Templesinindiainfo

Best Spiritual Website

108 Names of Shri Lalita 4 | Ashtottara Shatanamavali Lyrics in Kannada

Sri Lalita 4 Ashtottarashata Namavali Lyrics in Kannada:

॥ ಲಲಿತಾಽಷ್ಟೋತ್ತರಶತನಾಮಾವಲೀ 4 ॥

ಅಥ ಲಲಿತಾಽಷ್ಟೋತ್ತರಶತನಾಮಾವಲಿಃ ॥

ಓಂ ಶಿವಪ್ರಿಯಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಶಿವಾರಾಧ್ಯಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಶಿವೇಷ್ಟಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಶಿವಕೋಮಲಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಶಿವೋತ್ಸವಾಯೈ ನಮಃ ॥ 5 ॥

ಓಂ ಶಿವರಸಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಶಿವದಿವ್ಯಶಿಖಾಮಣ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಶಿವಪೂರ್ಣಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಶಿವಘನಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಶಿವಸ್ಥಾಯೈ ನಮಃ ॥ 10 ॥

ಓಂ ಶಿವವಲ್ಲಭಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಶಿವಾಭಿನ್ನಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಶಿವಾರ್ಧಾಂಗ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಶಿವಾಧೀನಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಶಿವಂಕರ್ಯೈ ನಮಃ ॥ 15 ॥

ಓಂ ಶಿವನಾಮಜಪಾಸಕ್ತಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಶಿವಸಾನ್ನಿಧ್ಯಕಾರಿಣ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಶಿವಶಕ್ತ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಶಿವಾಧ್ಯಕ್ಷಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಶಿವಕಾಮೇಶ್ವರ್ಯೈ ನಮಃ ॥ 20 ॥

ಓಂ ಶಿವಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಶಿವಯೋಗೀಶ್ವರೀದೇವ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಶಿವಾಜ್ಞಾವಶವರ್ತಿನ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಶಿವವಿದ್ಯಾತಿನಿಪುಣಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಶಿವಪಂಚಾಕ್ಷರಪ್ರಿಯಾಯೈ ನಮಃ ॥ 25 ॥

ಓಂ ಶಿವಸೌಭಾಗ್ಯಸಮ್ಪನ್ನಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಶಿವಕೈಂಕರ್ಯಕಾರಿಣ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಶಿವಾಂಕಸ್ಥಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಶಿವಾಸಕ್ತಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಶಿವಕೈವಲ್ಯದಾಯಿನ್ಯೈ ನಮಃ ॥ 30 ॥

ಓಂ ಶಿವಕ್ರೀಡಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಶಿವನಿಧಯೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ಶಿವಾಶ್ರಯಸಮನ್ವಿತಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಶಿವಲೀಲಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಶಿವಕಲಾಯೈ ನಮಃ ॥ 35 ॥

ಓಂ ಶಿವಕಾನ್ತಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಶಿವಪ್ರದಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಶಿವಶ್ರೀಲಲಿತಾದೇವ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಶಿವಸ್ಯ ನಯನಾಮೃತಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಶಿವಚಿಣ್ತಾಮಣಿಪದಾಯೈ ನಮಃ ॥ 40 ॥

ಓಂ ಶಿವಸ್ಯ ಹೃದಯೋಜ್ಜ್ವಲಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಶಿವೋತ್ತಮಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಶಿವಾಕಾರಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಶಿವಕಾಮಪ್ರಪೂರಿಣ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಶಿವಲಿಂಗಾರ್ಚನಪರಾಯೈ ನಮಃ ॥ 45 ॥

ಓಂ ಶಿವಾಲಿಂಗನಕೌತುಕ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಶಿವಾಲೋಕನಸಂತುಷ್ಟಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಶಿವಲೋಕನಿವಾಸಿನ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಶಿವಕೈಲಸನಗರಸ್ವಾಮಿನ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಶಿವರಂಜಿನ್ಯೈ ನಮಃ ॥ 50 ॥

ಓಂ ಶಿವಸ್ಯಾಹೋಪುರುಷಿಕಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಶಿವಸಂಕಲ್ಪಪೂರಕಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಶಿವಸೌನ್ದರ್ಯಸರ್ವಾಂಗ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಶಿವಸೌಭಾಗ್ಯದಾಯಿನ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಶಿವಶಬ್ದೈಕನಿರತಾಯೈ ನಮಃ ॥ 55 ॥

ಓಂ ಶಿವಧ್ಯಾನಪರಾಯಣಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಶಿವಭಕ್ತೈಕಸುಲಭಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಶಿವಭಕ್ತಜನಪ್ರಿಯಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಶಿವಾನುಗ್ರಹಸಮ್ಪೂರ್ಣಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಶಿವಾನನ್ದರಸಾರ್ಣವಾಯೈ ನಮಃ ॥ 60 ॥

ಓಂ ಶಿವಪ್ರಕಾಶಸಂತುಷ್ಟಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಶಿವಶೈಲಕುಮಾರಿಕಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಶಿವಾಸ್ಯಪಂಕಜಾರ್ಕಾಭಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಶಿವಾನ್ತಃಪುರವಾಸಿನ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಶಿವಜೀವಾತುಕಲಿಕಾಯೈ ನಮಃ ॥ 65 ॥

ಓಂ ಶಿವಪುಣ್ಯಪರಂಪರಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಶಿವಾಕ್ಷಮಾಲಾಸಂತೃಪ್ತಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಶಿವನಿತ್ಯಮನೋಹರಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಶಿವಭಕ್ತಶಿವಜ್ಞಾನಪ್ರದಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಶಿವವಿಲಾಸಿನ್ಯೈ ನಮಃ ॥ 70 ॥

ಓಂ ಶಿವಸಂಮೋಹನಕರ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಶಿವಸಾಮ್ರಾಜ್ಯಶಾಲಿನ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಶಿವಸಾಕ್ಷಾತ್ಬ್ರಹ್ಮವಿದ್ಯಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಶಿವತಾಂಡವಸಾಕ್ಷಿಣ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಶಿವಾಗಮಾರ್ಥತತ್ತ್ವಜ್ಞಾಯೈ ನಮಃ ॥ 75 ॥

ಓಂ ಶಿವಮಾನ್ಯಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಶಿವಾತ್ಮಿಕಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಶಿವಕಾರ್ಯೈಕಚತುರಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಶಿವಶಾಸ್ತ್ರಪ್ರವರ್ತಕಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಶಿವಪ್ರಸಾದಜನನ್ಯೈ ನಮಃ ॥ 80 ॥

ಓಂ ಶಿವಸ್ಯ ಹಿತಕಾರಿಣ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಶಿವೋಜ್ಜ್ವಲಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಶಿವಜ್ಯೋತಿಷೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ಶಿವಭೋಗಸುಖಂಕರ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಶಿವಸ್ಯ ನಿತ್ಯತರುಣ್ಯೈ ನಮಃ ॥ 85 ॥

ಓಂ ಶಿವಕಲ್ಪಕವಲ್ಲರ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಶಿವಬಿಲ್ವಾರ್ಚನಕರ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಶಿವಭಕ್ತಾರ್ತಿಭಂಜನಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಶಿವಾಕ್ಷಿಕುಮುದಜ್ಯೋತ್ಸ್ನಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಶಿವಶ್ರೀಕರುಣಾಕರಾಯೈ ನಮಃ ॥ 90 ॥

ಓಂ ಶಿವಾನನ್ದಸುಧಾಪೂರ್ಣಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಶಿವಭಾಗ್ಯಾಬ್ಧಿಚನ್ದ್ರಿಕಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಶಿವಶಕ್ತ್ಯೈಕ್ಯಲಲಿತಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಶಿವಕ್ರೀಡಾರಸೋಜ್ಜ್ವಲಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಶಿವಪ್ರೇಮಮಹಾರತ್ನಕಾಠಿನ್ಯಕಲಶಸ್ತನ್ಯೈ ನಮಃ ॥ 95 ॥

ಓಂ ಶಿವಲಾಲಿತಲಾಕ್ಷಾರ್ದ್ರಚರಣಾಂಬುಜಕೋಮಲಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಶಿವಚಿತ್ತೈಕಹರಣವ್ಯಾಲೋಲಘನವೇಣಿಕಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಶಿವಾಭೀಷ್ಟಪ್ರದಾನಶ್ರೀಕಲ್ಪವಲ್ಲೀಕರಾಂಬುಜಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಶಿವೇತರಮಹಾತಾಪನಿರ್ಮೂಲಾಮೃತವರ್ಷಿಣ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಶಿವಯೋಗೀನ್ದ್ರದುರ್ವಾಸಮಹಿಮ್ನಸ್ತುತಿತೋಷಿತಾಯೈ ನಮಃ ॥ 100 ॥

ಓಂ ಶಿವಸಮ್ಪೂರ್ಣವಿಮಲಜ್ಞಾನದುಗ್ಧಾಬ್ಧಿಶಾಯಿನ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಶಿವಭಕ್ತಾಗ್ರಗಣ್ಯೇಶವಿಷ್ಣುಬ್ರಹ್ಮೇನ್ದ್ರವನ್ದಿತಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಶಿವಮಾಯಾಸಮಾಕ್ರಾನ್ತಮಹಿಷಾಸುರಮರ್ದಿನ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಶಿವದತ್ತಬಲೋನ್ಮತ್ತಶುಮ್ಭಾದ್ಯಸುರನಾಶಿನ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಶಿವದ್ವಿಜಾರ್ಭಕಸ್ತನ್ಯಜ್ಞಾನಕ್ಷೀರಪ್ರದಾಯಿನ್ಯೈ ನಮಃ ॥ 105 ॥

ಓಂ ಶಿವಾತಿಪ್ರಿಯಭಕ್ತಾದಿನನ್ದಿಭೃಂಗಿರಿಟಿಸ್ತುತಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಶಿವಾನಲಸಮುದ್ಭೂತಭಸ್ಮೋದ್ಧೂಲಿತವಿಗ್ರಹಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಶಿವಜ್ಞಾನಾಬ್ಧಿಪಾರಜ್ಞಮಹಾತ್ರಿಪುರಸುನ್ದರ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಇತಿ ಶ್ರೀಲಲಿತಾಷ್ಟೋತ್ತರಶತನಾಮಾವಲಿಃ ಸಮ್ಪೂರ್ಣಾ ॥

Also Read 108 Names of Sree Lalitha 4:

108 Names of Shri Lalita 4 | Ashtottara Shatanamavali in Hindi | English | Bengali | Gujarati | Punjabi | Kannada | Malayalam | Oriya | Telugu | Tamil

108 Names of Shri Lalita 4 | Ashtottara Shatanamavali Lyrics in Kannada

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to top