1008 - Sahasranamavali

1000 Names of Yamuna or Kalindi | Sahasranamavali Stotram Lyrics in English

Yamuna or Kalindi Sahasranamavali Lyrics in English:

॥ sri yamunasahasranamavalih aparanama kalindisahasranamavalih ॥
gargasamhitatah

Om kalindyai namah ।
Om yamunayai namah ।
Om krsnayai namah ।
Om krsnarupayai namah ।
Om sanatanyai namah ।
Om krsnavamamsasambhutayai namah ।
Om paramanandarupinyai namah ।4
Om golokavasinyai namah ।
Om syamayai namah ।
Om vrndavanavinodinyai namah । (10)

Om radhasakhyai namah ।
Om rasalilayai namah ।
Om rasamandalamanditayai namah ।5
Om nikunjamadhavivalyai namah ।
Om rangavallyai namah ।
Om manoharayai namah ।
Om srirasamandalibhutayai namah ।
Om yuthibhutayai namah ।
Om haripriyayai namah ।6
Om golokatatinyai namah । (20)

Om divyayai namah ।
Om nikunjatalavasinyai namah ।
Om dirghormivegagambhirayai namah ।
Om puspapallavavasinyai namah ।7
Om ghanasyamayai namah ।
Om meghamalayai namah ।
Om balakayai namah ।
Om padmamalinyai namah ।
Om paripurnatamayai namah ।
Om purnayai namah । (30)

Om purnabrahmapriyayai namah ।
Om parayai namah ।8
Om mahavegavatyai namah ।
Om saksannikunjadvaranirgatayai namah ।
Om mahanadyai namah ।
Om mandagatyai namah ।
Om virajayai namah ।
Om vegabhedinyai namah ।9
Om anekabrahmandagatayai namah ।
Om brahmadravasamayai namah । (40)

Om akulayai namah ।
Om gangayai namah ।
Om misrayai namah ।
Om nirjalabhayai namah ।
Om nirmalayai namah ।
Om saritam varayai namah ।10
Om ratnabaddhobhayatatayai namah ।var tatinyai
Om hamsapadmadisankulayai nadyai namah ।
Om nirmalapaniyayai namah ।
Om sarvabrahmandapavanyai namah ।11 (50)

Om vaikunthaparikhibhutayai namah ।
Om parikhayai namah ।
Om papaharinyai namah ।
Om brahmalokagatayai namah ।
Om brahmyai namah ।
Om svargayai namah ।
Om svarganivasinyai namah ।12
Om ullasantyai namah ।
Om protpatantyai namah ।
Om merumalayai namah । (60)

Om mahojjvalayai namah ।
Om srigangayai namah ।
Om ambhase sikharinyai namah ।
Om gandasailavibhedinyai namah ।13
Om desanpunantyai namah ।
Om gacchantyai namah ।
Om mahatyai namah ।
Om bhumimadhyagayai namah ।
Om martandatanujayai namah ।
Om punyayai namah । (70)

Om kalindagirinandinyai namah ।14
Om yamasvasre namah ।
Om mandahasayai namah ।
Om sudvijayai namah ।
Om racitambarayai namah ।
Om nilambarayai namah ।
Om padmamukhyai namah ।
Om carantyai namah ।
Om carudarsanayai namah ।15
Om rambhorave namah । (80)

Om padmanayanayai namah ।
Om madhavyai namah ।
Om pramadottamayai namah ।
Om tapascarantyai namah ।
Om susronyai namah ।
Om kujannupuramekhalayai namah ।16
Om jalasthitayai namah ।
Om syamalangyai namah ।
Om khandavabhayai namah ।
Om viharinyai namah । (90)

Om gandivibhasinyai namah ।
Om vanyayai namah ।
Om srikrsnambaramicchatyai namah ।17
Om dvarakagamanayai namah ।
Om rajnyai namah ।
Om pattarajnyai namah ।
Om parangatayai namah ।
Om maharajnyai namah ।
Om ratnabhusayai namah ।
Om gomatitiracarinyai namah ।18 (100)

Om svakiyayai namah ।
Om svasukhayai namah ।
Om svarthayai namah ।
Om sviyakaryarthasadhinyai namah ।
Om navalangayai namah ।
Om abalayai namah ।
Om mugdhayai namah ।
Om varangayai namah ।
Om vamalocanayai namah ।19
Om ajnatayauvanayai namah । (110)

