Temples in India Info: Unveiling the Divine Splendor

Hindu Spiritual & Devotional Stotrams, Mantras, and More: Your One-Stop Destination for PDFs, Temple Timings, History, and Pooja Details!

108 Names of Sri Annapurna Lyrics in Kannada | Sri Annapoorna Ashtottara Shatanamavali

Annapurna means “Anna”, which means food, and “purna”, which means “completely filled”. Annapurna Devi is the goddess of food and kitchen. She is an avatar of the goddess Parvati consort of Lord Shiva. She is the goddess of food and never lets her devotees run out of food. She is also considered the goddess of Kashi in Uttar Pradesh. Kashi or Varanasi is the city of light, because the goddess not only nourishes the body, but also nourishes the soul in the form of enlightenment. It gives us the energy to attain knowledge.

Sri Annapurna Ashtottara Shatanamavali Lyrics in Kannada:

॥ ಶ್ರೀಅನ್ನಪೂರ್ಣಾಷ್ಟೋತ್ತರಶತನಾಮಾವಲೀ ॥

॥ ಶ್ರೀಗಣೇಶಾಯ ನಮಃ ॥

ಓಂ ಅನ್ನಪೂರ್ಣಾಯೈ ನಮಃ
ಓಂ ಶಿವಾಯೈ ನಮಃ
ಓಂ ದೇವ್ಯೈ ನಮಃ
ಓಂ ಭೀಮಾಯೈ ನಮಃ
ಓಂ ಪುಷ್ಟ್ಯೈ ನಮಃ
ಓಂ ಸರಸ್ವತ್ಯೈ ನಮಃ
ಓಂ ಸರ್ವಜ್ಞಾಯೈ ನಮಃ
ಓಂ ಪಾರ್ವತ್ಯೈ ನಮಃ
ಓಂ ದುರ್ಗಾಯೈ ನಮಃ
ಓಂ ಶರ್ವಾಣ್ಯೈ ನಮಃ ॥ 10 ॥

ಓಂ ಶಿವವಲ್ಲಭಾಯೈ ನಮಃ
ಓಂ ವೇದವೇದ್ಯಾಯೈ ನಮಃ
ಓಂ ಮಹಾವಿದ್ಯಾಯೈ ನಮಃ
ಓಂ ವಿದ್ಯಾದಾತ್ರೈ ನಮಃ
ಓಂ ವಿಶಾರದಾಯೈ ನಮಃ
ಓಂ ಕುಮಾರ್ಯೈ ನಮಃ
ಓಂ ತ್ರಿಪುರಾಯೈ ನಮಃ
ಓಂ ಬಾಲಾಯೈ ನಮಃ
ಓಂ ಲಕ್ಷ್ಮ್ಯೈ ನಮಃ
ಓಂ ಶ್ರಿಯೈ ನಮಃ ॥ 20 ॥

ಓಂ ಭಯಹಾರಿಣೈ ನಮಃ
ಓಂ ಭವಾನ್ಯೈ ನಮಃ
ಓಂ ವಿಷ್ಣುಜನನ್ಯೈ ನಮಃ
ಓಂ ಬ್ರಹ್ಮಾದಿಜನನ್ಯೈ ನಮಃ
ಓಂ ಗಣೇಶಜನನ್ಯೈ ನಮಃ
ಓಂ ಶಕ್ತ್ಯೈ ನಮಃ
ಓಂ ಕುಮಾರಜನನ್ಯೈ ನಮಃ
ಓಂ ಶುಭಾಯೈ ನಮಃ
ಓಂ ಭೋಗಪ್ರದಾಯೈ ನಮಃ
ಓಂ ಭಗವತ್ಯೈ ನಮಃ ॥ 30 ॥

