108 - Shatanamavali

108 Names of Shri Bhuvaneshvari | Ashtottara Shatanamavali Lyrics in Kannada

Sri Sri Sri Bhuwaneshwari Ashtottarashata Namavali Lyrics in Kannada:

॥ ಶ್ರೀಭುವನೇಶ್ವರೀಅಷ್ಟೋತ್ತರಶತನಾಮಾವಲೀ ॥
ಶ್ರೀಮಹಾಮಾಯಾಯೈ ನಮಃ ।
ಶ್ರೀಮಹಾವಿದ್ಯಾಯೈ ನಮಃ ।
ಶ್ರೀಮಹಾಯೋಗಾಯೈ ನಮಃ ।
ಶ್ರೀಮಹೋತ್ಕಟಾಯೈ ನಮಃ ।
ಶ್ರೀಮಾಹೇಶ್ವರ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಶ್ರೀಕುಮಾರ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಶ್ರೀಬ್ರಹ್ಮಾಣ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಶ್ರೀಬ್ರಹ್ಮರೂಪಿಣ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಶ್ರೀವಾಗೀಶ್ವರ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಶ್ರೀಯೋಗರೂಪಾಯೈ ನಮಃ । 10 ।

ಶ್ರೀಯೋಗಿನ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಶ್ರೀಕೋಟಿಸೇವಿತಾಯೈ ನಮಃ ।
ಶ್ರೀಜಯಾಯೈ ನಮಃ ।
ಶ್ರೀವಿಜಯಾಯೈ ನಮಃ ।
ಶ್ರೀಕೌಮಾರ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಶ್ರೀಸರ್ವಮಂಗಲಾಯೈ ನಮಃ ।
ಶ್ರೀಹಿಂಗುಲಾಯೈ ನಮಃ ।
ಶ್ರೀವಿಲಾಸ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಶ್ರೀಜ್ವಾಲಿನ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಶ್ರೀಜ್ವಾಲರೂಪಿಣ್ಯೈ ನಮಃ । 20 ।

ಶ್ರೀಈಶ್ವರ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಶ್ರೀಕ್ರೂರಸಂಹಾರ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಶ್ರೀಕುಲಮಾರ್ಗಪ್ರದಾಯಿನ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಶ್ರೀವೈಷ್ಣವ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಶ್ರೀಸುಭಗಾಕಾರಾಯೈ ನಮಃ ।
ಶ್ರೀಸುಕುಲ್ಯಾಯೈ ನಮಃ ।
ಶ್ರೀಕುಲಪೂಜಿತಾಯೈ ನಮಃ ।
ಶ್ರೀವಾಮಾಂಗಾಯೈ ನಮಃ ।
ಶ್ರೀವಾಮಾಚಾರಾಯೈ ನಮಃ ।
ಶ್ರೀವಾಮದೇವಪ್ರಿಯಾಯೈ ನಮಃ । 30 ।

ಶ್ರೀಡಾಕಿನ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಶ್ರೀಯೋಗಿನೀರೂಪಾಯೈ ನಮಃ ।
ಶ್ರೀಭೂತೇಶ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಶ್ರೀಭೂತನಾಯಿಕಾಯೈ ನಮಃ ।
ಶ್ರೀಪದ್ಮಾವತ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಶ್ರೀಪದ್ಮನೇತ್ರಾಯೈ ನಮಃ ।
ಶ್ರೀಪ್ರಬುದ್ಧಾಯೈ ನಮಃ ।
ಶ್ರೀಸರಸ್ವತ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಶ್ರೀಭೂಚರ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಶ್ರೀಖೇಚರ್ಯೈ ನಮಃ । 40 ।

ಶ್ರೀಮಾಯಾಯೈ ನಮಃ ।
ಶ್ರೀಮಾತಂಗ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಶ್ರೀಭುವನೇಶ್ವರ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಶ್ರೀಕಾನ್ತಾಯೈ ನಮಃ ।
ಶ್ರೀಪತಿವ್ರತಾಯೈ ನಮಃ ।
ಶ್ರೀಸಾಕ್ಷ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಶ್ರೀಸುಚಕ್ಷವೇ ನಮಃ ।
ಶ್ರೀಕುಂಡವಾಸಿನ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಶ್ರೀಉಮಾಯೈ ನಮಃ ।
ಶ್ರೀಕುಮಾರ್ಯೈ ನಮಃ । 50 ।

ಶ್ರೀಲೋಕೇಶ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಶ್ರೀಸುಕೇಶ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಶ್ರೀಪದ್ಮರಾಗಿನ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಶ್ರೀಇನ್ದ್ರಾಣ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಶ್ರೀಬ್ರಹ್ಮಚಾಂಡಾಲ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಶ್ರೀಚಂಡಿಕಾಯೈ ನಮಃ ।
ಶ್ರೀವಾಯುವಲ್ಲಭಾಯೈ ನಮಃ ।
ಶ್ರೀಸರ್ವಧಾತುಮಯೀಮೂರ್ತಯೇ ನಮಃ ।
ಶ್ರೀಜಲರೂಪಾಯೈ ನಮಃ ।
ಶ್ರೀಜಲೋದರ್ಯೈ ನಮಃ । 60 ।

ಶ್ರೀಆಕಾಶ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಶ್ರೀರಣಗಾಯೈ ನಮಃ ।
ಶ್ರೀನೃಕಪಾಲವಿಭೂಷಣಾಯೈ ನಮಃ ।
ಶ್ರೀಶರ್ಮ್ಮದಾಯೈ ನಮಃ ।
ಶ್ರೀಮೋಕ್ಷದಾಯೈ ನಮಃ ।
ಶ್ರೀಕಾಮಧರ್ಮಾರ್ಥದಾಯಿನ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಶ್ರೀಗಾಯತ್ರ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಶ್ರೀಸಾವಿತ್ರ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಶ್ರೀತ್ರಿಸನ್ಧ್ಯಾಯೈ ನಮಃ ।
ಶ್ರೀತೀರ್ಥಗಾಮಿನ್ಯೈ ನಮಃ । 70 ।

ಶ್ರೀಅಷ್ಟಮ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಶ್ರೀನವಮ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಶ್ರೀದಶಮ್ಯೇಕಾದಶ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಶ್ರೀಪೌರ್ಣಮಾಸ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಶ್ರೀಕುಹೂರೂಪಾಯೈ ನಮಃ ।
ಶ್ರೀತಿಥಿಸ್ವರೂಪಿಣ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಶ್ರೀಮೂರ್ತಿಸ್ವರೂಪಿಣ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಶ್ರೀಸುರಾರಿನಾಶಕಾರ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಶ್ರೀಉಗ್ರರೂಪಾಯೈ ನಮಃ ।
ಶ್ರೀವತ್ಸಲಾಯೈ ನಮಃ । 80 ।

ಶ್ರೀಅನಲಾಯೈ ನಮಃ ।
ಶ್ರೀಅರ್ದ್ಧಮಾತ್ರಾಯೈ ನಮಃ ।
ಶ್ರೀಅರುಣಾಯೈ ನಮಃ ।
ಶ್ರೀಪೀನಲೋಚನಾಯೈ ನಮಃ ।
ಶ್ರೀಲಜ್ಜಾಯೈ ನಮಃ ।
ಶ್ರೀಸರಸ್ವತ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಶ್ರೀವಿದ್ಯಾಯೈ ನಮಃ ।
ಶ್ರೀಭವಾನ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಶ್ರೀಪಾಪನಾಶಿನ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಶ್ರೀನಾಗಪಾಶಧರಾಯೈ ನಮಃ । 90 ।

ಶ್ರೀಮೂರ್ತಿರಗಾಧಾಯೈ ನಮಃ ।
ಶ್ರೀಧೃತಕುಂಡಲಾಯೈ ನಮಃ ।
ಶ್ರೀಕ್ಷಯರೂಪ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಶ್ರೀಕ್ಷಯಕರ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಶ್ರೀತೇಜಸ್ವಿನ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಶ್ರೀಶುಚಿಸ್ಮಿತಾಯೈ ನಮಃ ।
ಶ್ರೀಅವ್ಯಕ್ತಾಯೈ ನಮಃ ।
ಶ್ರೀವ್ಯಕ್ತಲೋಕಾಯೈ ನಮಃ ।
ಶ್ರೀಶಮ್ಭುರೂಪಾಯೈ ನಮಃ ।
ಶ್ರೀಮನಸ್ವಿನ್ಯೈ ನಮಃ । 100 ।

ಶ್ರೀಮಾತಂಗ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಶ್ರೀಮತ್ತಮಾತಂಗ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಶ್ರೀಮಹಾದೇವಪ್ರಿಯಾಯೈ ನಮಃ ।
ಶ್ರೀಸದಾಯೈ ನಮಃ ।
ಶ್ರೀದೈತ್ಯಹಾಯೈ ನಮಃ ।
ಶ್ರೀವಾರಾಹ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಶ್ರೀಸರ್ವಶಾಸ್ತ್ರಮಯ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಶ್ರೀಶುಭಾಯೈ ನಮಃ । 108 ।

Also Read 108 Names of Shri Bhuvaneshwari:

108 Names of Shri Bhuvaneshvari | Ashtottara Shatanamavali Lyrics in Hindi | English | Bengali | Gujarati | Punjabi | Kannada | Malayalam | Oriya | Telugu | Tamil

Add Comment

Click here to post a comment