Ashtottara Shatanamavali

Akkalakotasvami 108 Names of Shri Swami Samarth in Kannada

॥ ಅಕ್ಕಲಕೋಟಸ್ವಾಮೀ ಸಮರ್ಥಾಷ್ಟೋತ್ತರಶತನಾಮಾವಲೀ ॥

ಏಕಾ ಅನೋಳಖೀ ಸ್ವಾಮೀಭಕ್ತಾಲಾ ಜಾಗೃತಾವಸ್ಥೇತ ಶ್ರೀಸ್ವಾಮೀ ಸಮರ್ಥಾಂನೀ ಸಾಂಗಿತಲೇಲೀ ಹೀ ನಾಮಾವಲೀ ಸರ್ವ ಸ್ವಾಮೀಭಕ್ತಾಂಚ್ಯಾ ಪ್ರಾತಃಸ್ಮರಣೀಯ ನಿತ್ಯಪಠಣಾತ ಯಾವೀ ಹಾ ನಾಮಾವಲೀಚ್ಯಾ ಪ್ರಕಾಶನಾಮಾಗಚಾ ಹೇತೂ ಆಹೇ. ಶ್ರೀಸ್ವಾಮೀ ಸಮರ್ಥಚ ತೋ ಸಫಲ ಕರತೀಲ ಅಸಾ ದೃಢ ವಿಶ್ವಾಸ ಆಹೇ.
ಆಪಲಾ, ಏಕ ಸ್ವಾಮೀಭಕ್ತ (ಅಮೇರಿಕಾ)

ಅಥ ಶ್ರೀಸ್ವಾಮೀ ಸಮರ್ಥ ಅಷ್ಟೋತ್ತರಶತ ನಾಮಾವಲೀ ॥

108 Names of Shri Swami Samarth in Kannada:

ಓಂ ದಿಗಂಬರಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ವೈರಾಗ್ಯಾಂಬರಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಜ್ಞಾನಾಂಬರಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಸ್ವಾನಂದಾಂಬರಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಅತಿದಿವ್ಯತೇಜಾಂಬರಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಕಾವ್ಯಶಕ್ತಿಪ್ರದಾಯಿನೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ಅಮೃತಮಂತ್ರದಾಯಿನೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ದಿವ್ಯಜ್ಞಾನದತ್ತಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ದಿವ್ಯಚಕ್ಷುದಾಯಿನೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ಚಿತ್ತಾಕರ್ಷಣಾಯ ನಮಃ ।। 10 ।।

ಓಂ ಚಿತ್ತಪ್ರಶಾಂತಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ದಿವ್ಯಾನುಸಂಧಾನಪ್ರದಾಯಿನೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ಸದ್ಗುಣವಿವರ್ಧನಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಅಷ್ಟಸಿದ್ಧಿದಾಯಕಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಭಕ್ತಿವೈರಾಗ್ಯದತ್ತಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಭುಕ್ತಿಮುಕ್ತಿಶಕ್ತಿಪ್ರದಾಯಿನೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ಆತ್ಮವಿಜ್ಞಾನಪ್ರೇರಕಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಅಮೃತಾನಂದದತ್ತಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಗರ್ವದಹನಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಷಡ್ರಿಪುಹರಿತಾಯ ನಮಃ ।। 20 ।।

ಓಂ ಭಕ್ತಸಂರಕ್ಷಕಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಅನಂತಕೋಟಿಬ್ರಹ್ಮಾಂಡಪ್ರಮುಖಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಚೈತನ್ಯತೇಜಸೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ಶ್ರೀಸಮರ್ಥಯತಯೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ಆಜಾನುಬಾಹವೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ಆದಿಗುರವೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ಶ್ರೀಪಾದಶ್ರೀವಲ್ಲಭಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ನೃಸಿಂಹಭಾನುಸರಸ್ವತ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಅವಧೂತದತ್ತಾತ್ರೇಯಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಚಂಚಲೇಶ್ವರಾಯ ನಮಃ ।। 30 ।।

ಓಂ ಕುರವಪುರವಾಸಿನೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ಗಂಧರ್ವಪುರವಾಸಿನೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ಗಿರನಾರವಾಸಿನೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ಶ್ರೀಶೈಲ್ಯನಿವಾಸಿನೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ಓಂಕಾರವಾಸಿನೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ಆತ್ಮಸೂರ್ಯಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಪ್ರಖರತೇಜಃಪ್ರವರ್ತಿನೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ಅಮೋಘತೇಜಾನಂದಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ದೈದೀಪ್ಯತೇಜೋಧರಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಪರಮಸಿದ್ಧಯೋಗೇಶ್ವರಾಯ ನಮಃ ।। 40 ।।

ಓಂ ಕೃಷ್ಣಾನಂದ-ಅತಿಪ್ರಿಯಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಯೋಗಿರಾಜರಾಜೇಶ್ವರಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಅಕಾರಣಕಾರುಣ್ಯಮೂರ್ತಯೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ಚಿರಂಜೀವಚೈತನ್ಯಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಸ್ವಾನಂದಕಂದಸ್ವಾಮಿನೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ಸ್ಮರ್ತೃಗಾಮಿನೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ನಿತ್ಯಚಿದಾನಂದಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಭಕ್ತಚಿಂತಾಮಣೀಶ್ವರಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಅಚಿಂತ್ಯನಿರಂಜನಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ದಯಾನಿಧಯೇ ನಮಃ ।। 50 ।।

ಓಂ ಭಕ್ತಹೃದಯನರೇಶಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಶರಣಾಗತಕವಚಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ವೇದಸ್ಫೂರ್ತಿದಾಯಿನೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ಮಹಾಮಂತ್ರರಾಜಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಅನಾಹತನಾದಪ್ರದಾನಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಸುಕೋಮಲಪಾದಾಂಬುಜಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಚಿತ್ಶಕ್ತ್ಯಾತ್ಮನೇ ನಮಃ । ಚಿಚ್ಛ
ಓಂ ಅತಿಸ್ಥಿರಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಮಾಧ್ಯಾಹ್ನಭಿಕ್ಷಾಪ್ರಿಯಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಪ್ರೇಮಭಿಕ್ಷಾಂಕಿತಾಯ ನಮಃ ।। 60 ।।

ಓಂ ಯೋಗಕ್ಷೇಮವಾಹಿನೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ಭಕ್ತಕಲ್ಪವೃಕ್ಷಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಅನಂತಶಕ್ತಿಸೂತ್ರಧಾರಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಪರಬ್ರಹ್ಮಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಅತಿತೃಪ್ತಪರಮತೃಪ್ತಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಸ್ವಾವಲಂಬನಸೂತ್ರದಾತ್ರೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ಬಾಲ್ಯಭಾವಪ್ರಿಯಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಭಕ್ತಿನಿಧಾನಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಅಸಮರ್ಥಸಾಮರ್ಥ್ಯದಾಯಿನೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ಯೋಗಸಿದ್ಧಿದಾಯಕಾಯ ನಮಃ ।। 70 ।।

ಓಂ ಔದುಂಬರಪ್ರಿಯಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ವಜ್ರಸುಕೋಮಲತನುಧಾರಕಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ತ್ರಿಮೂರ್ತಿಧ್ವಜಧಾರಕಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಚಿದಾಕಾಶವ್ಯಾಪ್ತಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಕೇಶರಚಂದನಕಸ್ತೂರೀಸುಗಂಧಪ್ರಿಯಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಸಾಧಕಸಂಜೀವನ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಕುಂಡಲಿನೀಸ್ಫೂರ್ತಿದಾತ್ರೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ಅಲಕ್ಷ್ಯರಕ್ಷಕಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಆನಂದವರ್ಧನಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಸುಖನಿಧಾನಾಯ ನಮಃ ।। 80 ।।

ಓಂ ಉಪಮಾತೀತೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ಭಕ್ತಿಸಂಗೀತಪ್ರಿಯಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಅಕಾರಣಸಿದ್ಧಿಕೃಪಾಕಾರಕಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಭವಭಯಭಂಜನಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಸ್ಮಿತಹಾಸ್ಯಾನಂದಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಸಂಕಲ್ಪಸಿದ್ಧಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಸಂಕಲ್ಪಸಿದ್ಧಿದಾತ್ರೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ಸರ್ವಬಂಧಮೋಕ್ಷದಾಯಕಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಜ್ಞಾನಾತೀತಜ್ಞಾನಭಾಸ್ಕರಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಶ್ರೀಕೀರ್ತಿನಾಮಮಂತ್ರಾಭ್ಯಾಂ ನಮಃ ।। 90 ।।

ಓಂ ಅಭಯವರದಾಯಿನೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ಗುರುಲೀಲಾಮೃತಧಾರಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಗುರುಲೀಲಾಮೃತಧಾರಕಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ವಜ್ರಸುಕೋಮಲಹೃದಯಧಾರಿಣೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ಸವಿಕಲ್ಪಾತೀತನಿರ್ವಿಕಲ್ಪಸಮಾಧಿಭ್ಯಾಂ ನಮಃ ।
ಓಂ ನಿರ್ವಿಕಲ್ಪಾತೀತಸಹಜಸಮಾಧಿಭ್ಯಾಂ ನಮಃ ।
ಓಂ ತ್ರಿಕಾಲಾತೀತತ್ರಿಕಾಲಜ್ಞಾನಿನೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ಭಾವಾತೀತಭಾವಸಮಾಧಿಭ್ಯಾಂ ನಮಃ ।
ಓಂ ಬ್ರಹ್ಮಾತೀತ-ಅಣುರೇಣುವ್ಯಾಪಕಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ತ್ರಿಗುಣಾತೀತಸಗುಣಸಾಕಾರಸುಲಕ್ಷಣಾಯ ನಮಃ ।। 100 ।।

ಓಂ ಬಂಧನಾತೀತಭಕ್ತಿಕಿರಣಬಂಧಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ದೇಹಾತೀತಸದೇಹದರ್ಶನದಾಯಕಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಚಿಂತನಾತೀತಪ್ರೇಮಚಿಂತನಪ್ರಕರ್ಷಣಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಮೌನಾತೀತ-ಉನ್ಮನೀಭಾವಪ್ರಿಯಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಬುದ್ಧ್ಯತೀತಸದ್ಬುದ್ಧಿಪ್ರೇರಕಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಮತ್ಪ್ರಿಯ-ಪಿತಾಮಹಸದ್ಗುರುಭ್ಯಾಂ ನಮಃ ।
ಓಂ ಪವಿತ್ರತಮತಾತ್ಯಾಸಾಹೇಬಚರಣಾರವಿಂದಾಭ್ಯಾಂ ನಮಃ ।
ಓಂ ಅಕ್ಕಲಕೋಟಸ್ವಾಮಿಸಮರ್ಥಾಯ ನಮಃ ।। 108 ।।

Also Read:

Akkalakotasvami 108 Names of Shri Swami Samarth in Hindi | English | Bengali | Gujarati | Punjabi | Kannada | Malayalam | Oriya | Telugu | Tamil