Durga Stotram

1008 Names Of Goddess Parvati Names, Names Of Goddess Parvati Devi

About Goddess Parvati:

The goddess Parvati is considered the divine power and wife of Lord Shiva, the destroyer. Like his wife Shiva, the goddess Parvati is said to have both mild and terrible aspects.

The goddess Parvati is known by different names as Lalita, Uma, Gauri, Kali, Durga, Haimavati, etc. Two of its ferocious but very powerful forms are Durga (goddess out of reach) and Kali (goddess of destruction). As mother of the universe, Parvati is known as Amba and Ambika, which means “mother”. Like Lalita, she represents the aspect of beauty.

1008 Names Of Goddess Sati Names:

10) Shiva, Uma, Paramashakti, Ananta, Nishkala, Amala, Shanta, Maheshvari, Nitya, Shashvati.

20) Paramakshara, Achintya, Kevala, Shivatma, Paramatma, Anadi, Avyaya, Shuddha, Devatma, Sarvaga,

30) Achala, Eka, Anekavibhagastha, Mayatita, Sunirmala, Mahamaheshvari, Satya, Mahadevi, Niranjana, Kashtha.

40) Sarvantarastha, Chitshakti, Atilalasa, Nanda, Sarvvatmika, Vidya, Jyotirupa Amrita, Akshara, Shanti.

50) Sarvvapratishtha, Nivritti, Amritaprada. Vyomamurti, Vyomalaya, Vyomadhara, Achyuta, Amara, Andinidhana, Amogha.

60) Karanatma, Kalakula, Svatahprathamaja, Amritanabhi, Atmasamshraya, Praneshvarapriya, Mata, Mahamahishaghatini, Pranarupa, Pradhana-Purusheshvari.

70) Sarvvashakti, Kalakara, Jyotsna, Sarvvakaryaniyantri, Sarvvabhuteshvari, Samsarayoni, Sakala, Sarvvashaktisamudbhava, Samsarapota, Durvara.

80) Durnirikshya, Durasada, Pranashakti, Pranavidya, Yogini, Paramakala, Mahavibhuti, Durddharsha, Mulaprakritidsambhava.

90) Anadyanantavitava, Paramaghapakarshini, Svargasthityan Tarakarani, Sudurvvachya, Duratyaya, Shabdayoni, Shabdamayi, Nadakhya, Nadvigraha, Anadi.

100) Avyaktaguna, Mahanada, Sanatani, Akashayoni, Yogastha, Mahayogeshvareshvari, Mahamaya, Sudushpara, Mulaprakriti, Ishvari.

110) Pradhanapurushatita, Pradhanapurushatmika, Purana, Chinmayi, Adipurusharupini, Bhutantavastha, Kutastha, Mahapurushasamjnita, Janmamrityujaratita, Sarvvashaktisamanvita.

120) Vyapini, Anavachhinna, Pradhananu-Praveshinin, Kshetrajnashakti, Avyaktalakshana, Malavarjjita, Anadimayasambinna, Prakritigraha, Mahamayasamutpanna, Tamasi.

130) Pourushi, Dheuva, Vyaktatmika, Krishna, Avyaktatmika, Rrakta, Shukla, Prasutika, Akarya, Karyajanani.

140) Nityaprasavadharmini, Sargapralayanirmukta, Srishtisthityantadharmini, Brahmagarbha, Chaturvimsha, Padmanabha, Achyutatmika, Vaidyuti, Shashvati, Youni.

150) Jaganmata, Ishvarapriya, Sarvvadhara, Maharupa, Sarvvaisharyasamannita, Vishvarupa, Mahagarbha, Vishveshechhanuvartini, Mahlyasi, Brahmayoni.

160) Mahalakshmisamudbhava, Mahavimana-Madhyastha, Mahanidra, Atmahetuka, Sarvva-Sadharani, Sukshma, Avidya, Paramarthiki, Anantarupa, Anantastha.

170) Purushamohini, Devi, Anekakarasamsthana, Kalatrayavivarjita, Brahmajanma, Harimurti, Brahmakhya, Brahmavishnu-Shivatmika, Brahmeshavishnujanani, Brahmasamshraya.

180) Vyakta, Prathamaja, Brahmi, Mahati, Brahmarupini. Vairagyaishvaryadharmatma. Brahmamurti, Hridisthita, Apamyoni, Svayambhuti.

190) Manasi, Tattvasambhava, Ishvarani, Sarvvani, Shankararddhasharirini, Bhavani, Rudrani, Mahalakshmi, Ambika, Maheshvara-Samutpanna.

200) Bhuktimuktifalaprada, Sarvveshvari, Sarvvavandya, Nitamuditamanasa, Brahmendro-Pendranmita, Shankarechhanuvartini, Ishvararddhasanagata, Maheshvarapativrata, Sakridvibhata, Sarvvartisamudraparishoshini.

210) Parvati, Himavatputri, Paramanadadyini, Gunadhya, Yogaja, Yogya, Jnanamurti, Vikashini, Savitri, Kamala.

220) Lakshmi, Shri, Anantavakshahsthalasthita, Sarojanilaya, Ganga, Yoganidra, Asurardini Sarasvati, Sarvvavidya, Jagajjveyashtha.

230) Sumangala, Vagdevi Varada, Avachya Kirti, Sarvvarthasadhika, Yogishvari, Brahmavidya, Mahavidya, Sushobhana.

240) Guhyavidya, Atmavidya, Dharmavidya,Atmabhavita, Svaha, Vishvambhara, Siddhi, Svadha, Medha, Dhriti.

250) Shruti, Niti, Suniti, Sukriti, Madhavi, Naravahini, Pujya, Vibhavati, Soumya, Bhogini.

260) Bhogashayini, Shobha, Vamshakari, Lola, Manini, Parameshthini, Trailokyasundari, Ramya, Sundari, Kamacharini.

270) Mahanubhava, Sattvastha, Mahamahisha-Mardini, Padmamala, Papahara, Vichitramukutangada, Kanta, Chitrambaradhara, Divyabharana- Bhushita.

280) Hamsakhya, Vyomanilaya, Jagasrishtivivarddhini, Niyantri, Yantramadhyastha, Nandini, Bhadrakalika, Adityavarna, Koumari.

290) Mayuravaravahana, Vrishasanagata, Gouri, Mahakali, Surarchita, Aditi, Niyata, Roudri, Padmagarbhavivahana.

300) Virupakshi, Lelihana, Mahasuravinashini, Mahafala, Anavadyangi, Kamarupa, Vibhavari, Koushiki, Vichitraratnamukuta, Pranatarti- Prabhanjani.

310) Karshani, Ratri, Tridashartivinashini, Vahurupa, Virupa, Surupa, Rupavarjita, Bhaktartishamani, Bhavya, Bhavatapavinashini.

320) Nirguna, Nityavibhava, Nihsara, Nirapatrapa, Tapasvini, Samagiti, Bhavankanilayalaya, Diksha, Vidyadhari, Dipta.

330) Manendrarinipatini, Sarvvatishayini, Vidya, Sarvvasiddhipradyini, Sarvveshvarapriya, Tarkshi, Samudrantaravasini, Akalanka, Niradhara.

340) Nityashiddha, Niramaya, Kamadhenu, Vrihadgarbha, Dhimati, Mohanashini, Nihsankalpa, Niratanka, Vinaya.

350) Vinayapriya, Jvalamalasahasradhya, Devadevi, Manomayi, Mahabhagavati, Bhaga, Vasudevasamudbhava, Mahendrapendrabhagini.

360) Bhaktigamya, Paravara, Jnanajneya,Jaratita, Vedantavishaya, Gati, Dakshina, Dahana, Danta, Sarvvabhutanamaskrita.

370) Yoganmaya, Vibhagajna, Mahamoha, Gariyasi, Sandhya, Brahmavidyashraya, Vijankurasamudhbuti, Mahashakti, Mahamati, Kshanti.

380) Prajna, Chiti, Samvit, Mahabhogindra-Shayini, Vikriti, Shankari, Shanti, Ganagandharvasevita, Vaishvanari, Mahashala.

390) Devasena, Guhapriya, Maharatri, Shivananda, Shachi, Duhsvapnanashini, Ijya, Pujya, Jagaddhatri, Durvineya.

400) Surpini, Guhalvika, Gunotpatti, Mahapitha, Marutsuta, Havyavahantaragadi, Havyavahasa-Mudhbhava, Jagadyoni, Jaganmata, Janmamrityujaratiga.

410) Vuddhi, Mahavuddhimati, Purushantaravasini, Tarasvini, Samadhistha, Trinetra, Divisamsthita, Sarvvendriyamanomata, Sarvvabhutahridisthita, Samsaratarini.

420) Sattvashuddhikari, Shuddhi, Malatrayavinashini, Jagatpriya, Jaganmurti, Trimurti, Amritashraya, Nirashraya, Nirahara, Nirankushapododbhava.

430) Surupa, Bhavini, Harini, Prabha, Unmilani, Sarvasaha, Sarvvapratyayasakshini, Susoumya, Chandravadana, Tandavasaktamanasa.

440) Sativashuddhikari, Shuddhi, Malatrayavinashini, Jagatpriya, Jaganmurti, Trimurti, Amritashya, Nirashraya, Nirahara, Nirankushapadodbhava.

450) Chakrahasta, Viochitrangi, Sragvini, Padmadharini, Paravaravidhanajna, Mahapuushapurvaja, Vishveshvarapriya, Vidyut, Vidyujjihva, Jitashrama.

460) Vidyamayi, Sahaasrakshi, Sahasravadanatmaja, Sahasrarashmi, Sattvastha, Maheshvarapadashraya, Kshalini, Mrinmayi, Vyapta, Padmavodhika.

470) Taijasi, Mahamayashraya, Manya, Mahadevamanorama, Vyomalakshmi, Simharatha, Chekitana, Amitaprabha, Vireshvari, Vimanastha.

480) Vishoka, Shokanashini, Anahata, Kundalini, Nalini, Padmabhasini, Sadananda, Sadakriti, Vagdevata, Sarvvabhutashrayasthita.

490) Brahmakala, Vishnushivagraja, Paragati, Kshobhika, Bandhika, Bhedya, Bhedabhedavivarjita, Kalalita, Kalarani.

500) Brahmashri, Brahmahridaya, Vyomashakti, Kriyashakti, Jamashakti, Abhinna, Bhinnasamsthana, Vashini, Vamshakarini, Guhyashakti.

510) Gunatita, Sarvada, Sarvatomukhi, Bhagini, Bhagavatpatni, Sakala, Kalakarini, Sarvvavit, Sarvvatobhadra.

520) Guhyatita, Guharani, Prakriya, Yogamata, Ganga, Vishveshareshvari, Kapila, Akapila, Kanta, Kamalabha.

530) Kalantara, Punya, Pushkarini, Bhoktri, Puranadarapurahsara, Poshani, Paramaishvaryabhutida, Bhutibhushana, Panchabrahmasamutpatti.

540) Paramarthavigraha, Dharmodaya, Bhanumati, Yogijneya, Manojava, Manorama, Manoraska, Tapasi, Vadarupini, Vedashakti.

550) Vedamata, Vedavidyaprakashini, Yogeshvareshvari, Mata, Mahashakti, Manomayi, , Viyanmurti, Vidyunmala, Vihayasi.

560) Kinnari, Surabhi, Vidya, Nandini, Nandivallabha, Bharati, Paramananda, Paraparavibhedika, Sarvvapraharanopeta, Kamya.

570) Kameshvareshvari, Achintya, Anantavibhava, Bhulekha, Kanakaprabha, Kushmandi, Dhanaratnadhya, Sugandha, Gandhadayini, Trivikramapadodbhuta.

580) Dhanushpani, Shivodaya, Sudurlabla, Dhanadhyaksha, Dhanya, Pingalalochana, Shanti, Prabhavati, Dipti, Pankajayatalochana.

