Templesinindiainfo

Best Spiritual Website

108 Names of Sri Matangi | Ashtottara Shatanamavali Lyrics in Kannada

Shri Matangi Ashtottarashata Namavali Lyrics in Kannada:

॥ ಶ್ರೀಮಾತಂಗೀ ಅಷ್ಟೋತ್ತರಶತನಾಮಾವಲಿಃ ॥

ಓಂ ಮಹಾಮತ್ತಮಾತಂಗಿನೀಸಿದ್ಧಿರೂಪಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಯೋಗಿನ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಭದ್ರಕಾಲ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ರಮಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಭವಾನ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಭವಪ್ರೀತಿದಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಭೂತಿಯುಕ್ತಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಭವಾರಾಧಿತಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಭೂತಿಸಮ್ಪತ್ಕರ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಧನಾಧೀಶಮಾತ್ರೇ ನಮಃ । 10 ।

ಓಂ ಧನಾಗಾರದೃಷ್ಟ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಧನೇಶಾರ್ಚಿತಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಧೀರವಾಪೀವರಾಂಗ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಪ್ರಕೃಷ್ಟಪ್ರಭಾರೂಪಿಣ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಕಾಮರೂಪಪ್ರಹೃಷ್ಟಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಮಹಾಕೀರ್ತಿದಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಕರ್ಣನಾಲ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಕರಾಲೀಭಗಾಯೈ ಘೋರರೂಪಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಭಗಾಂಗ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಭಗಾಹ್ವಾಯೈ ನಮಃ । 20 ।

ಓಂ ಭಗಪ್ರೀತಿದಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಭೀಮರೂಪಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಭವಾನ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಮಹಾಕೌಶಿಕ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಕೋಶಪೂರ್ಣಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಕಿಶೋರೀಕಿಶೋರಪ್ರಿಯಾನನ್ದೇಹಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಮಹಾಕಾರಣಾಕಾರಣಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಕರ್ಮಶೀಲಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಕಪಾಲಿಪ್ರಸಿದ್ಧಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಮಹಾಸಿದ್ಧಖಂಡಾಯೈ ನಮಃ । 30 ।

ಓಂ ಮಕಾರಪ್ರಿಯಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಮಾನರೂಪಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಮಹೇಶ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಮಹೋಲ್ಲಾಸಿನೀಲಾಸ್ಯಲೀಲಾಲಯಾಂಗ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಕ್ಷಮಾಕ್ಷೇಮಶೀಲಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಕ್ಷಪಾಕಾರಿಣ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಅಕ್ಷಯಪ್ರೀತಿದಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಭೂತಿಯುಕ್ತಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಭವಾನ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಭವಾರಾಧಿತಾಯೈ ನಮಃ । 40 ।

ಓಂ ಭೂತಿಸತ್ಯಾತ್ಮಿಕಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಪ್ರಭೋದ್ಭಾಸಿತಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಭಾನುಭಾಸ್ವತ್ಕರಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಧರಾಧೀಶಮಾತ್ರೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ಧರಾಗಾರದೃಷ್ಟ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಧರೇಶಾರ್ಚಿತಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಧೀವರಾಧೀವರಾಂಗ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಪ್ರಕೃಷ್ಟಪ್ರಭಾರೂಪಿಣ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಪ್ರಾಣರೂಪಪ್ರಕೃಷ್ಟಸ್ವರೂಪಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಸ್ವರೂಪಪ್ರಿಯಾಯೈ ನಮಃ । 50 ।

ಓಂ ಚಲತ್ಕುಂಡಲಾಕಾಮಿನ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಕಾನ್ತಯುಕ್ತಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಕಪಾಲಾಚಲಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಕಾಲಕೋದ್ಧಾರಿಣ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಕದಮ್ಬಪ್ರಿಯಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಕೋಟರೀಕೋಟದೇಹಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಕ್ರಮಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಕೀರ್ತಿದಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಕರ್ಣರೂಪಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಕಾಕ್ಷ್ಮ್ಯೈ ನಮಃ । 60 ।

