Temples in India Info: Hindu Spiritual & Devotional Stotrams, Mantras

Your One-Stop Destination for PDFs, Temple Timings, History, and Pooja Details!

Ashtamurtiraksha Stotram Lyrics in Kannada | ಅಷ್ಟಮೂರ್ತಿರಕ್ಷಾಸ್ತೋತ್ರಮ್

ಅಷ್ಟಮೂರ್ತಿರಕ್ಷಾಸ್ತೋತ್ರಮ್ Lyrics in Kannada:

ಹೇ ಶರ್ವ ಭೂರೂಪ ಪರ್ವತಸುತೇಶ
ಹೇ ಧರ್ಮ ವೃಷವಾಹ ಕಾಂಚೀಪುರೀಶ ।
ದವವಾಸ ಸೌಗನ್ಧ್ಯ ಭುಜಗೇನ್ದ್ರಭೂಷ
ಪೃಥ್ವೀಶ ಮಾಂ ಪಾಹಿ ಪ್ರಥಮಾಷ್ಟಮೂರ್ತೇ ॥ 1॥

ಹೇ ದೋಷಮಲ ಜಾಡ್ಯಹರ ಶೈಲಜಾಪ
ಹೇ ಜಮ್ಬುಕೇಶೇಶ ಭವ ನೀರರೂಪ ।
ಗಂಗಾರ್ದ್ರ ಕರುಣಾರ್ದ್ರ ನಿತ್ಯಾಭಿಷಿಕ್ತ
ಜಲಲಿಂಗ ಮಾಂ ಪಾಹಿ ದ್ವಿತೀಯಾಷ್ಟಮೂರ್ತೇ ॥ 2॥

ಹೇ ರುದ್ರ ಕಾಲಾಗ್ನಿರೂಪಾಘನಾಶಿನ್
ಹೇ ಭಸ್ಮದಿಗ್ಧಾಂಗ ಮದನಾನ್ತಕಾರಿನ್ ।
ಅರುಣಾದ್ರಿಮೂರ್ತೇರ್ಬುರ್ದಶೈಲ ವಾಸಿನ್
ಅನಲೇಶ ಮಾಂ ಪಾಹಿ ತೃತೀಯಾಷ್ಟಮೂರ್ತೇ ॥ 3॥

ಹೇ ಮಾತರಿಶ್ವನ್ ಮಹಾವ್ಯೋಮಚಾರಿನ್
ಹೇ ಕಾಲಹಸ್ತೀಶ ಶಕ್ತಿಪ್ರದಾಯಿನ್ ।
ಉಗ್ರ ಪ್ರಮಥನಾಥ ಯೋಗೀನ್ದ್ರಿಸೇವ್ಯ
ಪವನೇಶ ಮಾಂ ಪಾಹಿ ತುರಿಯಾಷ್ಟಮೂರ್ತೇ ॥ 4॥

ಹೇ ನಿಷ್ಕಲಾಕಾಶ-ಸಂಕಾಶ ದೇಹ
ಹೇ ಚಿತ್ಸಭಾನಾಥ ವಿಶ್ವಮ್ಭರೇಶ ।
ಶಮ್ಭೋ ವಿಭೋ ಭೀಮದಹರ ಪ್ರವಿಷ್ಟ
ವ್ಯೋಮೇಶ ಮಾಂ ಪಾಹಿ ಕೃಪಯಾಷ್ಟಮೂರ್ತೇ ॥ 5॥

ಹೇ ಭರ್ಗ ತರಣೇಖಿಲಲೋಕಸೂತ್ರ
ಹೇ ದ್ವಾದಶಾತ್ಮನ್ ಶ್ರುತಿಮನ್ತ್ರ ಗಾತ್ರ ।
ಈಶಾನ ಜ್ಯೋತಿರ್ಮಯಾದಿತ್ಯನೇತ್ರ
ರವಿರೂಪ ಮಾಂ ಪಾಹಿ ಮಹಸಾಷ್ಟಮೂರ್ತೇ ॥ 6॥

ಹೇ ಸೋಮ ಸೋಮಾರ್ದ್ಧ ಷೋಡಷಕಲಾತ್ಮನ್
ಹೇ ತಾರಕಾನ್ತಸ್ಥ ಶಶಿಖಂಡಮೌಲಿನ್ ।
ಸ್ವಾಮಿನ್ಮಹಾದೇವ ಮಾನಸವಿಹಾರಿನ್
ಶಶಿರೂಪ ಮಾಂ ಪಾಹಿ ಸುಧಯಾಷ್ಟಮೂರ್ತೇ ॥ 7॥

ಹೇ ವಿಶ್ವಯಜ್ಞೇಶ ಯಜಮಾನವೇಷ
ಹೇ ಸರ್ವಭೂತಾತ್ಮಭೂತಪ್ರಕಾಶ ।
ಪ್ರಥಿತಃ ಪಶೂನಾಂ ಪತಿರೇಕ ಈಡ್ಯ
ಆತ್ಮೇಶ ಮಾಂ ಪಾಹಿ ಪರಮಾಷ್ಟಮೂರ್ತೇ ॥ 8॥

ಪರಮಾತ್ಮನಃ ಖಃ ಪ್ರಥಮಃ ಪ್ರಸೂತಃ
ವ್ಯೋಮಾಚ್ಚ ವಾಯುರ್ಜನಿತಸ್ತತೋಗ್ನಿಃ
ಅನಲಾಜ್ಜಲೋಭೂತ್ ಅದ್ಭ್ಯಸ್ತು ಧರಣಿಃ
ಸೂರ್ಯೇನ್ದುಕಲಿತಾನ್ ಸತತಂ ನಮಾಮಿ ।
ದಿವ್ಯಾಷ್ಟಮೂರ್ತೀನ್ ಸತತಂ ನಮಾಮಿ
ಸಂವಿನ್ಮಯಾನ್ ತಾನ್ ಸತತಂ ನಮಾಮಿ ॥ 9॥

ಇತಿ ಶ್ರೀಈಶ್ವರನನ್ದಗಿರಿವಿರಚಿತಂ ಅಷ್ಟಮೂರ್ತಿರಕ್ಷಾಸ್ತೋತ್ರಂ ಸಮ್ಪೂರ್ಣಮ್ ।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to top