108 - Shatanamavali Vishnu Stotram

Anantha Padmanabha Swamy Ashtottara Sata Namavali in Tamil

108 Names of Anantha Padmanabha Swamy in Tamil:

ஓம் க்றுஷ்ணாய னமஃ
ஓம் கமலனாதாய னமஃ
ஓம் வாஸுதேவாய னமஃ
ஓம் ஸனாதனாய னமஃ
ஓம் வஸுதேவாத்மஜாய னமஃ
ஓம் புண்யாய னமஃ
ஓம் லீலாமானுஷ விக்ரஹாய னமஃ
ஓம் வத்ஸ கௌஸ்துபதராய னமஃ
ஓம் யஶோதாவத்ஸலாய னமஃ
ஓம் ஹரியே னமஃ || 10 ||

ஓம் சதுர்புஜாத்த ஸக்ராஸிகதா னமஃ
ஓம் ஶம்காம்புஜாயுதாயுஜா னமஃ
ஓம் தேவகீனம்தனாய னமஃ
ஓம் ஶ்ரீஶாய னமஃ
ஓம் னம்தகோபப்ரியாத்மஜாய னமஃ
ஓம் யமுனாவேத ஸம்ஹாரிணே னமஃ
ஓம் பலபத்ர ப்ரியானுஜாய னமஃ
ஓம் பூதனாஜீவித ஹராய னமஃ
ஓம் ஶகடாஸுர பம்ஜனாய னமஃ
ஓம் னம்தவ்ரஜஜனானம்தினே னமஃ || 20 ||

ஓம் ஸச்சிதானம்த விக்ரஹாய னமஃ
ஓம் னவனீத விலிப்தாம்காய னமஃ
ஓம் அனகாய னமஃ
ஓம் னவனீதஹராய னமஃ
ஓம் முசுகும்த ப்ரஸாதகாய னமஃ
ஓம் ஷோடஶஸ்த்ரீ ஸஹஸ்ரேஶாய னமஃ
ஓம் த்ரிபம்கினே னமஃ
ஓம் மதுராக்ருதயே னமஃ
ஓம் ஶுகவாகம்றுதாப்தீம்தவே னமஃ || 30 ||

ஓம் கோவிம்தாய னமஃ
ஓம் யோகினாம்பதயே னமஃ
ஓம் வத்ஸவாடிசராய னமஃ
ஓம் அனம்தய னமஃ
ஓம் தேனுகாஸுர பம்ஜனாய னமஃ
ஓம் த்றுணீக்றுத த்றுணாவர்தாய னமஃ
ஓம் யமளார்ஜுன பம்ஜனாய னமஃ
ஓம் உத்தலோத்தாலபேத்ரே னமஃ
ஓம் தமாலஶ்யாமலா க்றுதியே னமஃ
ஓம் கோபகோபீஶ்வராய னமஃ
ஓம் யோகினே னமஃ
ஓம் கோடிஸூர்ய ஸமப்ரபாய னமஃ || 40 ||

ஓம் இலாபதயே னமஃ
ஓம் பரம்ஜ்யோதிஷே னமஃ
ஓம் யாதவேம்த்ராய னமஃ
ஓம் யதூத்வஹாய னமஃ
ஓம் வனமாலினே னமஃ
ஓம் பீதவஸனே னமஃ
ஓம் பாரிஜாதாபஹரகாய னமஃ
ஓம் கோவர்தனாச லோத்தர்த்ரே னமஃ
ஓம் கோபாலாய னமஃ
ஓம் ஸர்வபாலகாய னமஃ || 50 ||

ஓம் அஜாய னமஃ
ஓம் னிரம்ஜனாய னமஃ
ஓம் காமஜனகாய னமஃ
ஓம் கம்ஜலோசனாய னமஃ
ஓம் மதுக்னே னமஃ
ஓம் மதுரானாதாய னமஃ
ஓம் த்வாரகானாயகாய னமஃ
ஓம் பலினே னமஃ
ஓம் ப்றும்தாவனாம்த ஸம்சாரிணே னமஃ || 60 ||

துலஸீதாமபூஷனாய னமஃ
ஓம் ஶமம்தகமணேர்ஹர்த்ரே னமஃ
ஓம் னரனாரயணாத்மகாய னமஃ
ஓம் குஜ்ஜ க்றுஷ்ணாம்பரதராய னமஃ
ஓம் மாயினே னமஃ
ஓம் பரம புருஷாய னமஃ
ஓம் முஷ்டிகாஸுர சாணூர னமஃ
ஓம் மல்லயுத்தவிஶாரதாய னமஃ
ஓம் ஸம்ஸாரவைரிணே னமஃ
ஓம் கம்ஸாரயே னமஃ
ஓம் முராரயே னமஃ || 70 ||

ஓம் னரகாம்தகாய னமஃ
ஓம் க்ரிஷ்ணாவ்யஸன கர்ஶகாய னமஃ
ஓம் ஶிஶுபாலஶிர ச்சேத்ரே னமஃ
ஓம் துர்யோதன குலாம்தகாய னமஃ
ஓம் விதுராக்ரூரவரதாய னமஃ
ஓம் விஶ்வரூபப்ரதர்ஶகாய னமஃ
ஓம் ஸத்யவாசே னமஃ
ஓம் ஸத்யஸம்கல்பாய னமஃ
ஓம் ஸத்யபாமாரதாய னமஃ
ஓம் ஜயினே னமஃ
ஓம் ஸுபத்ரா பூர்வஜாய னமஃ || 80 ||

ஓம் விஷ்ணவே னமஃ
ஓம் பீஷ்மமுக்தி ப்ரதாயகாய னமஃ
ஓம் ஜகத்குரவே னமஃ
ஓம் ஜகன்னாதாய னமஃ
ஓம் வேணுனாத விஶாரதாய னமஃ
ஓம் வ்றுஷபாஸுர வித்வம்ஸினே னமஃ
ஓம் பாணாஸுர கராம்தக்றுதே னமஃ
ஓம் யுதிஷ்டிர ப்ரதிஷ்டாத்ரே னமஃ
ஓம் பர்ஹிபர்ஹா வதம்ஸகாய னமஃ
ஓம் பார்தஸாரதியே னமஃ || 90 ||

ஓம் அவ்யக்தாய னமஃ
ஓம் கீதாம்றுத மஹொததியே னமஃ
ஓம் காளீய பணிமாணிக்யரம் னமஃ
ஓம் ஜித ஶ்ரீபதாம்புஜாய னமஃ
ஓம் தாமோதராய னமஃ
ஓம் யஜ்ஞ போக்த்ரே னமஃ
ஓம் தானவேம்த்ர வினாஶகாய னமஃ
ஓம் னாராயணாய னமஃ
ஓம் பரப்ரஹ்மணே னமஃ
ஓம் பன்னகாஶன வாஹனாய னமஃ || 100 ||

ஓம் ஜலக்ரீடா ஸமாஸக்த கோபீ
வஸ்த்ராபஹர காய னமஃ
ஓம் புண்ய ஶ்லோகாய னமஃ
ஓம் தீர்த க்றுதே னமஃ
ஓம் வேத வேத்யாய னமஃ
ஓம் தயானிதயே னமஃ
ஓம் ஸர்வ தீர்தாத்மகாய னமஃ
ஓம் ஸர்வக்ர ஹரூபிணே னமஃ
ஓம் ஓம் பராத்பராய னமஃ || 108 ||

ஶ்ரீ அனம்த பத்மனாப அஷ்டோத்தர ஶதனாமாவளி ஸம்பூர்ணம்

Also Read:

Sri Anantha Padmanabha Ashtottarshat Naamavali Lyrics in Hindi | English | Bengali | Kannada | Malayalam | Telugu | Tamil

Add Comment

Click here to post a comment