Ashtaka

Ashtashloki Lyrics in Punjabi | ਅਸ਼੍ਟਸ਼੍ਲੋਕੀ

ਅਸ਼੍ਟਸ਼੍ਲੋਕੀ Lyrics in Punjabi:

ਅਕਾਰਾਰ੍ਥੋ ਵਿਸ਼੍ਣੁਰ੍ਜਗਦੁਦਯਰਕ੍ਸ਼ਾਪ੍ਰਲਯਕਤ੍
ਮਕਾਰਾਰ੍ਥੋ ਜੀਵਸ੍ਤਦੁਪਕਰਣਂ ਵੈਸ਼੍ਣਵਮਿਦਮ੍ ।
ਉਕਾਰੋऽਨਨ੍ਯਰ੍ਹਂ ਨਿਯਮਯਤਿ ਸਮ੍ਬਨ੍ਧਮਨਯੋਃ
ਤ੍ਰਯੀਸਾਰਸ੍ਤ੍ਰ੍ਯਾਤ੍ਮਾ ਪ੍ਰਣਵ ਇਮਮਰ੍ਥਂ ਸਮਦਿਸ਼ਤ੍ ॥ ੧॥

ਮਨ੍ਤ੍ਰਬ੍ਰਹ੍ਮਣਿ ਮਧ੍ਯਮੇਨ ਨਮਸਾ ਪੁਂਸਃਸ੍ਵਰੂਪਙ੍ਗਤਿਃ
ਗਮ੍ਯਂ ਸ਼ਿਕ੍ਸ਼ਿਤਮੀਕ੍ਸ਼ਿਤੇਨ ਪੁਰਤਃਪਸ਼੍ਚਾਦਪਿ ਸ੍ਥਾਨਤਃ ।
ਸ੍ਵਾਤਨ੍ਰਯਂ ਨਿਜਰਕ੍ਸ਼ਣਂ ਸਮੁਚਿਤਾ ਵਤ੍ਤਿਸ਼੍ਚ ਨਾਨ੍ਯੋਚਿਤਾ
ਤਸ੍ਯੈਵੇਤਿ ਹਰੇਰ੍ਵਿਵਿਚ੍ਯ ਕਥਿਤਂ ਸ੍ਵਸ੍ਯਾਪਿ ਨਾਰ੍ਹਂ ਤਤਃ ॥ ੨॥

ਅਕਾਰਾਰ੍ਥਾਯੈਵਸ੍ਵਮਹਮਥ ਮਹ੍ਯਂ ਨ ਨਿਵਹਾਃ
ਨਰਾਣਾਂ ਨਿਤ੍ਯਾਨਾਮਯਨਮਿਤਿ ਨਾਰਾਯਣਪਦਮ੍ ।
ਯਮਾਹਾਸ੍ਮੈ ਕਾਲਂ ਸਕਲਮਪਿ ਸਰ੍ਵਤ੍ਰ ਸਕਲਾ-
ਸ੍ਵਵਸ੍ਥਾਸ੍ਵਾਵਿਃ ਸ੍ਯੁਰ੍ਮਮ ਸਹਜਕੈਙ੍ਕਰ੍ਯਵਿਧਯਃ ॥ ੩॥

ਦੇਹਾਸਕ੍ਤਾਤ੍ਮਬੁਦ੍ਧਿਰ੍ਯਦਿ ਭਵਤਿ ਪਦਂ ਸਾਧੁ ਵਿਦ੍ਯਾਤ੍ਤਤੀਯਂ
ਸ੍ਵਾਤਨ੍ਤ੍ਰ੍ਯਾਨ੍ਧੋ ਯਦਿ ਸ੍ਯਾਤ੍ਪ੍ਰਥਮਮਿਤਰਸ਼ੇਸ਼ਤ੍ਵਧੀਸ਼੍ਚੇਦ੍ਦ੍ਵਿਤੀਯਮ੍ ।
ਆਤ੍ਮਤ੍ਰਾਣੋਨ੍ਮੁਖਸ਼੍ਚੇਨ੍ਨਮ ਇਤਿ ਚ ਪਦਂ ਬਾਨ੍ਧਵਾਭਾਸਲੋਲਃ
ਸ਼ਬ੍ਦਂ ਨਾਰਾਯਣਾਖ੍ਯਂ ਵਿਸ਼ਯਚਪਲਧੀਸ਼੍ਚੇਚ੍ਚਤੁਰ੍ਥੀਂ ਪ੍ਰਪਨ੍ਨਃ ॥ ੪॥

ਨੇਤਤ੍ਵਂ ਨਿਤ੍ਯਯੋਗਂ ਸਮੁਚਿਤਗੁਣਜਾਤਂ ਤਨੁਖ੍ਯਾਪਨਞ੍ਚੋ-
ਪਾਯਂ ਕਰ੍ਤ੍ਤਵ੍ਯਭਾਗਂ ਤ੍ਵਥ ਮਿਥੁਨਪਰਂ ਪ੍ਰਾਪ੍ਯਮੇਵਂ ਪ੍ਰਸਿਦ੍ਧਮ੍ ।
ਸ੍ਵਾਮਿਤ੍ਵਂ ਪ੍ਰਾਰ੍ਥਨਾਂ ਚ ਪ੍ਰਬਲਤਰਵਿਰੋਧਿਪ੍ਰਹਾਣਂ ਦਸ਼ੈਤਾਨ੍
ਮਨ੍ਤਾਰਂ ਤ੍ਰਾਯਤੇ ਚੇਤ੍ਯਧਿਗਤਨਿਯਮਃ ਸ਼ਟ੍ਪਦੋऽਯਂ ਦ੍ਵਿਖਣ੍ਡਃ ॥ ੫॥

