108 - Shatanamavali Lakshmi Stotram

108 Names of Sri Santana Lakshmi Lyrics in Hindi

Sri Santana Laxmi Ashtottara Shatanamavali in Hindi:

॥ श्री सन्तानलक्ष्मी अष्टोत्तरशतनामावली ॥
ओं ह्रीं श्रीं क्लीं सन्तानलक्ष्म्यै नमः ।
ओं ह्रीं श्रीं क्लीं असुरघ्न्यै नमः ।
ओं ह्रीं श्रीं क्लीं अर्चितायै नमः ।
ओं ह्रीं श्रीं क्लीं अमृतप्रसवे नमः ।
ओं ह्रीं श्रीं क्लीं अकाररूपायै नमः ।
ओं ह्रीं श्रीं क्लीं अयोध्यायै नमः ।
ओं ह्रीं श्रीं क्लीं अश्विन्यै नमः ।
ओं ह्रीं श्रीं क्लीं अमरवल्लभायै नमः ।
ओं ह्रीं श्रीं क्लीं अखण्डितायुषे नमः । ९ ।

ओं ह्रीं श्रीं क्लीं इन्दुनिभाननायै नमः ।
ओं ह्रीं श्रीं क्लीं इज्यायै नमः ।
ओं ह्रीं श्रीं क्लीं इन्द्रादिस्तुतायै नमः ।
ओं ह्रीं श्रीं क्लीं उत्तमायै नमः ।
ओं ह्रीं श्रीं क्लीं उत्कृष्टवर्णायै नमः ।
ओं ह्रीं श्रीं क्लीं उर्व्यै नमः ।
ओं ह्रीं श्रीं क्लीं कमलस्रग्धरायै नमः ।
ओं ह्रीं श्रीं क्लीं कामवरदायै नमः ।
ओं ह्रीं श्रीं क्लीं कमठाकृत्यै नमः । १८ ।

ओं ह्रीं श्रीं क्लीं काञ्चीकलापरम्यायै नमः ।
ओं ह्रीं श्रीं क्लीं कमलासनसंस्तुतायै नमः ।
ओं ह्रीं श्रीं क्लीं कम्बीजायै नमः ।
ओं ह्रीं श्रीं क्लीं कौत्सवरदायै नमः ।
ओं ह्रीं श्रीं क्लीं कामरूपनिवासिन्यै नमः ।
ओं ह्रीं श्रीं क्लीं खड्गिन्यै नमः ।
ओं ह्रीं श्रीं क्लीं गुणरूपायै नमः ।
ओं ह्रीं श्रीं क्लीं गुणोद्धतायै नमः ।
ओं ह्रीं श्रीं क्लीं गोपालरूपिण्यै नमः । २७ ।

ओं ह्रीं श्रीं क्लीं गोप्त्र्यै नमः ।
ओं ह्रीं श्रीं क्लीं गहनायै नमः ।
ओं ह्रीं श्रीं क्लीं गोधनप्रदायै नमः ।
ओं ह्रीं श्रीं क्लीं चित्स्वरूपायै नमः ।
ओं ह्रीं श्रीं क्लीं चराचरायै नमः ।
ओं ह्रीं श्रीं क्लीं चित्रिण्यै नमः ।
ओं ह्रीं श्रीं क्लीं चित्रायै नमः ।
ओं ह्रीं श्रीं क्लीं गुरुतमायै नमः ।
ओं ह्रीं श्रीं क्लीं गम्यायै नमः । ३६ ।

ओं ह्रीं श्रीं क्लीं गोदायै नमः ।
ओं ह्रीं श्रीं क्लीं गुरुसुतप्रदायै नमः ।
ओं ह्रीं श्रीं क्लीं ताम्रपर्ण्यै नमः ।
ओं ह्रीं श्रीं क्लीं तीर्थमय्यै नमः ।
ओं ह्रीं श्रीं क्लीं तापस्यै नमः ।
ओं ह्रीं श्रीं क्लीं तापसप्रियायै नमः ।
ओं ह्रीं श्रीं क्लीं त्र्यैलोक्यपूजितायै नमः ।
ओं ह्रीं श्रीं क्लीं जनमोहिन्यै नमः ।
ओं ह्रीं श्रीं क्लीं जलमूर्त्यै नमः । ४५ ।

ओं ह्रीं श्रीं क्लीं जगद्बीजायै नमः ।
ओं ह्रीं श्रीं क्लीं जनन्यै नमः ।
ओं ह्रीं श्रीं क्लीं जन्मनाशिन्यै नमः ।
ओं ह्रीं श्रीं क्लीं जगद्धात्र्यै नमः ।
ओं ह्रीं श्रीं क्लीं जितेन्द्रियायै नमः ।
ओं ह्रीं श्रीं क्लीं ज्योतिर्जायायै नमः ।
ओं ह्रीं श्रीं क्लीं द्रौपद्यै नमः ।
ओं ह्रीं श्रीं क्लीं देवमात्रे नमः ।
ओं ह्रीं श्रीं क्लीं दुर्धर्षायै नमः । ५४ ।

ओं ह्रीं श्रीं क्लीं दीधितिप्रदायै नमः ।
ओं ह्रीं श्रीं क्लीं दशाननहरायै नमः ।
ओं ह्रीं श्रीं क्लीं डोलायै नमः ।
ओं ह्रीं श्रीं क्लीं द्युत्यै नमः ।
ओं ह्रीं श्रीं क्लीं दीप्तायै नमः ।
ओं ह्रीं श्रीं क्लीं नुत्यै नमः ।
ओं ह्रीं श्रीं क्लीं निषुम्भघ्न्यै नमः ।
ओं ह्रीं श्रीं क्लीं नर्मदायै नमः ।
ओं ह्रीं श्रीं क्लीं नक्षत्राख्यायै नमः । ६३ ।

ओं ह्रीं श्रीं क्लीं नन्दिन्यै नमः ।
ओं ह्रीं श्रीं क्लीं पद्मिन्यै नमः ।
ओं ह्रीं श्रीं क्लीं पद्मकोशाक्ष्यै नमः ।
ओं ह्रीं श्रीं क्लीं पुण्डलीकवरप्रदायै नमः ।
ओं ह्रीं श्रीं क्लीं पुराणपरमायै नमः ।
ओं ह्रीं श्रीं क्लीं प्रीत्यै नमः ।
ओं ह्रीं श्रीं क्लीं भालनेत्रायै नमः ।
ओं ह्रीं श्रीं क्लीं भैरव्यै नमः ।
ओं ह्रीं श्रीं क्लीं भूतिदायै नमः । ७२ ।

ओं ह्रीं श्रीं क्लीं भ्रामर्यै नमः ।
ओं ह्रीं श्रीं क्लीं भ्रमायै नमः ।
ओं ह्रीं श्रीं क्लीं भूर्भुवस्वः स्वरूपिण्यै नमः ।
ओं ह्रीं श्रीं क्लीं मायायै नमः ।
ओं ह्रीं श्रीं क्लीं मृगाक्ष्यै नमः ।
ओं ह्रीं श्रीं क्लीं मोहहन्त्र्यै नमः ।
ओं ह्रीं श्रीं क्लीं मनस्विन्यै नमः ।
ओं ह्रीं श्रीं क्लीं महेप्सितप्रदायै नमः ।
ओं ह्रीं श्रीं क्लीं मात्रमदहृतायै नमः । ८१ ।

ओं ह्रीं श्रीं क्लीं मदिरेक्षणायै नमः ।
ओं ह्रीं श्रीं क्लीं युद्धज्ञायै नमः ।
ओं ह्रीं श्रीं क्लीं यदुवंशजायै नमः ।
ओं ह्रीं श्रीं क्लीं यादवार्तिहरायै नमः ।
ओं ह्रीं श्रीं क्लीं युक्तायै नमः ।
ओं ह्रीं श्रीं क्लीं यक्षिण्यै नमः ।
ओं ह्रीं श्रीं क्लीं यवनार्दिन्यै नमः ।
ओं ह्रीं श्रीं क्लीं लक्ष्म्यै नमः ।
ओं ह्रीं श्रीं क्लीं लावण्यरूपायै नमः । ९० ।

ओं ह्रीं श्रीं क्लीं ललितायै नमः ।
ओं ह्रीं श्रीं क्लीं लोललोचनायै नमः ।
ओं ह्रीं श्रीं क्लीं लीलावत्यै नमः ।
ओं ह्रीं श्रीं क्लीं लक्षरूपायै नमः ।
ओं ह्रीं श्रीं क्लीं विमलायै नमः ।
ओं ह्रीं श्रीं क्लीं वसवे नमः ।
ओं ह्रीं श्रीं क्लीं व्यालरूपायै नमः ।
ओं ह्रीं श्रीं क्लीं वैद्यविद्यायै नमः ।
ओं ह्रीं श्रीं क्लीं वासिष्ठ्यै नमः । ९९ ।

ओं ह्रीं श्रीं क्लीं वीर्यदायिन्यै नमः ।
ओं ह्रीं श्रीं क्लीं शबलायै नमः ।
ओं ह्रीं श्रीं क्लीं शान्तायै नमः ।
ओं ह्रीं श्रीं क्लीं शक्तायै नमः ।
ओं ह्रीं श्रीं क्लीं शोकविनाशिन्यै नमः ।
ओं ह्रीं श्रीं क्लीं शत्रुमार्यै नमः ।
ओं ह्रीं श्रीं क्लीं शत्रुरूपायै नमः ।
ओं ह्रीं श्रीं क्लीं सरस्वत्यै नमः ।
ओं ह्रीं श्रीं क्लीं सुश्रोण्यै नमः । १०८ ।

ओं ह्रीं श्रीं क्लीं सुमुख्यै नमः ।
ओं ह्रीं श्रीं क्लीं हावभूम्यै नमः ।
ओं ह्रीं श्रीं क्लीं हास्यप्रियायै नमः । १११ ।

Also Read:

Sri Santana Lakshmi Ashtottarshat Naamavali Lyrics in Hindi | English |  Kannada | Telugu | Tamil