Templesinindiainfo

Best Spiritual Website

108 Names of Shri Lalita 3 | Ashtottara Shatanamavali Lyrics in Kannada

Sri Lalita 3 Ashtottarashata Namavali Lyrics in Kannada:

।। ಶ್ರೀಲಲಿತಾಷ್ಟೋತ್ತರಶತನಾಮಾವಲೀ 3 ।।
ಶ್ರೀಕಾಮೇಶ್ವರ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಶ್ರೀಕಾಮಶಕ್ತ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಶ್ರೀಕಾಮದಾಯಿನ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಶ್ರೀಸೌಭಗ್ಯದಾಯಿನ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಶ್ರೀಕಾಮರೂಪಾಯೈ ನಮಃ ।
ಶ್ರೀಕಾಮಕಲಾಯೈ ನಮಃ ।
ಶ್ರೀಕಾಮಿನ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಶ್ರೀಕಮಲಾಸನಾಯೈ ನಮಃ ।
ಶ್ರೀಕಮಲಾಯೈ ನಮಃ ।
ಶ್ರೀಕಲನಾಹೀನಾಯೈ ನಮಃ । 10 ।

ಶ್ರೀಕಮನೀಯಾಯೈ ನಮಃ ।
ಶ್ರೀಕಲಾವತ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಶ್ರೀಪದ್ಯಪಾಯೈ ನಮಃ ।
ಶ್ರೀಭಾರತ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಶ್ರೀಸೇವ್ಯಾಯೈ ನಮಃ ।
ಶ್ರೀಕಲ್ಪಿತಾಽಶೇಷಸಂಸ್ಥಿತ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಶ್ರೀಅನುತ್ತರಾಯೈ ನಮಃ ।
ಶ್ರೀಅನಘಾಯೈ ನಮಃ ।
ಶ್ರೀಅನನ್ತಾಯೈ ನಮಃ ।
ಶ್ರೀಅದ್ಭುತರೂಪಾಯೈ ನಮಃ । 20 ।

ಶ್ರೀಅನಲೋದ್ಭವಾಯೈ ನಮಃ ।
ಶ್ರೀಅತಿಲೋಕಚರಿತ್ರಾಯೈ ನಮಃ ।
ಶ್ರೀಅತಿಸುನ್ದರ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಶ್ರೀಅತಿಶುಭಪ್ರದಾಯೈ ನಮಃ ।
ಶ್ರೀವಿಶ್ವಾಯೈ ನಮಃ ।
ಶ್ರೀಆದ್ಯಾಯೈ ನಮಃ ।
ಶ್ರೀಅತಿವಿಸ್ತಾರಾಯೈ ನಮಃ ।
ಶ್ರೀಅರ್ಚನತುಷ್ಟಾಯೈ ನಮಃ ।
ಶ್ರೀಅಮಿತಪ್ರಭಾಯೈ ನಮಃ ।
ಶ್ರೀಏಕರೂಪಾಯೈ ನಮಃ । 30 ।

ಶ್ರೀಏಕವೀರಪ್ರಿಯಾಯೈ ನಮಃ ।
ಶ್ರೀಏಕನಾಥಪ್ರಿಯಾಯೈ ನಮಃ ।
ಶ್ರೀಏಕಾನ್ತಪ್ರಿಯಾಯೈ ನಮಃ ।
ಶ್ರೀಅರ್ಚನಪ್ರೀಯಾಯೈ ನಮಃ ।
ಶ್ರೀಏಕಾಯೈ ನಮಃ ।
ಶ್ರೀಏಕಭಾವತುಷ್ಟಾಯೈ ನಮಃ ।
ಶ್ರೀಏಕರಸಪ್ರೀಯಾಯೈ ನಮಃ ।
ಶ್ರೀಏಕಾನ್ತಜನಪ್ರೀಯಾಯೈ ನಮಃ ।
ಶ್ರೀಏಧಮಾನಪ್ರಭಾಯೈ ನಮಃ ।
ಶ್ರೀವೈಧಭಕ್ತಾಯೈ ನಮಃ । 40 ।

ಶ್ರೀಪಾತಕನಾಶಿನ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಶ್ರೀಏಲಾಮೋದಮುಖಾಯೈ ನಮಃ ।
ಶ್ರೀನೋಽದ್ರಿಶಕ್ತಾಯುಧಾಯೈ ನಮಃ ।
ಶ್ರೀಸಮಸ್ಥಿತ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಶ್ರೀಈಹಾಶೂನ್ಯೇಪ್ಸಿತೇಶಾದಿಸೇವ್ಯೇಶಾನಾಯೈ ನಮಃ ।
ಶ್ರೀವರಾಂಗನಾಯೈ ನಮಃ ।
ಶ್ರೀಈಶ್ವರಾಜ್ಞಾಪಿಕೇಕಾರಭಾವ್ಯೇಪ್ಸಿತಫಲಪ್ರದಾಯೈ ನಮಃ ।
ಶ್ರೀಈಶಾನೇತ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಶ್ರೀಹರೇಶೈಷಾಯೈ ನಮಃ ।
ಶ್ರೀಚಾರುಣಾಕ್ಷೀಶ್ವರೇಶ್ವರ್ಯೈ ನಮಃ । 50 ।

