Oops! It appears that you have disabled your Javascript. In order for you to see this page as it is meant to appear, we ask that you please re-enable your Javascript!
Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views :
Home / Hindu Mantras / Ashtaka / Ashtabhujashtakam Lyrics in English

Ashtabhujashtakam Lyrics in English

76 Views

aṣṭabhujāṣṭakam Lyrics in English:

vedantadesikakrtam ।
(kancyam)
gajendraraksatvaritam bhavantam grahairivaham visayairvikrstah ।
aparavijnanadayanubhavamaptam satamastabhujam prapadye ॥ 1॥

tvadekaseso’hamanatmatantrastvatpadalipsam disata tvayaiva ।
asatsamo’pyastabhujaspadesa sattamidanīmupalambhito’smi ॥ 2॥

svaruparupastravibhusanadyaih paratvacintam tvayi durnivaram ।
bhoge mrdupakramatamabhīpsan sīladibhirvarayasīva pumsam ॥ 3॥

saktim saranyantarasabdabhajam saram ca santolya phalantaranam ।
tvaddasyahetostvayi nirvisaṅkam nyastatmanam natha vibharsi bharam ॥ 4॥

abhītihetoranuvartanīyam natha tvadanyam na vibhavayami ।
bhayam kutah syattvayi sanukampe raksa kutah syattvayi jatarose ॥ 5॥

tvadekatantram kamalasahaya svenaiva mam raksitumarhasi tvam ।
tvayi pravrtte mama kim prayasaistvayyapravrtte mama kim prayasaih ॥ 6॥

samadhibhaṅgesvapi sampatatsu saranyabhute tvayi baddhakaksye ।
apatrape soḍhumakincano’ham duradhiroham patanam ca natha ॥ 7॥

praptabhilasam tvadanugrahanmam padmanisevye tava padapadme ।
adehapatadaparadhaduramatmantakaiṅkaryarasam vidheyah ॥ 8॥

prapannajanapatheyam prapitsunam rasayanam ।
sreyase jagatametacchrīmadastabhujastakam ॥ 9॥

saranagatasantranatvara dvigunabahuna ।
harina veṅkatesīya stutih svīkriyatamiyam ॥ 10॥

iti vedantadesikakrtam astabhujastakam sampurnam ।

  • Facebook
  • Twitter
  • Google+
  • Pinterest
 
Note: We will give astrological reading / solution for those who are longing for children and do not give predictions for Job, etc.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *