108 - Shatanamavali Lakshmi Stotram

108 Names of Sri Gaja Lakshmi Lyrics in Hindi

Sri Gajalakshmi Ashtottara Shatanamavali in Hindi:

॥ श्री गजलक्ष्मी अष्टोत्तरशतनामावली ॥
ओं श्रीं ह्रीं क्लीं गजलक्ष्म्यै नमः ।
ओं श्रीं ह्रीं क्लीं अनन्तशक्त्यै नमः ।
ओं श्रीं ह्रीं क्लीं अज्ञेयायै नमः ।
ओं श्रीं ह्रीं क्लीं अणुरूपायै नमः ।
ओं श्रीं ह्रीं क्लीं अरुणाकृत्यै नमः ।
ओं श्रीं ह्रीं क्लीं अवाच्यायै नमः ।
ओं श्रीं ह्रीं क्लीं अनन्तरूपायै नमः ।
ओं श्रीं ह्रीं क्लीं अम्बुदायै नमः ।
ओं श्रीं ह्रीं क्लीं अम्बरसंस्थाङ्कायै नमः । ९ ।

ओं श्रीं ह्रीं क्लीं अशेषस्वरभूषितायै नमः ।
ओं श्रीं ह्रीं क्लीं इच्छायै नमः ।
ओं श्रीं ह्रीं क्लीं इन्दीवरप्रभायै नमः ।
ओं श्रीं ह्रीं क्लीं उमायै नमः ।
ओं श्रीं ह्रीं क्लीं ऊर्वश्यै नमः ।
ओं श्रीं ह्रीं क्लीं उदयप्रदायै नमः ।
ओं श्रीं ह्रीं क्लीं कुशावर्तायै नमः ।
ओं श्रीं ह्रीं क्लीं कामधेनवे नमः ।
ओं श्रीं ह्रीं क्लीं कपिलायै नमः । १८ ।

ओं श्रीं ह्रीं क्लीं कुलोद्भवायै नमः ।
ओं श्रीं ह्रीं क्लीं कुङ्कुमाङ्कितदेहायै नमः ।
ओं श्रीं ह्रीं क्लीं कुमार्यै नमः ।
ओं श्रीं ह्रीं क्लीं कुङ्कुमारुणायै नमः ।
ओं श्रीं ह्रीं क्लीं काशपुष्पप्रतीकाशायै नमः ।
ओं श्रीं ह्रीं क्लीं खलापहायै नमः ।
ओं श्रीं ह्रीं क्लीं खगमात्रे नमः ।
ओं श्रीं ह्रीं क्लीं खगाकृत्यै नमः ।
ओं श्रीं ह्रीं क्लीं गान्धर्वगीतकीर्त्यै नमः । २७ ।

ओं श्रीं ह्रीं क्लीं गेयविद्याविशारदायै नमः ।
ओं श्रीं ह्रीं क्लीं गम्भीरनाभ्यै नमः ।
ओं श्रीं ह्रीं क्लीं गरिमायै नमः ।
ओं श्रीं ह्रीं क्लीं चामर्यै नमः ।
ओं श्रीं ह्रीं क्लीं चतुराननायै नमः ।
ओं श्रीं ह्रीं क्लीं चतुःषष्टिश्रीतन्त्रपूजनीयायै नमः ।
ओं श्रीं ह्रीं क्लीं चित्सुखायै नमः ।
ओं श्रीं ह्रीं क्लीं चिन्त्यायै नमः ।
ओं श्रीं ह्रीं क्लीं गम्भीरायै नमः । ३६ ।

ओं श्रीं ह्रीं क्लीं गेयायै नमः ।
ओं श्रीं ह्रीं क्लीं गन्धर्वसेवितायै नमः ।
ओं श्रीं ह्रीं क्लीं जरामृत्युविनाशिन्यै नमः ।
ओं श्रीं ह्रीं क्लीं जैत्र्यै नमः ।
ओं श्रीं ह्रीं क्लीं जीमूतसङ्काशायै नमः ।
ओं श्रीं ह्रीं क्लीं जीवनायै नमः ।
ओं श्रीं ह्रीं क्लीं जीवनप्रदायै नमः ।
ओं श्रीं ह्रीं क्लीं जितश्वासायै नमः ।
ओं श्रीं ह्रीं क्लीं जितारातये नमः । ४५ ।

ओं श्रीं ह्रीं क्लीं जनित्र्यै नमः ।
ओं श्रीं ह्रीं क्लीं तृप्त्यै नमः ।
ओं श्रीं ह्रीं क्लीं त्रपायै नमः ।
ओं श्रीं ह्रीं क्लीं तृषायै नमः ।
ओं श्रीं ह्रीं क्लीं दक्षपूजितायै नमः ।
ओं श्रीं ह्रीं क्लीं दीर्घकेश्यै नमः ।
ओं श्रीं ह्रीं क्लीं दयालवे नमः ।
ओं श्रीं ह्रीं क्लीं दनुजापहायै नमः ।
ओं श्रीं ह्रीं क्लीं दारिद्र्यनाशिन्यै नमः । ५४ ।

ओं श्रीं ह्रीं क्लीं द्रवायै नमः ।
ओं श्रीं ह्रीं क्लीं नीतिनिष्ठायै नमः ।
ओं श्रीं ह्रीं क्लीं नाकगतिप्रदायै नमः ।
ओं श्रीं ह्रीं क्लीं नागरूपायै नमः ।
ओं श्रीं ह्रीं क्लीं नागवल्ल्यै नमः ।
ओं श्रीं ह्रीं क्लीं प्रतिष्ठायै नमः ।
ओं श्रीं ह्रीं क्लीं पीताम्बरायै नमः ।
ओं श्रीं ह्रीं क्लीं परायै नमः ।
ओं श्रीं ह्रीं क्लीं पुण्यप्रज्ञायै नमः । ६३ ।

ओं श्रीं ह्रीं क्लीं पयोष्ण्यै नमः ।
ओं श्रीं ह्रीं क्लीं पम्पायै नमः ।
ओं श्रीं ह्रीं क्लीं पद्मपयस्विन्यै नमः ।
ओं श्रीं ह्रीं क्लीं पीवरायै नमः ।
ओं श्रीं ह्रीं क्लीं भीमायै नमः ।
ओं श्रीं ह्रीं क्लीं भवभयापहायै नमः ।
ओं श्रीं ह्रीं क्लीं भीष्मायै नमः ।
ओं श्रीं ह्रीं क्लीं भ्राजन्मणिग्रीवायै नमः ।
ओं श्रीं ह्रीं क्लीं भ्रातृपूज्यायै नमः । ७२ ।

ओं श्रीं ह्रीं क्लीं भार्गव्यै नमः ।
ओं श्रीं ह्रीं क्लीं भ्राजिष्णवे नमः ।
ओं श्रीं ह्रीं क्लीं भानुकोटिसमप्रभायै नमः ।
ओं श्रीं ह्रीं क्लीं मातङ्ग्यै नमः ।
ओं श्रीं ह्रीं क्लीं मानदायै नमः ।
ओं श्रीं ह्रीं क्लीं मात्रे नमः ।
ओं श्रीं ह्रीं क्लीं मातृमण्डलवासिन्यै नमः ।
ओं श्रीं ह्रीं क्लीं मायायै नमः ।
ओं श्रीं ह्रीं क्लीं मायापुर्यै नमः । ८१ ।

ओं श्रीं ह्रीं क्लीं यशस्विन्यै नमः ।
ओं श्रीं ह्रीं क्लीं योगगम्यायै नमः ।
ओं श्रीं ह्रीं क्लीं योग्यायै नमः ।
ओं श्रीं ह्रीं क्लीं रत्नकेयूरवलयायै नमः ।
ओं श्रीं ह्रीं क्लीं रतिरागविवर्धिन्यै नमः ।
ओं श्रीं ह्रीं क्लीं रोलम्बपूर्णमालायै नमः ।
ओं श्रीं ह्रीं क्लीं रमणीयायै नमः ।
ओं श्रीं ह्रीं क्लीं रमापत्यै नमः ।
ओं श्रीं ह्रीं क्लीं लेख्यायै नमः । ९० ।

ओं श्रीं ह्रीं क्लीं लावण्यभुवे नमः ।
ओं श्रीं ह्रीं क्लीं लिप्यै नमः ।
ओं श्रीं ह्रीं क्लीं लक्ष्मणायै नमः ।
ओं श्रीं ह्रीं क्लीं वेदमात्रे नमः ।
ओं श्रीं ह्रीं क्लीं वह्निस्वरूपधृषे नमः ।
ओं श्रीं ह्रीं क्लीं वागुरायै नमः ।
ओं श्रीं ह्रीं क्लीं वधुरूपायै नमः ।
ओं श्रीं ह्रीं क्लीं वालिहन्त्र्यै नमः ।
ओं श्रीं ह्रीं क्लीं वराप्सरस्यै नमः । ९९ ।

ओं श्रीं ह्रीं क्लीं शाम्बर्यै नमः ।
ओं श्रीं ह्रीं क्लीं शमन्यै नमः ।
ओं श्रीं ह्रीं क्लीं शान्त्यै नमः ।
ओं श्रीं ह्रीं क्लीं सुन्दर्यै नमः ।
ओं श्रीं ह्रीं क्लीं सीतायै नमः ।
ओं श्रीं ह्रीं क्लीं सुभद्रायै नमः ।
ओं श्रीं ह्रीं क्लीं क्षेमङ्कर्यै नमः ।
ओं श्रीं ह्रीं क्लीं क्षित्यै नमः । १०७ ।

Also Read:

Sri Gajalaxmi Ashtottarshat Naamavali Lyrics in Hindi | English |  Kannada | Telugu | Tamil