Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views :
Home / Hindu Mantras / Ashtaka / Chandikashtakam Lyrics in English

Chandikashtakam Lyrics in English

92 Views

caṇḍikāṣṭakam Lyrics in English:

sahasracandranitdakatikanta-candrikacayai-
diso’bhipurayad vidurayad duragraham kaleh ।
krtamala’valakalevaram varam bhajamahe
mahesamanasasrayanvaho maho mahodayam ॥ 1॥

visala-sailakandarantarala-vasasalinim
trilokapalinim kapalini manoramamimam ।
umamupasitam surairupasmahe mahesvarim
param ganesvaraprasu nagesvarasya nandinim ॥ 2॥

aye mahesi! te mahendramukhyanirjarah same
samanayanti murddharagata paragamamghrijam ।
mahaviragisamkara’nuraginim nuragini
smarami cetasa’tasimumamavasasam nutam ॥ 3॥

bhaje’maramganakarocchalatsucama roccalan
nicola-lolakuntalam svaloka-soka-nasinim ।
adabhra-sambhrtatisambhrama-prabhuta-vibhrama-
pravrta-tandava-prakanda-panditikrtesvaram ॥ 4॥

apiha pamaram vidhaya camaram tatha’maram
nupamaram paresidrg-vibhavita-vitatrike ।
pravartate pratosa-rosa-khelana tava svadosa-
mosahetave samrddhimelanam padannumah ॥ 5॥

bhabhuv-bhabhav-bhabhav-bhabhabhito-vibhasi bhasvara-
prabhabhara-prabhasitaga-gahvaradhibhasinim ।
milattara-jvalattarodvalattara-ksapakara
pramuta-bhabhara-prabhasi-bhalapattikam bhaje ॥ 6॥

kapotakambu-kamyakantha-kanthayakamkanamgada-
dikanta-kascikascitam kapalikaminimaham ।
varamghrinupuradhvani-pravrttisambhavad visesa-
kavyakalpakausalam kapalakundalam bhaje ॥ 7॥

bhavabhaya-prabhavitadbhavottaraprabhavi bhavya
bhumibhutibhavana prabhutibhavukam bhave ।
bhavani neti te bhavani! padapamkajam bhaje
bhavanti tatra satruvo na yatra tadvibhavanam ॥ 8॥

durgagrato’tigarimaprabhavam bhavanya
bhavyamimam stutimumapatina pranitam ।
yah sravayet sapuruhutapuradhipatya
bhagyam labheta ripavasca trnani tasya ॥ 9॥

ramastamka sasamke’bde’stamyam suklasvine gurau ।
saktasrijagadanandasarmanyupahrta stutih ॥ 10॥

॥ iti kavipatyupanamaka-sri umapatidvivedi-viracitam candikastakam
sampurnam ॥

  • Facebook
  • Twitter
  • Google+
  • Pinterest
 
Note: We will give astrological reading / solution for those who are longing for children and do not give predictions for Job, etc.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *