1008 - Sahasranamavali

1000 Names of Sri Bala 2 | Sahasranamavali Stotram Lyrics in English

Shri Bala 2 Sahasranamavali Lyrics in English:

॥ sribalasahasranamavalih 2 ॥
Om aim hrim srim-anandasindhave namah । anandayai namah ।
anandamurtaye namah । vinodinyai namah । tripurayai sundaryai namah ।
premapathonidhaye namah । anuttamayai namah । vamardhagahvarayai
namah । bhutyai namah । vibhutyai namah । sankaryai namah । sivayai
namah । sa‍rngaramurtaye namah । varadayai namah । rasayai namah ।
subhagocarayai namah । paramanandalaharyai namah । rangavatyai
gataye namah । rangamalayai namah । 20 ।

anangakalayai namah । kelyai namah । kaivalyadayai namah । kalayai
namah । rasakalpayai namah । kalpalatayai namah । kutuhalavatyai
gataye namah । vinodadigdhayai namah । susnigdhayai namah ।
mugdhamurtaye namah । manoramayai namah । balarkakoti kiranayai namah ।
candrakotisusitalayai namah । sravatpiyusadigdhangyai namah ।
svargarthaparikalpitayai namah । kuranganayanayai namah । kantayai
namah । sugataye namah । sukhasantatyai namah1। rajarajesvaryai namah ।
40 – 1indirayai । madhurapangayai । mangalayai । gitaratnadayai
– ityadhikam ।

rajnyai namah । mahendraparivanditayai namah । prapancagataye namah ।
isanyai namah । prapancagataye uttamayai namah । durvasase namah ।
duhsahayai namah । saktaye namah । sinjatkanakanupurayai namah ।
merumandaravaksojayai namah । srnipasavarayudhayai namah ।
sarakodandasamsaktapanidvayavirajitayai namah । candrabimbananayai namah ।
carumakutayai namah । uttamsacandrikayai namah । sinduratilakayai namah ।
carudhammillayai namah । amalamalikayai namah । mandaradamamuditayai namah ।
ratnamalavibhusitayai namah 60 ।

suvarnabharanapritayai namah । muktadamamanoramayai namah ।
tambulapurnavadanayai namah । madananandamanasayai namah ।
sukharadhyayai namah । tapassarayai namah । krpaparayai namah ।
vidhisvaryai namah । vaksahsthalalasadratnaprabhayai namah ।
madhurasonmadayai namah । bindunadatmakoccararahitayai namah ।
turyarupinyai namah । kamaniyakrtaye namah । dhanyayai namah ।
sankaryai namah । pritinjaryai namah । prapancayai namah ।
pancamyai namah । purnayai namah । purnapithanivasinyai namah । 80 ।

rajyalaksmyai namah । srilaksmyai namah । mahalaksmyai namah ।
surajikayai namah । santosasimayai namah । sampattaye namah ।
satakaumbhyai namah1। dyutaye namah । var – 1satakumbhapriyayai ।
krtyai paripurnayai namah । jagaddhartyai namah । vidhatryai namah ।
balavardhinyai namah । sarvabhaumanrpasriye namah । samrajyagataye
namah । ambikayai namah । sarojaksyai namah । dirghadrstaye
namah । saciksanavicaksanayai namah । rangasravantyai namah ।
rasikayai namah । 100 ।

pradhanayai namah । rasarupinyai namah । rasasindhave namah । sugartyai namah ।
dhusaryai namah । maithunonmukhayai namah । nirantaragunasaktayai namah ।
nidhuvanatmikayai saktaye namah । kamaksyai namah । kamaniyayai namah ।
kamesyai namah । bhagamangalayai namah । subhagayai namah । bhoginyai namah ।
bhogyayai namah । bhagyadayai namah । subhagayai namah । bhagayai namah ।
bhagalingayai namah । anandakalayai namah । 120 ।

bhagamadhyanivasinyai namah । bhagarupayai namah । bhagamayyai namah ।
bhagayantrayai namah । bhagottamayai namah । yonimudrayai namah ।
kamakalayai namah । kulamrtaparayanayai namah । kulakundalayayai
namah । suksmayai namah । jivatmane namah । lingarupinyai namah ।
mulakriyayai namah । mularupayai namah । mulakrtisvarupinyai namah
sotsukayai namah । kamalanandayai namah । cidbhavayai namah ।
atmagataye namah । sivayai namah । 140 ।

svetayai namah । arunayai namah । bindurupayai namah । vedayonaye
namah । dhvaniksanayai namah । ghantakotiravaravayai namah ।
ravivimbotthitayai namah । adbhutayai namah । nadantalinayai namah ।
sampurnayai namah । purnasthayai namah । bahurupikayai namah ।
bhrngaravayai namah । vamsagataye namah । vaditrayai namah ।
murajadhvanaye namah । varnamalayai namah । siddhikalayai namah ।
sat cakrakramavasinyai namah । mulakeliratayai namah । 160 ।

svadhisthanayai namah । turyanivasinyai namah । manipurasthitaye namah ।
snigdhayai namah । kurmacakraparayanayai namah । anahatagataye namah ।
dipasikhayai namah । manimayakrtaye namah । visuddhayai namah ।
sabdasamsuddhayai namah । jivabodhasthalyai namah । ravayai namah ।
ajnacakrabjasamsthayai namah । sphurantyai namah । nipunayai namah ।
trivrte namah । candrikayai namah । candrakoti sriye namah । suryakoti
prabhamayyai namah । padmaragarunacchayayai namah । 180 ।

nityayai namah । ahladamayyai namah । prabhayai namah । panasriye namah ।
priyamatyayai namah । niscalayai namah । amrtanandinyai namah ।
kantangasangamuditayai namah । sudhamadhuryasambhrtayai namah ।
mahamancasthitayai namah । aliptayai namah । trptayai namah ।
drptayai namah । susambhrtaye namah । sravatpiyusasamsiktayai namah ।
raktarnavavivardhinyai namah । suraktayai namah । priyasamsiktayai namah ।
sasvatkundalayayai namah । abhayayai namah । 200 ।

sreyah srutaye namah । pratyekanavakesiphalavalyai namah ।
pritayai namah । sivayai namah । sivapriyayai namah । sankaryai
namah । sambhavyai namah । vibhayai namah । svayambhuve namah ।
svapriyayai namah । sviyayai namah । svakiyayai namah । janamatrkayai
namah । svaramayai namah । svasrayayai namah । sadhvyai namah ।
sudhadharadhikadhikayai namah । mangalayai namah । ujjayinyai namah ।
manyayai namah । 220 ।

sarvamangalasangihnyai namah । bhadrayai namah । bhadravalyai namah ।
kanyayai namah । kalitardhendubimbabhaje namah । kalyanalatikayai
namah । kamyayai namah । kukarmane namah । kumataye namah । manave
namah । kurangaksyai namah । ksibanetrayai namah । ksarayai
namah । rasamadonmadayai namah । varunipanamuditayai namah ।
madiraracitasrayayai namah । kadambaripanarucaye namah । vipasayai
namah । pasabhitinude namah । muditayai namah । 240 ।

muditapangayai namah । daradolitadirghadrse namah ।
daityakulanalasikhayai namah । manorathasudhadyutaye namah ।
suvasinyai namah । pinagartyai namah । pinasronipayodharayai namah ।
sucarukabaryai namah । dantadidhitidipramauktikayai namah ।
bimbadharayai namah । dyutimukhayai namah । pravalottamadidhitaye
namah । tilaprasunanasagrayai namah । hemakakkolabhalakayai namah ।
niskalankenduvadanayai namah । balendumukutojjvalayai namah ।
nrtyatkhanjananetrasriye namah । visphuratkarnasaskulyai namah ।
balacandratapatrardhayai namah । manisuryakiritinyai namah1। 260
1kesaughacampakasenayai । malatidamamanditayai – ityadhikam ।

hemamanikyatatankayai namah । manikancanakundalayai namah ।
sucarucibukayai namah । kambukanthyai namah । manimanoramayai namah ।
gangatarangaharormaye namah । mattakokilanihsvanayai namah ।
mrnalavilasadbahave namah । pasankusadhanurdharayai namah ।
keyurakatakacchannayai namah । nanaratnamanoramayai namah ।
tamrapankajapanisriye namah । nakharatnaprabhavatyai namah ।
anguliyamanisrenicancadangulisantataye namah ।
mandaradvandvasukucayai namah । romarajibhujakayai namah ।
gambhiranabhaye namah । trivalivalayayai namah । sumadhyamayai namah ।
ranatkancigunonnaddhayai namah । 280 ।

pattamsukasunivikayai namah । merugundinitambadhyayai
namah । gajagandoruyugmayuje namah ।
sujanumandarasaktalasajjanghadvayanvitayai namah ।
gudhagulphayai namah । manjusinjanmaninupuramanditayai namah1।
1padadvandnarunambhojayai । nakhacandrayai । raviprabhayai ।
susomapradayai । rajahamsayai । mattebhamandagayai – ityadhikam ।
yogidhyeyapadadvandvayai namah । sudhamayai namah । amrtasarinyai
namah । lavanyasindhave namah । sinduratilakayai namah । kutilalakayai
namah । sadhusiddhayai namah । subuddhayai namah । budhayai namah ।
vrndarakodayayai namah । balarkakiranasrenisonayai namah ।
sripremakamudughe namah । rasagambhirasarasyai namah ।
padminyai namah । 300 ।

rasasarasayai namah । prasannayai namah । asannavaradayai namah ।
saradayai namah । subhagyadayai namah । natarajapriyayai namah ।
visvanatyayai namah । nartakanartakyai namah । vicitrayantrayai namah ।
cittantrayai namah । vidyavallyai namah । subhayai gatyai namah ।
kutarakutayai namah । kutasthayai namah । pancakutayai namah ।
pancamyai namah । catuskutayai namah । trikutadyayai namah ।
satkutayai namah । vedapujitayai namah । 320 ।

kutasodasasampannayai namah । turiyayai namah । paramayai kalayai namah ।
sodasyai namah । mantrayantranamisvaryai namah । merumandalayai namah ।
sodasarnayai namah । trivarnayai namah । bindunadasvarupinyai namah ।
varnatitayai namah । varnamatre namah । sabdabrahmane namah ।
mahasukhayai namah । caitanyavallyai namah । kutatmane namah ।
kamesyai namah । svapnadrsyagayai namah । svapnavatyai namah ।
bodhakaryai namah । jagrtaye namah । 340 ।

jagarasrayayai namah । svapnasrayayai namah । susuptyai namah ।
tandramuktayai namah । madhavyai namah । lopamudrayai namah ।
kamarajnyai namah । manavyai namah । vittaparcitayai namah ।
sakambharyai namah । nandividyayai namah । bhasvadvidyotamalinyai
namah । mahendrayai namah । svargasampattaye namah । durvasahsevitayai
namah । srutyai namah । sadhakendragataye namah । sadhvyai namah ।
sulabhayai namah । siddhikandarayai namah । 360 ।

puratrayesyai namah । purajidarcitayai namah । puradevatayai namah ।
pustyai namah । vighnaharyai namah । bhutyai namah । vigunayai namah ।
pujyakamaduhe namah । hiranyamatre namah । ganapayai namah । guhamatre namah ।
nitambinyai namah । sarvasimantinyai namah । moksayai namah ।
diksayai namah । diksitamatrkayai namah । sadhakambayai namah ।
siddhamatre namah । sadhakendrayai namah । manoramayai namah । 380 ।

yauvanonmadinyai namah । tungayai namah । susronyai
namah । madamantharayai namah । padmaraktotpalavatyai
namah । raktamalyanulepanayai namah । raktamalarucaye
namah । sikhasikhandinyai namah । atisundaryai namah ।
sikhandinrttasantustayai namah । saurabheyyai namah ।
vasundharayai namah । surabhyai namah । kamadayai namah । kamyayai
namah । kamaniyarthakamadayai namah । nandinyai namah । laksanavatyai
namah । vasisthalayadevatayai namah । golokadevyai namah । 400 ।

lokasriyai namah । golokaparipalikayai namah । havirdhanyai namah ।
devamatre namah । vrndarakavaranuyuje namah । rudrapatnyai namah ।
bhadramatre namah । sudhadharayai namah । ambuviksataye namah ।
daksinayai namah । yajnasammurtaye namah । subalayai namah ।
dhiranandinyai namah । ksirapurnayai namah । arnavagataye namah ।
sudhayonaye namah । sulocanayai namah । ramanugayai namah ।
susevyayai namah । sugandhalayavasagayai namah । 420 ।

sucaritrayai namah । sutripurayai namah । sustanyai namah ।
stanavatsalayai namah । rajasvalayai namah । rajoyuktayai namah ।
ranjikayai namah । rangamalikayai namah । raktapriyayai namah ।
suraktayai namah । ratirangasvarupinyai namah । rajahsukrambikayai namah ।
nisthayai namah । ratinisthayai namah । ratisprhayai namah ।
havabhavayai namah । kamakelisarvasvayai namah । surajivikayai namah ।
svayambhukusumanandayai namah । svayambhukusumapriyayai namah । 440 ।

svayambhupritisantustayai namah । svayambhunindakantakrte namah ।
svayambhusthayai namah । saktiputyai namah । ratisarvasvapithikayai namah ।
atyantasabhikayai namah । dutyai namah । vidagdhayai namah ।
pritipujitayai namah । kullikayai namah । yantranilayayai namah ।
yogapithadhivasinyai namah । sulaksanayai namah । rasarupayai namah ।
sarvalaksanalalaksitayai namah । nanalankarasubhagayai namah ।
pancabanasamarcitayai namah । urdhvatrikonanilayayai namah । balayai namah ।
kamesvaryai namah । 460 ।

ganadhyaksayai namah । kuladhyaksayai namah । laksmyai namah ।
sarasvatyai namah । vasantasamayapritayai namah । prityai namah ।
kucabharanatayai namah । kaladharamukhayai namah । amurdhayai
namah । padavrddhaye namah । kalavatyai namah । puspapriyayai
namah । dhrtyai namah । ratikanthyai namah । manoramayai namah ।
madanonmadinyai namah । mohinyai namah । parvanyai kalayai namah ।
sosinyai namah । vasinyai namah । 480 ।

rajinyai namah । atyantasubhagayai namah । bhagayai namah ।
pusayai(sne) namah । vasayai namah । sumanayai (nase) namah ।
ratyai namah । prityai namah । dhrtyai namah । rddhyai namah ।
saumyayai namah । maricyamsumalayai namah । pratyangirayai namah ।
sasinyai namah । succhayayai namah । sampurnamandalodayayai namah ।
tustayai namah । amrtapurnayai namah । bhagayantranivasinyai namah ।
lingayantralayayai namah । 500 ।

sambhurupayai namah । samyogayoginyai namah । dravinyai namah ।
bijarupayai namah । aksubdhayai namah । sadhakapriyayai namah ।
rajabijamayyai namah । rajyasukhadayai namah । vanchitapradayai namah ।
rajassamviryasaktaye namah । sukravide namah । sivarupinyai namah ।
sarvasarayai namah । saramayayai namah । sivasaktimayyai namah ।
prabhayai namah । samyoganandanilayayai namah । samyogapritimatrkayai
namah । samyogakusumanandayai namah । samyogayai namah । 520 ।