ಓಂ ಕ್ಷಮಾಂಗ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಕ್ಷಯಪ್ರೇಮರೂಪಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಕ್ಷಪಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಕ್ಷಯಾಕ್ಷಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಕ್ಷಯಾಹ್ವಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಕ್ಷಯಪ್ರಾನ್ತರಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಕ್ಷವತ್ಕಾಮಿನ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಕ್ಷಾರಿಣೀಕ್ಷೀರಪೂರ್ಣಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಶಿವಾಂಗ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಶಾಕಮ್ಭರ್ಯೈ ನಮಃ । ಶಾಕದೇಹಾಯೈ 70 ।

ಓಂ ಮಹಾಶಾಕಯಜ್ಞಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಫಲಪ್ರಾಶಕಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಶಕಾಹ್ವಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಶಕಾಹ್ವಾಶಕಾಖ್ಯಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಶಕಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಶಕಾಕ್ಷಾನ್ತರೋಷಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಸುರೋಷಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಸುರೇಖಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಮಹಾಶೇಷಯಜ್ಞೇಪವೀತಪ್ರಿಯಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಜಯನ್ತ್ಯೈ ನಮಃ । 80 ।

ಓಂ ಜಯಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಜಾಗ್ರತೀಯೋಗ್ಯರೂಪಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಜಯಾಂಗಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಜಪಧ್ಯಾನಸನ್ತುಷ್ಟಸಂಜ್ಞಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಜಯಪ್ರಾಣರೂಪಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಜಯಸ್ವರ್ಣದೇಹಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಜಯಜ್ವಾಲಿನೀಯಾಮಿನ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಯಾಮ್ಯರೂಪಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಜಗನ್ಮಾತೃರೂಪಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಜಗದ್ರಕ್ಷಣಾಯೈ ನಮಃ । 90 ।

ಓಂ ಸ್ವಧಾವೌಷಡನ್ತಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ವಿಲಮ್ಬಾವಿಲಮ್ಬಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಷಡಂಗಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಮಹಾಲಮ್ಬರೂಪಾಸಿಹಸ್ತಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಪದಾಹಾರಿಣೀಹಾರಿಣ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಹಾರಿಣ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಮಹಾಮಂಗಲಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಮಂಗಲಪ್ರೇಮಕೀರ್ತ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ನಿಶುಮ್ಭಚ್ಛಿದಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಶುಮ್ಭದರ್ಪತ್ವಹಾಯೈ ನಮಃ । 100 ।

ಓಂ ಆನನ್ದಬೀಜಾದಿಮುಕ್ತಸ್ವರೂಪಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಚಂಡಮುಂಡಾಪದಾಮುಖ್ಯಚಂಡಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಪ್ರಚಂಡಾಪ್ರಚಂಡಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಮಹಾಚಂಡವೇಗಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಚಲಚ್ಚಾಮರಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಚಾಮರಾಚನ್ದ್ರಕೀರ್ತಯೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ಸುಚಾಮೀಕರಾಚಿತ್ರಭೂಷೋಜ್ಜ್ವಲಾಂಗ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಸುಸಂಗೀತಗೀತಾಯೈ ನಮಃ । 108 ।

ಇತಿ ಶ್ರೀಮಾತಂಗ್ಯಷ್ಟೋತ್ತರಶತನಾಮಾವಲಿಃ ಸಮ್ಪೂರ್ಣಾ ॥

Also Read 108 Names of Sree Matangi:

108 Names of Shri Matangi | Ashtottara Shatanamavali in Hindi | English | Bengali | Gujarati | Punjabi | Kannada | Malayalam | Oriya | Telugu | Tamil

108 Names of Sri Matangi | Ashtottara Shatanamavali Lyrics in Kannada

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to top