108 - Shatanamavali

108 Names of Sri Rajagopala | Ashtottara Shatanamavali Lyrics in Kannada

Sri Raja Gopala Ashtottarashata Namavali Lyrics in Kannada:

॥ ಶ್ರೀರಾಜಗೋಪಾಲಾಷ್ಟೋತ್ತರಶತನಾಮಾವಲಿಃ ॥

ಅಥವಾ ಚಮ್ಪಕಾರಣ್ಯನಾಥಾಷ್ಟೋತ್ತರಶತನಾಮಾವಲಿಃ

ಓಂ ಶ್ರೀ ಕೃಷ್ಣಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಶ್ರೀ ರಾಜಗೋಪಾಲಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಶ್ರೀಕಾನ್ತಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ದೇವಕೀಸುತಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಚಂಪಕೇಶ್ವರಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಶ್ರೀಮತೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ಗೋವಿನ್ದಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಗರುಡಧ್ವಜಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ವಾಸುದೇವಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಅರವಿನ್ದಾಕ್ಷಾಯ ನಮಃ । 10 ।

ಓಂ ಚಂಪಕಾರಣ್ಯನಾಯಕಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ರುಕ್ಮಿಣೀವಲ್ಲಭಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ವಿಷ್ಣವೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ಗೋಭಿಲಾಮಿಷ್ಟದಾಯಕಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಕೇಶವಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಕೇಶಿಸಂಹಾರಿಣೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ಕಾಳಿನ್ದೀರಮಣಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಹರಯೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ಸ್ವಾಯಂಭುವವಿಮಾನಸ್ಥಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಸದಾಗೋಪ್ರಲಯಾರ್ಚಿತಾಯ ನಮಃ । 20 ।

ಓಂ ದಕ್ಷಿಣದ್ವಾರಕಾನಾಥಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಹರಿದ್ರಾತಟಿನೀತೀರವಿಲಾಸಿನೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ವಿಶ್ವವನ್ದಿತಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ನನ್ದಸೂನವೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ಯದುಶ್ರೇಷ್ಠಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ನಾರದಸ್ತುತವೈಭವಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ರಾಜಶೇಖರರಾಜೇನ್ದ್ರ-ಕೃತಘ್ನವಿಮೋಚಕಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ರಾಧಾಪಯೋಧರಾಸಕ್ತಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ರಾಜಶೇಖರಪೂಜಿತಾಯ ನಮಃ । 30 ।

ಓಂ ಮಾಧವಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಮಧುರಾನಾಥಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಮಹಾಮಾಯಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಅಘನಾಶನಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ನಾರಾಯಣಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಹೃಷೀಕೇಶಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಶ್ರೀಧರಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಗೋಪಿಕಾಸುತಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ದಾಮೋದರಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಜಗನ್ನಾಥಾಯ ನಮಃ । 40 ।

ಓಂ ಭಗವತೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ಪುರುಷೋತ್ತಮಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಉರುಗಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ತ್ರಿಲೋಕೇಶಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ವಾಮನಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಮಧುಸೂದನಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ತ್ರಿಭಂಗಿಮಧುರಾಕಾರಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಪರಮಾತ್ಮನೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ತ್ರಿವಿಕ್ರಮಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಲಾವಣ್ಯಧಾಮ್ನೇ ನಮಃ । 50 ।

ಓಂ ನಿತ್ಯಶ್ರಿಯೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ಸತ್ಯಭಾಮಾಪ್ರಿಯಂಕರಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ವೇತ್ರರಾಜಿತಹಸ್ತಾಗ್ರಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ವೇಣುನಾದವಿನೋದವತೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ಸತ್ಯಭಾಮಾಂಸವಿನ್ಯಸ್ತ-ವಾಮಪಾಣಿಸರೋರುಹಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಮನ್ದಸ್ಮಿತಮುಖಾಂಭೋಜಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಮಂಗಲಾಲಯವಿಗ್ರಹಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಶ್ರೀಚಂಪಕಮಹೀಪಾಲಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ವಿಜಯಪ್ರಿಯಸಾರಥಾಯೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ಯಶೋದಾನನ್ದಜನಕಾಯ ನಮಃ । 60 ।

ಓಂ ದಧಿಭಾಂಡಪ್ರಭೇಧನಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ದಧಿಬಿನ್ದುಲಸತ್ಗಾತ್ರಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ನವನೀತಾಪಹಾರಕಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಉಲೂಕಲನಿಬದ್ಧಾಂಗಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಮುಕುನ್ದಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಮುಕ್ತಿದಾಯಕಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಆಶ್ಚರ್ಯಮೂರ್ತಯೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ಆರ್ತಿಘ್ನಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ನನ್ದಗೋಪವಿಮೋಚಕಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಭಕ್ತಪ್ರಿಯಾಯ ನಮಃ । 70 ।

ಓಂ ಭಕ್ತವತ್ಸಲಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಭೃಗುಸೇವ್ಯಾಂಗ್ರಿಪಂಕಜಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ವತ್ಸದಾನವಸಂಹರ್ತ್ರೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ವತ್ಸಲಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ವತ್ಸಪಾಲಕಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಗೋವರ್ಧನಾಚಲಧರಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಗೋಪಾಲಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಗೋಕುಲೇಶ್ವರಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಆಭೀರಕಾಮಿನೀಕಾನ್ತಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಬಾಲಾಯ ನಮಃ । 80 ।

ಓಂ ಶಕಟಭೇದನಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ವೇತ್ರಧಾರಿಣೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ವೃನ್ದಾಧ್ಯಕ್ಷಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ವಸುದೇವಪುರೀಶ್ವರಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಬರ್ಹಾವತಂಸರುಚಿರಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ವೃನ್ದಾವನರತೋತ್ಸುಕಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ತ್ರಿಣತಾಗ್ರಮಹಾರತ್ನ-ಗೋಪದಂಡಲಸತ್ಕರಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಹಾರಭಾಸತತಿಶ್ಲಾಘ್ಯಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಚಾಂಪೇಯಕುಸುಮಪ್ರಿಯಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಕಮಲಾರ್ಚಿತಪಾದಾಬ್ಜಾಯ ನಮಃ । 90 ।

ಓಂ ಕಮಲಾಸನವನ್ದಿತಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ರಕ್ತಾಬ್ಜನಾಯಿಕಾನಾಥಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ರಾಸಕ್ರೀಡಾರತೋತ್ಸುಕಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಹರಿದ್ರಾಸಿನ್ಧುಸಲಿಲಕ್ರೀಡಾಸಕ್ತವಧೂವಿಟಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ವೇಣುವಾದ್ಯೈಕರಸಿಕಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ದೇವಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ವೈಣವಿಕೋತ್ತಮಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಗಾನೋದ್ಭೂತೋಷ್ಟಚೇಷ್ಟಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಸಿದ್ಧನಾರೀಪರಿಷ್ಕೃತಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಪ್ರಣಯಸ್ಕನ್ಧನಿಕ್ಷಿಪ್ತ-ಭುಜಮಾಲಾವಿರಾಜಿತಾಯ ನಮಃ । 100 ।

ಓಂ ಸಂಪ್ರಾಪ್ತದಿವ್ಯಸ್ತ್ರೀಭಾವಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಮುಕ್ತಸಂಗವರಪ್ರದಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಪೀತಾಂಬರಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಘನಶ್ಯಾಮಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ವನಮಾಲಿನೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ಜನಾರ್ದನಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಚಂಪಕಾರಣ್ಯನಿಲಯಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ದಕ್ಷಿಣದ್ವಾರಕೇಶ್ವರಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಶ್ರೀ ರುಕ್ಮಿಣೀಸತ್ಯಭಾಮಾಸಮೇತ ಶ್ರೀ ರಾಜಗೋಪಾಲಪರಬ್ರಹ್ಮಣೇ ನಮಃ । 1090 ।

॥ ಶ್ರೀ ರಾಜಗೋಪಾಲಾಷ್ಟೋತ್ತರಶತ ನಾಮಾವಲಿಃ ಸಂಪೂರ್ಣಾ ॥

॥ ಹರಿಃ ಓಂ ॥

Also Read 108 Names of Shri Raja Gopala:

109 Names of Sri Rajagopala | Ashtottara Shatanamavali in Hindi | English | Bengali | Gujarati | Punjabi | Kannada | Malayalam | Oriya | Telugu | Tamil

Add Comment

Click here to post a comment