108 - Shatanamavali

108 Names of Shri Radha | Ashtottara Shatanamavali Lyrics in Kannada

Sri Radha Ashtottarashata Namavali Lyrics in Kannada:

॥ ಶ್ರೀರಾಧಾಷ್ಟೋತ್ತರಶತನಾಮಾವಲಿಃ ॥
ಶ್ರೀರಾಧಾಯೈ ನಮಃ ।
ಶ್ರೀರಾಧಿಕಾಯೈ ನಮಃ ।
ಕೃಷ್ಣವಲ್ಲಭಾಯೈ ನಮಃ ।
ಕೃಷ್ಣಸಮ್ಯುಕ್ತಾಯೈ ನಮಃ ।
ವೃನ್ದಾವನೇಶ್ವರ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಕೃಷ್ಣಪ್ರಿಯಾಯೈ ನಮಃ ।
ಮದನಮೋಹಿನ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಶ್ರೀಮತ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಕೃಷ್ಣಕಾನ್ತಾಯೈ ನಮಃ ।
ಕೃಷ್ಣಾನನ್ದಪ್ರದಾಯಿನ್ಯೈ ನಮಃ । 10 ।

ಯಶಸ್ವಿನ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಯಶೋದಾನನ್ದನವಲ್ಲಭಾಯೈ ನಮಃ ।
ತ್ರೈಲೋಕ್ಯಸುನ್ದರ್ಯೈ ನಮಃ ।
ವೃನ್ದಾವನವಿಹಾರಿಣ್ಯೈ ನಮಃ ।
ವೃಷಭಾನುಸುತಾಯೈ ನಮಃ ।
ಹೇಮಾಂಗಾಯೈ ನಮಃ ।
ಉಜ್ಜ್ವಲಗಾತ್ರಿಕಾಯೈ ನಮಃ ।
ಶುಭಾಂಗಾಯೈ ನಮಃ ।
ವಿಮಲಾಂಗಾಯೈ ನಮಃ ।
ವಿಮಲಾಯೈ ನಮಃ । 20 ।

ಕೃಷ್ಣಚನ್ದ್ರಪ್ರಿಯಾಯೈ ನಮಃ ।
ರಾಸಪ್ರಿಯಾಯೈ ನಮಃ ।
ರಾಸಾಧಿಷ್ಟಾತೃದೇವತಾಯೈ ನಮಃ ।
ರಸಿಕಾಯೈ ನಮಃ ।
ರಸಿಕಾನನ್ದಾಯೈ ನಮಃ ।
ರಾಸೇಶ್ವರ್ಯೇ ನಮಃ ।
ರಾಸಮಂಡಲಮಧ್ಯಸ್ಥಾಯೈ ನಮಃ ।
ರಾಸಮಂಡಲಶೋಭಿತಾಯೈ ನಮಃ ।
ರಾಸಮಂಡಲಸೇವ್ಯಾಯೈ ನಮಃ ।
ರಾಸಕ್ರಿಡಾಮನೋಹರ್ಯೈ ನಮಃ । 30 ।

ಕೃಷ್ಣಪ್ರೇಮಪರಾಯಣಾಯೈ ನಮಃ ।
ವೃನ್ದಾರಣ್ಯಪ್ರಿಯಾಯೈ ನಮಃ ।
ವೃನ್ದಾವನವಿಲಾಸಿನ್ಯೈ ನಮಃ ।
ತುಲಸ್ಯಧಿಷ್ಟಾತೃದೇವ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಕರುಣಾರ್ಣವಸಮ್ಪೂರ್ಣಾಯೈ ನಮಃ ।
ಮಂಗಲಪ್ರದಾಯೈ ನಮಃ ।
ಕೃಷ್ಣಭಜನಾಶ್ರಿತಾಯೈ ನಮಃ ।
ಗೋವಿನ್ದಾರ್ಪಿತಚಿತ್ತಾಯೈ ನಮಃ ।
ಗೋವಿನ್ದಪ್ರಿಯಕಾರಿಣ್ಯೈ ನಮಃ ।
ರಾಸಕ್ರೀಡಾಕರ್ಯೈ ನಮಃ । 40 ।

ರಾಸವಾಸಿನ್ಯೈ ನಮಃ ।
ರಾಸಸುನ್ದರ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಗೋಕುಲತ್ವಪ್ರದಾಯಿನ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಕಿಶೋರವಲ್ಲಭಾಯೈ ನಮಃ ।
ಕಾಲಿನ್ದೀಕುಲದೀಪಿಕಾಯೈ ನಮಃ ।
ಪ್ರೇಮಪ್ರಿಯಾಯೈ ನಮಃ ।
ಪ್ರೇಮರೂಪಾಯೈ ನಮಃ ।
ಪ್ರೇಮಾನನ್ದತರಂಗಿಣ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಪ್ರೇಮಧಾತ್ರ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಪ್ರೇಮಶಕ್ತಿಮಯ್ಯೈ ನಮಃ । 50 ।

ಕೃಷ್ಣಪ್ರೇಮವತ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಕೃಷ್ಣಪ್ರೇಮತರಂಗಿಣ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಗೌರಚನ್ದ್ರಾನನಾಯೈ ನಮಃ ।
ಚನ್ದ್ರಗಾತ್ರ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಸುಕೋಮಲಾಯೈ ನಮಃ ।
ರತಿವೇಷಾಯೈ ನಮಃ ।
ರತಿಪ್ರಿಯಾಯೈ ನಮಃ ।
ಕೃಷ್ಣರತಾಯೈ ನಮಃ ।
ಕೃಷ್ಣತೋಷಣತತ್ಪರಾಯೈ ನಮಃ ।
ಕೃಷ್ಣಪ್ರೇಮವತ್ಯೈ ನಮಃ । 60 ।

ಕೃಷ್ಣಭಕ್ತಾಯೈ ನಮಃ ।
ಕೃಷ್ಣಪ್ರಿಯಭಕ್ತಾಯೈ ನಮಃ ।
ಕೃಷ್ಣಕ್ರೋಡಾಯೈ ನಮಃ ।
ಪ್ರೇಮರತಾಮ್ಬಿಕಾಯೈ ನಮಃ ।
ಕೃಷ್ಣಪ್ರಾಣಾಯೈ ನಮಃ ।
ಕೃಷ್ಣಪ್ರಾಣಸರ್ವಸ್ವದಾಯಿನ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಕೋಟಿಕನ್ದರ್ಪಲಾವಣ್ಯಾಯೈ ನಮಃ ।
ಕನ್ದರ್ಪಕೋಟಿಸುನ್ದರ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಲೀಲಾಲಾವಣ್ಯಮಂಗಲಾಯೈ ನಮಃ ।
ಕರುಣಾರ್ಣವರೂಪಿಣ್ಯೈ ನಮಃ । 70 ।

ಯಮುನಾಪಾರಕೌತುಕಾಯೈ ನಮಃ ।
ಕೃಷ್ಣಹಾಸ್ಯಭಾಷಣತತ್ಪರಾಯೈ ನಮಃ ।
ಗೋಪಾಂಗನಾವೇಷ್ಟಿತಾಯೈ ನಮಃ ।
ಕೃಷ್ಣಸಂಕೀರ್ತಿನ್ಯೈ ನಮಃ ।
ರಾಸಸಕ್ತಾಯೈ ನಮಃ ।
ಕೃಷ್ಣಭಾಷಾತಿವೇಗಿನ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಕೃಷ್ಣರಾಗಿಣ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಭಾವಿನ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಕೃಷ್ಣಭಾವನಾಮೋದಾಯೈ ನಮಃ ।
ಕೃಷ್ಣೋನ್ಮಾದವಿದಾಯಿನ್ಯೈ ನಮಃ । 80 ।

ಕೃಷ್ಣಾರ್ತಕುಶಲಾಯೈ ನಮಃ ।
ಪತಿವ್ರತಾಯೈ ನಮಃ ।
ಮಹಾಭಾವಸ್ವರೂಪಿಣ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಕೃಷ್ಣಪ್ರೇಮಕಲ್ಪಲತಾಯೈ ನಮಃ ।
ಗೋವಿನ್ದನನ್ದಿನ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಗೋವಿನ್ದಮೋಹಿನ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಗೋವಿನ್ದಸರ್ವಸ್ವಾಯೈ ನಮಃ ।
ಸರ್ವಕಾನ್ತಾಶಿರೋಮಣ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಕೃಷ್ಣಕಾನ್ತಾಶಿರೋಮಣ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಕೃಷ್ಣಪ್ರಾಣಧನಾಯೈ ನಮಃ । 90 ।

ಕೃಷ್ಣಪ್ರೇಮಾನನ್ದಾಮೃತಸಿನ್ಧವೇ ನಮಃ ।
ಪ್ರೇಮಚಿನ್ತಾಮಣ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಪ್ರೇಮಸಾಧ್ಯಶಿರೋಮಣ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಸರ್ವೈಶ್ವರ್ಯಸರ್ವಶಕ್ತಿಸರ್ವರಸಪೂರ್ಣಾಯೈ ನಮಃ ।
ಮಹಾಭಾವಚಿನ್ತಾಮಣ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಕಾರುಣ್ಯಾಮೃತಾಯೈ ನಮಃ ।
ತಾರುಣ್ಯಾಮೃತಾಯೈ ನಮಃ ।
ಲಾವಣ್ಯಾಮೃತಾಯೈ ನಮಃ ।
ನಿಜಲಜ್ಜಾಪರೀಧಾನಶ್ಯಾಮಪಟುಶಾರ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಸೌನ್ದರ್ಯಕುಂಕುಮಾಯೈ ನಮಃ । 100 ।

ಸಖೀಪ್ರಣಯಚನ್ದನಾಯೈ ನಮಃ ।
ಗನ್ಧೋನ್ಮಾದಿತಮಾಧವಾಯೈ ನಮಃ ।
ಮಹಾಭಾವಪರಮೋತ್ಕರ್ಷತರ್ಷಿಣ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಸಖೀಪ್ರಣಯಿತಾವಶಾಯೈ ನಮಃ ।
ಕೃಷ್ಣಪ್ರಿಯಾವಲೀಮುಖ್ಯಾಯೈ ನಮಃ ।
ಆನನ್ದಸ್ವರೂಪಾಯೈ ನಮಃ ।
ರೂಪಗುಣಸೌಭಾಗ್ಯಪ್ರೇಮಸರ್ವಾಧಿಕಾರಾಧಿಕಾಯೈ ನಮಃ ।
ಏಕಮಾತ್ರಕೃಷ್ಣಪರಾಯಣಾಯೈ ನಮಃ । 108 ।

ಇತಿ ಶ್ರೀರಾಧಾಷ್ಟೋತ್ತರಶತನಾಮಾವಲಿಃ ಸಮ್ಪೂರ್ಣಾ ।

Also Read 108 Names of Shri Radha Mata:

108 Names of Shri Radha | Ashtottara Shatanamavali in Hindi | English | Bengali | Gujarati | Punjabi | Kannada | Malayalam | Oriya | Telugu | Tamil

Add Comment

Click here to post a comment