Oops! It appears that you have disabled your Javascript. In order for you to see this page as it is meant to appear, we ask that you please re-enable your Javascript!
Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views :
Home / Hindu Mantras / Ashtaka / Bindu Madhava Ashtakam Lyrics in Hindi | बिन्दुमाधवाष्टकम्

Bindu Madhava Ashtakam Lyrics in Hindi | बिन्दुमाधवाष्टकम्

53 Views

बिन्दुमाधवाष्टकम् Lyrics in Hindi:

श्री गणेशाय नमः ।
कलिन्दजातटाटवीलतानिकेतनान्तर-
प्रगल्भवल्लविस्फुरद्रतिप्रसङ्गसङ्गतम् ।
सुधारसार्द्रवेणुनादमोदमाधुरीमद-
प्रमत्तगोपगोव्रजं भजामि बिन्दुमाधवम् ॥ १॥

गदारिशङ्खचक्रशार्ङ्गभृच्चतुष्करं कृपा-
कटाक्षवीक्षणामृताक्षितामरेन्द्रनन्दनम् ।
सनन्दनादिमौनिमानसारविन्दमन्दिरं
जगत्पवित्रकीर्तिदं भजामि बिन्दुमाधवम् ॥ २॥

दिगीशमौलिनूत्नरत्ननिःसरत्प्रभावली-
विराजितांघ्रिपङ्कजं नवेन्दुशेखराब्जजम् ।
दयामरन्दतुन्दिलारविन्दपत्रलोचनं
विरोधियूथभेदनं भजामि बिन्दुमाधवम् ॥ ३॥

पयः पयोधिवीचिकावलीपयःपृषन्मिलद्भुजङ्ग-
पुङ्गवाङ्गकल्पपुष्पतल्पशायिनम् ।
कटीतटिस्फुटीभवत्प्रतप्तहाटकाम्बरं
निशाटकोटिपाटनं भजामि बिन्दुमाधवम् ॥ ४॥

अनुश्रवापहारकावलेपलोपनैपुणी-
पयश्चरावतारतोषितारविन्दसम्भवम् ।
महाभवाब्धिमध्यमग्रदीनलोकतारकं
विहङ्गराट्तुरङ्गमं भजामि बिन्दुमाधवम् ॥ ५॥

समुद्रतोयमध्यदेवदानवोत्क्षिपद्धरा-
धरेन्द्रमूलधारणक्षमादिकूर्मविग्रहम् ।
दुराग्रहावलिप्तहाटकाक्षनाशसूकरं
हिरण्यदानवान्तकं भजामि बिन्दुमाधवम् ॥ ६॥

विरोचनात्मसम्भवोत्तमाङ्गकृत्पदक्रमं
परश्वधोपसंहृताखिलावनीशमण्डलम् ।
कठोरनीलकण्ठकार्मुकप्रदर्शितादि-
दोर्बलान्वितक्षितीसुतं भजामि बिन्दुमाधवम् ॥ ७॥

यमानुजोदकप्रवाहसत्त्वराभिजित्वरं
पुरासुराङ्गनाभिमाननूपभूपनायकम् ।
स्वमण्डलाग्रखण्डनीययावनारिमण्डलं
बलानुजं गदाग्रजं भजामि बिन्दुमाधवम् ॥ ८॥

प्रशस्तपञ्चचामराख्यवृत्तभेदभासितं
दशावतारवर्णनं नृसिंहभक्तवर्णितम् ।
प्रसिद्धबिन्दुमाधवाष्टकं पठन्ति ये भृशं
नरा सुदुर्लभं भजन्ति ते मनोरथं निरन्तम् ॥ ९॥

॥ इति श्रीबिन्दुमाधवाष्टकं सम्पूर्णम् ॥

  • Facebook
  • Twitter
  • Google+
  • Pinterest
 
Note: We will give astrological reading / solution for those who are longing for children and do not give predictions for Job, etc.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *