ।
ॐ श्री सत्य साईं दीनजनपोषणाय नमः ॥ ३८० ॥

ॐ श्री सत्य साईं दीनसन्तापनाशनाय नमः ।
ॐ श्री सत्य साईं दीनपालकाय नमः ।
ॐ श्री सत्य साईं दीनोद्धारणाय नमः ।
ॐ श्री सत्य साईं दीर्घवृत्ताय नमः ।
ॐ श्री सत्य साईं दीर्घदृष्टये नमः ।
ॐ श्री सत्य साईं दीप्ताय नमः ।
ॐ श्री सत्य साईं दुःखशमनाय नमः ।
ॐ श्री सत्य साईं दुराधर्षाय नमः ।
ॐ श्री सत्य साईं दुर्लभाय नमः ।
ॐ श्री सत्य साईं दुःस्वप्ननाशनाय नमः ॥ ३९० ॥

ॐ श्री सत्य साईं दुष्टजनोद्धारणाय नमः ।
ॐ श्री सत्य साईं दृढव्रताय नमः ।
ॐ श्री सत्य साईं देवविनुताय नमः ।
ॐ श्री सत्य साईं देवपरात्पराय नमः ।
ॐ श्री सत्य साईं देवदेवाय नमः ।
ॐ श्री सत्य साईं देवगिरिसुतसाईनाथाय नमः ।
ॐ श्री सत्य साईं दैवज्ञाय नमः ।
ॐ श्री सत्य साईं दैत्यहारिणे नमः ।
ॐ श्री सत्य साईं द्वारकामयिवासिने नमः ।
ॐ श्री सत्य साईं दोषनिवारणाय नमः ॥ ४०० ॥

ॐ श्री सत्य साईं धनपतये नमः ।
ॐ श्री सत्य साईं धनमङ्गलदायकाय नमः ।
ॐ श्री सत्य साईं धनधान्यदायकाय नमः ।
ॐ श्री सत्य साईं धनाध्यक्षाय नमः ।
ॐ श्री सत्य साईं धन्याय नमः ।
ॐ श्री सत्य साईं धर्मपराय नमः ।
ॐ श्री सत्य साईं धर्मचारिणे नमः ।
ॐ श्री सत्य साईं धर्मतत्पराय नमः ।
ॐ श्री सत्य साईं धर्मपोषकाय नमः ।
ॐ श्री सत्य साईं धर्मस्थापनाय नमः ॥ ४१० ॥

ॐ श्री सत्य साईं धर्मपरायणाय नमः ।
ॐ श्री सत्य साईं धर्मशास्त्रज्ञाय नमः ।
ॐ श्री सत्य साईं धर्महेतवे नमः ।
ॐ श्री सत्य साईं धर्मकृते नमः ।
ॐ श्री सत्य साईं धर्मप्रतिष्ठापकाय नमः ।
ॐ श्री सत्य साईं धर्मिष्टाय नमः ।
ॐ श्री सत्य साईं धर्मेश्वराय नमः ।
ॐ श्री सत्य साईं धराधराय नमः ।
ॐ श्री सत्य साईं धुरन्धराय नमः ।
ॐ श्री सत्य साईं नटनमनोहराय नमः ॥ ४२० ॥

ॐ श्री सत्य साईं नटेशाय नमः ।
ॐ श्री सत्य साईं शिवाय नमः ।
ॐ श्री सत्य साईं नयभयलीलाय नमः ।
ॐ श्री सत्य साईं नरकविनाशनाय नमः ।
ॐ श्री सत्य साईं नरनारायणाय नमः ।
ॐ श्री सत्य साईं नरसिंहाय नमः ।
ॐ श्री सत्य साईं नवनीतनटाय नमः ।
ॐ श्री सत्य साईं नवनीतविग्रहाय नमः ।
ॐ श्री सत्य साईं नादबिन्दवे नमः ।
ॐ श्री सत्य साईं नादस्वरूपाय नमः ॥ ४३० ॥

ॐ श्री सत्य साईं नादानन्दाय नमः ।
ॐ श्री सत्य साईं नादतत्पराय नमः ।
ॐ श्री सत्य साईं नागशायिने नमः ।
ॐ श्री सत्य साईं नानारूपाय नमः ।
ॐ श्री सत्य साईं नानाभाषाविदग्धाय नमः ।
ॐ श्री सत्य साईं नानाशास्त्रपण्डिताय नमः ।
ॐ श्री सत्य साईं नानाशास्त्रविदग्धाय नमः ।
ॐ श्री सत्य साईं नानाक्षेत्रवासिने नमः ।
ॐ श्री सत्य साईं नामरक्षापरायणाय नमः ।
ॐ श्री सत्य साईं नारदीयभक्तिबोधकाय नमः ॥ ४४० ॥

ॐ श्री सत्य साईं निगमस्तुताय नमः ।
ॐ श्री सत्य साईं निर्गुणाय नमः ।
ॐ श्री सत्य साईं निर्जयाय नमः ।
ॐ श्री सत्य साईं नित्यरञ्जनाय नमः ।
ॐ श्री सत्य साईं नित्यशुद्धाय नमः ।
ॐ श्री सत्य साईं नित्यानन्दाय नमः ।
ॐ श्री सत्य साईं नित्यपुष्टाय नमः ।
ॐ श्री सत्य साईं नित्यवैभवाय नमः ।
ॐ श्री सत्य साईं नित्योत्सवाय नमः ।
ॐ श्री सत्य साईं निभाननाय नमः ॥ ४५० ॥

ॐ श्री सत्य साईं निरवद्याय नमः ।
ॐ श्री सत्य साईं निरञ्जनाय नमः ।
ॐ श्री सत्य साईं निरहङ्काराय नमः ।
ॐ श्री सत्य साईं निराकाराय नमः ।
ॐ श्री सत्य साईं निरातङ्काय नमः ।
ॐ श्री सत्य साईं निरामयाय नमः ।
ॐ श्री सत्य साईं निराश्रयाय नमः ।
ॐ श्री सत्य साईं निरालम्बाय नमः ।
ॐ श्री सत्य साईं निरुपद्रवाय नमः ।
ॐ श्री सत्य साईं निर्मलाय नमः ॥ ४६० ॥

