Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views :
Home / Information / 112 Names Surya the Sun God

112 Names Surya the Sun God

2198 Views

List of Sun God Temples:
1) Adideva
2) Diptanshu
3) Prabhakara
4) Surya
5) Aditisuta
6) Dwadasatman
7) Prajadhyaksha
8) Swarga-dwara
9) Aindhna
10) Dwapara
11) Prajadwara
12) Tamounda
13) Aja
14) Gabhastimat
15) Prandharana
16) Teja
17) Alolupa
18) Indra
19) Prasantatman
20) Tejasampati
21) Ananta
22) Jatharagni
23) Prithibi
24) Treta
25) Angaraka
26) Jaya
27) Purusha
28) Tripistapa
29) Ansu
30) Jimuta
31) Pusha
32) Twastri
33) Apa
34) Jivana
35) Ravi
36) Vaidyutagni
37) Yogin
38) Aravindaksha
39) Kala
40) Rudra
41) Vaisravana
42) Arihan
43) Kala
44) Sagara
45) Vanhi
46) Arka
47) Kalachakra
48) Samvartaka
49) Varada
50) Aryaman
Arasavalli Sri Suryanarayana Swamy Temple
51) Kaladhyaksha
52) Samvatsara-kara
53) Varuna
54) Aswattha
55) Kali
56) Sanaichara
57) Vayu
58) Bhaga
59) Kamada
60) Sanatana
61) Veda-karttri
62) Bhanu
63) Kapila
64) Sarvadi
65) Vedanga
66) Bhutadi
67) Kastha
68) Sarvatomukha
69) Vedavahana
70) Bhutapati
71) Kha
72) Saswata
73) Visala
74) Bhutasraya
75) Krita
76) Sauri
77) Vishnu
78) Bibhavasu
79) Kshapa
80) Savitri
81) Viswakarma
82) Brahma
83) Maitreya
84) Sighraga
85) Viswatman
86) Budha
87) Manas
88) Skanda
89) Viswatomukha
90) Characharatman
91) Matri
92) Soma
93) Vivaswat
94) Dehakarti
95) Mokshadwara
96) Srastri
97) Vrihaspati
98) Dhanwantari
99) Mrityu
100) Suchi
Arasavalli Sri Suryanarayana Swamy
101) Vyaktavyakta
102) Dharmadhwaja
103) Muhurtta
104) Sukhsmatman
105) Yama
106) Dhatri
107) Pitamaha
108) Sukra
109) Kshana
110) Dhumaketu
111) Pitri
112) Suparna

  • Facebook
  • Twitter
  • Google+
  • Pinterest
 
Note: We will give astrological reading / solution for those who are longing for children and do not give predictions for Job, etc.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *