Ashtaka

Bindu Madhava Ashtakam Lyrics in Kannada | ಬಿನ್ದುಮಾಧವಾಷ್ಟಕಮ್

ಬಿನ್ದುಮಾಧವಾಷ್ಟಕಮ್ Lyrics in Kannada:

ಶ್ರೀ ಗಣೇಶಾಯ ನಮಃ ।
ಕಲಿನ್ದಜಾತಟಾಟವೀಲತಾನಿಕೇತನಾನ್ತರ-
ಪ್ರಗಲ್ಭವಲ್ಲವಿಸ್ಫುರದ್ರತಿಪ್ರಸಂಗಸಂಗತಮ್ ।
ಸುಧಾರಸಾರ್ದ್ರವೇಣುನಾದಮೋದಮಾಧುರೀಮದ-
ಪ್ರಮತ್ತಗೋಪಗೋವ್ರಜಂ ಭಜಾಮಿ ಬಿನ್ದುಮಾಧವಮ್ ॥ 1 ॥

ಗದಾರಿಶಂಖಚಕ್ರಶಾರ್ಂಗಭೃಚ್ಚತುಷ್ಕರಂ ಕೃಪಾ-
ಕಟಾಕ್ಷವೀಕ್ಷಣಾಮೃತಾಕ್ಷಿತಾಮರೇನ್ದ್ರನನ್ದನಮ್ ।
ಸನನ್ದನಾದಿಮೌನಿಮಾನಸಾರವಿನ್ದಮನ್ದಿರಂ
ಜಗತ್ಪವಿತ್ರಕೀರ್ತಿದಂ ಭಜಾಮಿ ಬಿನ್ದುಮಾಧವಮ್ ॥ 2 ॥

ದಿಗೀಶಮೌಲಿನೂತ್ನರತ್ನನಿಃಸರತ್ಪ್ರಭಾವಲೀ-
ವಿರಾಜಿತಾಂಘ್ರಿಪಂಕಜಂ ನವೇನ್ದುಶೇಖರಾಬ್ಜಜಮ್ ।
ದಯಾಮರನ್ದತುನ್ದಿಲಾರವಿನ್ದಪತ್ರಲೋಚನಂ
ವಿರೋಧಿಯೂಥಭೇದನಂ ಭಜಾಮಿ ಬಿನ್ದುಮಾಧವಮ್ ॥ 3 ॥

ಪಯಃ ಪಯೋಧಿವೀಚಿಕಾವಲೀಪಯಃಪೃಷನ್ಮಿಲದ್ಭುಜಂಗ-
ಪುಂಗವಾಂಗಕಲ್ಪಪುಷ್ಪತಲ್ಪಶಾಯಿನಮ್ ।
ಕಟೀತಟಿಸ್ಫುಟೀಭವತ್ಪ್ರತಪ್ತಹಾಟಕಾಮ್ಬರಂ
ನಿಶಾಟಕೋಟಿಪಾಟನಂ ಭಜಾಮಿ ಬಿನ್ದುಮಾಧವಮ್ ॥ 4 ॥

ಅನುಶ್ರವಾಪಹಾರಕಾವಲೇಪಲೋಪನೈಪುಣೀ-
ಪಯಶ್ಚರಾವತಾರತೋಷಿತಾರವಿನ್ದಸಮ್ಭವಮ್ ।
ಮಹಾಭವಾಬ್ಧಿಮಧ್ಯಮಗ್ರದೀನಲೋಕತಾರಕಂ
ವಿಹಂಗರಾಟ್ತುರಂಗಮಂ ಭಜಾಮಿ ಬಿನ್ದುಮಾಧವಮ್ ॥ 5 ॥

ಸಮುದ್ರತೋಯಮಧ್ಯದೇವದಾನವೋತ್ಕ್ಷಿಪದ್ಧರಾ-
ಧರೇನ್ದ್ರಮೂಲಧಾರಣಕ್ಷಮಾದಿಕೂರ್ಮವಿಗ್ರಹಮ್ ।
ದುರಾಗ್ರಹಾವಲಿಪ್ತಹಾಟಕಾಕ್ಷನಾಶಸೂಕರಂ
ಹಿರಣ್ಯದಾನವಾನ್ತಕಂ ಭಜಾಮಿ ಬಿನ್ದುಮಾಧವಮ್ ॥ 6 ॥

ವಿರೋಚನಾತ್ಮಸಮ್ಭವೋತ್ತಮಾಂಗಕೃತ್ಪದಕ್ರಮಂ
ಪರಶ್ವಧೋಪಸಂಹೃತಾಖಿಲಾವನೀಶಮಂಡಲಮ್ ।
ಕಠೋರನೀಲಕಂಠಕಾರ್ಮುಕಪ್ರದರ್ಶಿತಾದಿ-
ದೋರ್ಬಲಾನ್ವಿತಕ್ಷಿತೀಸುತಂ ಭಜಾಮಿ ಬಿನ್ದುಮಾಧವಮ್ ॥ 7 ॥

ಯಮಾನುಜೋದಕಪ್ರವಾಹಸತ್ತ್ವರಾಭಿಜಿತ್ವರಂ
ಪುರಾಸುರಾಂಗನಾಭಿಮಾನನೂಪಭೂಪನಾಯಕಮ್ ।
ಸ್ವಮಂಡಲಾಗ್ರಖಂಡನೀಯಯಾವನಾರಿಮಂಡಲಂ
ಬಲಾನುಜಂ ಗದಾಗ್ರಜಂ ಭಜಾಮಿ ಬಿನ್ದುಮಾಧವಮ್ ॥ 8 ॥

ಪ್ರಶಸ್ತಪಂಚಚಾಮರಾಖ್ಯವೃತ್ತಭೇದಭಾಸಿತಂ
ದಶಾವತಾರವರ್ಣನಂ ನೃಸಿಂಹಭಕ್ತವರ್ಣಿತಮ್ ।
ಪ್ರಸಿದ್ಧಬಿನ್ದುಮಾಧವಾಷ್ಟಕಂ ಪಠನ್ತಿ ಯೇ ಭೃಶಂ
ನರಾ ಸುದುರ್ಲಭಂ ಭಜನ್ತಿ ತೇ ಮನೋರಥಂ ನಿರನ್ತಮ್ ॥ 9 ॥

॥ ಇತಿ ಶ್ರೀಬಿನ್ದುಮಾಧವಾಷ್ಟಕಂ ಸಮ್ಪೂರ್ಣಮ್ ॥

Add Comment

Click here to post a comment