Ashtaka

Bhavabandhamuktyashtakam Lyrics in Bengali | ভববন্ধমুক্ত্যষ্টকম্

ভববন্ধমুক্ত্যষ্টকম্ Lyrics in Bengali:

একং দ্বিতীয়রহিতং সদবাধিতং চ
সচ্চিত্স্বরূপমিতি য়চ্ছ্রুতিশীর্ষপূগৈঃ ।
জেগীয়তে সকললোকবিবর্তভূতং
তদ্ভাবয়ামি সততং ভববন্ধমুক্ত্যৈ ॥ ১॥

অন্নাসুমানসমুখপ্রকৃতীঞ্জগাদ
কোশান্ছ্রুতির্যদববোধকৃতেঽত্র পঞ্চ ।
সর্বান্তরং ভৃগুমুনিপ্রবরেণ দৃষ্টং
তদ্ভাবয়ামি সততং ভববন্ধমুক্ত্যৈ ॥ ২॥

আনাশকেন তপসা বহুদক্ষিণেন
য়জ্ঞেন দাননিচয়াচ্ছ্রুতিপাঠতশ্চ ।
ইচ্ছন্তি বেত্তুমিহ য়দ্ধরণীসুরাগ্র্যা-
স্তদ্ভাবয়ামি সততং ভববন্ধমুক্ত্যৈ ॥ ৩॥

কশ্চিদ্বিপশ্চিদিহ সংসৃতিসৌখ্যবাঞ্ছাং
সন্ত্যজ্য সদ্গুরুমুপেত্য কৃপাপয়োঽব্ধিম্ ।
বিজ্ঞায় তদ্বচনতঃ খলু মোদতে য়-
ত্তদ্ভাবয়ামি সততং ভববন্ধমুক্ত্যৈ ॥ ৪॥

প্রাণান্নিয়ম্য তু মনো হৃদয়ারবিন্দে
ভ্রূগহ্বরে শিরসি বা প্রণিধায় সম্যক্ ।
ধ্যায়ন্তি য়ত্পরগুরোর্বচনানুসারা-
ত্তদ্ভাবয়ামি সততং ভববন্ধমুক্ত্যৈ ॥ ৫॥

য়জ্জাগ্রদাদিসময়ে ধৃতবিশ্বমুখ্য-
নামাতনোতি বহিরন্তরবস্তুসেবাম্ ।
সুপ্তাববোধসহিতস্য সুখস্য ভোক্তৃ
তদ্ভাবয়ামি সততং ভববন্ধমুক্ত্যৈ ॥ ৬॥

বাগাদয়ঃস্ববিষয়েষু চরন্তি য়েন
সঞ্চোদিতাঃ প্রভুবরেণ য়থা সুভৃত্যাঃ ।
তত্সর্বকার্যকরণব্যবহারসাক্ষি
সঞ্চিন্তয়ামি সততং ভববন্ধমুক্ত্যৈ ॥ ৭॥

সংন্যস্য কর্মনিচয়ং চ তদঙ্গভূতং
সূত্রং শিখাং চ পুনরপ্যবলাদিরাগম্ ।
বোধায় য়স্য য়ততে পরিশুদ্ধচিত্ত-
স্তদ্ভাবয়ামি সততং ভববন্ধমুক্ত্যৈ ॥ ৮॥

পদ্যাষ্টকং পঠতি য়োঽর্থবিবোধপূর্বং
সঞ্চিন্তয়ন্ননুদিনং প্রতিপাদ্যবস্তুম্ ।
ভক্ত্যা য়ুতঃ কলুষদূরনিজান্তরঙ্গ-
স্তস্যাচিরাদ্ধি ভবিতা ভববন্ধমুক্তিঃ ॥ ৯॥

ইতি শৃঙ্গেরি শ্রীজগদ্গুরু শ্রীসচ্চিদানন্দশিবাভিনবনৃসিংহ-
ভারতীস্বামিভিঃ বিরচিতং ভববন্ধমুক্ত্যষ্টকং সম্পূর্ণম্ ।