ਈਸ਼ਾਨਾਞ੍ਜਗਤਾਮਧੀਸ਼ਦਯਿਤਾਂ ਨਿਤ੍ਯਾਨਪਾਯਾਂ ਸ਼੍ਰਿਯਂ
ਸਂਸ਼੍ਰਿਤ੍ਯਾਸ਼੍ਰਯਣੋਚਿਤਾਖਿਲਗੁਣਸ੍ਯਾਙ੍ਘ੍ਰੀ ਹਰੇਰਾਸ਼੍ਰਯੇ ।
ਇਸ਼੍ਟੋਪਾਯਤਯਾ ਸ਼੍ਰਿਯਾ ਚ ਸਹਿਤਾਯਾਤ੍ਮੇਸ਼੍ਵਰਾਯਾਰ੍ਥਯੇ
ਕਰ੍ਤੁਂ ਦਾਸ੍ਯਮਸ਼ੇਸ਼ਮਪ੍ਰਤਿਹਤਂ ਨਿਤ੍ਯਂ ਤ੍ਵਹਂ ਨਿਰ੍ਮਮਃ ॥ ੬॥

ਮਤ੍ਪ੍ਰਾਪ੍ਤ੍ਯਰ੍ਥਤਯਾ ਮਯੋਕ੍ਤਮਖਿਲਂ ਸਨ੍ਤ੍ਯਜ੍ਯ ਧਰ੍ਮਂ ਪੁਨਃ
ਮਾਮੇਕਂ ਮਦਵਾਪ੍ਤਯੇ ਸ਼ਮਣਮਿਤ੍ਯਾਰ੍ਤੋऽਵਸਾਯਂ ਕੁਰੁ ।
ਤ੍ਵਾਮੇਕਂ ਵ੍ਯਵਸਾਯਯੁਕ੍ਤਮਖਿਲਜ੍ਞਾਨਾਦਿਪੂਰ੍ਣੋ ਹ੍ਯਹਂ
ਮਤ੍ਪ੍ਰਾਪ੍ਤਿਪ੍ਰਤਿਬਨ੍ਧਕੈਰ੍ਵਿਰਹਿਤਂ ਕੁਰ੍ਯਾਂ ਸ਼ੁਚਂ ਮਾ ਕਥਾਃ ॥ ੭॥

ਨਿਸ਼੍ਚਿਤ੍ਯ ਤ੍ਵਦਧੀਨਤਾਂ ਮਯਿ ਸਦਾ ਕਰ੍ਮਾਦ੍ਯੁਪਾਯਾਨ੍ ਹਰੇ
ਕਰ੍ਤੁਂ ਤ੍ਯਕ੍ਤੁਮਪਿ ਪ੍ਰਪਤ੍ਤੁਮਨਲਂ ਸੀਦਾਮਿ ਦੁਃਖਾਕੁਲਃ ।
ਏਤਜ੍ਜ੍ਞਾਨਮੁਪੇਯੁਸ਼ੋ ਮਮ ਪੁਨਸ੍ਸਰ੍ਵਾਪਰਾਧਕ੍ਸ਼ਯਂ
ਕਰ੍ਤਾਸੀਤਿ ਦਢੋऽਸ੍ਮਿ ਤੇ ਤੁ ਚਰਮਂ ਵਾਕ੍ਯਂ ਸ੍ਮਰਨ੍ਸਾਰਥੇਃ ॥ ੮॥

ਸ਼ਾਖਾਨਾਮੁਪਰਿ ਸ੍ਥਿਤੇਨ ਮਨੁਨਾ ਮੂਲੇਨ ਲਬ੍ਧਾਤ੍ਮਕਃ
ਸਤ੍ਤਾਹੇਤੁਸਕਜ੍ਜਪੇਨ ਸਕਲਂ ਕਾਲਂ ਦ੍ਵਯੇਨ ਕ੍ਸ਼ਿਪਨ੍ ।
ਵੇਦੋਤ੍ਤਂਸਵਿਹਾਰਸਾਰਥਿਦਯਾਗੁਮ੍ਫੇਨ ਵਿਸ੍ਤ੍ਰਮ੍ਭਿਤਃ
ਸਾਰਜ੍ਞੋ ਯਦਿ ਕਸ਼੍ਚਿਦਸ੍ਤਿ ਭੁਵਨੇ ਨਾਥਃ ਸ ਯੂਥਸ੍ਯ ਨਃ ॥ ੯॥

ਇਤਿ ਅਸ਼੍ਟਸ਼੍ਲੋਕੀ ਸਮਾਪ੍ਤਾ ॥

Ads