Information

2016 Brahmotsavam Karvetinagaram Fourth Day Sarva Bhoopala Vahanam

Varshika Brahmotsavam Sri Rukmini Satyabhama Sametha Sri Venugopala Swamy Temple Karvetinagaram.
31-05-2016 Tuesday Fourth Day
Morning : Kalpavriksha Vahanam / Evening: Architha Kalyanotsavam / Night: Sarva Bhoopala Vahanam

A Large number of devotes has gathered to watch the Architha Kalyanotsavam of Sri Venugopala Swamy with his consorts in Sri Venugopala Swamy Temple at Karvetinagaram.
After Palu(milk) abhishekam, Ghee abhishekam, Sandal abhishekam and Coconut water abhishekams the processional deities of Sri Rukmini, Satyabhama Sametha and Sri Venugopala Swamy were taken for a holy ride on Sarva Bhoopala Vahanam
on the streets around the Karvetinagaram temple in a grand manner.

Sri Venugopala Swamy Architha Kalyanotsavam 2016

Architha Kalyanotsavam-2016 Brahmotsavam

Architha Kalyanotsavam

2016 Brahmotsavam Architha Kalyanotsavam

Sarva Bhoopala Vahanam

Sarva Bhoopala Vahanam 2016 Brahmotsavam

devotes Sri Venugopala Swamy temple

devotes at Architha Kalyanotsavam

devotes 2016 Brahmotsavam