590) Adya, Hritamalodbhuta, Gomata, Ranapriya, Satkriya, Girisha, Shuddhi, Nityapushta, Nirantara, Durga.

600) Katyayani, Chandi, Charichitanga, Suvigraha, Hiranyavarna, Jagati, Jagadyantrapravartika, Sarada, Mandaradrinivasa, Svarnamalini.

610) Ratnamala, Ratnagarbha, Pushti, Vishvapramathini, Padmanana, Padmanibha, Nityatushta, Amritodbhava, Dhunvati, Dushprakampa.

620) Suryamata, Drishadvati, Mahendrabhagini, Soumya, Varenya, Varadayika, Kalyani, Kamalavasa, Panchachuda, Varaprada.

630) Vachya, Amareshvari, Vandhya, Durjjaya, Duratikrama, Kalaratri, Mahabega, Virabhadrapriya, Hita, Bhadrakali.

640) Jaganmata, Bhaktamangaladayini, Karala, Pingalakara, Kamabheda, Mahasvana, Yashasvini, Yashoda, Shadadhvaparivartika, Shankhini.

650) Padmini, Sankhya, Samkhyayogapravartika, Chaitra, Samvatsararuda, Jagatsampurani, Indraja, Shumbhari, Khechari, Khastha.

660) Kamburgriva, Kalipriya, Khagadhvaja, Khagaruda, Varahi, Pugamalini, Aishvaryapadmanilaya, Virakta, Garudasana, Jayanti.

670) Hridguhagamya, Shankareshtaganagrani, Samyastha, Sankalpasiddha, Sarvvavijnandayini, Kalikalkavihantrui, Guhyanpanishaduttama, Nishtha, Drishti.

680) Smriti, Vyapi, Pushti, Tushti, Kriyavati, Vishvamareshvasreshana, Bhukti, Mukti, Shiva, Amrita.

690) Lohitasarpamala, Bhisani, Naramalini, Anantashayana, Ananta, Naranarayanodbhava, Nrisimhi, Daityamathini, Shankachakragadadhara, Ambika.

700) Sankarshanasamutpatti, Padasamshrava, Mahajvala, Mahabhuti, Sumurti, Sarvvakamadhuka, Suprabha, Sustani, Souri, Dharmakamarthamokshada.

710) Bhrumadhyanilaya, Purva, Puranapurusharani, Mahavibhutida, Madhya, Sarojanayana, Sama, Anadya, Nilotpaladalaprabha, Asthadashabhuja.

720) Sarvvashaktyasanaruda, Dharmadharmavivarjita, Vairagyajnananirata, Niraloka, Nirindriya, Vichitragahanadhara, Shvashvatasthanavasini, Sthaneshvari, Nirananda, Trishulavaradharini.

730) Asheshadevatamurti, Devatavaradevata, Ganambika, Giriputri, Nishumbhavinipatini, Avarna, Varnarahita, Trivarna, Jivasambhava, Anantavarna.

740) Ananyastha, Shankari, Shantamanasa, Agotra, Gomati, Goptri, Guhyarupa, Gunottara, Go, Gih.

750) Govyapriya, Gouni, Ganeshvaranamaskrita, Satyabhama, Satyasandha, Trisandhya, Sandhivarjita, Sarvvavadashraya, Samkhya, Samkhyayogasamudbhava.

760) Asamkhyeya, Aprameyakhya, Shunya, Suddakulodbhava, Vindunadasamutpatti, Shambhuvasa, Shashiprabha, Pishanga, Bhedarahita, Manojna.

770) Madhusudani, Mahashri, Shrisamutapatti, Tamohparepratishthita, Tritattvamata, Trividha, Susukshmapadasamshraya, Shantyatita, Malatita, Nirvikara.

780) Nirashraya, Shivakhya, Chittanilaya, Kashyapi, Shivajnanasvarupini, Daityadanavanirmukhi, Kalakarnika, Shastrayoni, Kriyamurti, Chatruvargapradarshika.

790) Narayani, Narodbhuti, Koumudi, Lingadharini, Karmuki, Kalita, Bhava, Paravaravibhutida, Vadava, Pararddhajatamahima.

800) Vamalochana, Subhadra, Devaki, Sita, Manasvini, Vedavedangaparaga, Manyumata, Mahamanyusamundbhava, Amanyu, Amritasvada.

810) Puruhuta, Purushtuta, Ashouchya, Bhinnavishaya, Hiranyarajatapriya, Hiranyarajani, Haimi, Hemabharanabhushita, Vibhrajamana, Durjneya.

820) Jyotishtomafalaprada, Mahnidrasamudbhyuti, Anidra, Satyadevata, Dirgha, Kakudmini, Hridya, Shantida, Shantivarddhini, Lakshyadishaktijanani.

830) Shaktichakrapravartika, Trishaktijanani, Janya, Shadurmiparivarjita, Sudhama, Karmakarani, Yugantadahanatmika, Sankarshini, Jagaddhatri, Kamayoni.

840) Kiritini, Aindri, Trailokyanamita, Vaishnavi, Parameshvari, Pradyumnadayita, Datri, Yugmadrishti, Trilochana, Madotkata.

850) Hamsagati, Prachanda, Chandavikrama, Vrishavesha, Vishyanmatra, Vindhyaparvatavasini, Himavanmerunilaya, Kailasagirivasini, Chanurahantritanaya, Nitijna.

860) Kamarupini, Vedavedya, Vratasnata, Brahmashailanivasini, Virabhadrapraja, Vira, Siddha, Mahakamasamudbhava, Vidyanadharanirakriti.

870) Apyayani, Haranti, Pavani, Poshani, Kala, Matrika, Manmathodbhuta, Varija, Vahanapriya, Sudha.

880) Karishini, Vani, Vinavadanatatpara, Sevita, Sevika, Sevya, Garudatmati, Arundhati, Hiranyakshi.

890) Mrigakshi, Manadayini, Vasuprada, Vasumati, Vasudhara, Vasundhara, Dharadhara, Vararoha, Characharasahsrada, Shrifala.

900) Shrimati, Shrisha, Shrinivasa, Shivapriya, Shridhari, Shrikari, Kalya, Shridhararddhasharirini, Anantadrishti, Akshudra.

910) Dhatrisha, Dhanadapriya, Daityasamuhaniyantri, Simhika, Simhavahana, Suvarchala, Sushroni, Sukirti, Chhinnasamshaya, Rasajna.

920) Rasada, Rama, Lelihana, Amritasrava, Nityodita, Svayamjyotih, Utsuka, Mritajivani, Vajratunda, Vajrajihva.

930) Mangalya, Mangala, Mala, Nirmala, Malaharini, Gandharvi, Garudi, Chandri, Kambalashvatarapriya, Soudamini.

940) Janananda, Bhrikutikutilanana, Karnikarakara, Kakshya, Kamsapranapaharini, Yugandhara, Yugavarta, Trisandhya, Harshavardhini, Pratyakshadevata.

950) Divya, Divyagandhathivasana, Shakrasanagata, Shakri, Sadhya, Charusharasana, Ishta, Vishishta, Shishteshta, Shishtashishtaprapujita.

960) Shatarupa, Shatavarta, Vinata, Surabhi, Sura, Surendramata, Sudyumna, Sushumna, Suryasamsthita, Samiksha.

970) Satpratishtha, Nivritti, Jnanaparaga, Dharmashastrarthakushala, Dharmajna, Dharmavahana, Dharmadharmavinirmatri, Dharmikamangalaprada, Dharmamayi, Dharmashakti.

980) Vidharma, Vishvadharmini, Dharmantara, Dharmamayi, Dharmapurva, Dhanavaha, Dharmopadeshtri, Dharmaksha, Dharmagamya, Dharadhara.

1000) Mahadevaikasakshini, Sadashiva, Vishaynmurti, Vedamurti, Amurtika, Parameshvari, Shobha, Vishala, Prasannavadana, Hrishtatma.

Add Comment

Click here to post a comment