ॐ श्री सत्य साईं निश्चलात्मकाय नमः ।
ॐ श्री सत्य साईं निश्चलतत्त्वाय नमः ।
ॐ श्री सत्य साईं निर्विकाराय नमः ।
ॐ श्री सत्य साईं निर्विकल्पाय नमः ।
ॐ श्री सत्य साईं निष्कलङ्काय नमः ।
ॐ श्री सत्य साईं निष्प्रपञ्चाय नमः ।
ॐ श्री सत्य साईं निस्सङ्गाय नमः ।
ॐ श्री सत्य साईं नृत्यलोलाय नमः ।
ॐ श्री सत्य साईं नृत्यसुन्दराय नमः ।
ॐ श्री सत्य साईं नैकरूपाय नमः ॥ ४७० ॥

ॐ श्री सत्य साईं न्यस्तदेहबहिस्सञ्चारिणे नमः ।
ॐ श्री सत्य साईं नीलकण्ठाय नमः ।
ॐ श्री सत्य साईं नीलाय नमः ।
ॐ श्री सत्य साईं नीलजाक्षाय नमः ।
ॐ श्री सत्य साईं नीलमेघश्यामलाय नमः ।
ॐ श्री सत्य साईं नेत्रानन्दभरिताय नमः ।
ॐ श्री सत्य साईं पार्थिविहाराय नमः ।
ॐ श्री सत्य साईं पार्थिग्रामोद्भवाय नमः ।
ॐ श्री सत्य साईं पार्थिपुरीशाय नमः ।
ॐ श्री सत्य साईं पार्थिक्षेत्रनिवासिने नमः ॥ ४८० ॥

ॐ श्री सत्य साईं पतितपावनाय नमः ।
ॐ श्री सत्य साईं पद्मपुरीशाय नमः ।
ॐ श्री सत्य साईं पद्मदलनेत्राय नमः ।
ॐ श्री सत्य साईं पद्मनाभाय नमः ।
ॐ श्री सत्य साईं पण्डितपण्डिताय नमः ।
ॐ श्री सत्य साईं पङ्कजाननाय नमः ।
ॐ श्री सत्य साईं पशुपतये नमः ।
ॐ श्री सत्य साईं परब्रह्मणे नमः ।
ॐ श्री सत्य साईं परमात्मने नमः ।
ॐ श्री सत्य साईं परमेश्वराय नमः ॥ ४९० ॥

ॐ श्री सत्य साईं परब्रह्मस्वरूपाय नमः ।
ॐ श्री सत्य साईं परमैश्वर्यकारणाय नमः ।
ॐ श्री सत्य साईं परमपवित्राय नमः ।
ॐ श्री सत्य साईं परमानन्दमूर्तये नमः ।
ॐ श्री सत्य साईं परमार्थाय नमः ।
ॐ श्री सत्य साईं परप्रकाशाय नमः ।
ॐ श्री सत्य साईं परहिताय नमः ।
ॐ श्री सत्य साईं परमस्पष्टाय नमः ।
ॐ श्री सत्य साईं परात्पराय नमः ।
ॐ श्री सत्य साईं पराशक्तिपरिग्रहाय नमः ॥ ५०० ॥

ॐ श्री सत्य साईं परञ्ज्योतिषे नमः ।
ॐ श्री सत्य साईं परिपालकाय नमः ।
ॐ श्री सत्य साईं परोक्षप्रियाय नमः ।
ॐ श्री सत्य साईं परोपकारतत्पराय नमः ।
ॐ श्री सत्य साईं पवित्राय नमः ।
ॐ श्री सत्य साईं पञ्चाक्षराय नमः ।
ॐ श्री सत्य साईं पापविदुराय नमः ।
ॐ श्री सत्य साईं पापहारिणे नमः ।
ॐ श्री सत्य साईं पावनाय नमः ।
ॐ श्री सत्य साईं पाण्डुरङ्गाय नमः ॥ ५१० ॥

ॐ श्री सत्य साईं पिङ्गलाय नमः ।
ॐ श्री सत्य साईं पीडापरिहारिणे नमः ।
ॐ श्री सत्य साईं पुरातनाय नमः ।
ॐ श्री सत्य साईं पुराणपुरुषाय नमः ।
ॐ श्री सत्य साईं पुरुषोत्तमाय नमः ।
ॐ श्री सत्य साईं पुरोगमाय नमः ।
ॐ श्री सत्य साईं पुट्टपार्थिशापविमोचकाय नमः ।
ॐ श्री सत्य साईं पुट्टपार्थिफलपुष्टिप्रसादाय नमः ।
ॐ श्री सत्य साईं पुण्याय नमः ।
ॐ श्री सत्य साईं पुण्यकृते नमः ॥ ५२० ॥

ॐ श्री सत्य साईं पुण्यपुरुषाय नमः ।
ॐ श्री सत्य साईं पुण्यफलप्रदाय नमः ।
ॐ श्री सत्य साईं पुण्यविवर्धनाय नमः ।
ॐ श्री सत्य साईं पुण्यश्रवणकीर्तनाय नमः ।
ॐ श्री सत्य साईं पुण्यपरायणाय नमः ।
ॐ श्री सत्य साईं पुलकभूषणाय नमः ।
ॐ श्री सत्य साईं पुण्डरीकाक्षाय नमः ।
ॐ श्री सत्य साईं पूर्णाय नमः ।
ॐ श्री सत्य साईं पूर्णबोधाय नमः ।
ॐ श्री सत्य साईं पूर्णानन्दाय नमः ॥ ५३० ॥

ॐ श्री सत्य साईं पूज्याय नमः ।
ॐ श्री सत्य साईं पूर्वजाय नमः ।
ॐ श्री सत्य साईं प्रकाशात्मने नमः ।
ॐ श्री सत्य साईं प्रग्रहाय नमः ।
ॐ श्री सत्य साईं प्रत्यक्षाय नमः ।
ॐ श्री सत्य साईं प्रत्यक्षमूर्तये नमः ।
ॐ श्री सत्य साईं प्रधानपुरुषाय नमः ।
ॐ श्री सत्य साईं प्रणवाय नमः ।
ॐ श्री सत्य साईं प्रणवनाथाय नमः ।
ॐ श्री सत्य साईं प्रणवस्वरूपाय नमः ॥ ५४० ॥

ॐ श्री सत्य साईं प्रणवानन्दाय नमः ।
ॐ श्री सत्य साईं प्रणतार्तिहराय नमः ।
ॐ श्री सत्य साईं प्रशान्ताय नमः ।
ॐ श्री सत्य साईं प्रशान्तमानसाय नमः ।
ॐ श्री सत्य साईं प्रशान्तरक्षकाय नमः ।
ॐ श्री सत्य साईं प्रशान्तिनिलयवासिने नमः ।
ॐ श्री सत्य साईं प्रशान्तिनिलयनिर्मात्रे नमः ।
ॐ श्री सत्य साईं प्रसादमुखाय नमः ।
ॐ श्री सत्य साईं प्रसन्नरूपाय नमः ।
ॐ श्री सत्य साईं प्रपन्नार्तिहराय नमः ॥ ५५० ॥

ॐ श्री सत्य साईं प्रसरितहस्तसर्वसामग्रये नमः ।
ॐ श्री सत्य साईं प्रलयकारकाय नमः ।
ॐ श्री सत्य साईं प्राणाय नमः ।
ॐ श्री सत्य साईं प्राणदाय नमः ।
ॐ श्री सत्य साईं प्राज्ञाय नमः ।
ॐ श्री सत्य साईं प्रियाय नमः ।
ॐ श्री सत्य साईं प्रियदर्शनाय नमः ।
ॐ श्री सत्य साईं प्रीतिवर्धनाय नमः ।
ॐ श्री सत्य साईं प्रेमप्रदाय नमः ।
ॐ श्री सत्य साईं प्रेममूर्तये नमः ॥ ५६० ॥

ॐ श्री सत्य साईं प्रेमस्वरूपाय नमः ।
ॐ श्री सत्य साईं प्रेमात्मने नमः ।
ॐ श्री सत्य साईं प्रेमसाईनाथावतारप्रतिज्ञाय नमः ।
ॐ श्री सत्य साईं बन्धविमोचनाय नमः ।
ॐ श्री सत्य साईं बलप्रमथनाय नमः ।
ॐ श्री सत्य साईं बलिष्टाय नमः ।
ॐ श्री सत्य साईं बहुरूपविश्वमूर्तये नमः ।
ॐ श्री सत्य साईं बिन्दुवासिने नमः ।
ॐ श्री सत्य साईं बीजाय नमः ।
ॐ श्री सत्य साईं ब्रह्मरूपाय नमः ॥ ५७० ॥

ॐ श्री सत्य साईं ब्रह्मविवर्धनाय नमः ।
ॐ श्री सत्य साईं ब्रह्मचारिणे नमः ।
ॐ श्री सत्य साईं ब्रह्मानन्दाय नमः ।
ॐ श्री सत्य साईं ब्रह्मेशविष्णुरूपाय नमः ।
ॐ श्री सत्य साईं ब्रह्मोपदेशकर्त्रे नमः ।
ॐ श्री सत्य साईं बृहते नमः ।
ॐ श्री सत्य साईं बृहच्छक्तिधनुर्धराय नमः ।
ॐ श्री सत्य साईं ब्राह्मणप्रियाय नमः ।
ॐ श्री सत्य साईं भक्तप्रियाय नमः ।
ॐ श्री सत्य साईं भक्तवत्सलाय नमः ॥ ५८० ॥

ॐ श्री सत्य साईं भक्तमन्दाराय नमः ।
ॐ श्री सत्य साईं भक्तजनलोलाय नमः ।
ॐ श्री सत्य साईं भक्तजनहृदयविहारिणे नमः ।
ॐ श्री सत्य साईं भक्तहृद्वासिने नमः ।
ॐ श्री सत्य साईं भक्तजनहृदालयाय नमः ।
ॐ श्री सत्य साईं भक्तपराधीनाय नमः ।
ॐ श्री सत्य साईं भक्तसुप्रियाय नमः ।
ॐ श्री सत्य साईं भक्तरोधननिग्रहाय नमः ।
ॐ श्री सत्य साईं भक्तशक्तिप्रदाय नमः ।
ॐ श्री सत्य साईं भक्तिमुक्तिप्रदाय नमः ॥ ५९० ॥

ॐ श्री सत्य साईं भक्ताभीष्टदायकाय नमः ।
ॐ श्री सत्य साईं भक्ताभीष्टवरदाय नमः ।
ॐ श्री सत्य साईं भक्ताभीष्टदेवतामूर्तये नमः ।
ॐ श्री सत्य साईं भक्तानुग्रहमूर्तये नमः ।
ॐ श्री सत्य साईं भक्तावनसमर्थाय नमः ।
ॐ श्री सत्य साईं भक्तावनप्रतिज्ञाय नमः ।
ॐ श्री सत्य साईं भक्ताभीष्टकाम्यफलप्रदाय नमः ।
ॐ श्री सत्य साईं भक्तिज्ञानप्रदाय नमः ।
ॐ श्री सत्य साईं भक्तिज्ञानप्रदीपाय नमः ।
ॐ श्री सत्य साईं भक्तिविवर्धनाय नमः ॥ ६०० ॥

ॐ श्री सत्य साईं भगवते नमः ।
ॐ श्री सत्य साईं भवनाशनाय नमः ।
ॐ श्री सत्य साईं भवनदायकाय नमः ।
ॐ श्री सत्य साईं भवरोगहराय नमः ।
ॐ श्री सत्य साईं भवबन्धविमोचनाय नमः ।
ॐ श्री सत्य साईं भवतापहराय नमः ।
ॐ श्री सत्य साईं भवभयभञ्जनाय नमः ।
ॐ श्री सत्य साईं भयहराय नमः ।
ॐ श्री सत्य साईं भव्याय नमः ।
ॐ श्री सत्य साईं भजनप्रियाय नमः ॥ ६१० ॥

ॐ श्री सत्य साईं भस्मदाय नमः ।
ॐ श्री सत्य साईं भस्माविर्भावहस्ताय नमः ।
ॐ श्री सत्य साईं भस्मधूलितविग्रहाय नमः ।
ॐ श्री सत्य साईं भस्मधूलितसर्वाङ्गाय नमः ।
ॐ श्री सत्य साईं भारद्वाजऋषिगोत्राय नमः ।
ॐ श्री सत्य साईं भागवतप्रियाय नमः ।
ॐ श्री सत्य साईं भाग्यवर्धनाय नमः ।
ॐ श्री सत्य साईं भावाय नमः ।
ॐ श्री सत्य साईं भास्कराय नमः ।
ॐ श्री सत्य साईं भिषग्वराय नमः ॥ ६२० ॥

ॐ श्री सत्य साईं भुवनेश्वराय नमः ।
ॐ श्री सत्य साईं भक्तिमुक्तिस्वर्गापवर्गदायकाय नमः ।
ॐ श्री सत्य साईं भूतावासाय नमः ।
ॐ श्री सत्य साईं भूतभविष्यद्भाववर्जिताय नमः ।
ॐ श्री सत्य साईं भ्राजिष्णवे नमः ।
ॐ श्री सत्य साईं भ्रान्तिनाशनाय नमः ।
ॐ श्री सत्य साईं भोज्यप्रदाय नमः ।
ॐ श्री सत्य साईं फलदायकाय नमः ।
ॐ श्री सत्य साईं मकाररूपाय नमः ।
ॐ श्री सत्य साईं मदनाशनाय नमः ॥ ६३० ॥

ॐ श्री सत्य साईं मधुराय नमः ।
ॐ श्री सत्य साईं मधुवचनाय नमः ।
ॐ श्री सत्य साईं मधुसूदनाय नमः ।
ॐ श्री सत्य साईं मनोहराय नमः ।
ॐ श्री सत्य साईं मनोरथफलप्रदाय नमः ।
ॐ श्री सत्य साईं मनोवागतीताय नमः ।
ॐ श्री सत्य साईं मन्दस्मितप्रभाकराय नमः ।
ॐ श्री सत्य साईं मन्दहासवदनाय नमः ।
ॐ श्री सत्य साईं मन्मथरूपाय नमः ।
ॐ श्री सत्य साईं मन्त्रतन्त्रविशारदाय नमः ॥ ६४० ॥

ॐ श्री सत्य साईं मन्त्रतन्त्रविदग्धाय नमः ।
ॐ श्री सत्य साईं मन्त्रसाराय नमः ।
ॐ श्री सत्य साईं मन्त्राय नमः ।
ॐ श्री सत्य साईं महते नमः ।
ॐ श्री सत्य साईं महनीयगुणात्मने नमः ।
ॐ श्री सत्य साईं महादेवाय नमः ।
ॐ श्री सत्य साईं महाक्रमाय नमः ।
ॐ श्री सत्य साईं महातेजस्विने नमः ।
ॐ श्री सत्य साईं महाशक्तये नमः ।
ॐ श्री सत्य साईं महाहृदयाय नमः ॥ ६५० ॥

ॐ श्री सत्य साईं महानिधये नमः ।
ॐ श्री सत्य साईं महिमात्मने नमः ।
ॐ श्री सत्य साईं महेश्वराय नमः ।
ॐ श्री सत्य साईं महोदयाय नमः ।
ॐ श्री सत्य साईं महोदराय नमः ।
ॐ श्री सत्य साईं मातापितृगुरुरूपाय नमः ।
ॐ श्री सत्य साईं मात्सर्यनाशकाय नमः ।
ॐ श्री सत्य साईं मार्गबन्धवे नमः ।
ॐ श्री सत्य साईं माधवतत्त्वरूपाय नमः ।
ॐ श्री सत्य साईं मानवतत्त्वरूपाय नमः ॥ ६६० ॥

ॐ श्री सत्य साईं माधवाय नमः ।
ॐ श्री सत्य साईं मानसंरक्षकाय नमः ।
ॐ श्री सत्य साईं मान्याय नमः ।
ॐ श्री सत्य साईं मायातीताय नमः ।
ॐ श्री सत्य साईं मायारहिताय नमः ।
ॐ श्री सत्य साईं मायानाशनाय नमः ।
ॐ श्री सत्य साईं मायाविमोचनाय नमः ।
ॐ श्री सत्य साईं मायामानुषरूपाय नमः ।
ॐ श्री सत्य साईं मारजनकाय नमः ।
ॐ श्री सत्य साईं मुनिप्रियाय नमः ॥ ६७० ॥

ॐ श्री सत्य साईं मुनिजनसेविताय नमः ।
ॐ श्री सत्य साईं मुक्तिप्रदाय नमः ।
ॐ श्री सत्य साईं मूर्तित्रयस्वरूपाय नमः ।
ॐ श्री सत्य साईं मूलाधाराय नमः ।
ॐ श्री सत्य साईं मूलप्रकृतये नमः ।
ॐ श्री सत्य साईं मृगप्रियाय नमः ।
ॐ श्री सत्य साईं मृत्युञ्जयाय नमः ।
ॐ श्री सत्य साईं मोहनरूपाय नमः ।
ॐ श्री सत्य साईं मोहनाशनाय नमः ।
ॐ श्री सत्य साईं मोक्षदायकाय नमः ॥ ६८० ॥

ॐ श्री सत्य साईं मङ्गलप्रदाय नमः ।
ॐ श्री सत्य साईं मङ्गलदायकाय नमः ।
ॐ श्री सत्य साईं मङ्गलसूत्रदायकाय नमः ।
ॐ श्री सत्य साईं यशसे नमः ।
ॐ श्री सत्य साईं यशस्विने नमः ।
ॐ श्री सत्य साईं यशःकायशिर्डीमूर्तये नमः ।
ॐ श्री सत्य साईं यमशिक्षानिर्वहनाय नमः ।
ॐ श्री सत्य साईं यमुनातीरविहारिणे नमः ।
ॐ श्री सत्य साईं यक्षकिन्नरगन्धर्वस्तुत्याय नमः ।
ॐ श्री सत्य साईं यज्ञेश्वराय नमः ॥ ६९० ॥

ॐ श्री सत्य साईं यज्ञगोप्त्रे नमः ।
ॐ श्री सत्य साईं यज्ञपुरुषाय नमः ।
ॐ श्री सत्य साईं यज्ञसंरक्षकाय नमः ।
ॐ श्री सत्य साईं योगनिधये नमः ।
ॐ श्री सत्य साईं योगक्षेमतत्पराय नमः ।
ॐ श्री सत्य साईं योगक्षेमापहाय नमः ।
ॐ श्री सत्य साईं योगीश्वराय नमः ।
ॐ श्री सत्य साईं योगीश्वरवन्दिताय नमः ।
ॐ श्री सत्य साईं योग्याय नमः ।
ॐ श्री सत्य साईं रत्नाकरवंशोद्भवाय नमः ॥ ७०० ॥