ಶ್ರೀಲಲಿತಾಯೈ ನಮಃ ।
ಶ್ರೀಲಲನಾರೂಪಾಯೈ ನಮಃ ।
ಶ್ರೀಲಯಹೀನಾಯೈ ನಮಃ ।
ಶ್ರೀಲಸತತನವೇ ನಮಃ ।
ಶ್ರೀಲಯಸರ್ವಾಯೈ ನಮಃ ।
ಶ್ರೀಲಯಕ್ಷೋಣ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಶ್ರೀಲಯಕರ್ತ್ರೇ ನಮಃ ।
ಶ್ರೀಲಯಾತ್ಮಿಕಾಯೈ ನಮಃ ।
ಶ್ರೀಲಘಿಮಾಯೈ ನಮಃ ।
ಶ್ರೀಲಘುಮಧ್ಯಾಢ್ಯಾಯೈ ನಮಃ । 60 ।

ಶ್ರೀಲಲಮಾನಾಯೈ ನಮಃ ।
ಶ್ರೀಲಘುದ್ರುತಾಯೈ ನಮಃ ।
ಶ್ರೀಹಯಾರೂಢಾಯೈ ನಮಃ ।
ಶ್ರೀಹತಾಯೈ ನಮಃ ।
ಶ್ರೀಅಮಿತ್ರಾಯೈ ನಮಃ ।
ಶ್ರೀಹರಕಾನ್ತಾಯೈ ನಮಃ ।
ಶ್ರೀಹರಿಸ್ತುತಾಯೈ ನಮಃ ।
ಶ್ರೀಹಯಗ್ರೀವೇಷ್ಟದಾಯೈ ನಮಃ ।
ಶ್ರೀಹಾಲಾಪ್ರಿಯಾಯೈ ನಮಃ ।
ಶ್ರೀಹರ್ಷಸಮುದ್ಭವಾಯೈ ನಮಃ । 70 ।

ಶ್ರೀಹರ್ಷಣಾಯೈ ನಮಃ ।
ಶ್ರೀಹಲ್ಲಕಾಭಾಂಗ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಶ್ರೀಹಸ್ತ್ಯನ್ತೈಶ್ವರ್ಯದಾಯಿನ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಶ್ರೀಹಲಹಸ್ತಾರ್ಚಿತಪದಾಯೈ ನಮಃ ।
ಶ್ರೀಹವಿಪ್ರಸಾದಿನ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಶ್ರೀದಾನಪ್ರಸಾದಿನ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಶ್ರೀರಾಮಾಯೈ ನಮಃ ।
ಶ್ರೀರಾಮಾರ್ಚಿತಾಯೈ ನಮಃ ।
ಶ್ರೀರಾಜ್ಞ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಶ್ರೀರಮ್ಯಾಯೈ ನಮಃ । 80 ।

ಶ್ರೀರವಮಯ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಶ್ರೀರತ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಶ್ರೀರಕ್ಷಿಣ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಶ್ರೀರಮಣ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಶ್ರೀರಾಕಾಽಽದಿತ್ಯಾದಿಮಂಡಲಪ್ರಿಯಾಯೈ ನಮಃ ।
ಶ್ರೀರಕ್ಷಿತಾಽಖಿಲಲೋಕೇಶ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಶ್ರೀರಕ್ಷೋಗಣನಿಷೂದಿನ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಶ್ರೀಅನ್ತಾನ್ತಕಾರಿಣ್ಯಮ್ಭೋಜಕ್ರಿಯಾನ್ತಕಭಯಂಕರ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಶ್ರೀಅಮ್ಬುರೂಪಾಯೈ ನಮಃ ।
ಶ್ರೀಅಮ್ಬುಜಾಯೈ ನಮಃ । 90 ।

ಶ್ರೀಕರಾಮ್ಬುಜಾಯೈ ನಮಃ ।
ಶ್ರೀಜಾತವರಪ್ರದಾಯೈ ನಮಃ ।
ಶ್ರೀಅನ್ತಃಪೂಜಾಕ್ರಿಯಾನ್ತಃಸ್ಥಾಯೈ ನಮಃ ।
ಶ್ರೀಅನ್ತರ್ಧ್ಯಾನವಚೋಮಯ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಶ್ರೀಅನ್ತಕಾಽರಾತಿವಾಮಾಂಕಸ್ಥಿತಾಯೈ ನಮಃ ।
ಶ್ರೀಅನ್ತಃಸುಖರೂಪಿಣ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಶ್ರೀಸರ್ವಜ್ಞಾಯೈ ನಮಃ ।
ಶ್ರೀಸರ್ವಗಾಯೈ ನಮಃ ।
ಶ್ರೀಸಾರಾಯೈ ನಮಃ ।
ಶ್ರೀಸಮಾಯೈ ನಮಃ । 100 ।

ಶ್ರೀಸಮಸುಖಾಯೈ ನಮಃ ।
ಶ್ರೀಸತ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಶ್ರೀಸನ್ತತ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಶ್ರೀಸನ್ತತಾಯೈ ನಮಃ ।
ಶ್ರೀಸೋಮಾಯೈ ನಮಃ ।
ಶ್ರೀಸರ್ವಾಯೈ ನಮಃ ।
ಶ್ರೀಸಾಂಖ್ಯಾಯೈ ನಮಃ ।
ಶ್ರೀಸನಾತನ್ಯೈ ನಮಃ । 108 ।

Also Read 108 Names of Sree Lalitha 3:

108 Names of Shri Lalita 3 | Ashtottara Shatanamavali in Hindi | English | Bengali | Gujarati | Punjabi | Kannada | Malayalam | Oriya | Telugu | Tamil

108 Names of Shri Lalita 3 | Ashtottara Shatanamavali Lyrics in Kannada

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to top