Temples in India Info: Unveiling the Divine Splendor

Hindu Spiritual & Devotional Stotrams, Mantras, and More: Your One-Stop Destination for PDFs, Temple Timings, History, and Pooja Details!

108 Names of Sri Subrahmanya Lyrics in Hindi

Sri Subrahmanya Ashtottara Shatanamavali in Hindi:

॥ श्री सुब्रह्मण्य अष्टोत्तरशतनामावली ॥
श्री सुब्रह्मण्य अष्टोत्तरशतनामावली

ओं स्कन्दाय नमः ।
ओं गुहाय नमः ।
ओं षण्मुखाय नमः ।
ओं फालनेत्रसुताय नमः ।
ओं प्रभवे नमः ।
ओं पिङ्गलाय नमः ।
ओं कृत्तिकासूनवे नमः ।
ओं शिखिवाहाय नमः ।
ओं द्विषड्भुजाय नमः । ९ ।

ओं द्विषण्णेत्राय नमः ।
ओं शक्तिधराय नमः ।
ओं पिशिताशप्रभञ्जनाय नमः ।
ओं तारकासुरसंहर्त्रे नमः ।
ओं रक्षोबलविमर्दनाय नमः ।
ओं मत्ताय नमः ।
ओं प्रमत्ताय नमः ।
ओं उन्मत्ताय नमः ।
ओं सुरसैन्यस्सुरक्षकाय नमः । १८ ।

ओं देवसेनापतये नमः ।
ओं प्राज्ञाय नमः ।
ओं कृपालवे नमः ।
ओं भक्तवत्सलाय नमः ।
ओं उमासुताय नमः ।
ओं शक्तिधराय नमः ।
ओं कुमाराय नमः ।
ओं क्रौञ्चदारणाय नमः ।
ओं सेनान्ये नमः । २७ ।

ओं अग्निजन्मने नमः ।
ओं विशाखाय नमः ।
ओं शङ्करात्मजाय नमः ।
ओं शिवस्वामिने नमः ।
ओं गणस्वामिने नमः ।
ओं सर्वस्वामिने नमः ।
ओं सनातनाय नमः ।
ओं अनन्तशक्तये नमः ।
ओं अक्षोभ्याय नमः । ३६ ।

ओं पार्वतीप्रियनन्दनाय नमः ।
ओं गङ्गासुताय नमः ।
ओं शरोद्भूताय नमः ।
ओं आहूताय नमः ।
ओं पावकात्मजाय नमः ।
ओं जृम्भाय नमः ।
ओं प्रजृम्भाय नमः ।
ओं उज्जृम्भाय नमः ।
ओं कमलासनसंस्तुताय नमः । ४५ ।

ओं एकवर्णाय नमः ।
ओं द्विवर्णाय नमः ।
ओं त्रिवर्णाय नमः ।
ओं सुमनोहराय नमः ।
ओं चतुर्वर्णाय नमः ।
ओं पञ्चवर्णाय नमः ।
ओं प्रजापतये नमः ।
ओं अहर्पतये नमः ।
ओं अग्निगर्भाय नमः । ५४ ।

ओं शमीगर्भाय नमः ।
ओं विश्वरेतसे नमः ।
ओं सुरारिघ्ने नमः । [*सुरारिहाय*] ओं हरिद्वर्णाय नमः ।
ओं शुभकराय नमः ।
ओं वटवे नमः । [*पटवे*] ओं वटुवेषभृते नमः ।
ओं पूषाय नमः ।
ओं गभस्तये नमः । ६३ ।

ओं गहनाय नमः ।
ओं चन्द्रवर्णाय नमः ।
ओं कलाधराय नमः ।
ओं मायाधराय नमः ।
ओं महामायिने नमः ।
ओं कैवल्याय नमः ।
ओं शङ्करात्मजाय नमः ।
ओं विश्वयोनये नमः ।
ओं अमेयात्मने नमः । ७२ ।

ओं तेजोनिधये नमः ।
ओं अनामयाय नमः ।
ओं परमेष्ठिने नमः ।
ओं परब्रह्मणे नमः ।
ओं वेदगर्भाय नमः ।
ओं विराट्सुताय नमः ।
ओं पुलिन्दकन्याभर्त्रे नमः ।
ओं महासारस्वतावृताय नमः ।
ओं आश्रिताखिलदात्रे नमः । ८१ ।

ओं चोरघ्नाय नमः ।
ओं रोगनाशनाय नमः ।
ओं अनन्तमूर्तये नमः ।
ओं आनन्दाय नमः ।
ओं शिखिण्डिकृतकेतनाय नमः ।
ओं डम्भाय नमः ।
ओं परमडम्भाय नमः ।
ओं महाडम्भाय नमः ।
ओं वृषाकपये नमः । ९० ।

ओं कारणोत्पत्तिदेहाय नमः ।
ओं कारणातीतविग्रहाय नमः ।
ओं अनीश्वराय नमः ।
ओं अमृताय नमः ।
ओं प्राणाय नमः ।
ओं प्राणायामपरायणाय नमः ।
ओं विरुद्धहन्त्रे नमः ।
ओं वीरघ्नाय नमः ।
ओं रक्तास्याय नमः । ९९ ।

ओं श्यामकन्धराय नमः ।
ओं सुब्रह्मण्याय नमः ।
ओं गुहप्रीताय नमः । [*गुहाय, प्रीताय*] ओं ब्रह्मण्याय नमः ।
ओं ब्राह्मणप्रियाय नमः ।
ओं वम्शवृद्धिकराय नमः ।
ओं वेदवेद्याय नमः ।
ओं अक्षयफलप्रदाय नमः ।
ओं मयूरवाहनाय नमः ॥ १०८ ।

ओं वल्लीदेवसेनासमेत श्रीसुब्रह्मण्यस्वामिने नमः ।

इति श्री सुब्रह्मण्य अष्टोत्तरशतनामावली ।

Also Read:

Sri Subrahmanya Ashtottarshat Naamavali Lyrics in Hindi | English |  Kannada | Telugu | Tamil

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to top