Om adinayai namah ।
Om prabhayai namah ।
Om kantyai namah ।
Om dyutyai namah ।
Om chavaye namah ।
Om somabhayai namah ।
Om paramayai namah ।
Om kirtyai namah ।
Om kusalayai namah ।
Om jnatayauvanayai namah ।20 (120)

Om navodhayai namah ।
Om madhyagayai namah ।
Om madhyayai namah ।
Om praudhaye namah ।
Om praudhayai namah ।
Om pragalbhakayai namah ।
Om dhirayai namah ।
Om adhirayai namah ।
Om dhairyadharayai namah ।
Om jyesthayai namah । (130)

Om sresthayai namah ।
Om kulanganayai namah ।21
Om ksanaprabhayai namah ।
Om cancalarcayai namah ।
Om vidyute namah ।
Om saudaminyai namah ।
Om tadite namah ।
Om svadhinapatikayai namah ।
Om laksmyai namah ।
Om pustayai namah । (140)

Om svadhinabhartrkayai namah ।22
Om kalahantaritayai namah ।
Om bhirave namah ।
Om icchayai namah ।
Om protkanthitayai namah ।

Om akulayai namah ।
Om kasipusthayai namah ।
Om divyasayyayai namah ।
Om govindahrtamanasayai namah ।23
Om khanditayai namah । (150)

Om akhandasobhadhyayai namah ।
Om vipralabdhayai namah ।
Om abhisarikayai namah ।
Om virahartayai namah ।
Om virahinyai namah ।
Om naryai namah ।
Om prositabhartrkayai namah ।24
Om maninyai namah ।
Om manadayai namah ।
Om prajnayai namah । (160)

Om mandaravanavasinyai namah ।
Om jhankarinyai namah ।
Om jhanatkaryai namah ।
Om rananmanjiranupurayai namah ।25
Om mekhalayai namah ।
Om mekhalakancyai namah ।
Om srikancyai namah ।
Om kancanamayyai namah ।
Om kancukyai namah ।
Om kancukamanyai namah । (170)

Om srikanthadhyayai namah ।
Om mahamanyai namah ।26
Om sriharinyai namah ।
Om padmaharayai namah ।
Om muktayai namah ।
Om muktaphalarcitayai namah ।
Om ratnakankanakeyurayai namah ।
Om sphuradangulibhusanayai namah ।27
Om darpanayai namah ।
Om darpanibhutayai namah । (180)

Om dustadarpavinasinyai namah ।
Om kambugrivayai namah ।
Om kambudharayai namah ।
Om graiveyakavirajitayai namah ।28
Om tatankinyai namah ।
Om dantadharayai namah ।
Om hemakundalamanditayai namah ।
Om sikhabhusayai namah ।
Om bhalapuspayai namah ।
Om nasamauktikasobhitayai namah ।29 (190)

Om manibhumigatayai namah ।
Om devyai namah ।
Om raivatadriviharinyai namah ।
Om vrndavanagatayai namah ।
Om vrndayai namah ।
Om vrndaranyanivasinyai namah ।30
Om vrndavanalatayai namah ।
Om madhvyai namah ।
Om vrndaranyavibhusanayai namah ।
Om saundaryalaharyai namah । (200)

Om laksmyai namah ।
Om mathuratirthavasinyai namah ।31
Om visrantavasinyai namah ।
Om kamyayai namah ।
Om ramyayai namah ।
Om gokulavasinyai namah ।
Om ramanasthalasobhadhyayai namah ।
Om mahavanamahanadyai namah ।32
Om pranatayai namah ।
Om pronnatayai namah । (210)

Om pustayai namah ।
Om bharatyai namah ।
Om bharatarcitayai namah ।
Om tirtharajagatyai namah ।
Om gatrayai namah ।var gotrayai
Om gangasagarasangamayai namah ।33
Om saptabdhibhedinyai namah ।
Om lolayai namah ।
Om balat saptadvipagatayai namah ।
Om luthantyai namah । (220)

Om sailabhide namah ।
Om yantyai namah ।
Om sphurantyai namah ।
Om vegavattarayai namah ।34
Om kancanyai namah ।
Om kancanibhumyai namah ।
Om kancanibhumibhavitayai namah ।
Om lokadrstyai namah ।
Om lokalilayai namah ।
Om lokalokacalarcitayai namah ।35 (230)

Om sailodgatayai namah ।
Om svargagatayai namah ।
Om svargarcyayai namah ।
Om svargapujitayai namah ।
Om vrndavanavanadhyaksayai namah ।
Om raksayai namah ।
Om kaksayai namah ।
Om tatyai namah ।
Om patyai namah ।36
Om asikundagatayai namah । (240)