yogavardhinyai namah । samyogasukhadavasthayai namah ।
cidanandaikasevitayai namah । arghyapujakasampattaye namah ।
arghyadravyasvarupinyai namah । samarasyayai namah । parayai namah ।
pritayai namah । priyasangamarupinyai namah । jnanadutyai namah ।
jnanagamyayai namah । jnanayonaye namah । sivalayayai namah ।
citkalayai namah । jnanasakalayai namah । sakulayai namah ।
sakulatmikayai namah । kalacatustayyai namah । padminyai namah ।
atisuksmayai namah । 540 ।

paratmikayai namah । hamsakelasthalyai namah । chayayai namah ।
hamsadvayavikasinyai namah । viragatayai namah । moksakalayai namah ।
paramatmakalavatyai namah । vidyakalayai namah । antaratmasthayai
namah । catustayakalavatyai namah । vidyasantosinyai namah ।
trptaye namah । parabrahmaprakasikayai namah । paramatmaparayai
namah । vastulina sakticatustayyai namah । santaye namah ।
bodhakalayai namah । avaptaye namah । parajnanatmikayai kalayai
namah । pasyantyai namah । 560 ।

paramatmasthayai namah । antaratmakalakulayai namah । madhyamayai
namah । vaikharyai namah । atemakalanandayai namah । kalavateyai
namah । tarinyai namah । taranyai namah । tarayai namah ।
sivalingalayayai namah । atmavide namah । parasparasubhacarayai
namah । brahmanandavinodinyai namah । rasalasayai namah । dutarasayai
namah । sarthayai namah । sarthapriyayai namah । umayai namah ।
jatyadirahitayai namah । yogiyoginyai namah । 580 ।

anandavardhinyai namah1। virabhavapradayai namah । divyayai namah ।
1kantayai । santayai । dantagatyai । vedadyuddamapaddhatyai
virasuve namah । virabhavadayai namah । pasutvabhiviragataye namah ।
ityadhikam ।
virasangamahodayayai namah । murdhabhisiktayai namah ।
rajasriye namah । ksatriyayai namah । uttamamatrkayai namah ।
sastrastrakusalayai namah । sobhayai namah । rasasthayai namah ।
yuddhajivikayai namah । vijayayai namah । yoginyai namah । yatrayai
namah । parasainyavimardinyai namah । purnayai namah । 600 ।

vittaisinyai namah । vittayai namah । vittasancayasalinyai namah ।
bhandagarasthitayai namah । ratnayai namah । ratnasrenyadhivasinyai
namah । mahisyai namah । rajabhogyayai namah । ganikayai namah ।
ganabhogabhrte namah । karinyai namah । badavayai namah । yogayayai
namah । mallasenayai namah । padatigayai namah । sainyasrenyai namah ।
sauryaratayai namah । patakayai namah । dhvajavasinyai namah ।
succhatrayai namah । 620 ।

ambikayai namah । ambayai namah । prajapalanasadgataye namah ।
surabhyai namah । pujakacarayai namah । rajakaryaparayanayai namah ।
brahmaksatramayyai namah । somasuryantaryaminyai namah । sthityai
namah । paurohityapriyayai namah । sadhvyai namah । brahmanyai
namah । yajnasantatyai namah । somapanaratayai namah । pritayai
namah । janadhyayai namah । tapanayai namah । ksamayai namah ।
pratigrahaparayai namah । dartyai namah । 640 ।

srstayai namah । jatyai namah । satangataye namah । gayartyai namah ।
vedalabhyayai namah । diksayai namah । sandhyaparayanayai namah ।
ratnasaddidhitaye namah । visvavasanayai namah । visvajivikayai
namah । krsivanijyabhutyai namah । vrddhaye namah । dhiye namah ।
kusidikayai namah । kuladharayai namah । suprasarayai namah ।
manonmanyai namah । parayanayai namah । sudrayai namah । vipragataye । 660 ।

karmakaryai namah । kautukapujitayai namah । nanavicaracaturayai
namah । balayai namah । prodhayai namah । kalamayyai namah ।
sukarnadharayai namah । nave namah । parayai namah । sarvasayai
namah । durgamocanyai namah । durgayai namah । vindhyavanasthayai
namah । kandarpanayapuranyai namah । bhubharasamanyai namah ।
krsnayai namah । raksaradhyayai namah । rasollasayai namah ।
trividhotpatasamanyai namah । samagrasukhasevadhaye namah । 680 ।

pancavayavavakyasriye namah । prapancodyanacandrikayai namah ।
siddhasandohasukhitayai namah । yoginivrndavanditayai namah ।
nityasodasarupayai namah । kamesyai namah । bhagamalinyai namah ।
nityaklinnayai namah । bhi(bhe)rundayai namah । vahnimandalavasinyai
namah । mahavidyesvarinityayai namah । sivadutiti visrutayai namah ।
tvaritaprathitayai namah । khyatayai namah । vikhyatayai kulasundaryai
namah । nityayai namah । nilapatakayai namah । vijayayai namah ।
sarvamangalayai namah । jvalamalayai namah । 700 ।

vicitrayai namah । mahatripurasundaryai namah । guruvrndayai
namah । puragurave namah । prakasanandanathinyai namah ।
sivanandanatharupayai namah । saktyanandasvarupinyai namah ।
devyanandanathamayyai namah । kaulesanandanathinyai namah ।
divyaughagururupayai namah । samayanandanathinyai namah ।
sukladevyanandanathayai namah । kulesanandanathinyai namah1।
klinnanganandarupayai namah । 1kamesvaryanandanathamayyai ।
srigururupinyai – ityadhikam । samayanandanathinyai namah ।
vedanandanathamayyai namah । sahajanandanathinyai namah ।
siddhaughagururupayai namah । aparagururupinyai namah ।
gagananandanathayai namah । 720 ।

visvanandasvanathinyai namah । vimalanandanathayai namah ।
madananandanathinyai namah । bhuvanadyayai namah । liladyayai namah ।
nandananandanathinyai namah । svatmanandanandarupayai namah ।
priyadyanandanathinyai namah । manavaughagurusresthayai namah ।
paramesthiguruprabhayai namah । paraguhyayai namah । gurusaktyai
namah । svagurukirtanapriyayai namah । trailokyamohanakhyatayai
namah । sarvasaparipurakayai namah । sarvasanksobhinyai namah ।
purvamnayaprathitavaibhavayai namah । sivayai saktyai namah ।
sivasaktyai namah । sivacakratrayalayayai namah । 740 ।

sarvasaubhagyadakhyayai namah । sarvarthasadhikahvayayai namah ।
sarvaraksakarakhyayai namah । daksinamnayadevatayai namah ।
madhyarkacakranilayayai namah । kauberamnaya devatayai namah ।
kuberapujyayai namah । kulajayai namah । kulamnayapravartinyai
namah । binducakrakrtavasayai namah । madhyasimhasanesvaryai
namah । srividyayai namah । mahalaksmyai namah । laksmyai
namah । saktitrayatmikayai namah । sarvasamrajyalaksmyai namah ।
pancalaksmitivisrutayai namah । srividyayai namah । 760 ।

parajyotise namah । paraniskalasambhavyai namah । matrkayai
namah । pancakosyai namah । srividyayai namah । tvaritayai namah ।
parijatesvaryai namah । trikutayai namah । pancabanagayai namah ।
pancakalpalatayai namah । pancavidyayai namah । amrtapithikayai
namah । sudhasuve namah । ramanayai namah । isanayai namah ।
annapurnayai namah । kamaduhe namah । srividyayai namah ।
siddhalaksmyai namah । matangyai namah । 780 ।

bhuvanesvaryai namah । varahyau namah । pancaratnanamisvaryai
namah । matrvarnagayai namah । parajyotise namah । kosarupayai
namah । aindavikalaya yutayai namah । paritah svaminyai namah ।
saktidarsanayai namah । ravibinduyuje namah । brahmadarsanarupayai
namah । sivadarsanarupinyai namah । visnudarsanarupayai namah ।
srsticakranivasinyai namah । sauradarsanarupayai namah ।
sthiticakrakrtalayayai namah । bauddhadarsanarupayai namah ।
mahatripurasundaryai namah । tattvamudrasvarupayai namah । prasannayai
namah । 800 ।

jnanamudrikayai namah । sarvopacarasantustayai namah । hrnmayyai
namah । sirsadevatayai namah । sikhasthitayai namah । brahmamayyai
namah । netratrayavilasinyai namah । astrasthayai namah । caturasrayai
namah । dvarakayai namah । dvaravasinyai namah । animayai namah ।
pascimasthayai namah । laghimayai namah । uttaradevatayai
namah । purvasthayai namah । mahimayai namah । isitvayai namah ।
daksinadvaradevatayai namah । vasitvayai namah । 820 ।

vayukonasthayai namah । prakamyayai namah । isanadevatayai namah ।
agnikonasthitayai namah । bhuktaye namah । icchayai namah ।
nairrtavasinyai namah । praptisiddhaye namah । avasthayai namah ।
prakamyardhavilasinyai namah । brahmyai namah । mahesvaryai namah ।
kaumaryai namah । vaisnavyai namah । varahyai namah । aindryai namah ।
camundayai namah । mahalaksmyai namah । disangataye namah ।
ksobhinyai namah । 840 ।

dravinimudrayai namah । akarsayai namah । unmadanakarinyai
namah । mahankusayai namah । khecaryai namah । bijakhyayai
namah । yonimudrikayai namah । sarvasapuracakrasthayai namah ।
karyasiddhikaryai namah । kamakarsanikasaktyai namah ।
buddhyakarsanarupinyai namah । ahankarakarsinyai namah ।
sabdakarsanarupinyai namah । sparsakarsanarupayai namah ।
rupakarsanarupinyai namah । rasakarsanarupayai namah ।
gandhakarsanarupinyai namah । cittakarsanarupayai namah ।
dhairyakarsanarupinyai namah । smrtyakarsanarupayai namah । 860 ।

bijakarsanarupinyai namah । amrtakarsinyai namah ।
namakarsanarupinyai namah । sarirakarsinidevyai namah ।
atmakarsanarupinyai namah । sodasasvararupayai namah ।
sravatpiyusamandirayai namah । tripuresyai namah । siddharupayai
namah । kaladalanivasinyai namah । sarvasanksobhacakresyai
namah । saktaye guptatarabhidhayai namah । anangakusumasaktaye
namah । anangakatimekhalayai namah । anangamadanayai namah ।
anangamadanaturarupinyai namah । anangarekhayai namah ।
anangavegayai namah । anangankusabhidhayai namah । anangamalinyai
saktaye namah । 880 ।

asta vargadiganvitayai namah । vasupatrakrtavasayai namah ।
srimattripurasundaryai namah । sarvasamrajyasukhadayai namah ।
sarvasaubhagyadesvaryai namah । sampradayesvaryai namah ।
sarvasanksobhanakaryai namah । sarvavidravinyai namah ।
sarvakarsanatopa karinyai namah । sarvahladanasaktaye namah ।
sarvajrmbhanakarinyai namah । sarvastambhanasaktaye namah ।
sarvasammohinyai namah । sarvavasyakaryai saktyai namah ।
sarvasarvanuranjanyai namah । sarvonmadanasaktaye namah ।
sarvarthasiddhikarinyai namah । sarvasampattidayai saktaye namah ।
sarvamantramayyai namah । sarvadvandvaksayakaryai namah । 900 ।

