Information

Dams in Tirumala

Akasa Ganga Dam, Kumaradara Dam, Gogarbha dam, Pasupudhara Dam, Papavinasam Dam

From these dams water is supply to tirumala.
Pasupudhara Dam Gogarbha dam Gogarbha dam Papavinasam DamKumaradara Dam Kumaradara Dam Akasa Ganga Dam