Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views :
Home / Hindu Mantras / Ashtottara Shatanamavali / 108 Names of Ganapati Gakara | Ganapati Gakara Ashtottara Shatanamavali Lyrics in Gujarati

108 Names of Ganapati Gakara | Ganapati Gakara Ashtottara Shatanamavali Lyrics in Gujarati

Ganapathi “Ga” kara Lyrics in Gujarati:

ૐ ગકારરૂપાય નમઃ ।
ૐ ગમ્બીજાય નમઃ ।
ૐ ગણેશાય નમઃ ।
ૐ ગણવન્દિતાય નમઃ ।
ૐ ગણાય નમઃ ।
ૐ ગણ્યાય નમઃ ।
ૐ ગણનાતીતસદ્ગુણાય નમઃ ।
ૐ ગગનાદિકસૃજે નમઃ ।
ૐ ગઙ્ગાસુતાય નમઃ ।
ૐ ગઙ્ગાસુતાર્ચિતાય નમઃ । ૧૦ ।

ૐ ગઙ્ગાધરપ્રીતિકરાય નમઃ ।
ૐ ગવીશેડ્યાય નમઃ ।
ૐ ગદાપહાય નમઃ ।
ૐ ગદાધરનુતાય નમઃ ।
ૐ ગદ્યપદ્યાત્મકકવિત્વદાય નમઃ ।
ૐ ગજાસ્યાય નમઃ ।
ૐ ગજલક્ષ્મીપતે નમઃ ।
ૐ ગજાવાજિરથપ્રદાય નમઃ ।
ૐ ગઞ્જાનિરતશિક્ષાકૃતયે નમઃ ।
ૐ ગણિતજ્ઞાય નમઃ । ૨૦ ।(ૐ ગણોત્તમાય નમઃ ।)

ૐ ગણ્ડદાનાઞ્ચિતાય નમઃ ।
ૐ ગન્ત્રે નમઃ ।
ૐ ગણ્ડોપલસમાકૃતયે નમઃ ।
ૐ ગગનવ્યાપકાય નમઃ ।
ૐ ગમ્યાય નમઃ ।
ૐ ગમનાદિવિવર્જિતાય નમઃ ।
ૐ ગણ્ડદોષહરાય નમઃ ।
ૐ ગણ્ડભ્રમદ્ભ્રમરકુણ્ડલાય નમઃ ।
ૐ ગતાગતજ્ઞાય નમઃ ।
ૐ ગતિદાય નમઃ । ૩૦ ।

ૐ ગતમૃત્યવે નમઃ ।
ૐ ગતોદ્ભવાય નમઃ ।
ૐ ગન્ધપ્રિયાય નમઃ ।
ૐ ગન્ધવાહાય નમઃ ।
ૐ ગન્ધસિન્ધુરવૃન્દગાય નમઃ ।
ૐ ગન્ધાદિપૂજિતાય નમઃ ।
ૐ ગવ્યભોક્ત્રે નમઃ ।
ૐ ગર્ગાદિસન્નુતાય નમઃ ।
ૐ ગરિષ્ઠાય નમઃ ।
ૐ ગરભિદે નમઃ । ૪૦ ।

ૐ ગર્વહરાય નમઃ ।
ૐ ગરલિભૂષણાય નમઃ ।
ૐ ગવિષ્ઠાય નમઃ ।
ૐ ગર્જિતારાવાય નમઃ ।
ૐ ગભીરહૃદયાય નમઃ ।
ૐ ગદિને નમઃ ।
ૐ ગલત્કુષ્ઠહરાય નમઃ ।
ૐ ગર્ભપ્રદાય નમઃ ।
ૐ ગર્ભાર્ભરક્ષકાય નમઃ ।
ૐ ગર્ભાધારાય નમઃ । ૫૦ ।

ૐ ગર્ભવાસિશિશુજ્ઞાનપ્રદાય નમઃ ।
ૐ ગરુત્મત્તુલ્યજવનાય નમઃ ।
ૐ ગરુડધ્વજવન્દિતાય નમઃ ।
ૐ ગયેડિતાય નમઃ ।
ૐ ગયાશ્રાદ્ધફલદાય નમઃ ।
ૐ ગયાકૃતયે નમઃ ।
ૐ ગદાધરાવતારિણે નમઃ ।
ૐ ગન્ધર્વનગરાર્ચિતાય નમઃ ।
ૐ ગન્ધર્વગાનસન્તુષ્ટાય નમઃ ।
ૐ ગરુડાગ્રજવન્દિતાય નમઃ । ૬૦ ।

ૐ ગણરાત્રસમારાધ્યાય નમઃ ।
ૐ ગર્હણાસ્તુતિસામ્યધિયે નમઃ ।
ૐ ગર્તાભનાભયે નમઃ ।
ૐ ગવ્યૂતિદીર્ઘતુણ્ડાય નમઃ ।
ૐ ગભસ્તિમતે નમઃ ।
ૐ ગર્હિતાચારદૂરાય નમઃ ।
ૐ ગરુડોપલભૂષિતાય નમઃ ।
ૐ ગજારિવિક્રમાય નમઃ ।
ૐ ગન્ધમૂષવાજિને નમઃ ।
ૐ ગતશ્રમાય નમઃ । ૭૦ ।

ૐ ગવેષણીયાય નમઃ ।
ૐ ગહનાય નમઃ ।
ૐ ગહનસ્થમુનિસ્તુતાય નમઃ ।
ૐ ગવયચ્છિદે નમઃ ।
ૐ ગણ્ડકભિદે નમઃ ।
ૐ ગહ્વરાપથવારણાય નમઃ ।
ૐ ગજદન્તાયુધાય નમઃ ।
ૐ ગર્જદ્રિપુઘ્નાય નમઃ ।
ૐ ગજકર્ણિકાય નમઃ ।
ૐ ગજચર્મામયચ્છેત્રે નમઃ । ૮૦ ।

ૐ ગણાધ્યક્ષાય નમઃ ।
ૐ ગણાર્ચિતાય નમઃ ।
ૐ ગણિકાનર્તનપ્રીતાય નમઃ ।
ૐ ગચ્છતે નમઃ ।
ૐ ગન્ધફલીપ્રિયાય નમઃ ।
ૐ ગન્ધકાદિરસાધીશાય નમઃ ।
ૐ ગણકાનન્દદાયકાય નમઃ ।
ૐ ગરભાદિજનુર્હર્ત્રે નમઃ ।
ૐ ગણ્ડકીગાહનોત્સુકાય નમઃ ।
ૐ ગણ્ડૂષીકૃતવારાશયે નમઃ । ૯૦ ।

ૐ ગરિમાલઘિમાદિદાય નમઃ ।
ૐ ગવાક્ષવત્સૌધવાસિને નમઃ ।
ૐ ગર્ભિતાય નમઃ ।
ૐ ગર્ભિણીનુતાય નમઃ ।
ૐ ગન્ધમાદનશૈલાભાય નમઃ ।
ૐ ગણ્ડભેરુણ્ડવિક્રમાય નમઃ ।
ૐ ગદિતાય નમઃ ।
ૐ ગદ્ગદારાવસંસ્તુતાય નમઃ ।
ૐ ગહ્વરીપતયે નમઃ ।
ૐ ગજેશાય નમઃ । ૧૦૦ ।

ૐ ગરીયસે નમઃ ।
ૐ ગદ્યેડ્યાય નમઃ ।
ૐ ગતભિદે નમઃ ।
ૐ ગદિતાગમાય નમઃ ।
ૐ ગર્હણીયગુણાભાવાય નમઃ ।
ૐ ગઙ્ગાદિકશુચિપ્રદાય નમઃ ।
ૐ ગણનાતીતવિદ્યાશ્રીબલાયુષ્યાદિદાયકાય નમઃ । ૧૦૮ ।

॥ ઇતિ શ્રીગણપતિગકારાષ્ટોત્તરશતનામાવલી સમાપ્તા ॥

Also Read Ganapati Gakara 108 Names:

108 Names of Ganapati Gakara | Ganapati Gakara Ashtottara Shatanamavali Lyrics in Hindi | English | Bengali | Gujarati | Punjabi | Kannada | Malayalam | Oriya | Telugu | Tamil

  • Facebook
  • Twitter
  • Pinterest
 

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *