108 - Shatanamavali Lakshmi Stotram

108 Names of Sri Vijaya Lakshmi Lyrics in Hindi

Sri Vijaya Laxmi Ashtottara Shatanamavali in Hindi:

॥ श्री विजयलक्ष्मी अष्टोत्तरशतनामावली ॥
ओं क्लीं ओं विजयलक्ष्म्यै नमः ।
ओं क्लीं ओं अम्बिकायै नमः ।
ओं क्लीं ओं अम्बालिकायै नमः ।
ओं क्लीं ओं अम्बुधिशयनायै नमः ।
ओं क्लीं ओं अम्बुधये नमः ।
ओं क्लीं ओं अन्तकघ्न्यै नमः ।
ओं क्लीं ओं अन्तकर्त्र्यै नमः ।
ओं क्लीं ओं अन्तिमायै नमः ।
ओं क्लीं ओं अन्तकरूपिण्यै नमः । ९ ।

ओं क्लीं ओं ईड्यायै नमः ।
ओं क्लीं ओं इभास्यनुतायै नमः ।
ओं क्लीं ओं ईशानप्रियायै नमः ।
ओं क्लीं ओं ऊत्यै नमः ।
ओं क्लीं ओं उद्यद्भानुकोटिप्रभायै नमः ।
ओं क्लीं ओं उदाराङ्गायै नमः ।
ओं क्लीं ओं केलिपरायै नमः ।
ओं क्लीं ओं कलहायै नमः ।
ओं क्लीं ओं कान्तलोचनायै नमः । १८ ।

ओं क्लीं ओं काञ्च्यै नमः ।
ओं क्लीं ओं कनकधारायै नमः ।
ओं क्लीं ओं कल्यै नमः ।
ओं क्लीं ओं कनककुण्डलायै नमः ।
ओं क्लीं ओं खड्गहस्तायै नमः ।
ओं क्लीं ओं खट्वाङ्गवरधारिण्यै नमः ।
ओं क्लीं ओं खेटहस्तायै नमः ।
ओं क्लीं ओं गन्धप्रियायै नमः ।
ओं क्लीं ओं गोपसख्यै नमः । २७ ।

ओं क्लीं ओं गारुड्यै नमः ।
ओं क्लीं ओं गत्यै नमः ।
ओं क्लीं ओं गोहितायै नमः ।
ओं क्लीं ओं गोप्यायै नमः ।
ओं क्लीं ओं चिदात्मिकायै नमः ।
ओं क्लीं ओं चतुर्वर्गफलप्रदायै नमः ।
ओं क्लीं ओं चतुराकृत्यै नमः ।
ओं क्लीं ओं चकोराक्ष्यै नमः ।
ओं क्लीं ओं चारुहासायै नमः । ३६ ।

ओं क्लीं ओं गोवर्धनधरायै नमः ।
ओं क्लीं ओं गुर्व्यै नमः ।
ओं क्लीं ओं गोकुलाभयदायिन्यै नमः ।
ओं क्लीं ओं तपोयुक्तायै नमः ।
ओं क्लीं ओं तपस्विकुलवन्दितायै नमः ।
ओं क्लीं ओं तापहारिण्यै नमः ।
ओं क्लीं ओं तार्क्षमात्रे नमः ।
ओं क्लीं ओं जयायै नमः ।
ओं क्लीं ओं जप्यायै नमः । ४५ ।

ओं क्लीं ओं जरायवे नमः ।
ओं क्लीं ओं जवनायै नमः ।
ओं क्लीं ओं जनन्यै नमः ।
ओं क्लीं ओं जाम्बूनदविभूषायै नमः ।
ओं क्लीं ओं दयानिध्यै नमः ।
ओं क्लीं ओं ज्वालायै नमः ।
ओं क्लीं ओं जम्भवधोद्यतायै नमः ।
ओं क्लीं ओं दुःखहन्त्र्यै नमः ।
ओं क्लीं ओं दान्तायै नमः । ५४ ।

ओं क्लीं ओं द्रुतेष्टदायै नमः ।
ओं क्लीं ओं दात्र्यै नमः ।
ओं क्लीं ओं दीनार्तिशमनायै नमः ।
ओं क्लीं ओं नीलायै नमः ।
ओं क्लीं ओं नागेन्द्रपूजितायै नमः ।
ओं क्लीं ओं नारसिंह्यै नमः ।
ओं क्लीं ओं नन्दिनन्दायै नमः ।
ओं क्लीं ओं नन्द्यावर्तप्रियायै नमः ।
ओं क्लीं ओं निधये नमः । ६३ ।

ओं क्लीं ओं परमानन्दायै नमः ।
ओं क्लीं ओं पद्महस्तायै नमः ।
ओं क्लीं ओं पिकस्वरायै नमः ।
ओं क्लीं ओं पुरुषार्थप्रदायै नमः ।
ओं क्लीं ओं प्रौढायै नमः ।
ओं क्लीं ओं प्राप्त्यै नमः ।
ओं क्लीं ओं बलिसंस्तुतायै नमः ।
ओं क्लीं ओं बालेन्दुशेखरायै नमः ।
ओं क्लीं ओं बन्द्यै नमः । ७२ ।

ओं क्लीं ओं बालग्रहविनाशन्यै नमः ।
ओं क्लीं ओं ब्राह्म्यै नमः ।
ओं क्लीं ओं बृहत्तमायै नमः ।
ओं क्लीं ओं बाणायै नमः ।
ओं क्लीं ओं ब्राह्मण्यै नमः ।
ओं क्लीं ओं मधुस्रवायै नमः ।
ओं क्लीं ओं मत्यै नमः ।
ओं क्लीं ओं मेधायै नमः ।
ओं क्लीं ओं मनीषायै नमः । ८१ ।

ओं क्लीं ओं मृत्युमारिकायै नमः ।
ओं क्लीं ओं मृगत्वचे नमः ।
ओं क्लीं ओं योगिजनप्रियायै नमः ।
ओं क्लीं ओं योगाङ्गध्यानशीलायै नमः ।
ओं क्लीं ओं यज्ञभुवे नमः ।
ओं क्लीं ओं यज्ञवर्धिन्यै नमः ।
ओं क्लीं ओं राकायै नमः ।
ओं क्लीं ओं राकेन्दुवदनायै नमः ।
ओं क्लीं ओं रम्यायै नमः । ९० ।

ओं क्लीं ओं रणितनूपुरायै नमः ।
ओं क्लीं ओं रक्षोघ्न्यै नमः ।
ओं क्लीं ओं रतिदात्र्यै नमः ।
ओं क्लीं ओं लतायै नमः ।
ओं क्लीं ओं लीलायै नमः ।
ओं क्लीं ओं लीलानरवपुषे नमः ।
ओं क्लीं ओं लोलायै नमः ।
ओं क्लीं ओं वरेण्यायै नमः ।
ओं क्लीं ओं वसुधायै नमः । ९९ ।

ओं क्लीं ओं वीरायै नमः ।
ओं क्लीं ओं वरिष्ठायै नमः ।
ओं क्लीं ओं शातकुम्भमय्यै नमः ।
ओं क्लीं ओं शक्त्यै नमः ।
ओं क्लीं ओं श्यामायै नमः ।
ओं क्लीं ओं शीलवत्यै नमः ।
ओं क्लीं ओं शिवायै नमः ।
ओं क्लीं ओं होरायै नमः ।
ओं क्लीं ओं हयगायै नमः । १०८ ।

Also Read:

Sri vijaya Lakshmi Ashtottarshat Naamavali Lyrics in Hindi | English |  Kannada | Telugu | Tamil