Om kacchayai namah ।
Om svacchandayai namah ।
Om ucchalitayai namah ।
Om adrijayai namah ।
Om kuharasthayai namah ।
Om rayaprasthayai namah ।
Om prasthayai namah ।
Om santetarayai namah ।
Om aturayai namah ।37
Om ambucchatayai namah । (250)

Om sikarabhayai namah ।
Om dardurayai namah ।
Om darduridharayai namah ।
Om papankusayai namah ।
Om papasimhyai namah ।
Om papadrumakutharinyai namah ।38
Om punyasanghayai namah ।
Om punyakirtyai namah ।
Om punyadayai namah ।
Om punyavardhinyai namah । (260)

Om madhorvananadimukhyayai namah ।
Om tulayai namah ।
Om talavanasthitayai namah ।39
Om kumudvananadyai namah ।
Om kubjayai namah ।
Om kumudambhojavardhinyai namah ।
Om plavarupayai namah ।
Om vegavatyai namah ।
Om simhasarpadivahinyai namah ।40
Om bahulyai namah । (270)

Om bahudayai namah ।
Om bahvyai namah ।
Om bahulavanavanditayai namah ।
Om radhakundakalaradhyayai namah ।
Om krsnakundajalasritayai namah ।41 var kulasritayai
Om lalitakundagayai namah ।
Om ghantayai namah ।
Om visakhakundamanditayai namah ।
Om govindakundanilayayai namah ।
Om gopakundataranginyai namah ।42 (280)

Om srigangayai namah ।
Om manasigangayai namah ।
Om kusumambarabhavinyai namah ।
Om govardhinyai namah ।
Om godhanadhyayai namah ।
Om mayuryai namah ।
Om varavarninyai namah ।43
Om sarasyai namah ।
Om nilakanthabhayai namah ।
Om kujatkokilapotakyai namah । (290)

Om girirajaprabhave namah ।
Om bhuryai namah ।
Om atapatrayai namah ।
Om atapatrinyai namah ।44
Om govardhanankayai namah ।
Om godantyai namah ।
Om divyausadhinidhyai namah ।
Om srutyai namah ।var srtyai
Om paradyai namah ।
Om paradamayyai namah । (300)

Om naradyai namah ।
Om saradyai namah ।
Om bhrtyai namah ।45
Om srikrsnacaranankasthayai namah ।
Om kamayai namah ।
Om kamavanancitayai namah ।
Om kamatavyai namah ।
Om nandinyai namah ।
Om nandagramamahidharayai namah ।46
Om brhatsanudyutyai namah । (310)

Om protayai namah ।
Om nandisvarasamanvitayai namah ।
Om kakalyai namah ।
Om kokilamayyai namah ।
Om bhandarakusakausalayai namah ।47
Om lohargalapradakarayai namah ।
Om kasmiravasanavrtayai namah ।
Om barhisadyai namah ।
Om sonapuryai namah ।
Om suraksetrapuradhikayai namah ।48 (320)

Om nanabharanasobhadhyayai namah ।
Om nanavarnasamanvitayai namah ।
Om nananarikadambadhyayai namah ।
Om nanavastravirajitayai namah ।49
Om nanalokagatayai namah ।
Om vicyai namah ।
Om nanajalasamanvitayai namah ।
Om striratnaya namah ।
Om ratnanilayayai namah ।
Om lalanaratnaranjinyai namah ।50 (330)

Om ranginyai namah ।
Om rangabhumadhyayai namah ।
Om rangayai namah ।
Om rangamahiruhayai namah ।
Om rajavidyayai namah ।
Om rajaguhyayai namah ।
Om jagatkirtyai namah ।
Om ghanapahayai namah ।51
Om vilolaghantayai namah ।
Om krsnangyai namah । (340)

Om krsnadehasamudbhavayai namah ।
Om nilapankajavarnabhayai namah ।
Om nilapankajaharinyai namah ।52
Om nilabhayai namah ।
Om nilapadmadhyayai namah ।
Om nilambhoruhavasinyai namah ।
Om nagavallyai namah ।
Om nagapuryai namah ।
Om nagavallidalarcitayai namah ।53
Om tambulacarcitayai namah । (350)

Om carcayai namah ।
Om makarandamanoharayai namah ।
Om sakesarayai namah ।
Om kesarinyai namah ।
Om kesapasabhisobhitayai namah ।54
Om kajjalabhayai namah ।
Om kajjalaktayai namah ।
Om kajjalikalitanjanayai namah ।
Om alaktacaranayai namah ।
Om tamrayai namah । (360)

Om lalatamrakrtambarayai namah ।55
Om sinduritayai namah ।
Om liptavanyai namah ।
Om susriye namah ।
Om srikhandamanditayai namah ।
Om patirapankavasanayai namah ।
Om jatamamsirucambarayai namah ।56
Om agaryyagarugandhaktayai namah ।
Om tagarasritamarutayai namah ।
Om sugandhitailarucirayai namah । (370)

Om kuntalalyai namah ।
Om sukuntalayai namah ।57
Om sakuntalayai namah ।
Om apamsulayai namah ।
Om pativratyaparayanayai namah ।
Om suryakotiprabhayai namah ।
Om suryakanyayai namah ।
Om suryasamudbhavayai namah ।58
Om kotisuryapratikasayai namah ।
Om suryajayai namah । (380)

Om suryanandinyai namah ।
Om samjnayai namah ।
Om samjnasutayai namah ।
Om svecchayai namah ।
Om samjnamodapradayinyai namah ।59
Om samjnaputryai namah ।
Om sphuracchayayai namah ।
Om tapantyai namah ।
Om tapakarinyai namah ।
Om savarnyanubhavayai namah । (390)

Om vedyai namah ।
Om vadavayai namah ।
Om saukhyapradayinyai namah ।60
Om sanaiscaranujayai namah ।
Om kilayai namah ।
Om candravamsavivardhinyai namah ।
Om candravamsavadhvai namah ।
Om candrayai namah ।
Om candravalisahayinyai namah ।61
Om candravatyai namah । (400)

Om candralekhayai namah ।
Om candrakantanugamsukayai namah ।
Om bhairavyai namah ।
Om pingalasankyai namah ।
Om lilavatyai namah ।
Om agarimayyai namah ।62
Om dhanasriyai namah ।
Om devagandharyai namah ।
Om svarmanyai namah ।
Om gunavardhinyai namah । (410)

Om vrajamallaryai namah ।
Om andhakaryai namah ।
Om vicitrayai namah ।
Om jayakarinyai namah ।63
Om gandharyai namah ।
Om manjaryai namah ।
Om todyai namah ।
Om gurjaryai namah ।
Om asavaryai namah ।
Om jayayai namah । (420)

Om karnatyai namah ।
Om raginyai namah ।
Om gaudyai namah ।
Om vairatyai namah ।
Om garavatikayai namah ।64
Om catuscandrakalayai namah ।
Om heryai namah ।
Om tailangyai namah ।
Om vijayavatyai namah ।
Om talyai namah । (430)

Om talasvarayai namah ।
Om ganakriyayai namah ।
Om matraprakasinyai namah ।65
Om vaisakhyai namah ।
Om cancalayai namah ।
Om carave namah ।
Om macaryai namah ।
Om ghunghatyai namah ।
Om ghatayai namah ।
Om vairagaryai namah । (440)

Om sorathyai namah ।
Om kaidaryai namah ।
Om jaladharikayai namah ।66
Om kamakarayai namah ।
Om srikalyanyai namah ।
Om gaudakalyanamisritayai namah ।
Om ramasanjivanyai namah ।
Om helayai namah ।
Om mandaryai namah ।
Om kamarupinyai namah ।67 (450)

Om sarangyai namah ।
Om marutyai namah ।
Om hodhayai namah ।
Om sagaryai namah ।
Om kamavadinyai namah ।
Om vaibhasyai namah ।var vaibhasayai
Om mangalayai namah ।
Om candryai namah ।
Om rasamandalamandanayai namah ।68
Om kamadhenvai namah । (460)

Om kamalatayai namah ।
Om kamadayai namah ।
Om kamaniyakayai namah ।
Om kalpavrksasthalyai namah ।
Om sthulayai namah ।
Om ksudhayai namah ।
Om saudhanivasinyai namah ।69
Om golokavasinyai namah ।
Om subhruve namah ।
Om yastibhrte namah । (470)

Om dvarapalikayai namah ।
Om srngaraprakarayai namah ।
Om srngayai namah ।
Om svacchayai namah ।
Om aksayyayai namah ।
Om upakarikayai namah ।70
Om parsadayai namah ।
Om sumukhyai namah ।
Om sevyayai namah ।
Om srivrndavanapalikayai namah । (480)

Om nikunjabhrte namah ।
Om kunjapunjayai namah ।
Om gunjabharanabhusitayai namah ।71
Om nikunjavasinyai namah ।
Om presyayai namah ।
Om govardhanatatibhavayai namah ।
Om visakhayai namah ।
Om lalitayai namah ।
Om ramayai namah ।
Om nirajayai namah ।var nirujayai (490)

Om madhune namah ।
Om madhavyai namah ।72
Om ekayai namah ।
Om anekasakhyai namah ।
Om suklayai namah ।
Om sakhimadhyayai namah ।
Om mahamanase namah ।
Om srutirupayai namah ।
Om rsirupayai namah ।
Om maithilabhyah stribhyo namah । (500)

Om kausalabhyah stribhyo namah ।73
Om ayodhyapuravasinibhyo namah ।
Om yajnasitabhyo namah ।
Om pulindakabhyo namah ।
Om ramayai namah ।
Om vaikunthavasinibhyo namah ।
Om svetadvipasakhijanebhyo namah ।74
Om urdhvavaikunthavasinibhyo namah ।
Om divyajitapadasritabhyo namah ।
Om srilokacalavasinibhyo namah । (510)

Om srisakhibhyo namah ।
Om sagarodbhavabhyo namah ।75
Om divyabhyo namah ।
Om adivyabhyo namah ।
Om divyangabhyo namah ।
Om vyaptabhyo namah ।
Om trigunavrttibhyo namah ।
Om bhumigopibhyo namah ।
Om devanaribhyo namah ।
Om latabhyo namah । (520)

Om osadhivirudbhyo namah ।76
Om jalandharibhyo namah ।
Om sindhusutabhyo namah ।
Om prthubarhismatibhavabhyo namah ।
Om divyambarabhyo namah ।
Om apsarobhyo namah ।
Om sautalabhyo namah ।
Om nagakanyakabhyo namah ।77
Om parasmai dhamne namah ।
Om parasmai brahmane namah । (530)

Om paurusayai namah ।
Om prakrtyai namah ।
Om parayai namah ।
Om tatasthayai namah ।
Om gunabhuve namah ।
Om gitayai namah ।
Om gunagunamayyai namah ।
Om gunayai namah ।78
Om cidghanayai namah ।
Om sadasanmalayai namah । (540)

Om drstyai namah ।
Om drsyayai namah ।
Om gunakarayai namah ।
Om mahattattvaya namah ।
Om ahankaraya namah ।
Om manase namah ।
Om buddhyai namah ।
Om pracetanayai namah ।79
Om cetovrttyai namah ।
Om svantaratmane namah । (550)

Om caturdha namah ।
Om caturaksarayai namah ।
Om caturvyuhayai namah ।
Om caturmurtyai namah ।
Om vyomne namah ।
Om vayave namah ।
Om amusmai namah ।
Om jalaya namah ।80
Om mahyai namah ।
Om sabdaya namah । (560)

Om rasaya namah ।
Om gandhaya namah ।
Om sparsaya namah ।
Om rupaya namah ।
Om anekadhayai namah ।
Om karmendriyaya namah ।
Om karmamayyai namah ।
Om jnanaya namah ।
Om jnanendriyaya namah ।
Om dvidha namah ।81 (570)

Om tridha namah ।
Om adhibhutaya namah ।
Om adhyatmaya namah ।
Om adhidaivaya namah ।
Om adhisthitaya namah ।
Om jnanasaktyai namah ।
Om kriyasaktyai namah ।
Om sarvadevadhidevatayai namah ।82
Om tattvasanghayai namah ।
Om viranmurtyai namah । (580)

Om dharanayai namah ।
Om dharanamayyai namah ।
Om srutyai namah ।
Om smrtyai namah ।
Om vedamurtyai namah ।
Om samhitayai namah ।
Om gargasamhitayai namah ।83
Om parasaryai namah ।
Om tasyai namah ।
Om srstyai namah । (590)

Om parahamsyai namah ।
Om vidhatrkayai namah ।
Om yajnavalkyai namah ।
Om bhagavatyai namah ।
Om srimadbhagavatarcitayai namah ।84
Om ramayanamayyai namah ।
Om ramyayai namah ।
Om puranapurusapriyayai namah ।
Om puranamurtyai namah ।
Om punyangyai namah । (600)

Om sastramurtyai namah ।
Om mahonnatayai namah ।85
Om manisayai namah ।
Om dhisanayai namah ।
Om buddhyai namah ।
Om vanyai namah ।
Om dhiye namah ।
Om semusyai namah ।
Om matyai namah ।
Om gayatryai namah । (610)

Om vedasavitryai namah ।
Om brahmanyai namah ।
Om brahmalaksanayai namah ।86
Om durgayai namah ।
Om aparnayai namah ।
Om satyai namah ।
Om satyayai namah ।
Om parvatyai namah ।
Om candikayai namah ।
Om ambikayai namah । (620)

Om aryayai namah ।
Om daksayanyai namah ।
Om daksyai namah ।
Om daksayajnavighatinyai namah ।87
Om pulomajayai namah ।
Om sacyai namah ।
Om indranyai namah ।
Om vedyai namah ।
Om devavararpitayai namah ।
Om vayunadharinyai namah । (630)

Om dhanyayai namah ।
Om vayavyai namah ।
Om vayuvegagayai namah ।88
Om yamanujayai namah ।
Om samyamanyai namah ।
Om samjnayai namah ।
Om chayayai namah ।
Om sphuraddyutyai namah ।
Om ratnadevyai namah ।
Om ratnavrndayai namah । (640)

Om tarayai namah ।
Om taranimandalayai namah ।89
Om rucyai namah ।
Om santyai namah ।
Om ksamayai namah ।
Om sobhayai namah ।
Om dayayai namah ।
Om daksayai namah ।
Om dyutyai namah ।
Om trapayai namah । (650)

Om talatustyai namah ।
Om vibhayai namah ।
Om pustyai namah ।
Om santustyai namah ।
Om pustabhavanayai namah ।90
Om caturbhujayai namah ।
Om carunetrayai namah ।
Om dvibhujayai namah ।
Om astabhujayai namah ।
Om balayai namah । (660)

Om sankhahastayai namah ।
Om padmahastayai namah ।
Om cakrahastayai namah ।
Om gadadharayai namah ।91
Om nisangadharinyai namah ।
Om carmakhadgapanyai namah ।
Om dhanurdharayai namah ।
Om dhanustankarinyai namah ।
Om yoddhryai namah ।
Om daityodbhatavinasinyai namah ।92 (670)

Om rathasthayai namah ।
Om garudarudhayai namah ।
Om srikrsnahrdayasthitayai namah ।
Om vamsidharayai namah ।
Om krsnavesayai namah ।
Om sragvinyai namah ।
Om vanamalinyai namah ।93
Om kiritadharinyai namah ।
Om yanayai namah ।
Om mandayai namah । (680)

Om mandagatyai namah ।
Om gatyai namah ।
Om candrakotipratikasayai namah ।
Om tanvyai namah ।
Om komalavigrahayai namah ।94
Om bhaismyai namah ।
Om bhismasutayai namah ।
Om bhimayai namah ।
Om rukminyai namah ।
Om rukmarupinyai namah । (690)

Om satyabhamayai namah ।
Om jambavatyai namah ।
Om satyayai namah ।
Om bhadrayai namah ।
Om sudaksinayai namah ।95
Om mitravindayai namah ।
Om sakhivrndayai namah ।
Om vrndaranyadhvajayai namah ।
Om urdhvagayai namah ।
Om srngarakarinyai namah । (700)

Om srngayai namah ।
Om srngabhuve namah ।
Om srngadayai namah ।
Om asugayai namah ।96
Om titiksayai namah ।
Om iksayai namah ।
Om smrtyai namah ।
Om spardhayai namah ।
Om sprhayai namah ।
Om sraddhayai namah । (710)

Om svanirvrtyai namah ।
Om isayai namah ।
Om trsnabhidhayai namah ।
Om prityai namah ।
Om hitayai namah ।
Om yancayai namah ।
Om klamayai namah ।
Om krsyai namah ।97
Om asayai namah ।
Om nidrayai namah । (720)

Om yoganidrayai namah ।
Om yoginyai namah ।
Om yogadayai namah ।
Om yugayai namah ।
Om nisthayai namah ।
Om pratisthayai namah ।
Om samityai namah ।
Om sattvaprakrtyai namah ।
Om uttamayai namah ।98
Om tamahprakrtyai namah । (730)

Om durmarsayai namah ।
Om rajahprakrtyai namah ।
Om anatyai namah ।
Om kriyayai namah ।
Om akriyayai namah ।
Om akrtyai namah ।
Om glanyai namah ।
Om sattvikyai namah ।
Om adhyatmikyai namah ।
Om vrsayai namah ।99 (740)

Om sevayai namah ।
Om sikhamanyai namah ।
Om vrddhyai namah ।
Om ahutyai namah ।
Om sumatyai namah ।
Om dyave namah ।
Om bhuve namah ।
Om rajjvai namah ।
Om dvidamnyai namah ।
Om sadvargayai namah । (750)

Om samhitayai namah ।
Om saukhyadayinyai namah ।100
Om muktyai namah ।
Om proktyai namah ।
Om desabhasayai namah ।
Om prakrtyai namah ।
Om pingalodbhavayai namah ।
Om nagabhavayai namah ।
Om nagabhusayai namah ।
Om nagaryai namah । (760)

Om nagaryai namah ।
Om nagayai namah ।101
Om nave namah ।
Om naukayai namah ।
Om bhavanave namah ।
Om bhavyayai namah ।
Om bhavasagarasetukayai namah ।
Om manomayyai namah ।
Om darumayyai namah ।
Om saikatyai namah । (770)

Om sikatamayyai namah ।102
Om lekhyayai namah ।
Om lepyayai namah ।
Om manimayyai namah ।
Om pratimayai namah ।
Om hemanirmitayai namah ।
Om sailayai namah ।
Om sailabhavayai namah ।
Om silayai namah ।
Om silaramayai namah ।var sikarabhayai (780)

Om calayai namah ।
Om acalayai namah ।103
Om asthitayai namah ।
Om svasthitayai namah ।
Om tulyai namah ।
Om vaidikyai namah ।
Om tantrikyai namah ।
Om vidhyai namah ।
Om sandhyayai namah ।
Om sandhyabhravasanayai namah । (790)

Om vedasandhyai namah ।
Om sudhamayyai namah ।104
Om sayantanyai namah ।
Om sikhavedyayai namah ।
Om suksmayai namah ।
Om jivakalayai namah ।
Om krtyai namah ।
Om atmabhutayai namah ।
Om bhavitayai namah ।
Om anvyai namah । (800)

Om prahvayai namah ।
Om kamalakarnikayai namah ।105
Om nirajanyai namah ।
Om mahavidyayai namah ।
Om kandalyai namah ।
Om karyasadhinyai namah ।
Om pujayai namah ।
Om pratisthayai namah ।
Om vipulayai namah ।
Om punantyai namah । (810)

Om paralaukikyai namah ।106
Om suklasuktyai namah ।
Om mauktikayai namah ।
Om pratityai namah ।
Om paramesvaryai namah ।
Om virajayai namah ।
Om usnihe namah ।
Om viraje namah ।
Om venyai namah ।
Om venukayai namah । (820)

Om venunadinyai namah ।107
Om avartinyai namah ।
Om vartikadayai namah ।
Om varttayai namah ।
Om vrttyai namah ।
Om vimanagayai namah ।
Om sasadhyarasinyai namah ।
Om sasyai namah ।
Om rasamandalamandalyai namah ।108
Om gopagopisvaryai namah । (830)

Om gopyai namah ।
Om gopigopalavanditayai namah ।
Om gocarinyai namah ।
Om gopanadyai namah ।
Om gopanandapradayinyai namah ।109
Om pasavyadayai namah ।
Om gopasevyayai namah ।
Om kotiso goganavrtayai namah ।
Om gopanugayai namah ।
Om gopavatyai namah । (840)

Om govindapadapadukayai namah ।110
Om vrsabhanusutayai namah ।
Om radhayai namah ।
Om srikrsnavasakarinyai namah ।
Om krsnapranadhikayai namah ।
Om sasvadrasikayai namah ।
Om rasikesvaryai namah ।111
Om avatodayai namah ।
Om tamraparnyai namah ।
Om krtamalayai namah । (850)

Om vihayasyai namah ।
Om krsnayai namah ।
Om venyai namah ।
Om bhimarathyai namah ।
Om tapyai namah ।
Om revayai namah ।
Om mahapagayai namah ।112
Om vaiyasakyai namah ।
Om kaveryai namah ।
Om tungabhadrayai namah । (860)

Om sarasvatyai namah ।
Om candrabhagayai namah ।
Om vetravatyai namah ।
Om govindapadapadukayai namah ।113
Om gomatyai namah ।
Om kausikyai namah ।
Om sindhave namah ।
Om banagangayai namah ।
Om atisiddhidayai namah ।
Om godavaryai namah । (870)

Om ratnamalayai namah ।
Om gangayai namah ।
Om mandakinyai namah ।
Om balayai namah ।114
Om svarnadyai namah ।
Om jahnavyai namah ।
Om velayai namah ।
Om vaisnavyai namah ।
Om mangalalayayai namah ।
Om balayai namah । (880)

Om visnupadiproktayai namah ।
Om sindhusagarasangatayai namah ।115
Om gangasagarasobhadhyayai namah ।
Om samudryai namah ।
Om ratnadayai namah ।
Om dhunyai namah ।
Om bhagirathyai namah ।
Om svardhunyai namah ।
Om bhuve namah ।
Om srivamanapadacyutayai namah ।116 (890)

Om laksmyai namah ।
Om ramayai namah ।
Om ramaniyayai namah ।
Om bhargavyai namah ।
Om visnuvallabhayai namah ।
Om sitarcise namah ।
Om janakyai namah ।
Om matre namah ।
Om kalankarahitayai namah ।
Om kalayai namah ।117 (900)

Om krsnapadabjasambhutayai namah ।
Om sarvayai namah ।
Om tripathagaminyai namah ।
Om dharayai namah ।
Om visvambharayai namah ।
Om anantayai namah ।
Om bhumyai namah ।
Om dhatryai namah ।
Om ksamamayyai namah ।118
Om sthirayai namah । (910)

Om dharitryai namah ।
Om dharanyai namah ।
Om urvyai namah ।
Om sesaphanasthitayai namah ।
Om ayodhyayai namah ।
Om raghavapuryai namah ।
Om kausikyai namah ।
Om raghuvamsajayai namah ।119
Om mathurayai namah ।
Om mathuryai namah । (920)

Om pathe namah ।
Om yadavyai namah ।
Om dhruvapujitayai namah ।
Om mayayuse namah ।
Om bilvanilayai namah ।
Om dvare namah ।
Om gangadvaravinirgatayai namah ।120
Om kusavartamayyai namah ।
Om dhrauvyayai namah ।
Om dhruvamandalamadhyagayai namah । (930)

var nirgatayai
Om kasyai namah ।
Om sivapuryai namah ।
Om sesayai namah ।
Om vindhyayai namah ।
Om varanasyai namah ।
Om sivayai namah ।121
Om avantikayai namah ।
Om devapuryai namah ।
Om projjvalayai namah ।
Om ujjayinyai namah । (940)

Om jitayai namah ।
Om dvaravatyai namah ।
Om dvarakamayai namah ।
Om kusastvayai namah ।var kusabhutayai
Om kusasthalyai namah ।122
Om mahapuryai namah ।
Om saptapuryai namah ।
Om nandigramasthalasthitayai namah ।
Om sastragramasilayai namah ।
Om adityayai namah । (950)

Om sambhalagramamadhyagayai namah ।123
Om vamsayai namah ।
Om gopalinyai namah ।
Om ksiprayai namah ।
Om harimandiravartinyai namah ।
Om barhismatyai namah ।
Om hastipuryai namah ।
Om sakraprasthanivasinyai namah ।124
Om dadimyai namah ।
Om saindhavyai namah । (960)

Om jambvai namah ।
Om pauskaryai namah ।
Om puskaraprasve namah ।
Om utpalavartagamanayai namah ।
Om naimisyai namah ।
Om naimisavrtayai namah ।125
Om kurujangalabhuve namah ।
Om kalyai namah ।
Om haimavatyai namah ।
Om arbudayai namah । (970)

Om budhayai namah ।
Om sukaraksetraviditayai namah ।
Om svetavarahadharitayai namah ।126
Om sarvatirthamayyai namah ।
Om tirthayai namah ।
Om tirthanam kirtikarinyai namah ।
Om sarvadosanam harinyai namah ।
Om sarvasampadam dayinyai namah ।127
Om tejasam vardhinyai namah ।
Om saksadgarbhavasanikrntanyai namah । (980)

Om golokadhamne namah ।
Om dhaninyai namah ।
Om nikunjanijamanjaryai namah ।128
Om sarvottamayai namah ।
Om sarvapunyayai namah ।
Om sarvasaundaryasrnkhalayai namah ।
Om sarvatirthoparigatayai namah ।
Om sarvatirthadhidevatayai namah ।129
Om kalindyai namah । extra
Om sridayai namah । (990)

Om srisayai namah ।
Om srinivasayai namah ।
Om srinidhyai namah ।
Om srivibhavanayai namah ।
Om svaksayai namah ।
Om svangayai namah ।
Om satanandayai namah ।
Om nandayai namah ।
Om jyotise namah ।
Om ganesvaryai namah ।130 (1000)

Also Read 1000 Names of Yamuna or Kalindi Stotram:

1000 Names of Yamuna or Kalindi | Sahasranamavali Stotram Lyrics in Hindi | English | Bengali | Gujarati | Kannada | Malayalam | Oriya | Telugu | Tamil

Add Comment

Click here to post a comment