ॐ श्री सत्य साईं रमाय नमः ।
ॐ श्री सत्य साईं रमणीयाय नमः ।
ॐ श्री सत्य साईं रम्यरूपाय नमः ।
ॐ श्री सत्य साईं रजस्सत्त्वगुणान्विताय नमः ।
ॐ श्री सत्य साईं रङ्गनाथाय नमः ।
ॐ श्री सत्य साईं रागद्वेषविनाशकाय नमः ।
ॐ श्री सत्य साईं रामाय नमः ।
ॐ श्री सत्य साईं रामकृष्णशिवनामस्वरूपाय नमः ।
ॐ श्री सत्य साईं राजुवंशजनिताय नमः ।
ॐ श्री सत्य साईं राजीवलोचनाय नमः ॥ ७१० ॥

ॐ श्री सत्य साईं राघवाय नमः ।
ॐ श्री सत्य साईं रामलिङ्गाय नमः ।
ॐ श्री सत्य साईं रुद्राय नमः ।
ॐ श्री सत्य साईं रुद्राक्षप्रसादकाय नमः ।
ॐ श्री सत्य साईं रूपलावण्यविग्रहाय नमः ।
ॐ श्री सत्य साईं रोगनाशनाय नमः ।
ॐ श्री सत्य साईं लक्षणरूपाय नमः ।
ॐ श्री सत्य साईं लक्ष्मीप्रसादकाय नमः ।
ॐ श्री सत्य साईं लावण्यरूपाय नमः ।
ॐ श्री सत्य साईं लिङ्गाधिष्ठानौदाराय नमः ॥ ७२० ॥

ॐ श्री सत्य साईं लीलामानुषविग्रहाय नमः ।
ॐ श्री सत्य साईं लीलाप्रदर्शकाय नमः ।
ॐ श्री सत्य साईं लोकनाथाय नमः ।
ॐ श्री सत्य साईं लोकबान्धवाय नमः ।
ॐ श्री सत्य साईं लोकरक्षापरायणाय नमः ।
ॐ श्री सत्य साईं लोकशोकविनाशकाय नमः ।
ॐ श्री सत्य साईं लोकवन्दिताय नमः ।
ॐ श्री सत्य साईं लोकपूज्याय नमः ।
ॐ श्री सत्य साईं लोकाध्यक्षाय नमः ।
ॐ श्री सत्य साईं लोभनाशनाय नमः ॥ ७३० ॥

ॐ श्री सत्य साईं लोहिताक्षाय नमः ।
ॐ श्री सत्य साईं वरदाय नमः ।
ॐ श्री सत्य साईं वरप्रसादकाय नमः ।
ॐ श्री सत्य साईं वरशेलाय (वरशीलाय) नमः ।
ॐ श्री सत्य साईं वरगुणाय नमः ।
ॐ श्री सत्य साईं वरिष्ठाय नमः ।
ॐ श्री सत्य साईं वरेण्याय नमः ।
ॐ श्री सत्य साईं वन्द्याय नमः ।
ॐ श्री सत्य साईं वश्याय नमः ।
ॐ श्री सत्य साईं वंशवर्धनाय नमः ॥ ७४० ॥

ॐ श्री सत्य साईं वसुप्रदाय नमः ।
ॐ श्री सत्य साईं वागीश्वराय नमः ।
ॐ श्री सत्य साईं वाचस्पतये नमः ।
ॐ श्री सत्य साईं वामनाय नमः ।
ॐ श्री सत्य साईं वासुदेवाय नमः ।
ॐ श्री सत्य साईं विकल्पवर्जिताय नमः ।
ॐ श्री सत्य साईं विघ्नविनाशकाय नमः ।
ॐ श्री सत्य साईं विघ्नेश्वराय नमः ।
ॐ श्री सत्य साईं विचेतनाय नमः ।
ॐ श्री सत्य साईं वितीर्णामृतबिन्दवे नमः ॥ ७५० ॥

ॐ श्री सत्य साईं विदेशसञ्चारिणे नमः ।
ॐ श्री सत्य साईं विद्यादायिने नमः ।
ॐ श्री सत्य साईं विद्यालङ्कारभूषिताय नमः ।
ॐ श्री सत्य साईं विद्यारम्भमूर्तये नमः ।
ॐ श्री सत्य साईं विदुषे नमः ।
ॐ श्री सत्य साईं विद्याधराय नमः ।
ॐ श्री सत्य साईं विनायकाय नमः ।
ॐ श्री सत्य साईं विनताय नमः ।
ॐ श्री सत्य साईं विप्राय नमः ।
ॐ श्री सत्य साईं विप्रप्रियाय नमः ॥ ७६० ॥

ॐ श्री सत्य साईं विबुधप्रियाय नमः ।
ॐ श्री सत्य साईं विबुधाश्रयाय नमः ।
ॐ श्री सत्य साईं विमलाय नमः ।
ॐ श्री सत्य साईं विरूपाक्षाय नमः ।
ॐ श्री सत्य साईं विशालहृदयाय नमः ।
ॐ श्री सत्य साईं विशालाक्षाय नमः ।
ॐ श्री सत्य साईं विशिष्टाय नमः ।
ॐ श्री सत्य साईं विशुद्धात्मने नमः ।
ॐ श्री सत्य साईं विश्वम्भराय नमः ।
ॐ श्री सत्य साईं विश्वमूर्तये नमः ॥ ७७० ॥

ॐ श्री सत्य साईं विश्वकर्मणे नमः ।
ॐ श्री सत्य साईं विश्वेश्वराय नमः ।
ॐ श्री सत्य साईं विस्मयरूपाय नमः ।
ॐ श्री सत्य साईं विष्णवे नमः ।
ॐ श्री सत्य साईं व्याख्यानदेवाय नमः ।
ॐ श्री सत्य साईं व्यक्तदेवाय नमः ।
ॐ श्री सत्य साईं व्यापकाय नमः ।
ॐ श्री सत्य साईं वीणागानप्रियाय नमः ।
ॐ श्री सत्य साईं वृत्तिसंस्काराय नमः ।
ॐ श्री सत्य साईं वृन्दावनसञ्चारिणे नमः ॥ ७८० ॥

ॐ श्री सत्य साईं वेङ्कटेशरमणाय नमः ।
ॐ श्री सत्य साईं वेदपुरुषाय नमः ।
ॐ श्री सत्य साईं वेदात्मने नमः ।
ॐ श्री सत्य साईं वेदाङ्गाय नमः ।
ॐ श्री सत्य साईं वेदकृते नमः ।
ॐ श्री सत्य साईं वेदगर्भाय नमः ।
ॐ श्री सत्य साईं वेदवेद्याय नमः ।
ॐ श्री सत्य साईं वेदसाराय नमः ।
ॐ श्री सत्य साईं वेदवेदान्ततत्त्वार्थाय नमः ।
ॐ श्री सत्य साईं वेदविद्वत्सदस्संरक्षकाय नमः ॥ ७९० ॥

ॐ श्री सत्य साईं वेदशास्त्रेतिहासव्युत्पन्नाय नमः ।
ॐ श्री सत्य साईं वेदाधिस्वराय नमः ।
ॐ श्री सत्य साईं वेदान्तसाराय नमः ।
ॐ श्री सत्य साईं वेदान्तविमलाय नमः ।
ॐ श्री सत्य साईं वैकुण्ठपतये नमः ।
ॐ श्री सत्य साईं शक्तिप्रदाय नमः ।
ॐ श्री सत्य साईं शक्तिधराय नमः ।
ॐ श्री सत्य साईं शङ्कराय नमः ।
ॐ श्री सत्य साईं शत्रुमर्दनाय नमः ।
ॐ श्री सत्य साईं शत्रुप्रतापनिधनाय नमः ॥ ८०० ॥

ॐ श्री सत्य साईं शरवणाय नमः ।
ॐ श्री सत्य साईं शरण्याय नमः ।
ॐ श्री सत्य साईं शरणागतवत्सलाय नमः ।
ॐ श्री सत्य साईं शरणागतत्राणाय नमः ।
ॐ श्री सत्य साईं शरणत्राणतत्पराय नमः ।
ॐ श्री सत्य साईं शरणागतपोषणाय नमः ।
ॐ श्री सत्य साईं शशिशेखराय नमः ।
ॐ श्री सत्य साईं शान्ताय नमः ।
ॐ श्री सत्य साईं शान्ताकाराय नमः ।
ॐ श्री सत्य साईं शान्तमूर्तये नमः ॥ ८१० ॥

ॐ श्री सत्य साईं शान्तमानसाय नमः ।
ॐ श्री सत्य साईं शान्तस्वरूपाय नमः ।
ॐ श्री सत्य साईं शान्तजनप्रियाय नमः ।
ॐ श्री सत्य साईं शान्तिदायकाय नमः ।
ॐ श्री सत्य साईं शान्तिदेवाय नमः ।
ॐ श्री सत्य साईं शाश्वताय नमः ।
ॐ श्री सत्य साईं शिवाय नमः ।
ॐ श्री सत्य साईं शिवशङ्कराय नमः ।
ॐ श्री सत्य साईं शिवशक्तिस्वरूपाय नमः ।
ॐ श्री सत्य साईं शिष्टपरिपालकाय नमः ॥ ८२० ॥

ॐ श्री सत्य साईं शुभाय नमः ।
ॐ श्री सत्य साईं शुभदाय नमः ।
ॐ श्री सत्य साईं शुभाङ्गाय नमः ।
ॐ श्री सत्य साईं शुभ्रमार्गप्रदाय नमः ।
ॐ श्री सत्य साईं शुभ्रवस्त्राय नमः ।
ॐ श्री सत्य साईं शुद्धाय नमः ।
ॐ श्री सत्य साईं शुद्धस्फटिकरूपाय नमः ।
ॐ श्री सत्य साईं शुद्धसत्त्वस्थिताय नमः ।
ॐ श्री सत्य साईं शुद्धज्ञानमार्गदर्शकाय नमः ।
ॐ श्री सत्य साईं शून्यमण्डलमध्यस्थिताय नमः ॥ ८३० ॥

ॐ श्री सत्य साईं शून्यमण्डलवासिने नमः ।
ॐ श्री सत्य साईं श्रीधराय नमः ।
ॐ श्री सत्य साईं श्रुतिसागराय नमः ।
ॐ श्री सत्य साईं श्रुतिस्मृतिसम्पन्नाय नमः ।
ॐ श्री सत्य साईं श्रेष्ठाय नमः ।
ॐ श्री सत्य साईं श्रेयोवहाय नमः ।
ॐ श्री सत्य साईं शेषशायिने नमः ।
ॐ श्री सत्य साईं शोकनाशनाय नमः ।
ॐ श्री सत्य साईं शोभनाय नमः ।
ॐ श्री सत्य साईं श्यामसुन्दराय नमः ॥ ८४० ॥

ॐ श्री सत्य साईं षण्मुखाय नमः ।
ॐ श्री सत्य साईं शिर्डी साईंमूर्तये नमः ।
ॐ श्री सत्य साईं शिर्डी साईं अभेदशक्ति अवताराय नमः ।
ॐ श्री सत्य साईं शिर्डीपुरनाथाय नमः ।
ॐ श्री सत्य साईं क्षमाधाराय नमः ।
ॐ श्री सत्य साईं क्षयापकराय नमः ।
ॐ श्री सत्य साईं क्षयवृद्धिविनिर्मुक्ताय नमः ।
ॐ श्री सत्य साईं क्षत्रनाशकाय नमः ।
ॐ श्री सत्य साईं क्षमानिवारिणे नमः ।
ॐ श्री सत्य साईं क्षमावर्जिताय नमः ॥ ८५० ॥

ॐ श्री सत्य साईं क्षिप्रप्रसादाय नमः ।
ॐ श्री सत्य साईं क्षेमदायकाय नमः ।
ॐ श्री सत्य साईं क्षेत्रजाय नमः ।
ॐ श्री सत्य साईं क्षेत्रपालकाय नमः ।
ॐ श्री सत्य साईं सकलागमपारगाय नमः ।
ॐ श्री सत्य साईं सकलसंशयहराय नमः ।
ॐ श्री सत्य साईं सकलतत्त्वबोधकाय नमः ।
ॐ श्री सत्य साईं स्कन्दाय नमः ।
ॐ श्री सत्य साईं सत्पुरुषाय नमः ।
ॐ श्री सत्य साईं सत्परायणाय नमः ॥ ८६० ॥

