ISKCON Temples

Bhaktivedanta Ashram Puri, Orissa, India

Address:
Bhaktivedanta Ashram,
Sipasirubuli,
Puri,
Orissa,
India – 752 001
Phone: +91 (06752) 24592, +91 (06752) 231440

ISKCON logo