Temples in India Info: Hindu Spiritual & Devotional Stotrams, Mantras

Your One-Stop Destination for PDFs, Temple Timings, History, and Pooja Details!

Chandrashekhara Ashtakam Lyrics in English

candraśekharāṣṭakaṃ Lyrics in English:

candrasekhara candrasekhara candrasekhara pahi mam ।
candrasekhara candrasekhara candrasekhara raksa mam ॥ 1॥

ratnasanusarasanam rajatadisrnganiketanam
sinjinikrtapannagesvaramacyutananasayakam ।
ksipradagdhapuratrayam tridivalayairabhivanditam
candrasekharamasraye mama kim karisyati vai yamah ॥ 2॥

pancapadapapuspagandhapadambujadvayasobhitam
bhalalocanajatapavakadagdhamanmathavigraham ।
bhasmadigdhakalevaram bhavanasanam bhavamavyayam
candrasekharamasraye mama kim karisyati vai yamah ॥ 3॥

mattavaranamukhyacarmakrtottariyamanoharam
pankajasanapadmalocanapujitanghrisaroruham ।
devasindhutarangasikarasiktasubhrajatadharam
candrasekharamasraye mama kim karisyati vai yamah ॥ 4॥

yaksarajasakham bhagaksaharam bhujangavibhusanam
sailarajasutapariskrtacaruvamakalevaram ।
ksvedanilagalam parasvadhadharinam mrgadharinam
candrasekharamasraye mama kim karisyati vai yamah ॥ 5॥

kundalikrtakundalesvarakundalam vrsavahanam
naradadimunisvarastutavaibhavam bhuvanesvaram ।
andhakandhakamasritamarapadapam samanantakam
candrasekharamasraye mama kim karisyati vai yamah ॥ 6॥

bhesajam bhavaroginamakhilapadamapaharinam
daksayajnavinasanam trigunatmakam trivilocanam ।
bhuktimuktiphalapradam sakalaghasanghanibarhanam
candrasekharamasraye mama kim karisyati vai yamah ॥ 7॥

bhaktavatsalamarcitam nidhimaksayam haridambaram
sarvabhutapatim paratparamprameyamanuttamam ।
somavaridabhuhutasanasomapanilakhakrtim
candrasekharamasraye mama kim karisyati vai yamah ॥ 8॥

visvasrstividhayinam punareva palanatatparam
samharantamapi prapancamasesalokanivasinam ।
kridayantamaharnisam gananathayuthasamanvitam
candrasekharamasraye mama kim karisyati vai yamah ॥ 9॥

mrtyubhitamrkandasunukrtastavam sivasannidhau
yatra kutra ca yah pathenna hi tasya mrtyubhayam bhavet ।
purnamayurarogitamakhilarthasampadamadaram
candrasekhara eva tasya dadati muktimayatnatah ॥ 10॥

॥ iti sricandrasekharastakam sampurnam ॥

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to top