108 - Shatanamavali

108 Names of Devi Vaibhavashcharya | Ashtottara Shatanamavali Lyrics in Gujarati

Devi Vaibhava Ascharya Ashtottarashata Namavali Lyrics in Gujarati:

॥ દેવીવૈભવાશ્ચર્યાષ્ટોત્તરશતદિવ્યનામાવલી ॥

ૐ ઐં હ્રીં શ્રીં ।
ૐ પરમાનન્દલહર્યૈ નમઃ ।
ૐ પરચૈતન્યદીપિકાયૈ નમઃ ।
ૐ સ્વયંપ્રકાશકિરણાયૈ નમઃ ।
ૐ નિત્યવૈભવશાલિન્યૈ નમઃ ।
ૐ વિશુદ્ધકેવલાખણ્ડસત્યકાલાત્મરૂપિણ્યૈ નમઃ ।
ૐ આદિમધ્યાન્તરહિતાયૈ નમઃ ।
ૐ મહામાયાવિલાસિન્યૈ નમઃ ।
ૐ ગુણત્રયપરિચ્છેત્ર્યૈ નમઃ ।
ૐ સર્વતત્ત્વપ્રકાશિન્યૈ નમઃ ।
ૐ સ્ત્રીપુંસભાવરસિકાયૈ નમઃ । ૧૦ ।

ૐ જગત્સર્ગાદિલંપટાયૈ નમઃ ।
ૐ અશેષનામરૂપાદિભેદચ્છેદરવિપ્રભાયૈ નમઃ ।
ૐ અનાદિવાસનારૂપાયૈ નમઃ ।
ૐ વાસનોદ્યત્પ્રપઞ્ચિકાયૈ નમઃ ।
ૐ પ્રપઞ્ચોપશમપ્રૌઢાયૈ નમઃ ।
ૐ ચરાચરજગન્મય્યૈ નમઃ ।
ૐ સમસ્તજગદાધારાયૈ નમઃ ।
ૐ સર્વસઞ્જીવનોત્સુકાયૈ નમઃ ।
ૐ ભક્તચેતોમયાનન્તસ્વાર્થવૈભવવિભ્રમાયૈ નમઃ ।
ૐ સર્વાકર્ષણવશ્યાદિસર્વકર્મદુરન્ધરાયૈ નમઃ । ૨૦ ।

ૐ વિજ્ઞાનપરમાનન્દવિદ્યાયૈ નમઃ ।
ૐ સન્તાનસિદ્ધિદાયૈ નમઃ ।
ૐ આયુરારોગ્યસૌભાગ્યબલશ્રીકીર્તિભાગ્યદાયૈ નમઃ ।
ૐ ધનધાન્યમણીવસ્ત્રભૂષાલેપનમાલ્યદાયૈ નમઃ ।
ૐ ગૃહગ્રામમહારાજ્યસાંરાજ્યસુખદાયિન્યૈ નમઃ ।
ૐ સપ્તાઙ્ગશક્તિસમ્પૂર્ણસાર્વભૌમફલપ્રદાયૈ નમઃ ।
ૐ બ્રહ્મવિષ્ણુશિવેન્દ્રાદિપદવિશ્રાણનક્ષમાયૈ નમઃ ।
ૐ ભુક્તિમુક્તિમહાભક્તિવિરક્ત્યદ્વૈતદાયિન્યૈ નમઃ ।
ૐ નિગ્રહાનુગ્રહાધ્યક્ષાયૈ નમઃ ।
ૐ જ્ઞાનનિર્દ્વૈતદાયિન્યૈ નમઃ । ૩૦ ।

ૐ પરકાયપ્રવેશાદિયોગસિદ્ધિપ્રદાયિની નમઃ ।
ૐ શિષ્ટસઞ્જીવનપ્રૌઢાયૈ નમઃ ।
ૐ દુષ્ટસંહારસિદ્ધિદાયૈ નમઃ ।
ૐ લીલાવિનિર્મિતાનેકકોટિબ્રહ્માણ્ડમણ્ડલાયૈ નમઃ ।
ૐ એકસ્મૈ નમઃ ।
ૐ અનેકાત્મિકાયૈ નમઃ ।
ૐ નાનારૂપિણ્યૈ નમઃ ।
ૐ અર્ધાઙ્ગનેશ્વર્યૈ નમઃ ।
ૐ શિવશક્તિમય્યૈ નમઃ ।
ૐ નિત્યશૃઙ્ગારૈકરસપ્રિયાયૈ નમઃ । ૪૦ ।

ૐ તુષ્ટાયૈ નમઃ ।
ૐ પુષ્ટાયૈ નમઃ ।
ૐ અપરિચ્છિન્નાયૈ નમઃ ।
ૐ નિત્યયૌવનમોહિન્યૈ નમઃ ।
ૐ સમસ્તદેવતારૂપાયૈ નમઃ ।
ૐ સર્વદેવાધિદેવતાયૈ નમઃ ।
ૐ દેવર્ષિપિતૃસિદ્ધાદિયોગિનીભૈરવાત્મિકાયૈ નમઃ ।
ૐ નિધિસિદ્ધિમણીમુદ્રાયૈ નમઃ ।
ૐ શસ્ત્રાસ્ત્રાયુધભાસુરાયૈ નમઃ ।
ૐ છત્રચામરવાદિત્રપતાકાવ્યજનાઞ્ચિતાયૈ નમઃ । ૫૦ ।

ૐ હસ્તાશ્વરથપાદાતામાત્યસેનાસુસેવિતાયૈ નમઃ ।
ૐ પુરોહિતકુલાચાર્યગુરુશિષ્યાદિસેવિતાયૈ નમઃ ।
ૐ સુધાસમુદ્રમધ્યોદ્યત્સુરદ્રુમનિવાસિન્યૈ નમઃ ।
ૐ મણિદ્વીપાન્તરપ્રોદ્યત્કદંબવનવાસિન્યૈ નમઃ ।
ૐ ચિન્તામણિગૃહાન્તસ્થાયૈ નમઃ ।
ૐ મણિમણ્ડપમધ્યગાયૈ નમઃ ।
ૐ રત્નસિંહાસનપ્રોદ્યત્શિવમઞ્ચાધિશાયિન્યૈ નમઃ ।
ૐ સદાશિવમહાલિઙ્ગમૂલસંઘટ્ટયોનિકાયૈ નમઃ ।
ૐ અન્યોન્યાલિઙ્ગસંઘર્ષકન્ણ્ડૂસંક્ષુબ્ધમાનસાયૈ નમઃ ।
ૐ કલોદ્યદ્બિન્દુકાલિન્યાતુર્યનાદપરંપરાયૈ નમઃ । ૬૦ ।

ૐ નાદાન્તાનન્દસન્દોહસ્વયંવ્યક્તવચોઽમૃતાયૈ નમઃ ।
ૐ કામરાજમહાતન્ત્રરહસ્યાચારદક્ષિણાયૈ નમઃ ।
ૐ મકારપઞ્ચકોદ્ભૂતપ્રૌઢાન્તોલ્લાસસુન્દર્યૈ નમઃ ।
ૐ શ્રીચક્રરાજનિલયાયૈ નમઃ ।
ૐ શ્રીવિદ્યામન્ત્રવિગ્રહાયૈ નમઃ ।
ૐ અખણ્ડસચ્ચિદાનન્દશિવશક્તૈકરૂપિણ્યૈ નમઃ ।
ૐ ત્રિપુરાયૈ નમઃ ।
ૐ ત્રિપુરેશાન્યૈ નમઃ ।
ૐ મહાત્રિપુરસુન્દર્યૈ નમઃ ।
ૐ ત્રિપુરાવાસરસિકાયૈ નમઃ । ૭૦ ।

ૐ ત્રિપુરાશ્રીસ્વરૂપિણ્યૈ નમઃ ।
ૐ મહાપદ્મવનાન્તસ્થાયૈ નમઃ ।
ૐ શ્રીમત્ત્રિપુરમાલિન્યૈ નમઃ ।
ૐ મહાત્રિપુરસિદ્ધામ્બાયૈ નમઃ ।
ૐ શ્રીમહાત્રિપુરામ્બિકાયૈ નમઃ ।
ૐ નવચક્રક્રમાદેયૈ નમઃ ।
ૐ મહાત્રિપુરભૈરવ્યૈ નમઃ ।
ૐ શ્રીમાત્રે નમઃ ।
ૐ લલિતાયૈ નમઃ ।
ૐ બાલાયૈ નમઃ । ૮૦ ।

ૐ રાજરાજેશ્વર્યૈ નમઃ ।
ૐ શિવાયૈ નમઃ ।
ૐ ઉત્પત્તિસ્થિતિસંહારક્રમચક્રનિવાસિન્યૈ નમઃ ।
ૐ અર્ધમેર્વાત્મચક્રસ્થાયૈ નમઃ ।
ૐ સર્વલોકમહેશ્વર્યૈ નમઃ ।
ૐ વલ્મીકપુરમધ્યસ્થાયૈ નમઃ ।
ૐ જમ્બૂવનનિવાસિન્યૈ નમઃ ।
ૐ અરુણાચલશૃઙ્ગસ્થાયૈ નમઃ ।
ૐ વ્યાઘ્રાલયનિવાસિન્યૈ નમઃ ।
ૐ શ્રીકાલહસ્તિનિલયાયૈ નમઃ । ૯૦ ।

ૐ કાશીપુરનિવાસિન્યૈ નમઃ ।
ૐ શ્રીમત્કૈલાસનિલયાયૈ નમઃ ।
ૐ દ્વાદશાન્તમહેશ્વર્યૈ નમઃ ।
ૐ શ્રીષોડશાન્તમધ્યસ્થાયૈ નમઃ ।
ૐ સર્વવેદાન્તલક્ષિતાયૈ નમઃ ।
ૐ શ્રુતિસ્મૃતિપુરાણેતિહાસાગમકલેશ્વર્યૈ નમઃ ।
ૐ ભૂતભૌતિકતન્માત્રદેવતાપ્રાણહૃન્મય્યૈ નમઃ ।
ૐ જીવેશ્વરબ્રહ્મરૂપાયૈ નમઃ ।
ૐ શ્રીગુણાઢ્યાયૈ નમઃ ।
ૐ ગુણાત્મિકાયૈ નમઃ । ૧૦૦ ।

ૐ અવસ્થાત્રયનિર્મુક્તાયૈ નમઃ ।
ૐ વાગ્રમોમામહીમય્યૈ નમઃ ।
ૐ ગાયત્રીભુવનેશાનીદુર્ગાકાળ્યાદિરૂપિણ્યૈ નમઃ ।
ૐ મત્સ્યકૂર્મવરાહાદિનાનારૂપવિલાસિન્યૈ નમઃ ।
ૐ મહાયોગીશ્વરારાધ્યાયૈ નમઃ ।
ૐ મહાવીરવરપ્રદાયૈ નમઃ ।
ૐ સિદ્ધેશ્વરકુલારાધ્યાયૈ નમઃ ।
ૐ શ્રીમચ્ચરણવૈભવાયૈ નમઃ । ૧૦૮ ।

શ્રીં હ્રીં ઐં ૐ ।

Also Read 108 Names of Devi Vaibhava Ashcharya:

108 Names of Devi Vaibhavashcharya | Ashtottara Shatanamavali Lyrics in Hindi | English | Bengali | Gujarati | Punjabi | Kannada | Malayalam | Oriya | Telugu | Tamil

bilimveyaratilisagaci.com - Meritroyalbet - Dinamobet -

eskişehir eskort

-

Dumanbet