Ashtaka

DanalIlashtakam Lyrics in Oriya | ଦାନଲୀଲାଷ୍ଟକମ୍

ଦାନଲୀଲାଷ୍ଟକମ୍ Lyrics in Oriya:

ସଦା ଚନ୍ଦ୍ରାଵଲ୍ୟା କୁସୁମଶୟନୀୟାଦି ରଚିତୁଂ
ସହାସଂ ପ୍ରୋକ୍ତାଃ ସ୍ଵପ୍ରଣୟିଗ୍ରହଚର୍ୟଃ ପ୍ରମୁଦିତାଃ ।
ନିକୁଞ୍ଜେଷ୍ଵନ୍ୟୋନ୍ୟଂ କୃତଵିଵଧତଲ୍ପେଷୁ ସରସାଂ
କଥାସ୍ଵସ୍ଵାମିନ୍ୟା ସପଦି କଥୟନ୍ତି ପ୍ରିୟତମାମ୍ ॥ ୧॥

ଅଶେଷସୁକୃତୋଦୟୈରଖିଲମଙ୍ଗଲୈର୍ଵେଧସା
ମନୋରଥଶତୈଃ ସଦା ମନସି ଭାଵିତୈର୍ନିର୍ମିତେ ।
ଅହନ୍ୟତିମନୋହରେ ନିଜଗୃହାଦ୍ଵିହାରେଚ୍ଛୟା
ସଖୀଶତଵୃତାଽଚଲଦ୍ଵ୍ରଜଵନେଷୁ ଚନ୍ଦ୍ରାଵଲୀ ॥ ୨॥

ସମୁଦ୍ଗ୍ରଥିତମାଲତୀକୁରବକାଦିପୁଷ୍ପାଵଲୀ-
ଗଲତ୍ପରିମଲୋନ୍ମଦଭ୍ରମରୟୂଥସନ୍ନାଦିତମ୍ ।
ଉଦାରମତିଚିତ୍ରିତଂ ମୃଗମଦାଦିଭିର୍ବିଭ୍ରତୀ
ମନୋଭଵମଦାପହଂ କିମପି କେଶପାଶଂ ସଖୀ ॥ ୩॥

ଶ୍ୟାମେନ୍ଦୋରନୁରୂପାଂ ଵିଧିରଚିତାଂ ତାରକାମହଂ ମନ୍ୟେ ।
ୟତ୍ତତ୍କରନଖକିରଣୋ ନ ଜାତୁ ସଖ୍ୟସ୍ତ୍ୟଜନ୍ତୀମାମ୍ ॥ ୪॥

କୁଙ୍କୁମମୃଗମଦମଲୟଜଚିତ୍ରିତକୁସୁମଂ ତଦୀୟଧମ୍ମିଲ୍ଲମ୍ ।
ନୋ କିନ୍ତୁ କୁସୁମଧନୁଷସ୍ତୂଣୀରଂ ସର୍ଜିତଂ ଵିଧିନା ॥ ୫॥

ନ ଧମ୍ମିଲ୍ଲୋ ମୌଗ୍ଧ୍ୟାମୃତଜଲମୁଚାମେଷ ନିଚୟୋ
ନ ପୁଷ୍ପାଣୀମାନି ତ୍ରିଦଶପତିମୌର୍ଵୀପରିଣତିଃ ।
ନ ମୁକ୍ତାଗୁଚ୍ଛାନି ପ୍ରକଟସୁଖଗାତ୍ରଃ କରତରୋ
ନ କାଶ୍ମୀରୋଦ୍ଭୂତା ସୁଭଗତରରେଖା ତଡିଦିୟମ୍ ॥ ୬॥

ନିସର୍ଗସୁନ୍ଦରୋଽପ୍ୟାଲିସୂକ୍ଷ୍ମଚିତ୍ରାମ୍ବରାନ୍ତରେ ।
ଗୂଢୋ ଭାଵ ଇଵୈତସ୍ୟାଃ ସୋଽଦୃଶ୍ୟତ ଵିଲକ୍ଷଣଃ ॥ ୭॥

ମତ୍ସମର୍ପିତସିନ୍ଦୂରରେଖୋପରି ପରିସ୍ଥିତା ।
ମୁକ୍ତାଫଲାଵଲୀମାଲା ସୀମାନ୍ତେ ବିଭ୍ରତୀ ବଭୌ ॥ ୮॥

ଇତି ଶ୍ରୀଵିଠ୍ଠଲେଶ୍ଵରଵିରଚିତଂ ଦାନଲୀଲାଷ୍ଟକଂ ସମାପ୍ତମ୍ ।