ಓಂ ಭಕ್ತಾಭೀಷ್ಟಪ್ರದಾಯಿನ್ಯೈ ನಮಃ
ಓಂ ಭವರೋಗಹರಾಯೈ ನಮಃ
ಓಂ ಭವ್ಯಾಯೈ ನಮಃ
ಓಂ ಶುಭ್ರಾಯೈ ನಮಃ
ಓಂ ಪರಮಮಂಗಲಾಯೈ ನಮಃ
ಓಂ ಭವಾನ್ಯೈ ನಮಃ
ಓಂ ಚಂಚಲಾಯೈ ನಮಃ
ಓಂ ಗೌರ್ಯೈ ನಮಃ
ಓಂ ಚಾರುಚನ್ದ್ರಕಲಾಧರಾಯೈ ನಮಃ
ಓಂ ವಿಶಾಲಾಕ್ಷ್ಯೈ ನಮಃ ॥ 40 ॥

ಓಂ ವಿಶ್ವಮಾತ್ರೇ ನಮಃ
ಓಂ ವಿಶ್ವವನ್ದ್ಯಾಯೈ ನಮಃ
ಓಂ ವಿಲಾಸಿನ್ಯೈ ನಮಃ
ಓಂ ಆರ್ಯಾಯೈ ನಮಃ
ಓಂ ಕಲ್ಯಾಣನಿಲಾಯಾಯೈ ನಮಃ
ಓಂ ರುದ್ರಾಣ್ಯೈ ನಮಃ
ಓಂ ಕಮಲಾಸನಾಯೈ ನಮಃ
ಓಂ ಶುಭಪ್ರದಾಯೈ ನಮಃ
ಓಂ ಶುಭಾವರ್ತಾಯೈ ನಮಃ
ಓಂ ವೃತ್ತಪೀನಪಯೋಧರಾಯೈ ನಮಃ ॥ 50 ॥

ಓಂ ಅಮ್ಬಾಯೈ ನಮಃ
ಓಂ ಸಂಹಾರಮಥನ್ಯೈ ನಮಃ
ಓಂ ಮೃಡಾನ್ಯೈ ನಮಃ
ಓಂ ಸರ್ವಮಂಗಲಾಯೈ ನಮಃ
ಓಂ ವಿಷ್ಣುಸಂಸೇವಿತಾಯೈ ನಮಃ
ಓಂ ಸಿದ್ಧಾಯೈ ನಮಃ
ಓಂ ಬ್ರಹ್ಮಾಣ್ಯೈ ನಮಃ
ಓಂ ಸುರಸೇವಿತಾಯೈ ನಮಃ
ಓಂ ಪರಮಾನನ್ದದಾಯೈ ನಮಃ
ಓಂ ಶಾನ್ತ್ಯೈ ನಮಃ ॥ 60 ॥

ಓಂ ಪರಮಾನನ್ದರೂಪಿಣ್ಯೈ ನಮಃ
ಓಂ ಪರಮಾನನ್ದಜನನ್ಯೈ ನಮಃ
ಓಂ ಪರಾಯೈ ನಮಃ
ಓಂ ಆನನ್ದಪ್ರದಾಯಿನ್ಯೈ ನಮಃ
ಓಂ ಪರೋಪಕಾರನಿರತಾಯೈ ನಮಃ
ಓಂ ಪರಮಾಯೈ ನಮಃ
ಓಂ ಭಕ್ತವತ್ಸಲಾಯೈ ನಮಃ
ಓಂ ಪೂರ್ಣಚನ್ದ್ರಾಭವದನಾಯೈ ನಮಃ
ಓಂ ಪೂರ್ಣಚನ್ದ್ರನಿಭಾಂಶುಕಾಯೈ ನಮಃ
ಓಂ ಶುಭಲಕ್ಷಣಸಮ್ಪನ್ನಾಯೈ ನಮಃ ॥ 70 ॥

ಓಂ ಶುಭಾನನ್ದಗುಣಾರ್ಣವಾಯೈ ನಮಃ
ಓಂ ಶುಭಸೌಭಾಗ್ಯನಿಲಯಾಯೈ ನಮಃ
ಓಂ ಶುಭದಾಯೈ ನಮಃ
ಓಂ ರತಿಪ್ರಿಯಾಯೈ ನಮಃ
ಓಂ ಚಂಡಿಕಾಯೈ ನಮಃ
ಓಂ ಚಂಡಮಥನ್ಯೈ ನಮಃ
ಓಂ ಚಂಡದರ್ಪನಿವಾರಿಣ್ಯೈ ನಮಃ
ಓಂ ಮಾರ್ತಾಂಡನಯನಾಯೈ ನಮಃ
ಓಂ ಸಾಧ್ವ್ಯೈ ನಮಃ
ಓಂ ಚನ್ದ್ರಾಗ್ನಿನಯನಾಯೈ ನಮಃ ॥ 80 ॥

ಓಂ ಸತ್ಯೈ ನಮಃ
ಓಂ ಪುಂಡರೀಕಹರಾಯೈ ನಮಃ
ಓಂ ಪೂರ್ಣಾಯೈ ನಮಃ
ಓಂ ಪುಣ್ಯದಾಯೈ ನಮಃ
ಓಂ ಪುಣ್ಯರೂಪಿಣ್ಯೈ ನಮಃ
ಓಂ ಮಾಯಾತೀತಾಯೈ ನಮಃ
ಓಂ ಶ್ರೇಷ್ಠಮಾಯಾಯೈ ನಮಃ
ಓಂ ಶ್ರೇಷ್ಠಧರ್ಮಾಯೈ ನಮಃ
ಓಂ ಆತ್ಮವನ್ದಿತಾಯೈ ನಮಃ
ಓಂ ಅಸೃಷ್ಟ್ಯೈ ನಮಃ ॥ 90 ॥

ಓಂ ಸಂಗರಹಿತಾಯೈ ನಮಃ
ಓಂ ಸೃಷ್ಟಿಹೇತವೇ ನಮಃ
ಓಂ ಕಪರ್ದಿನ್ಯೈ ನಮಃ
ಓಂ ವೃಷಾರೂಢಾಯೈ ನಮಃ
ಓಂ ಶೂಲಹಸ್ತಾಯೈ ನಮಃ
ಓಂ ಸ್ಥಿತಿಸಂಹಾರಕಾರಿಣ್ಯೈ ನಮಃ
ಓಂ ಮನ್ದಸ್ಮಿತಾಯೈ ನಮಃ
ಓಂ ಸ್ಕನ್ದಮಾತ್ರೇ ನಮಃ
ಓಂ ಶುದ್ಧಚಿತ್ತಾಯೈ ನಮಃ
ಓಂ ಮುನಿಸ್ತುತಾಯೈ ನಮಃ ॥ 100 ॥

ಓಂ ಮಹಾಭಗವತ್ಯೈ ನಮಃ
ಓಂ ದಕ್ಷಾಯೈ ನಮಃ
ಓಂ ದಕ್ಷಾಧ್ವರವಿನಾಶಿನ್ಯೈ ನಮಃ
ಓಂ ಸರ್ವಾರ್ಥದಾತ್ರ್ಯೈ ನಮಃ
ಓಂ ಸಾವಿತ್ರ್ಯೈ ನಮಃ
ಓಂ ಸದಾಶಿವಕುಟುಮ್ಬಿನ್ಯೈ ನಮಃ
ಓಂ ನಿತ್ಯಸುನ್ದರಸರ್ವಾಂಗ್ಯೈ ನಮಃ
ಓಂ ಸಚ್ಚಿದಾನನ್ದಲಕ್ಷಣಾಯೈ ನಮಃ
॥ ಶ್ರೀ ಅನ್ನಪೂರ್ಣಾಷ್ಟೋತ್ತರಶತನಾಮಾವಲಿಃ ಸಮ್ಪೂರ್ಣಮ್ ॥

Also Read:

Shri Annapurna Ashtottara Shatanamavali in Hindi | English | Bengali | Gujarati | Punjabi | Kannada | Malayalam | Oriya | Telugu | Tamil

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to top