ॐ श्री सत्य साईं सद्गुरवे नमः ।
ॐ श्री सत्य साईं सताङ्गतये नमः ।
ॐ श्री सत्य साईं सत्याय नमः ।
ॐ श्री सत्य साईं सत्यनारायणाय नमः ।
ॐ श्री सत्य साईं सत्यरूपाय नमः ।
ॐ श्री सत्य साईं सत्यज्ञानमयाय नमः ।
ॐ श्री सत्य साईं सत्यप्रियाय नमः ।
ॐ श्री सत्य साईं सत्यव्रताय नमः ।
ॐ श्री सत्य साईं सत्यधर्मपरायणाय नमः ।
ॐ श्री सत्य साईं सत्यसङ्कल्पाय नमः ॥ ८७० ॥

ॐ श्री सत्य साईं सत्यवासाय नमः ।
ॐ श्री सत्य साईं सत्यसन्धाय नमः ।
ॐ श्री सत्य साईं सत्यवचनाय / वचसे नमः ।
ॐ श्री सत्य साईं सत्यानन्दस्वरूपाय नमः ।
ॐ श्री सत्य साईं सत्यतत्त्वबोधकाय नमः ।
ॐ श्री सत्य साईं सत्यंशिवंसुन्दरस्वरूपाय नमः ।
ॐ श्री सत्य साईं सत्यस्वभावाय नमः ।
ॐ श्री सत्य साईं सत्यरूपाय नमः ।
ॐ श्री सत्य साईं सत्त्वचिन्तकाय नमः ।
ॐ श्री सत्य साईं सदाशिवाय नमः ॥ ८८० ॥

ॐ श्री सत्य साईं सदाभूतचिन्तनाय नमः ।
ॐ श्री सत्य साईं सदानन्दाय नमः ।
ॐ श्री सत्य साईं सनकादिमुनिस्तुत्याय नमः ।
ॐ श्री सत्य साईं सनातनाय नमः ।
ॐ श्री सत्य साईं सनातनधर्मबोधकाय नमः ।
ॐ श्री सत्य साईं सनातनसारथये नमः ।
ॐ श्री सत्य साईं सन्निवासाय नमः ।
ॐ श्री सत्य साईं सन्देहनिवारिणे नमः ।
ॐ श्री सत्य साईं सन्मुनिशरणाय नमः ।
ॐ श्री सत्य साईं संन्यासिने नमः ॥ ८९० ॥

ॐ श्री सत्य साईं सच्चिदात्मने नमः ।
ॐ श्री सत्य साईं सच्चिदानन्दाय नमः ।
ॐ श्री सत्य साईं समर्थाय नमः ।
ॐ श्री सत्य साईं सम्भवाय नमः ।
ॐ श्री सत्य साईं समदृष्टये नमः ।
ॐ श्री सत्य साईं समरसगुणाय नमः ।
ॐ श्री सत्य साईं समरससम्पन्नाय नमः ।
ॐ श्री सत्य साईं समरससन्मार्गस्थापनाय नमः ।
ॐ श्री सत्य साईं समाधानतत्पराय नमः ।
ॐ श्री सत्य साईं समस्तदोषपरिग्रहणाय नमः ॥ ९०० ॥

ॐ श्री सत्य साईं सारसाय नमः ।
ॐ श्री सत्य साईं सर्वात्मने नमः ।
ॐ श्री सत्य साईं सर्वज्ञानप्रियाय नमः ।
ॐ श्री सत्य साईं सर्वलोकपूज्याय नमः ।
ॐ श्री सत्य साईं सर्वशक्तिमूर्तये नमः ।
ॐ श्री सत्य साईं सर्वविद्याधिपाय नमः ।
ॐ श्री सत्य साईं सर्वसङ्गपरित्यागिने नमः ।
ॐ श्री सत्य साईं सर्वान्तर्यामिने नमः ।
ॐ श्री सत्य साईं सर्वभयनिवारिणे नमः ।
ॐ श्री सत्य साईं सर्वाधाराय नमः ॥ ९१० ॥

ॐ श्री सत्य साईं सर्वदैवताय नमः ।
ॐ श्री सत्य साईं सर्वहृद्वासिने नमः ।
ॐ श्री सत्य साईं सर्वपुण्यफलप्रदायिने नमः ।
ॐ श्री सत्य साईं सर्वपापक्षयकराय नमः ।
ॐ श्री सत्य साईं सर्वविघ्नविनाशनाय नमः ।
ॐ श्री सत्य साईं सर्वरोगनिवारिणे नमः ।
ॐ श्री सत्य साईं सर्वसहाय्याय नमः ।
ॐ श्री सत्य साईं सर्वबाधाहराय नमः ।
ॐ श्री सत्य साईं सर्वदुःखप्रशमनाय नमः ।
ॐ श्री सत्य साईं सर्वकष्टनिवारकाय नमः ॥ ९२० ॥

ॐ श्री सत्य साईं सर्वाभीष्टप्रदाय नमः ।
ॐ श्री सत्य साईं सर्वमङ्गलकराय नमः ।
ॐ श्री सत्य साईं सर्वसिद्धिप्रदाय नमः ।
ॐ श्री सत्य साईं सर्वमतसम्मताय नमः ।
ॐ श्री सत्य साईं सर्वलक्षणसम्पन्नाय नमः ।
ॐ श्री सत्य साईं सर्वविख्याताय नमः ।
ॐ श्री सत्य साईं सर्वदेवतामूर्तये नमः ।
ॐ श्री सत्य साईं सर्वज्ञाय नमः ।
ॐ श्री सत्य साईं सर्वेश्वराय नमः ।
ॐ श्री सत्य साईं सहजात्मने नमः ॥ ९३० ॥

