Ashtaka

Avadhutashtakam Lyrics in Punjabi | ਅਵਧੂਤਾਸ਼੍ਟਕਂ ਸ੍ਵਾਮੀਸ਼ੁਕਦੇਵਸ੍ਤੁਤਿਃ ਚ

ਅਵਧੂਤਾਸ਼੍ਟਕਂ ਸ੍ਵਾਮੀਸ਼ੁਕਦੇਵਸ੍ਤੁਤਿਃ ਚ Lyrics in Punjabi:

ਸ਼੍ਰੀ ਪਰਮਾਤ੍ਮਨੇ ਨਮਃ ॥

ਅਥ ਪਰਮਹਂਸ ਸ਼ਿਰੋਮਣਿ-ਅਵਧੂਤ-ਸ਼੍ਰੀਸ੍ਵਾਮੀਸ਼ੁਕਦੇਵਸ੍ਤੁਤਿਃ
ਨਿਰ੍ਵਾਸਨਂ ਨਿਰਾਕਾਙ੍ਕ੍ਸ਼ਂ ਸਰ੍ਵਦੋਸ਼ਵਿਵਰ੍ਜਿਤਮ੍ ।
ਨਿਰਾਲਮ੍ਬਂ ਨਿਰਾਤਙ੍ਕਂ ਹ੍ਯਵਧੂਤਂ ਨਮਾਮ੍ਯਹਮ੍ ॥ ੧॥

ਨਿਰ੍ਮਮਂ ਨਿਰਹਙ੍ਕਾਰਂ ਸਮਲੋਸ਼੍ਟਾਸ਼੍ਮਕਾਞ੍ਚਨਮ੍ ।
ਸਮਦੁਃਖਸੁਖਂ ਧੀਰਂ ਹ੍ਯਵਧੂਤਂ ਨਮਾਮ੍ਯਹਮ੍ ॥ ੨॥

ਅਵਿਨਾਸ਼ਿਨਮਾਤ੍ਮਾਨਂ ਹ੍ਯੇਕਂ ਵਿਜ੍ਞਾਯ ਤਤ੍ਵਤਃ ।
ਵੀਤਰਾਗਭਯਕ੍ਰੋਧਂ ਹ੍ਯਵਧੂਤਂ ਨਮਾਮ੍ਯਹਮ੍ ॥ ੩॥

ਨਾਹਂ ਦੇਹੋ ਨ ਮੇ ਦੇਹੋ ਜੀਵੋ ਨਾਹਮਹਂ ਹਿ ਚਿਤ੍ ।
ਏਵਂ ਵਿਜ੍ਞਾਯ ਸਨ੍ਤੁਸ਼੍ਟਮ੍ ਹ੍ਯਵਧੂਤਂ ਨਮਾਮ੍ਯਹਮ੍ ॥ ੪॥

ਸਮਸ੍ਤਂ ਕਲ੍ਪਨਾਮਾਤ੍ਰਂ ਹ੍ਯਾਤ੍ਮਾ ਮੁਕ੍ਤਃ ਸਨਾਤਨਃ ।
ਇਤਿ ਵਿਜ੍ਞਾਯ ਸਨ੍ਤੁਸ਼੍ਟਂ ਹ੍ਯਵਧੂਤਂ ਨਮਾਮ੍ਯਹਮ੍ ॥ ੫॥

ਜ੍ਞਾਨਾਗ੍ਨਿਦਗ੍ਧਕਰ੍ਮਾਣਂ ਕਾਮਸਙ੍ਕਲ੍ਪਵਰ੍ਜਿਤਮ੍ ।
ਹੇਯੋਪਾਦੇਯਹੀਨਂ ਤਂ ਹ੍ਯਵਧੂਤਂ ਨਮਾਮ੍ਯਹਮ੍ ॥ ੬॥

ਵ੍ਯਾਮੋਹਮਾਤ੍ਰਵਿਰਤੌ ਸ੍ਵਰੂਪਾਦਾਨਮਾਤ੍ਰਤਃ ।
ਵੀਤਸ਼ੋਕਂ ਨਿਰਾਯਾਸਂ ਹ੍ਯਵਧੂਤਂ ਨਮਾਮ੍ਯਹਮ੍ ॥ ੭॥

ਆਤ੍ਮਾ ਬ੍ਰਹ੍ਮੇਤਿ ਨਿਸ਼੍ਚਿਤ੍ਯ ਭਾਵਾਭਾਵੌ ਚ ਕਲ੍ਪਿਤੌ ।
ਉਦਾਸੀਨਂ ਸੁਖਾਸੀਨਂ ਹ੍ਯਵਧੂਤਂ ਨਮਾਮ੍ਯਹਮ੍ ॥ ੮॥

ਸ੍ਵਭਾਵੇਨੈਵ ਯੋ ਯੋਗੀ ਸੁਖਂ ਭੋਗਂ ਨ ਵਾਞ੍ਛਤਿ ।
ਯਦਚ੍ਛਾਲਾਭਸਨ੍ਤੁਸ਼੍ਟਂ ਹ੍ਯਵਧੂਤਂ ਨਮਾਮ੍ਯਹਮ੍ ॥ ੯॥

ਨੈਵ ਨਿਨ੍ਦਾਪ੍ਰਸ਼ਂਸਾਭ੍ਯਾਂ ਯਸ੍ਯ ਵਿਕ੍ਰਿਯਤੇ ਮਨਃ ।
ਆਤ੍ਮਕ੍ਰੀਡਂ ਮਹਾਤ੍ਮਾਨਂ ਹ੍ਯਵਧੂਤਂ ਨਮਾਮ੍ਯਹਮ੍ ॥ ੧੦॥

ਨਿਤ੍ਯਂ ਜਾਗ੍ਰਦਵਸ੍ਥਾਯਾਂ ਸ੍ਵਪ੍ਨਵਦ੍ਯੋऽਵਤਿਸ਼੍ਠਤੇ ।
ਨਿਸ਼੍ਚਿਨ੍ਤਂ ਚਿਨ੍ਮਯਾਤ੍ਮਾਨਂ ਹ੍ਯਵਧੂਤਂ ਨਮਾਮ੍ਯਹਮ੍ ॥ ੧੧॥

ਦ੍ਵੇਸ਼੍ਯਂ ਨਾਸ੍ਤਿ ਪ੍ਰਿਯਂ ਨਾਸ੍ਤਿ ਨਾਸ੍ਤਿ ਯਸ੍ਯ ਸ਼ੁਭਾਸ਼ੁਭਮ੍ ।
ਭੇਦਜ੍ਞਾਨਵਿਹੀਨਂ ਤਂ ਹ੍ਯਵਧੂਤਂ ਨਮਾਮ੍ਯਹਮ੍ ॥ ੧੨॥

ਜਡਂ ਪਸ਼੍ਯਤਿ ਨੋ ਯਸ੍ਤੁ ਜਗਤ੍ ਪਸ਼੍ਯਤਿ ਚਿਨ੍ਮਯਮ੍ ।
ਨਿਤ੍ਯਯੁਕ੍ਤਂ ਗੁਣਾਤੀਤਂ ਹ੍ਯਵਧੂਤਂ ਨਮਾਮ੍ਯਹਮ੍ ॥ ੧੩॥

ਯੋ ਹਿ ਦਰ੍ਸ਼ਨਮਾਤ੍ਰੇਣ ਪਵਤੇ ਭੁਵਨਤ੍ਰਯਮ੍ ।
ਪਾਵਨਂ ਜਙ੍ਗਮਂ ਤੀਰ੍ਥਂ ਹ੍ਯਵਧੂਤਂ ਨਮਾਮ੍ਯਹਮ੍ ॥ ੧੪॥

ਨਿਸ਼੍ਕਲਂ ਨਿਸ਼੍ਕ੍ਰਿਯਂ ਸ਼ਾਨ੍ਤਂ ਨਿਰ੍ਮਲਂ ਪਰਮਾਮਤਮ੍ ।
ਅਨਨ੍ਤਂ ਜਗਦਾਧਾਰਂ ਹ੍ਯਵਧੂਤਂ ਨਮਾਮ੍ਯਹਮ੍ ॥ ੧੫॥

॥ ਇਤਿ ਅਵਧੂਤਾਸ਼੍ਟਕਂ ਸਮਾਪ੍ਤਮ੍ ॥