Templesinindiainfo

Best Spiritual Website

Bhagavati Ashtakam Lyrics in Oriya | ଭଗଵତ୍ୟଷ୍ଟକମ୍

ଭଗଵତ୍ୟଷ୍ଟକମ୍ Lyrics in Oriya:

ନମୋଽସ୍ତୁ ତେ ସରସ୍ଵତି ତ୍ରିଶୂଲଚକ୍ରଧାରିଣି ସିତାମ୍ବରାଵୃତେ ଶୁଭେ ମୃଗେନ୍ଦ୍ରପୀଠସଂସ୍ଥିତେ ।
ସୁଵର୍ଣବନ୍ଧୁରାଧରେ ସୁଝଲ୍ଲରୀଶିରୋରୁହେ ସୁଵର୍ଣପଦ୍ମଭୂଷିତେ ନମୋଽସ୍ତୁ ତେ ମହେଶ୍ଵରି ॥ ୧॥

ପିତାମହାଦିଭିର୍ନୁତେ ସ୍ଵକାନ୍ତିଲୁପ୍ତଚନ୍ଦ୍ରଭେ ସରତ୍ନମାଲୟାଵୃତେ ଭଵାବ୍ଧିକଷ୍ଟହାରିଣି ।
ତମାଲହସ୍ତମଣ୍ଡିତେ ତମାଲଭାଲଶୋଭିତେ ଗିରାମଗୋଚରେ ଇଲେ ନମୋଽସ୍ତୁ ତେ ମହେଶ୍ଵରି ॥ ୨॥

ସ୍ଵଭକ୍ତଵତ୍ସଲେଽନଘେ ସଦାପଵର୍ଗଭୋଗଦେ ଦରିଦ୍ରଦୁଖହାରିଣି ତ୍ରିଲୋକଶଙ୍କରୀଶ୍ଵରି ।
ଭଵାନି ଭୀମ ଅମ୍ବିକେ ପ୍ରଚଣ୍ଡତେଜ ଉଜ୍ଜ୍ଵଲେ ଭୁଜାକଲାପମଣ୍ଡିତେ ନମୋଽସ୍ତୁ ତେ ମହେଶ୍ଵରି ॥ ୩॥

ପ୍ରପନ୍ନଭୀତିନାଶିକେ ପ୍ରସୂନମାଲ୍ୟକନ୍ଧରେ ଧିୟସ୍ତମୋନିଵାରିକେ ଵିଶୁଦ୍ଧବୁଦ୍ଧିକାରିକେ ।
ସୁରାର୍ଚିତାଽଙ୍ଘ୍ରିପଙ୍କଜେ ପ୍ରଚଣ୍ଡଵିକ୍ରମେଽକ୍ଷରେ ଵିଶାଲପଦ୍ମଲୋଚନେ ନମୋଽସ୍ତୁ ତେ ମହେଶ୍ଵରି ॥ ୪॥

ହତସ୍ତ୍ଵୟା ସ ଦୈତ୍ୟଧୂମ୍ରଲୋଚନୋ ୟଦା ରଣେ ତଦା ପ୍ରସୂନଵୃଷ୍ଟୟସ୍ତ୍ରିଵିଷ୍ଟପେ ସୁରୈଃ କୃତାଃ ।
ନିରୀକ୍ଷ୍ୟ ତତ୍ର ତେ ପ୍ରଭାମଲଜ୍ଜତ ପ୍ରଭାକରସ୍ତ୍ଵୟି ଦୟାକରେ ଧ୍ରୁଵେ ନମୋଽସ୍ତୁ ତେ ମହେଶ୍ଵରି ॥ ୫॥

ନନାଦ କେସରୀ ୟଦା ଚଚାଲ ମେଦିନୀ ତଦା ଜଗାମ ଦୈତ୍ୟନାୟକଃ ସ୍ଵସେନୟା ଦ୍ରୁତଂ ଭିୟା ।
ସକୋପକମ୍ପଦଚ୍ଛଦେ ସଚଣ୍ଡମୁଣ୍ଡଘାତିକେ ମୃଗେନ୍ଦ୍ରନାଦନାଦିତେ ନମୋଽସ୍ତୁ ତେ ମହେଶ୍ଵରି ॥ ୬॥

କୁଚନ୍ଦନାର୍ଚିତାଲକେ ସିତୋଷ୍ଣଵାରଣାଧରେ ସଵର୍କରାନନେ ଵରେ ନିଶୁମ୍ଭଶୁମ୍ଭମର୍ଦିକେ ।
ପ୍ରସୀଦ ଚଣ୍ଡିକେ ଅଜେ ସମସ୍ତଦୋଷଘାତିକେ ଶୁଭାମତିପ୍ରଦେଽଚଲେ ନମୋଽସ୍ତୁ ତେ ମହେଶ୍ଵରି ॥ ୭॥

ତ୍ଵମେଵ ଵିଶ୍ଵଧାରିଣୀ ତ୍ଵମେଵ ଵିଶ୍ଵକାରିଣୀ ତ୍ଵମେଵ ସର୍ଵହାରିଣୀ ନ ଗମ୍ୟସେଽଜିତାତ୍ମଭିଃ ।
ଦିଵୌକସାଂ ହିତେ ରତା କରୋଷି ଦୈତ୍ୟନାଶନ ଶତାକ୍ଷି ରକ୍ତଦନ୍ତିକେ ନମୋଽସ୍ତୁ ତେ ମହେଶ୍ଵରି ॥ ୮॥

ପଠନ୍ତି ୟେ ସମାହିତା ଇମଂ ସ୍ତଵଂ ସଦା ନରାଃ ଅନନ୍ୟଭକ୍ତିସଂୟୁତାଃ ଅହର୍ମୁଖେଽନୁଵାସରମ୍ ।
ଭଵନ୍ତି ତେ ତୁ ପଣ୍ଡିତାଃ ସୁପୁତ୍ରଧାନ୍ୟସଂୟୁତାଃ କଲତ୍ରଭୂତିସଂୟୁତା ଵ୍ରଜନ୍ତି ଚାଽମୃତଂ ସୁଖମ୍ ॥ ୯॥

॥ ଇତି ଶ୍ରୀମଦମରଦାସଵିରଚିତଂ ଭଗଵତ୍ୟଷ୍ଟକଂ ସମାପ୍ତମ୍ ॥

Bhagavati Ashtakam Lyrics in Oriya | ଭଗଵତ୍ୟଷ୍ଟକମ୍

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to top