ॐ श्री सत्य साईं सङ्कटहराय नमः ।
ॐ श्री सत्य साईं संवर्धकाय नमः ।
ॐ श्री सत्य साईं सङ्कीर्तनप्रियाय नमः ।
ॐ श्री सत्य साईं संतृप्ताय नमः ।
ॐ श्री सत्य साईं सम्पूर्णाय नमः ।
ॐ श्री सत्य साईं संसारदुःखक्षयकराय नमः ।
ॐ श्री सत्य साईं सङ्गीतसन्तृप्ताय नमः ।
ॐ श्री सत्य साईं सत्सङ्गपूजिताय नमः ।
ॐ श्री सत्य साईं सारसाक्षाय नमः ।
ॐ श्री सत्य साईं साधकानुग्रहवटवृक्षप्रतिष्ठापकाय नमः ॥ ९४० ॥

ॐ श्री सत्य साईं साधकप्रेरकाय नमः ।
ॐ श्री सत्य साईं साधुवर्तनाय नमः ।
ॐ श्री सत्य साईं साधुजनपोषकाय नमः ।
ॐ श्री सत्य साईं साधुमानसशोभिताय नमः ।
ॐ श्री सत्य साईं साधुमानसपरिशोधकाय नमः ।
ॐ श्री सत्य साईं साधुजनरक्षकाय नमः ।
ॐ श्री सत्य साईं सामगानप्रियाय नमः ।
ॐ श्री सत्य साईं साक्षात्काराय नमः ।
ॐ श्री सत्य साईं सिद्धिरूपाय नमः ।
ॐ श्री सत्य साईं सिद्धसङ्कल्पाय नमः ॥ ९५० ॥

ॐ श्री सत्य साईं सिद्धसङ्गसमन्विताय नमः ।
ॐ श्री सत्य साईं सिद्धेश्वराय नमः ।
ॐ श्री सत्य साईं सिद्धार्थाय नमः ।
ॐ श्री सत्य साईं सिद्धिप्रदाय नमः ।
ॐ श्री सत्य साईं सुकुमाराय नमः ।
ॐ श्री सत्य साईं सुखदाय नमः ।
ॐ श्री सत्य साईं सुभगाय नमः ।
ॐ श्री सत्य साईं सुमुखाय नमः ।
ॐ श्री सत्य साईं सुदर्शनाय नमः ।
ॐ श्री सत्य साईं सुमनोहराय नमः ॥ ९६० ॥

ॐ श्री सत्य साईं सुरवराय नमः ।
ॐ श्री सत्य साईं सुरोत्तमाय नमः ।
ॐ श्री सत्य साईं सुन्दरवदनाय नमः ।
ॐ श्री सत्य साईं सुन्दररूपाय नमः ।
ॐ श्री सत्य साईं सुलभप्रसन्नाय नमः ।
ॐ श्री सत्य साईं सुलोचनाय नमः ।
ॐ श्री सत्य साईं सुप्रसादाय नमः ।
ॐ श्री सत्य साईं सुप्रदीप्ताय नमः ।
ॐ श्री सत्य साईं सुशीलाय नमः ।
ॐ श्री सत्य साईं सुहृष्टचित्ताय नमः ॥ ९७० ॥

ॐ श्री सत्य साईं सुजनपालाय नमः ।
ॐ श्री सत्य साईं सुब्रह्मण्याय नमः ।
ॐ श्री सत्य साईं सूक्ष्माय नमः ।
ॐ श्री सत्य साईं सृष्टिस्थितिलयाय नमः ।
ॐ श्री सत्य साईं सृष्टिस्थितिसंहारकाय नमः ।
ॐ श्री सत्य साईं स्वप्रकाशाय नमः ।
ॐ श्री सत्य साईं स्वयम्भुवे नमः ।
ॐ श्री सत्य साईं स्वेच्छोत्पादितामृतकलशाय नमः ।
ॐ श्री सत्य साईं सोमस्कन्दाय नमः ।
ॐ श्री सत्य साईं स्तव्याय नमः ॥ ९८० ॥

ॐ श्री सत्य साईं स्थिराय नमः ।
ॐ श्री सत्य साईं स्थूलसूक्ष्मप्रदर्शकाय नमः ।
ॐ श्री सत्य साईं स्तोत्राय नमः ।
ॐ श्री सत्य साईं हरप्रियाय नमः ।
ॐ श्री सत्य साईं हरिस्वरूपाय नमः ।
ॐ श्री सत्य साईं हरिहराय नमः ।
ॐ श्री सत्य साईं हरिकेशाय नमः ।
ॐ श्री सत्य साईं हंसाय नमः ।
ॐ श्री सत्य साईं हितकाराय नमः ।
ॐ श्री सत्य साईं हिरण्मयाय नमः ॥ ९९० ॥

ॐ श्री सत्य साईं हिरण्यगर्भाय नमः ।
ॐ श्री सत्य साईं हृदयविहारिणे नमः ।
ॐ श्री सत्य साईं हृदयग्रन्थिछेदकाय नमः ।
ॐ श्री सत्य साईं हृषिकेशाय नमः ।
ॐ श्री सत्य साईं ज्ञानमूर्तये नमः ।
ॐ श्री सत्य साईं ज्ञानस्वरूपाय नमः ।
ॐ श्री सत्य साईं ज्ञानप्रकाशाय नमः ।
ॐ श्री सत्य साईं ज्ञानावताराय नमः ।
ॐ श्री सत्य साईं ज्ञानगम्याय नमः ।
ॐ श्री सत्य साईं ज्ञानमहानिधये नमः ॥ १००० ॥

ॐ श्री सत्य साईं ज्ञानसिद्धाय नमः ।
ॐ श्री सत्य साईं ज्ञानवैराग्यदाय नमः ।
ॐ श्री सत्य साईं ज्ञानचक्षुषे नमः ।
ॐ श्री सत्य साईं ज्ञानमार्गप्रदर्शकाय नमः ।
ॐ श्री सत्य साईं ज्ञाननेत्रसम्भूताय नमः ।
ॐ श्री सत्य साईं ज्ञानेश्वराय नमः ।
ॐ श्री सत्य साईं ज्ञानविज्ञानशोभिताय नमः ।
ॐ श्री सत्य साईं सत्यसाईंबाबाय नमः ।

इति श्रीसत्यसाईं सहस्रनामावलिः समाप्ता ।
cहप्तेर्‍

Also Read 1000 Names of Sri Satya Saibaba:

1000 Names of Shri Satya Sai Baba Offering lyrics in Hindi | English | Bengali | Gujarati | Kannada | Malayalam | Oriya | Telugu | Tamil

Add Comment

Click here to post a comment