tripuravasinyai siddhyai namah । sarvarthasadhakesyai namah ।
sarvakayarthasiddhidayai namah । caturdasaracakresyai namah ।
kalayogasamanvitayai namah । sarvasiddhipradayai devyai namah ।
sarvasampatpradayai namah । sarvapriyankaryai saktaye namah ।
sarvamangalakarinyai namah । sarvakamaprapurnayai namah ।
sarvaduhkhapramocinyai namah । sarvamrtyuprasamanyai namah ।
sarvavighnavinasinyai namah । sarvangasundaryai devyai namah ।
sarvasaubhagyadayinyai namah । tripuresyai namah । sarvasiddhipradayai
namah । dasakonagayai namah । sarvaraksakaresyai namah । nigarbhayai
yoginyai namah । 920 ।

sarvajnayai namah । sarvasaktaye namah । sarvaisvaryapradayai namah ।
sarvajnanamayyai devyai namah । sarvavyadhivinasinyai namah ।
sarvadharasvarupayai namah । sarvapapaharayai namah । sarvanandamayyai
devyai namah । sarvaraksasvarupinyai namah । mahimasaktidevyai
namah । devyai sarvasamrddhidayai namah । antardasaracakresyai
namah । devyai tripuramalinyai namah । sarvarogaharesyai namah ।
rahasyayai yoginyai namah । vagdevyai namah । vasinyai namah ।
devyai kamesvaryai namah । modinyai namah । vimalayai namah । 940 ।

arunayai namah । jayinyai namah । sarvesvaryai namah । kaulinyai
namah । astarasarvasiddhidayai namah । sarvakamapradesyai namah ।
parapararahasyavide namah । trikonacaturasrasthayai namah ।
sarvaisvaryayai namah । ayudhatmikayai namah । kamesvaribanarupayai
namah । kamesicaparupinyai namah । kamesipasarupayai namah ।
kamesyankusarupinyai namah । kamesvaryai namah । indrasaktaye
namah । agnicakrakrtalayayai namah । kamagiryadhidevyai namah ।
trikonasthayai namah । agrakonagayai namah । 960 ।

daksakonesvaryai namah । visnusaktaye namah । jalandharasrayayai
namah । suryacakralayayai namah । rudrasaktaye namah ।
vamangakonagayai namah । somacakrayai namah । brahmasaktaye namah ।
purnagiryanuraginyai namah । srimattrikonabhuvanayai namah ।
tripuratmane namah । mahesvaryai namah । sarvanandamayesyai namah ।
bindugayai namah । atirahasyabhrte namah । parabrahmasvarupayai
namah । mahatripurasundaryai namah । sarvacakrantarasthayai namah ।
samastacakranayikayai namah । sarvacakresvaryai namah । 980 ।

sarvamantranamisvaryai namah । sarvavidyesvaryai namah ।
sarvavagisvaryai namah । sarvayogisvaryai namah । pithesvaryai
namah । akhilesvaryai namah । sarvakamesvaryai namah ।
sarvatattvesvaryai namah । agamesvaryai namah । saktyai namah ।
saktidhrse namah । ullasayai namah । nirdvandvayai namah ।
dvaitagarbhinyai namah । nisprapancayai namah । mahamayayai namah ।
saprapancayai । suvasinyai namah । sarvavisvotpattidhatryai namah ।
paramanandasundaryai namah । 1000 ।

iti rudrayamalantargata sribalasahasranamavalih (2) samapta ।

Also Read 1000 Names of Shri Bala 2:

1000 Names of Sri Bala 2 | Sahasranamavali Stotram Lyrics in Hindi | English | Bengali | Gujarati | Kannada | Malayalam | Oriya | Telugu | Tamil

Add Comment

Click here to post a comment